Профіль освітньої програми

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Спеціальність136 Металургія
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділІнженерно-фізичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Машини і технологія ливарного виробництва»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний,90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклQF-EHEA – другий цикл , EQF-LLL – 7 рівень; НРК України – 7 рівень.
Обмеження щодо форм навчанняВідсутні
Кваліфікація в дипломіОсвітня кваліфікація Магістр з металургії Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр. Спеціальність – 136 Металургія. Освітня програма – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів.
Передумови вступуОсвітній рівень бакалавра (6 рівень НРК) або вищий рівень
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити набуття здобувачами вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання, необхідних для виконання професійних завдань, обов’язків прикладного характеру; здатності до виробничої та професійної діяльності, а також інших соціально важливих навичок (soft skills). В професійному контексті – це підготовка фахівців металургів та ливарників, які володіють сучасним інженерним мисленням; теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності з використанням сучасних уявлень металургійних процесів; вміють генерувати, аналізувати та прогнозувати типові технологічні процеси ливарного виробництва; знають основи технологічного і комп’ютерного проектування ливарних процесів, та роботу обладнання металургії і ливарного виробництва.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт вивчення: наукові основи, технології та обладнання металургії в ливарному виробництві чорних та кольорових металів і сплавів. Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології ливарного виробництва металів і сплавів, а також іншої продукції металургії. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи процесів металургійного та ливарного виробництва. Методи, методики та технології: експериментальні ме-тоди дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні методи виробництва виливків, технології виробництва ливарної продукції. Інструменти та обладнання: експериментальне облад-нання, вимірювальні інструменти, технологічне обладнання металургії та ливарного виробництва, спеціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація освітньої програми: Освітня програма базується на сучасних дослідженнях про ливарне виробництво різних виливків, та орієнтована на розробку спеціальних технологій, що забезпечують виробництво виливків із різних металів і сплавів.
Основний фокус освітньої програми: Вища освіта в галузі металургії. Спеціалізація «Ливарне виробництво чорних та кольоро-вих металів і сплавів». Підготовка фахівців для інженерної, виробничої та наукової діяльності, орієнтованих на застосування сучасних і перспективних науково-практичних досліджень в галузі металургії і ливарного виробництва для розробки інноваційних технологічних процесів, проєктування цехів і відділень із забезпеченням ресурсо- та енергозбереження та захисту навколишнього середовища.
Особливості програми: Поєднання теоретичної та практичної підготовки на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів. Випускники програми володіють сучасним інженерним та дослідницьким мисленням і навичками, необхідними для розв’язання спеціалізованих задач в галузі металургії та ливарного виробництва, здатні проводити наукову та виробничу професійну діяльність, володіють іншими соціально важливими навичками (soft skills).
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 можуть займати наступні посади: - 2147-Професіонал в галузі гірництва та металургії; - 2147.1-Науковий співробітник (гірництво, металургія; - 2147.2-Гірничий інженер та інженер-металург; - 2149.2-Інженер-дослідник; - 23-Професіонал в галузі освіти та навчання; - 2310-Викладач закладів вищої освіти.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, підвищувати і отримувати додаткову кваліфікації в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, вільний вибір дисциплін, ініціативне самонавчання. Технології очного, змішаного та дистанційного навчання (онлайн – Zoom, електронного – Moodle, мобільного – Viber, Telegram) та інших. Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; навчальні, ливарні та комп’ютерні практикуми; виконання курсових робіт та проектів, з можливістю консультацій з викладачем. Самостійна робота з методичним забезпеченням дисциплін та ініціативна самостійна робота. Теоретична і практична підготовка на підприємствах, в організаціях роботодавців та інших стейкхолдерів. Кері-вництво та консультування при виконанні випускної кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Основні види контролю: поточний контроль; поточний рубіжний контроль; модульний контроль; семестровий (підсумковий); державна атестація здобувачів вищої освіти. Форми контролю: письмове або усне опитування; контро-льна робота; залік; диференційний залік; письмовий або усний екзамен; електронне або письмове тестування; захист курсового проекту (роботи) на засіданні фахової комісії; публічний захист випускної кваліфікаційної роботи, з попередньою обов’язковою перевіркою на плагіат. Оцінка підсумкового контролю визначається за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проектів/робіт, звітів з практики) або за двобальною шкалою «зараховано - не зараховано» (для заліків). Оцінка підсумкового контролю може враховувати результати поточного та проміжного (рубіжного) контролю у порядку, визначеному програмою освітнього компонента. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у металургії та ливарному виробництві або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК3 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК4 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК5 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК7 Прагнення до збереження навколишнього середовища
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в сфері металургії, а також дотичні до неї міждисциплінарні проєкти
СК2 Здатність враховувати технічні, правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні аспекти інженерних та управлінських рішень в металургії
СК3 Здатність забезпечувати якість в металургії
СК4 Здатність аналізувати і вдосконалювати технологічні процеси в металургії
СК5 Здатність науково обґрунтовувати вибір матеріалів, основного та допоміжного обладнання для реалізації металургійних технологій
СК6 Здатність оцінювати технічні, економічні, екологічні, безпекові та інші ризики при плануванні або впровадженні нових технологічних процесів
СК7 Здатність планувати і виконувати експериментальні дослідження в металургії та інтерпретувати їх результати
СК8 Здатність приймати ефективні рішення в металургії
СК9 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми металургії в широких та мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності
СК10 Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері металургії, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
СК11 Здатність обирати і застосовувати відповідні методи проєктування виробничих і допоміжних підрозділів металургійних і ливарних цехів
СК12 Здатність застосовувати знання в галузі нових технологій іобладнання в металургії та ливарному виробництві при розробленні технологічних процесів

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Розробляти технологію виробництва на основі розуміння процесів, що відбуваються, з урахуванням особливостей виробництва та визначати оптимальний режим роботи обладнання з урахуванням наявних невизначеностей та ризиків
РН2 Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати оптимальні методи та здійснювати статистичний аналіз даних
РН3 Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності
РН4 Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері металургії та ширшого кола інженерних питань, презентації результатів досліджень та інноваційних проектів
РН5 Співвідносити хімічний склад, структуру і властивості матеріалів металургійного виробництва
РН6 Формувати структуру і властивості продукції металургійного виробництва відповідно до потреб замовників
РН7 Аналізувати енергетичну ефективність технологічних процесів та обладнання, відповідно до спеціалізації, та розробляти заходи з енергозбереження
РН8 Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням цілей та ресурсних обмежень, економічних, екологічних, правових та безпекових аспектів, розробляти і застосовувати нові металургійні технології
РН9 Організовувати і керувати лабораторним контролем сировини і продукції металургійного виробництва
РН10 Застосовувати сучасні математичні методи, цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач і проблем металургії
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН11 Обирати і обґрунтовувати вихідну сировину, матеріали та напівпродукти відповідно до умов металургійного виробництва за спеціалізацією з урахуванням технологічних та інших невизначеностей
РН12 Здатність робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності деякої невизначеності
РН13 Забезпечувати потрібні техніко-економічні показники при керуванні складними металургійними процесами. Додаткові програмні результати навчання ви-значені освітньо-професійною програмою
РН14 Застосовувати матоди математичного моделювання при визначенні оптимальних параметрів технології
РН15 Обирати і аргументувати висновки при виборі технологічних процесів і обладнання в проєктах виробничих підрозділів металургійних і ливарних цехів
РН16 Обирати конструкцію і проводити розрахунки технологічного обладнання спеціальних видів лиття

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх про-грам, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх про-грам, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх про-грам, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси) та (Критерій 9. Прозорість та публічність), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977. Інформацій ресурс НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/kafedra-mashin-i-tehnologiyi-livarnogo-virobnictva
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співпрацю між вітчизняними за-кладами вищої освіти, а також може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, на основі індивідуальних запрошень. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів. Індивідуальна академічна мобільність забезпечується з власної ініціативи здобувачів вищої освіти, в рамках програми кредитної мобільності для викладачів та студентів Erasmus + , а також інших міжнародних програм.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах та базується на принципах засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом освітньої програми. Методика викладання – українською мовою
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має продемонструвати здатність випускника розв’язувати складні задачі і проблеми металургії (ливарного виробництва чорних та кольорових металів і сплавів), на основі досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті за-кладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має продемонструвати здатність випускника розв’язувати складні задачі і проблеми металургії (ливарного виробництва чорних та кольорових металів і сплавів), на основі досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.