Профіль освітньої програми

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Спеціальність131 Прикладна механіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділІнженерно-фізичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Обладнання та технологія зварювального виробництва»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 90 кредитів
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень вищої освіти; НРК України – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; EQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіМагістр з прикладної механіки за освітньою програмою «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – «Магістр» Спеціальність – 131 «Прикладна механіка» Освітньо-професійна програма – «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»
Передумови вступуНаявність атестата про повну загальну середню освіту (?), диплом бакалавра (спеціаліста), наявність сертифікатів ЗНО з предметів, визначених Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, має на меті підготовку фахівців, які володіють компетенціями в галузі прикладної механіки та здатні розв’язувати складні спеціалізовані наукові й практичні завдання відновлення або створення нових та/або підвищення строку служби деталей і конструкцій шляхом застосування процесів і способів інженерії поверхні та споріднених технологій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми:  - об’єкт діяльності: конструкції, машини, устаткування, механічні системи та комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації; - цілі навчання: професійна інженерна, викладацька і науково-дослідницька діяльність в галузі проєктування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робототехнічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв; - теоретичний зміст предметної області: загальні закони теоретичної механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади проєктування, конструювання, аналізу і дослідження конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування та суміжних галузях знань, впровадження у виробництво нових видів продукції, системи автоматизації виконання досліджень, сучасні методи оптимізації параметрів технічних систем, задачі інноваційного характеру, інноваційні проекти, презентація проектів та результатів досліджень, прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем; - методи, методики та технології: фізико-математичні методи розрахунку статики, динаміки та стійкості елементів і конструкцій; аналітичні, чисельні та алгоритмічні методи моделювання кінематики та динаміки машин, аналізу напружено-деформованого стану елементів конструкцій; методики проєктування, контролю, дослідження, розробки технологій виготовлення і складання елементів машин та конструкцій; інформаційні технології в інженерних дослідженнях, проєктуванні і виробництві; методи та засоби числового програмного керування технологічного обладнання; технології автоматизованих машинобудівних виробництв; - інструменти та обладнання: верстати, інструменти, технологічні та контрольні пристрої, контрольно-вимірювальні засоби, системи числового програмного керування, приводи верстатних та робототехнічних систем, сучасні методи і устаткування пошуку і обробки інформації, сучасні методи і устаткування проведення експериментальних і теоретичних досліджень, зокрема у сфері прикладної механіки.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма, з акцентом на виконання теоретичних та експериментальних робіт з елементами наукових досліджень, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі механічної інженерії, а саме інженерії поверхні та споріднених процесів.
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі прикладної механіки, інженерії поверхонь та споріднених процесів і технологій. Формування здатності здобувача до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, конструктор-ської діяльності на промислових підприємствах, у вищих навчальних закладах та наукових установах. Зміст програми побудовано із урахуванням сучасного стану інформаційних технологій, сучасних програмних комплексів комп’ютерного проєктування, робототехнічного обладнання, технологій кінцево-елементного аналізу, методів дослідження зношування деталей машин, що забезпечує набуття компетентностей у проєктуванні технічних засобів та розробці технологічних процесів інженерії поверхонь.
Особливості програми: До освітнього процесу періодично залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців. Акцентована увага на набуття практичних навичок дослідження і моделювання процесів виходу з ладу деталей внаслідок зношування та розробці рекомендацій для сповільнення або повного усунення цих процесів. Особлива увага приділяється технологіям та обладнанню для підвищення строку служби деталей машин та конструкцій шляхом створення на їх поверхні покриттів із спеціальними властивостями.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець має кваліфікацію, яка дозволяє йому виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010: 2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 2145.1 Наукові співробітники (інженерна механіка) 2145.2 Інженери-механіки 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів Фахівець може займати наступні первинні посади (професійні назви роботи): - Молодший науковий співробітник (інженерна механіка); - Науковий співробітник (інженерна механіка); - Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка); - Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку; - Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку; - Інженер з інструменту; - Інженер з комплектації устаткування; - Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; - Інженер з механізації трудомістких процесів; - Інженер із зварювання; - Інженер-конструктор (механіка); - Інженер-механік груповий; - Інженер-технолог (механіка); - Докторант; - Асистент; - Викладач вищого навчального закладу.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на третьому (аспірантура) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Програмою передбачено студентоцентроване навчання. Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемо пошукові, дослідницькі. Форми організації навчання: комбінація лекцій, лабораторних та практичних занять у малих групах, індивідуальні завдання, консультації, самостійна робота, науково-дослідна робота студентів, практична підготовка, курсове проєктування та виконання атестаційної роботи. Технології змішаного та дистанційного навчання за окремими освітніми компонентами.
Оцінювання: Освітня програма має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та письмові іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захист звітів лабораторних та практичних робіт), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів з практичної підготовки, захист курсових проєктів (робіт), прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також комплексні контрольні роботи та ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»» затвердженого наказом ректора від 30 серпня 2019 р. № 228 і відображені у робочих програмах та силабусах.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в прикладній механіці або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність виявляти, ставити та вирішувати інженерно-технічні та науково-прикладні проблеми
ЗК2 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК4 Здатність розробляти проєкти та управляти ними
ЗК5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК7 Здатність до спілкуватися іноземною мовою
ЗК8 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для знаходження оптимальних рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням сучасних підходів, методів прогнозування, інформаційних технологій та з урахуванням наявних обмежень за умов неповної інформації та суперечливих вимог
ФК2 Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні теорій та практик механічної інженерії, а також знаннях суміжних наук
ФК3 Здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості керівника групи
ФК4 Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема і в процесі викладацької діяльності
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК5 Здатність планувати і виконувати експериментальні й теоретичні дослідження з прикладної механіки та дотичних міждисциплінарних проблем, опрацьовувати і узагальнювати результати досліджень
ФК6 Здатність керувати проєктами
ФК7 Здатність проводити наукові дослідження
ФК8 Здатність організовувати виробничі процеси ремонту та відновлення деталей відповідального призначення
ФК9 Здатність організовувати виробничі процеси зі зварювання різнорідних і композитних матеріалів
ФК10 Здатність проектувати технологічні процеси з інженерії поверхні
ФК11 Здатність застосовувати інноваційні технології інженерії поверхні для відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
ФК12 Здатність моделювати тріботехнічні процеси
ФК13 Здатність застосовувати сучасні методи інформаційних технологій для обробки великих даних, зокрема у зварювальному виробництві
ФК14 Здатність застосовувати системи управління якістю, зокрема у зварювальному виробництві

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та методик проєктування, аналізу і дослідження конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування та суміжних галузях знань
РН2 Розробляти і ставити на виробництво нові види продукції, зокрема виконувати дослідно-конструкторські роботи та/або розробляти технологічне забезпечення процесу їх виготовлення
РН3 Застосовувати системи автоматизації для виконання досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні
РН4 Використовувати сучасні методи оптимізації параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного та комп’ютерного моделювання, зокрема за умов неповної та суперечливої інформації
РН5 Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного характеру, аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішень
РН6 Розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти з урахуванням інженерних, правових, екологічних, економічних та соціальних аспектів
РН7 Зрозуміло і недвозначно презентувати результати досліджень та проектів, доносити власні висновки, аргументи та пояснення державною та іноземною мовами усно і письмово колегам, здобувачам освіти та представникам інших професійних груп різного рівня
РН8 Оволодівати сучасними знаннями, технологіями, інструментами і методами, зокрема через самостійне опрацювання фахової літератури, участь у науково-технічних та освітніх заходах
РН9 Організовувати роботу групи при виконанні завдань, комплексних проектів, наукових досліджень, розуміти роботу інших, давати чіткі інструкції
РН10 Вести пошук необхідної інформацію в науково-технічній літературі, електронних базах та інших джерелах, засвоювати, оцінювати та аналізувати цю інформацію
РН20 Розуміти і застосовувати системи управління якістю, зокрема у зварювальному виробництві
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН11 Розробляти управлінські та/або технологічні рішення за невизначених умов та вимог, оцінювати і порівнювати альтернативи, аналізувати ризики, прогнозувати можливі наслідки
РН12 Планувати і виконувати експериментальні і теоретичні дослідження у сфері прикладної механіки, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки
РН13 Мати базові знання з керування проєктами
РН14 Знати виробничі процеси ремонту та відновлення деталей відповідального призначення
РН15 Знати та розуміти виробничі процеси зі зварювання різнорідних і композитних матеріалів
РН16 Знати та розуміти сучасні вимоги до проектування технологічних процесів з інженерії поверхні
РН17 Знати та розуміти інноваційні технології інженерії поверхні для відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
РН18 Знати та практично застосовувати методи моделювання триботехнічних процесів
РН19 Обирати і застосовувати сучасні методи інформаційних технологій для обробки великих даних, зокрема у зварювальному виробництві, в залежності від типу даних і поточних наукових чи виробничих завдань

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (додаток 2 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі складається з професорсько-викладацького складу кафедри «Обладнання та технологія зварювального виробництва». Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову є активними й визнаними вченими, мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні. До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків та компетентних експертів галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (додаток 4 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними аудиторіями, буфети, фізкультурно-оздоровчий комплекс, гуртожитки. Освітній процес за освітньою програмою здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах університету, які обладнані мультимедійними засобами навчання, оснащені ліцензійним програмним забезпеченням CAD/CAM/CAE - систем й іншим лабораторно-технічним та спеціальним устаткуванням з інженерії поверхні. Крім того, випускова кафедра «Обладнання та технологія зварювального виробництва» має філії на базі ТОВ «Тріада Лтд Ко» та ТОВ «Мультифлекс». Філії оснащені відповідно сучасним роботизованим комплексом та обладнанням для виробництва матеріалів, призначених для створення нових та відновлення і підвищення стійкості існуючих виробів за технологіями 3D принтингу, які у повній мірі відповідають потребам дисциплін, що викладаються згідно навчального плану.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Згідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - навчально-методичний матеріал підготовлений викладачами (підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, курсового проєктування тощо) як у паперовому, так й в електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі механічної інженерії; - пакети прикладного програмного забезпечення; загальноуніверситетська централізована платформа дистанційного навчання Moodle https://moodle.zp.edu.ua/, яка забезпечує доступ до навчально-методичних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, силабуси та робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали з кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі механічна інженерія. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках дії Програми ЄС Еразмус+ за напрямком KA1: Навчальна (академічна) мобільність запроваджено двосторонні обміни викладачами та студентами з Левенським католицьким університетом (Бельгія). Викладачі проходять стажування в Словаччині, м. Кошице, в Інституті матеріалознавства.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/ pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» спеціальності 131 «Прикладна механіка» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати проведення дослідницької роботи з розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» або його підрозділу, або у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.