Профіль освітньої програми

Композиційні та порошкові матеріали, покриття
Спеціальність132 Матеріалознавство
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Композиційні матеріали, хімія та технології»
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Кваліфікаційний рівень / цикл
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – Магістр Спеціальність – 132 Матеріалознавство Спеціалізація – Композиційні та порошкові матеріали, покриття Магістр з матеріалознавства спеціалізацією «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку mityaev@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми

Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт: явища та процеси, пов’язані з формуванням структури та властивостей металевих, неметалевих, композиційних та функціональних матеріалів, технологіями їх виготовлення, обробки експлуатації та атестації. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ефективно виконувати професійну діяльність, що передбачає розв’язання складних задач та проблем, пов’язаних з розробкою, дослідженням, застосуванням, виробництвом, обробкою та випробуванням сучасних матеріалів та виробів на їх основі. Теоретичний зміст предметної області: створення і застосування нових матеріалів, вплив умов отримання та різноманітних факторів (температура, тиск, опромінювання, середовище, умови використання тощо) на їх структуру, фізичні, хімічні, технологічні, експлуатаційні та функціональні властивості, методи управління властивостями матеріалів. Методи, методики та технології: методи прогнозування, теоретичні та експериментальні методи матеріалознавчих досліджень, зокрема математичного та фізичного моделювання, дослідження структури, фізичних, механічних, функціональних та технологічних властивостей матеріалів. Технології виготовлення,обробки, керування структурою та властивостями матеріалів, виготовлення виробів з них. Сучасні методи та технології організаційного, інформаційного, маркетингового, правового забезпечення виробництва та наукових досліджень. Інструменти та обладнання: Обладнання для дослідження хімічного та фазового складу, структури та тонкої структури, механічних, фізичних, технологічних та функціональних властивостей матеріалів,механічної та термічної обробки. Спеціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: 
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр з матеріалознавства за спеціалізацією «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 2147.2 Інженер (металургія), інженер-технолог (металургія); 2149.2 Інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-дослідник; 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.
Подальше навчання: Можливість здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: 
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми з матеріалознавства у професійній діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):К3.01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
К3.02 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
К3.03 Здатність розробляти та управляти проектами
К3.04 Здатність спілкуватися іноземною мовою
К3.06 Здатність працювати автономно
К3.07 Здатність працювати в команді
К3.08 Здатність працювати у міжнародному контексті
К3.09 Прагнення до збереження навколишнього середовища
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК.01 Здатність виявляти та ставити проблеми в сфері матеріалознавства, приймати ефективні рішення для їх вирішення
СК.02 Здатність планувати та проводити дослідження в сфері матеріалознавства у лабораторних та виробничих умовах на відповідному рівні з використанням сучасних методів і методик експерименту
СК.03 Здатність розробляти нові методи і методики досліджень, базуючись на знанні методології наукового дослідження та особливості проблеми, що вирішується
СК.04 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що виконуються
СК.05 Здатність критичного аналізу та прогнозування характеристик нових та існуючих матеріалів, параметрів процесів їх отримання і обробки та використання у виробах (або у виробничих умовах)
СК.06 Здатність розуміти та використовувати математичні та числові методи моделювання властивостей, явищ та процесів
СК.07 Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність досліджень, технологічних процесів та інноваційних розробок з урахуванням невизначеності умов і вимог
СК.08 Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань матеріалознавства і дотичних проблем до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
СК.09 Здатність обґрунтовано здійснювати вибір технологій виготовлення, оброблення, випробовування матеріалів і виробів, для конкретних умов експлуатації
СК.10 Здатність організовувати та здійснювати комплексні випробовування матеріалів і виробів
СК.11 Здатність застосовувати системний підхід для розв’язання прикладних задач виготовлення, обробки, експлуатації та утилізації матеріалів і виробів
СК.12 Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері матеріалознавства, а також дотичні до неї міждисциплінарні проекти
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Розуміти та застосовувати принципи системного аналізу, причинно-наслідкових зв’язків між значущими факторами та науковими і технічними рішеннями в контексті існуючих теорій
РН2 Виявляти, формулювати і вирішувати матеріалознавчі проблеми і задачі
РН3 Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері матеріалознавства та широкого кола інженерних питань, презентації результатів досліджень і інноваційних проектів
РН4 Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач матеріалознавства
РН5 Приймати ефективні рішення в нових ситуаціях або непередбачених умовах з урахуванням їх можливих наслідків їх можливих наслідків, оцінювати і порівнювати альтернативи, оцінювати технічні, економічні, екологічні та правові ризики
РН6 Наукові навички в галузі інженерії для того, щоб успішно проводити наукові дослідження як під керівництвом так і самостійно
РН7 Розробляти та реалізовувати проекти у сфері матеріалознавства та з дотичних до матеріалознавства міждисциплінарних напрямів, визначати цілі та потрібні ресурси, планувати роботи, організовувати роботу колективу виконавців, здійснювати захист інтелектуальної власності
РН8 Уміти застосовувати методи захисту об’єктів інтелектуальної власності, створених в ході професійної (науково-технічної) діяльності
РН9 Застосовувати методи LCA-аналізу, еко-аудиту, підходів стійкого розвитку під час розробки нових матеріалів та впровадження нових технологій
РН10 Навички презентації наукового матеріалу та аргументів для добре інформованої аудиторії
РН11 Використовувати сучасні методи для виявлення, постановки та розв’язування винахідницьких задач в галузі матеріалознавства
РН12 Формулювати та розв’язувати науково-технічні задачі для розробки, виготовлення, випробування, сертифікації, утилізації матеріалів, створення та застосування ефективних технологій виготовлення виробів
РН13 Планувати і виконувати експериментальні матеріалознавчі дослідження, обирати відповідні обладнання та методики, здійснювати статистичну обробку і статистичний аналіз результатів експериментів, обґрунтовувати висновки
РН14 Обґрунтовано призначати та контролювати показники якості матеріалів та виробів
РН15 Проектувати нові матеріали, розробляти, досліджувати та використовувати фізичні та математичні моделі матеріалів та процесів
РН16 Здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні концепції менеджменту та ділового адміністрування
РН17 Розвязувати прикладні задачі виготовлення, обробки, експлуатації та утилізації матеріалів і виробів
РН18 Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її
РН19 Розробляти комплексний дизайн нових матеріалів і виробів на їх основі з урахуванням експлуатаційних властивостей та умов використання
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: 
Матеріально-технічне забезпечення: 
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: 
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: 
Міжнародна кредитна мобільність: 
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: 
Вимоги до кваліфікаційної роботи: