Профіль освітньої програми

Електротехнічні системи електроспоживання
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електропостачання промислових підприємств»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклQF-EHЕA Другий цикл EQF-LLL Рівень 7 НРК України Сьомий кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуНаявність диплому бакалавра, спеціаліста, магістра. Єдиний вступний іспит з іноземної мови, вступний екзамен з фа-ху. Решта вимог визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» за освітньо-професійною програмою магістра.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку alexshrum@yahoo.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Набуття теоретичних знань, практичних умінь, навичок і компетенцій, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та підготувати висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців здатних розв’язувати комплексні проблеми, а також успішного працевлаштування за обраною спеціальністю в предметній області «Електрична інженерія», освоєння програм наступних рівнів (доктора філософії) для наукових дослідників. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів, тощо.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: галузь знань 14 – Електрична інженерія спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма магістра має прикладну орієнтацію, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: дослідження та проектування електротехнічних систем електроспоживання
Основний фокус освітньої програми: Загальна, спеціальна освіта та професійна підготовка у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки з можливістю набуття необхідних дослідницьких навичок для наукової кар’єри. Ключові слова: електротехніка, електроенергетика, електротехнічна система, електропостачання, електроспоживання.
Особливості програми: Ключовий аспект програми – орієнтація на професійну інженерну діяльність. Передбачає здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок щодо дослідження та проектування сучасних систем електроспоживання, використання технологічних рішень для підвищення енергоефективності, поглиблене вивчення принципів сучасної організації виробництва та збуту електричної енергії в умовах роботи енергоринку України За період навчання в магістратурі студент має можливість взяти участь у науково-технічній конференції
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Робочі місця в різних типах державних та недержавних установ і організацій, в науково-дослідних установах електроенергетичного та електротехнічного профілю. Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 2143 Професіонали в галузі електротехніки 2143.2 Інженери-електрики 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити навчання на третьому (Освітньо-науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК на конкурсній основі та продовжити навчання за кордоном для отримання наукового ступеня доктора філософії.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. Лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практикуми; індивідуальні заняття, консультації, виконання курсових проектів та магістерської роботи. Використання технологій змішаного навчання: інформаційно-комунікаційні, модульні, технології дослідницького навчання, технології навчання у співробітництві, проективні методики освіти.
Оцінювання: Форми контролю: рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практики. Підсумковий контроль: диференційні заліки, екзамени, що оцінюються за 100-бальною шкалою та двобальною шкалою для заліків з оцінками «зараховано», «не зараховано».
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні комплексні проблеми і задачі під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та продукування нових цілісних знань, а також проведення досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей
ЗК2 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК4 Здатність спілкування з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності державною мовою як усно, так і письмово та іноземною мовою
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК6 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК7 Здатність виявляти та оцінювати ризики
ЗК8 Здатність працювати автономно та в команді
ЗК9 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми і задачі
ЗК10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК2 Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК3 Здатність планувати, організовувати та проводити наукові дослідження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК4 Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК5 Здатність презентувати і захищати результати науково-дослідницької діяльності в фаховому середовищі та публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях
ФК6 Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності, ефективності та безпеки в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК7 Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК8 Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК9 Здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК10 Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної власності та контрактів в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК11 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК12 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати
ФК13 Здатність демонструвати обізнаність та уміння використовувати нормативно-правові акти, норми, правила й стандарти в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК14 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності функціонування в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК15 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми, що вирішується в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК16 Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної власності та контрактів в процесі розробки, та експлуатації енергетичних систем та ефективності їх роботи
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здатність розробляти план, етапи і терміни роботи над інноваційним проектом в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; проводити та впроваджувати наукові дослідження в сфері використання та збереження електричної енергії
РН2 Уміння відтворювати і аналізувати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах та комплексах при їх моделюванні на персональному комп’ютері; знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності електрое-нергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем
РН3 Знання теоретико-методологічних засад педагогіки вищої школи; історії розвитку вищої освіти; особливостей пізнавальних процесів; шляхів забезпечення успішного навчання і розвитку особистості; нормативних та законодавчих документів про вищу освіту. Уміння планувати педагогічну діяльність, усвідомлювати мету та конкретизувати її в завданнях; здійснювати навчання та виховання студентів відповідно до педагогічних закономірностей і принципів. Оволодіння психологічним інструментарієм цілеспрямованого впливу на особистість і групу в системі професійних відносин; принципами та правилами академічної доброчесності в освітній та науковій діяльності
РН4 Уміння відтворювати і аналізувати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах при їх моделюванні на персональному комп’ютері. Здатність виявляти шляхи модернізації існуючих електротехнічних і електромеханічних комплексів та систем з метою підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та продовження ресурсу
РН5 Здатність самостійно планувати, здійснювати та аналізувати результати наукових досліджень; аналізувати процеси в електроенергетичному та електротехнічному обладнанні і відповідних комплексах і системах; окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного та електротехнічного обладнання і відповідних комплексів і систем. Знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливих розробок та новітніх технологій в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
РН6 Уміння аналізувати стан науково-технічної проблеми шляхом підбору, вивчення та ана-лізу літературних i патентних джерел. Застосовувати отримані знання й практичні навич-ки для створення нових та експлуатації існуючих електроенергетичних та електротехніч-них систем та їх складових
РН7 Здатність ставити і вирішувати інноваційні інженерні завдання з використанням систе-много аналізу і моделювання об’єктів і процесів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Уміння аналізувати структуру технологічних процесів, електротехніч-них систем та комплексів і відповідно до проведеного аналізу визначати тип математичної моделі; застосовувати основні принципи і методи математичного моделювання при вирішенні технічних задач, аналізувати результати створених математичних моделей з використанням ЕОМ
РН8 Здатність до вибору та використання систем автоматизованого проектування електротехнічних та електротехнічних систем та комплексів з метою підвищення енергоефективності їх роботи
РН9 Уміння відтворювати процеси електромагнітного перетворення енергії в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах із врахуванням нелінійності електрофізичних властивостей матеріалів при їх моделюванні на персональному комп’ютері із застосуванням сучасного програмного забезпечення спрямованого на автоматизацію та підвищення ефективності розрахунків. Здатність опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, спрямованого на автоматизацію та підвищення ефективності розрахунків складних фізичних процесів, що виникають у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах
РН10 Здатність виконувати розрахунки в галузі електроенергетики для ведення експлуата-ційних режимів електричного обладнання електричних станцій та мереж. Здатність вико-нувати розрахунки в галузі релейного захисту та автоматики енергосистем для вибору, впровадження та експлуатації засобів релейного захисту та автоматики в електроенерге-тичній галузі та керування енергетичними системами
РН11 Уміння створювати ефективні засоби управління енергоспоживанням, враховувати специфіку існуючих та перспективних схем тарифів на енергетичні носії, проводити відповідні дослідження з використанням сучасного програмного забезпечення
РН12 Уміння представляти та аналізувати отримані результати
РН13 Уміння створювати ефективні засоби управління енергоспоживанням, враховувати специфіку існуючих та перспективних схем тарифів на енергетичні носії, проводити від-повідні дослідження з використанням сучасного програмного забезпечення
РН14 Уміння формулювати цілі i задачі наукових досліджень відповідно до тенденцій і перспектив розвитку електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, а також суміжних електротехнологічних галузей науки i техніки
РН15 Брати участь у наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
РН16 Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідність не менш п’яти показникам, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників , що забезпечують навчальний процес, (відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМ України від 10 травня 2018 р. № 347). Усі викладачі, що забезпечують навчальний процес: - є провідними фахівцями у галузі, що відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; - мають наукові ступені та вчені звання та мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи; - активно проводять наукові дослідження та публікують їх результати у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; - регулярно (не рідше ніж раз на п’ять років) підвищують кваліфікацію у провідних навчальних або науково-дослідних інституціях. До навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, дослідницько-лабораторним обладнанням, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам і дозволяє повністю задовільнити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура, яка повністю відповідає нормальному функціонуванню освітнього процесу.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення здійснюється підручниками, навчальними посібниками тощо та електронними ресурсами (забезпеченість бібліотеки не менш як п’ятьма найменуванням вітчизняних та закордонних фахових періодичних фахових видань відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді). Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності відповідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. Основні ресурси: - посилання на офіційний веб сайт; - наукова бібліотека; - електронний репозитарій; - електронні навчальні курси
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та вищим навчальними закладами України
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів. Міжнародні проекти програми TEMPUS та ERASMUS+, у реалі-зації яких бере участь НУ «Запорізька політехніка»
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Згідно з ліцензією НУ «Запорізька політехніка» за освітньою програмою можуть навчатись іноземці та/або особи без громадянства. Навчальні плани для цього контингенту мають розширену підготовку з української мови. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї/кількох/усіх дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною (англійською) мовою утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому програма заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».