Профіль освітньої програми

Металорізальні верстати та системи
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Металорізальні верстати та інструменти»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклЗакон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень, НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з галузевого машинобудування за спеціалізацією металорізальні верстати та системи
Передумови вступуДля здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що здобули освітній ступінь не нижче «бакалавра».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kafedra_mvi@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета освітньої програми магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» полягає у формуванні загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, що забезпечують конкурентоспроможність випускників при вирішенні складних завдань в сфері професійної діяльності що передбачають проведення наукових або професійних досліджень, та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань - 13 «Механічна інженерія» Спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» Спеціалізація - «Металорізальні верстати та системи». Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності: системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає: – машини, обладнання, комплекси, методи та поточні лінії машинобудівного виробництва, технології і засоби їхнього проєктування, дослідження, виготовлення, експлуатації та утилізації; – процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва; – засоби і методи випробування та контролювання якості продукції галузевого машинобудування; – системи технічної документації, метрології та стандартизації. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування. Теоретичний зміст предметної області: сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування. Методи, методики та технології: методи, засоби й технології розрахунку, проєктування, конструювання, виробництва, випробування, ремонтування та контролювання об’єктів і процесів галузевого машинобудування, сучасні інформаційні технології проектування, методи дослідження об’єктів і процесів галузевого машинобудування. Інструменти та обладнання: основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизації й керування; засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна (магістра) Програма прикладної орієнтації Структура програми передбачає оволодіння знаннями щодо виконання досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні
Основний фокус освітньої програми: Формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми галузевого машинобудування пов’язані: з металорізальними верстатами та системами, процесами механічної обробки, розробкою керуючих програм для оброблюваних центрів та багатокоординатних верстатів з ЧПК; проведенням професійних досліджень для раціоналізації процесів механічної обробки; вибору та розрахунку елементів металорізального обладнання та інструменту; підвищення економічної ефективності процесу механічної обробки, металорізального обладнання та систем, зокрема металорізального інструменту; забезпечення надійності металорізального обладнання та систем, зокрема металорізального інструменту; здатність виконувати професійні обов’язки у сфері професійної та наукової діяльності. Акцент на професійній діяльності за спеціалізацією металорізальні верстати та системи.
Особливості програми: Для отримання практичних навичок та закріплення теоретичного матеріалу для студентів передбачається дуальна форма освіти, проходження стажування в тому числі за кордоном
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Виконання відповідних посадових обов’язків у сфері галузевого машинобудування, організаційно-управлінських службах, науково-дослідних організаціях, професійно-технічних, середніх та вищих навчальних закладах на первинних посадах згідно штатного розпису. Самостійне працевлаштування. Відповідно до КВЕД-2010 випускники спеціальності можуть займатися наступними видами економічної діяльності секції М на підприємствах та установах будь-якої організаційно правової форми: 71 - Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; 72 - Наукові дослідження та розробки 74 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010, на підготовку до яких спрямована освітньо-професійна програма: 1222 - керівники виробничих підрозділів у промисловості; 2145.1 – науковий співробітник (інженерна механіка); 2145.2 – інженер конструктор (механіка); 2145.2 – інженер технолог (механіка); 2145.2 – інженер механік груповий; 2149.2 – інженер з ремонту; 2149.2 – інженер з впровадження нової техніки та технологій; 2149.2 – Інженер контролер
Подальше навчання: Здобувач вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня має право на здобуття освіти на третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання; самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання; навчання через лабораторну практику; інформаційні технології; технології розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, навчання на основі досліджень. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, семінари, самостійне навчання на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами, проведення самостійних та групових досліджень, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, індивідуальна робота, підготовка кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Оцінка підсумкового контролю визначається за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) або за двобальною шкалою «зараховано – не зараховано» (для заліків).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми в галузевого машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Здатність бути критичним та самокритичним
ЗК5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК9 Здатність працювати в команді
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема в умовах технічної невизначеності
СК2 Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв’язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку
СК3 Здатність створювати нові техніку і технології в галузі механічної інженерії
СК4 Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб здобувачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі
СК5 Здатність розробляти і реалізовувати плани і проєкти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі
РН2 Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку
РН3 Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання
РН4 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні
РН5 Аналізувати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні
РН6 Відшукувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її
РН7 Готувати виробництво і експлуатувати вироби галузевого машинобудування протягом життєвого циклу
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Гарантом освітньої програми є доцент Фролов Михайло Володимирович, канд. техн. наук за відповідною спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструмент. Науково-педагогічні працівники мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, що відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Викладання освітніх компонентів здійснюють 4 викладачі, що мають відповідну кваліфікацію. Серед них 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, доценти.
Матеріально-технічне забезпечення: Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу становить 4,5кв. метра на одного здобувача освіти. Для виконання освітньої програми кафедра металорізальних верстатів та інструментів має комп’ютерний клас на 25 робочих місць з програмним забезпеченням PowerShape, PowerMill, PowerInspect від Autodesk, cпеціалізований комп’ютерний клас з підготовки магістрів на 6 робочих місць; верстаний парк, що включає 3 токарно-гвинторізних верстатів 2 з яких з ЧПК, плоскошліфувальний верстат, гравірувально-фрезерний верстат з ЧПК Camaro, 4 спеціалізованих заточувальних верстати, фрезерний верстат-сканер малогабаритний MDM; вимірювальна рука; 3 D принтер; 2 3-D сканери; динамометр багатоканальний з комплектом комп’ютеризованого обладнання АЦП; профілометр-профілограф; 2 пристрої для налагодження інструментальних блоків.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Бібліотека має традиційні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів (http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka). За галуззю знань 13 Механічна інженерія бібліотечний фонд містить більш 2 тис. назв примірників, 8 періодичних видань. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує доступ до інформації, обмін нею, розповсюдження , накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, проведення відеоконференцій тощо. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена інформація про діяльність університету http://zntu.edu.ua/ Розроблено та затверджено навчально-методичне забезпечення: навчальні плани, робочі програми, методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську централізовану платформу moodle.zp.edu.ua та/або фонд електронних документів
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та університетами України Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка»
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка», а також договорами про міжнародну академічну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка» та університетами-партнерами, зокрема з бельгійськім університетом KU Leuwen
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка»
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Відкритий та публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачити розв’язування актуальної складаної задачі чи проблеми галузевого машинобудування, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікацій. Всі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої процедури. Кваліфікаційні роботи розміщуються у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».