Профіль освітньої програми

Інформаційні мережі зв'язку
Спеціальність172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Радіотехніка та телекомунікації»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДругий (магістерський) рівень. Півтора роки, 90 кредитів ЄСТС
Кваліфікаційний рівень / цикл7, згідно Національної рамки кваліфікацій
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти - магістр Спеціальність – 172 Телекомунікації та радіотехніка Освітня програма – Інформаційні мережі зв’язку Магістр за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Викладання та оцінювання
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК 1 Здатність вчитися і бути навченим.
ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 4 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК 5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 7 Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей.
ЗК 8 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 11 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 12 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 13 Здатність працювати як автономно, так і в команді.
ЗК 14 Здатність спілкування з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності.
ЗК 15 Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу при розробці проектів.
ЗК 16 Базові уявлення про основи педагогіки, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК 1 Проведення розробки і дослідження теоретичних і експериментальних моделей об’єктів професійної діяльності.
СК 2 Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду по тематиці дослідження.
СК 3 Вміння здійснювати постановку та проведення експериментів по заданій методиці.
СК 4 Здатність проводити аналіз результатів проведення експериментів, здійснювати вибір оптимальних рішень, готувати і складати огляди, звіти та наукові публікації.
СК 5 Здатність здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження та супроводу радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів.
СК 6 Здатність обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів, подавати підсумки роботи, що виконана, у вигляді звітів, рефератів, наукових статей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку.
СК 7 Здатність демонструвати і використовувати фундаментальні знання принципів побудови сучасних електронних систем, систем контролю та керування, систем перетворення та збереження електричної енергії, перспективні напрямки розвитку їх елементної бази.
СК 8 Здатність демонструвати і використовувати знання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій та інструментів інженерних і наукових досліджень, розрахунків, обробки та аналізу даних, моделювання та оптимізації.
СК 9 Здатність демонструвати, аналізувати і використовувати знання сучасних друкованих та електронних ресурсів (в тому числі іншомовних) науково-технічної, довідникової та наукової інформації щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки.
СК 10 Здатність демонструвати і використовувати знання методів та технологій розробки, тестування та застосування інформа-ційно-вимірювальних, мікропроцесорних електронних систем, систем перетворення та передачі даних.
СК 11 Здатність застосовувати знання методів обробки та відображення інформації в сучасних електронних системах та демонструвати уміння проектування, розрахунку та програ-мування мікропроцесорних електронних засобів та систем.
СК 12 Здатність оцінювати конструкторсько-технологічні, інженерні та науково-технічні рішення з точки зору дотримання умов безпеки життєдіяльності, енергоефективності та екологічності.
СК 13 Здатність оцінювати стійкість радіотехнічних та телекомунікаційних систем в надзвичайних ситуаціях (наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї) і визначати необхідні заходи щодо її підвищення, використовуючи знання технологічних характеристик обладнання та приміщень з точки зору цивільної оборони.
СК 14 Здатність прогнозувати зміни в технологіях та параметрах радіотехнічних та телекомунікаційних систем та їх складових, використовуючи патентні дослідження, рекомендації і стандарти, світову наукову та технічну літературу.
СК 15 Відтворювати знання для практичної реалізації нововведень.
СК 16 Здатність проводити викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах та ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання.
СКС 1 Здатність у групі фахівців проводити наукові дослідження та розробки у галузі інфокомунікацій по окремих розділах (етапах, завданнях) теми у відповідності з затвердженими методиками з метою визначення перспективних технологій ІМЗ, розробляти узагальнені варіанти рішення проблем, здійснювати аналіз цих варіантів, прогнозувати наслідкі, виконувати пошук компромісних рішень, планувати реалізацію проекту, використовуючи рекомендації і стандарти ІSО, ІТU, ЕТSІ та національні України.
СКС 2 Здатність проводити спостереження та вимірювання параметрів ефективності роботи ІМЗ, визначати відповідність вимірювальних параметрів діючим нормам, оперативно відновлювати працездатність ІМЗ, використовуючи знання принципів дії апаратури та обладнання, за допомогою технічної документації, штатних та спеціальних вимірювальних приладів, тестових програм.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН 1 Знати основні принципи державної політики України в галузі цивільного захисту та систем оповіщення про загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища та засоби їх контролю. Вміти оцінювати стійкість об’єктів телекомунікаційних та радіотехнічних систем при надзвичайних ситуаціях, практично здійснювати захист персоналу у таких ситуаціях та від шкідливого впливу виробничого середовища.
РН 2 Знати методи економічного обґрунтування інженерних та господарських рішень. Вміти використовувати алгоритм вироблення, підготовки, прийняття, контроль над реалізацією та оцінку інженерного рішення у практичній діяльності.
РН 3 Знати принципи побудови і функціонування радіоелектронних систем та комплексів, принципи побудови і функціонування цифрових систем зв’язку та вміти проектувати цифрові системи зв’язку, основні задачі синтезу оптимальних радіотехнічних систем, основні методи оптимального виявлення і розпізнавання сигналів в радіотехнічних системах. Вміти оцінювати показники оптимальності проектування радіотехнічних та телекомунікаційних систем, застосовувати математичний апарат та алгоритми при проектуванні радіотехнічних пристрої, систем та комплексів. Вміти формулювати вимоги до технічних параметрів, проводити розрахунок і побудову, проводити енергетичний розрахунок радіоелектронних систем та комплексів.
РН 4 Знати основні методи розв’язання завдань теорії антен, електродинамічні та радіотехнічні параметри антен, особливості принципу дії та конструкцію антен. Вміти здійснювати вибір типу й конструкції антени для конкретного радіоелектронного засобу, розраховувати і вимірювати основні параметри антенно-фідерних пристроїв.
РН 5 Знати основні визначення та моделі глобальної інформаційної інфраструктури, основні стандарти опису сервісів, інтерфейсів, тощо. Уміти використовувати сучасні web-технології, як то мови опису сторінок HTML, мови сценаріїв РНР, мови запитів SQL. Уміти інсталювати та налагоджувати web-сервер, створювати web-сторінки із застосуванням сценаріїв послуг.
РН 6 Знати вимоги законодавчої бази України щодо особливостей інформаційної безпеки у галузі, базові моделі керування доступом та видів і механізмів контролю цілісності даних. Уміти будувати стандартизовані або використовувати стандартні профілі захисту інформації від несанкціонованого доступу, виявляти канали витоку інформації в радіотехнічних та телекомунікаційних системах, вживати методи протидії навмисним спробам порушити цілісність інформації.
РН 7 Знати вимоги законодавчої бази України щодо особливостей інформаційної безпеки у галузі, базові моделі керування доступом та видів і механізмів контролю цілісності даних. Уміти будувати стандартизовані або використовувати стандартні профілі захисту інформації від несанкціонованого доступу, виявляти канали витоку інформації в радіотехнічних та телекомунікаційних системах, вживати методи протидії навмисним спробам порушити цілісність інформації.
РН 8 Знати елементи ВОЛЗ та їх параметри, перспективи їх подальшого використання. Уміти розраховувати очікувані характеристики лінійного тракту ВОЛЗ.
РН 9 Знати сутність і зміст, особливості педагогічної моралі, категорії, норми, принципи, функції у процесі педагогічної діяльності. Вміти використовувати педагогічні знання та підходи на практиці.
РН 10 Знати сучасні філософські підходи для опису сучасного стану науки та місця людини у сучасному світі. Вміти застосовувати науковий апарат та алгоритми для прогнозування розвитку науки і техніки.
РН 11 Знати методологію наукових досліджень, процес і підходи до обробки теоретичної та практичної інформації; знати порядок апробації основних елементів наукової новизни. Вміти застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань.
РН 12 Знати термінологію, основні поняття і визначення, основні види нанотехнологій, фізичні основи перспективних нанотехнологій, методи аналізу і дослідження наноструктур. Вміти підбирати необхідну для проектування матеріалів з заданими властивостями довідкову літературу, стандарти та інші нормативні матеріали (в тому числі графічні), обґрунтовано вибирати наноматеріали і раціонально їх використовувати, враховувати при конструюванні вимоги економічності, технологічності, уніфікації, ремонтопридатності, стандартизації, промислової естетики, безпеки та екології.
РН 13 Знати основні методи керування реалізацією проекту та колективом менеджерів на основі використання комп’ютерних технологій; методи оцінки економічної ефективності і технічної можливості проведення заходів по реалізації проекту в заплановані терміни і в рамках встановленого кошторису. Уміти розробляти та обґрунтовувати мережевий план виконання проекту, виявляти резерви вдосконалення технології управління проектами, аналізувати проблеми, що викликають відхилення виконання проекту від плану, та готувати пропозиції щодо їх подолання, організовувати команди менеджерів проекту і керівництво ними.
РН 14 Знати принципи побудови і функціонування супутникових систем зв’язку. Вміти формулювати вимоги до технічних параметрів, проводити розрахунок і побудову, проводити енергетичний розрахунок супутникових ліній зв’язку.
РН 15 Знати загальні принципи моделювання систем, пристроїв та комплексів, види моделей, основні рівні деталізації моделювання, принципи побудови і функціонування мереж зв’язку та їх математичні моделі. Вміти моделювати та проводити розрахунок мереж зв’язку, використовувати сучасні методи наукового дослідження.
РН 16 Знати основні технології широкосмугового передавання інформації, основні параметри таких систем. Вміти використовувати широкосмугові методи передавання інформації.
РН 17 Вміти формулювати мету і завдання дослідження, складати план дослідження, вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Вміти використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження. Вміти обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел, оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог.
РН 18 Спеціальні знання засобів художнього та естетичного оформлення радіоелектронних пристроїв із застосуванням різних стилів; методи створення композиції; основні засоби промислового дизайну.
РН 19 Поглибленні знання видів зовнішніх та внутрішніх збуджуючих факторів та їх впливів на радіоелектронні апарати, видів, причин та наслідків відмов; класифікації та методик проведення випробувань на різні види зовнішніх впливів: механічні, кліматичні, біологічні, космічні, радіаційні, хімічні та інші; особливостей проведення випробувань, класифікації, структурних схем, принципів роботи та конструкцій установок для випробувань, основ автоматизації випробувань та їх метрологічного забезпечення.
РН 20 Спеціальні знання з застосування програмованих логічних промислових контролерів для автоматизації в виробництві. Знання структури систем автоматизації виробництва та технічних параметрів давачів, що використовуються в промислових лініях на виробництві.
РН 21 Спеціальні знання в сфері роботи концепції «Інтернет речей» (IoT – Internet of Things), знання сучасних протоколів, шин, середовищ та мереж передавання даних (SPI, I2C, CAN, HTTP, TCP, UDP, ICMP, USART, WIFI, BlueTooth і т.д.). Знання структури та принципів роботи систем енергозбереження та забезпечення безперервної роботи радіоелектронних пристроїв.
РН 22 Спеціальні знання з CALS-технологій, особливостей впровадження PLM систем на радіоприладобудівних підприємствах, адміністрування та ведення корпоративного архіву технічної документації на базі промислових СКБД.
РН 23 Спеціальні знання з застосування системного аналізу базової і додаткової інформації, необхідної для розробки модулів інформаційної системи підтримки технологічних процесів; основних етапів розробки інформаційних моделей технологічних процесів, організаційних структур; методів економічної оцінки та оптимізації прийнятих рішень в галузі інформатизації виробництва.
РН 24 Спеціальні знання з методів допускового проектування радіоелектронних апаратів та теплового проектування конструкцій радіоелектронних апаратів, методик оптимізації параметрів радіоелектронних апаратів в сучасних системах автоматизованого проектування.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Академічна мобільність
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» ОПП «Інформаційні мережі зв’язку» за змістом та обсягом повинна демонструвати набутий рівень компетентності здобувачів. Кваліфікаційна робота магістра підлягає обов’язковій перевірці на академічний плагіат.