Профіль освітньої програми

Енергетичний менеджмент
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електропостачання промислових підприємств»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHЕA Другий цикл EQF-LLL Рівень 7 НРК України Сьомий кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуНаявність диплому бакалавра, спеціаліста, магістра. Єдиний вступний іспит з іноземної мови та екзамен з фаху. Решта вимог визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» за освітньо-професійною програмою магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку makhlinp@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Набуття теоретичних знань, практичних умінь, навичок і компетенцій, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та підготувати висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців здатних розв’язувати комплексні проблеми, а також успішного працевлаштування за обраною спеціальністю в предметній області «Електрична інженерія», освоєння програм наступних рівнів (доктора філософії) для наукових дослідників. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів, тощо.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: галузь знань 14 – Електрична інженерія спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та елект-ромеханіка
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма магістра має прикладну орієнта-цію, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: проектування та експлуатація систем електропостачання промислових підприємств та сільського господарства, внутрішньозаводської системи, нетрадиційна енергетика, збереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів; використання прогресивних методів прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу енергоспоживання виробничих та невиробничих систем; впровадження системи енергетичного менеджменту; уміння проводити інспекторську перевірку, експертизу та енергетичний аудит
Основний фокус освітньої програми: Загальна, спеціальна освіта та професійна підготовка у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки з можливістю набуття необхідних дослідницьких навичок для наукової кар’єри. Ключові слова: електротехніка, електроенергетика, електроенергетичні системи, енергозбереження, нетрадиційні джерела енергії.
Особливості програми: Ключовий аспект програми – орієнтація на професійну інженерну діяльність. Передбачає здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок щодо експлуатації електроенергетичних систем, дослідження енергоефективноті їх роботи, проведення енергоаудиту та рішення проблем енергозбереження.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Робочі місця у проектних інститутах, електроенергетичних системах, у підприємствах оператора розподілу, передачі та продажу електроенергії, у відділах головного енергетика промислових підприємств та сільського господарства, у енергетичних підрозділах заводів. Види економічної діяльності за ДК003:2010.
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК на конкурсній основі та продовжити навчання за кордоном для отримання наукового ступеня доктора філософії.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. Лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практикуми; індивідуальні заняття, консультації, виконання курсових проектів та магістерської роботи. Використання технологій змішаного навчання: інформаційно-комунікаційні, модульні, технології дослідницького навчання, технології навчання у співробітництві, проективні методики освіти.
Оцінювання: Форми контролю: рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практики. Підсумковий контроль: диференційні заліки, екзамени, що оцінюються як за 100 бальною шкалою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні комплексні проблеми і задачі під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електроте-хніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та продукування нових цілісних знань, а також проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і вимог у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей
ЗК2 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК4 Здатність спілкування з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності державною мовою як усно, так і письмово та іноземною мовою
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК6 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК7 Здатність виявляти та оцінювати ризики
ЗК8 Здатність працювати автономно та в команді
ЗК9 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми і задачі
ЗК10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК2 Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, мето-дики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК3 Здатність планувати, організовувати та проводити наукові дослідження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК4 Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання та об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК5 Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій
ФК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ФК7 Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК8 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності функціонування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних об’єктів та систем
ФК9 Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач, що виникають в процесі проектування, експлуатації електроенергетичних систем та розв’язання задач енергозбереження
ФК10 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми, що вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію обладнання електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів
ФК11 Здатність використовувати методи контролю технічного стану електроенергетичного обладнання та систем управління технологіч-ними процесами в енергетиці, розроблення, складання та ведення технічної документації, використовувати основні положення міжна-родних нормативів енергоменеджменту
ФК12 Здатність застосовувати досвід відносно основних принципів розроблення та реалізації енергоефективних технологій в процесах виробництва, розподілу, перетворення та використання паливно-енергетичних ресурсів
ФК13 Здатність здійснювати енергетичний аудит промислових та кому-нально-побутових об’єктів, проводити аналіз енергетичної ефектив-ності технологічних проектів, впроваджувати енергоефективні захо-ди та технології
ФК14 Здатність організовувати ефективну роботу автоматизованих систем комерційного та технічного обліку енергоспоживання, контролю та управління енерговикористанням
ФК15 Здатність розроблювати перспективні заходи реалізації політики енергозбереження, впровадження систем управління енерговикористанням, планів розвитку електроенергетичних систем, забезпечення виконання планів та графіків планово-попереджувальних робіт і обслуговування електроенергетичного обладнання за показниками енергоефективності
ФК16 Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної власності та контрактів в процесі розробки, та експлуатації енергетичних систем та ефективності їх роботи
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідність не менш п’яти показникам, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників , що забезпечують навчальний процес, (відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМ України від 10 травня 2018 р. № 347). Усі викладачі, що забезпечують навчальний процес: - є провідними фахівцями у галузі, що відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; - мають наукові ступені та вчені звання та мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи; - активно проводять наукові дослідження та публікують їх результати у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; - регулярно (не рідше ніж раз на п’ять років) підвищують кваліфікацію у провідних навчальних або науково-дослідних інституціях. До навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, дослідницько-лабораторним обладнанням, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам і дозволяє повністю задовільнити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура, яка повністю відповідає нормальному функціонуванню освітнього процесу.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення здійснюється підручниками, навчальними посібниками тощо та електронними ресурсами (забезпеченість бібліотеки не менш як п’ятьма найменуванням вітчизняних та закордонних фахових періодичних фахових видань відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді). Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності відповідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. Основні ресурси: - посилання на офіційний веб сайт; - наукова бібліотека; - електронний репозитарій; - електронні навчальні курси.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та вищим навчальними закладами України
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів. Міжнародні проекти програми ТЕМПУС та ERASMUS+, у реалізації яких бере участь НУ «Запорізька політехніка»
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Згідно з ліцензією НУ «Запорізька політехніка» за освітньою програмою можуть навчатись іноземці та/або особи без громадянства. Навчальні плани для цього контингенту мають розширену підготовку з української мови. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї/кількох/усіх дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною (англійською) мовою утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні про-рами. При цьому програма заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту ква-ліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з елект-роенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостій-ним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсу-мком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є вико-нання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить пере-вірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту ква-ліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з елект-роенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостій-ним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсу-мком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є вико-нання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить пере-вірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсу-мком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: 
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсу-мком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».