Профіль освітньої програми

Електричні машини і апарати
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні машини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHЕA Другий цикл EQF-LLL Рівень 7 НРК України Сьомий кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку tikhovod@ya.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних на ринку праці фахівців із загальними та професійними компетентностями у галузі електротехніки, електроенергетики та електромеханіки, здатних розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної і дослідницької діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Об’єкти вивчення – процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах; аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання. Мета навчання – формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для управління проектами в енергетичній галузі, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру, що орієнтовані на дослідження і розв’язання задач проектування сучасних електротехнічних та електромеханічних машин та електроприводів. Теоретичний зміст предметної області – фундаментальні знання теорії електротехніки, моделювання та оптимізації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів. Методи, методики та технології – здобувач має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів дослідження, методами фізичного та математичного моделювання, методиками розрахунку та проектування електроенергетичних та електромеханічних систем і комплексів. Інструменти та обладнання – засоби, пристрої, системи, технології конструювання, експлуатації, контролю та моніторингу. Загальний обсяг кредитів освітньо – наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, який складається з обов’язкових та вибіркових компонент 90:30.
Орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта у галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Ключові слова: електричні машини, електричні апарати, електромеханічні системи.
Особливості програми: Передбачає здобуття поглиблених теоретичних, практичних та дослідницьких знань, умінь та навичок у галузі електротехніки, електромеханіки та енергетики.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 2143 Професіонали в галузі електротехніки 2143.1 Наукові співробітники (електротехніка) 2143.2 Інженери-електрики
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-професійної) рівні вищої освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle.
Оцінювання: Форми контролю: усні та письмові екзамени, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практики. Підсумковий контроль : диференційні заліки, екзамени, що оцінюються згідно Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» введеного в дію Наказом №507 від 10.12.2021р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
5. Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науково-технічної діяльності
6. Здатність приймати обґрунтовані рішення
7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
8. Здатність виявляти та оцінювати ризики
9. Здатність працювати автономно та в команді
10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх врахуванням
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК2 Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК3 Здатність планувати, організовувати та проводити наукові дослідження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК4 Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання та об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК5 Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК6 Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК7 Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК8 Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК9 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності функціонування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних об’єктів та систем
ФК12 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми, що вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію обладнання електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів
ФК13 Здатність демонструвати обізнаність та вміння використовувати нормативно-правові актів, норми, правила й стандарти в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК14 Здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем
ФК15 Здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях
ФК16 Здатність планувати і проводити експериментальні дослідження з урахуванням реальних умов експлуатації та процесів, що протікають в електромеханічних (електротехнічних) системах та комплексах, використовуючи методологію багатофакторного експерименту та теорію оптимізації складних систем, проводити за типовими методиками вимірювання та аналіз отриманих результатів
ФК17 Здатність виконувати технологічні та конструктивні розрахунки на основі знань особливостей конструкцій, фізичних процесів, принципу роботи, технічних характеристик, правил експлуатації різноманітних електромеханічних (електротехнічних) системах та комплексах
ФК18 Здатність застосовувати нові види технологічного обладнання за умови зміни схем технологічних процесів, опановувати нові пристрої, прилади та методи досліджень. Здатність застосовувати ефективні методи і засоби розробки ресурсозберігаючих технологій електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів
ФК19 Здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які спрямовані на підвищення надійності, ефективності та безпеки функціонування електромеханічних (електротехнічних) системах та комплексах
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем
2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні
3. Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах
4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних комплексів і систем
5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах
6. Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції, електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та продовження ресурсу
7. Володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах
8. Враховувати правові та економічні аспекти наукові досліджень та інноваційної діяльності
9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для додаткового навчання, наукової та інноваційної діяльності
10. Презентувати матеріали досліджень на міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового дослідження з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
12. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні проекти в сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
13. Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з іноземними науковцями та фахівцями в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
14. Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку енергетичної безпеки України
15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією
16. Дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності в освітній та науковій діяльності
17. Демонструвати розуміння нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
18. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з сучасних наукових і технічних проблем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
19. Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я і безпеки людини та оцінками ризиків в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
20. Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними, електротехнічними та електромеханічними системами
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально-методичної та науково-дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам. Використання сучасного обладнання електротехнічних та електромеханічних систем та комплексів. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктураЗабезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам. Використання сучасного обладнання електротехнічних та електромеханічних систем та комплексів. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua Наукова бібліотека: навчальний процес забезпечено підручниками, довідковою літературою, методичними виданнями викладачів кафедри. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. Забезпеченість бібліотеки фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю. https://library.zp.edu.ua Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. Електронні навчальні курси http://eir.zp.edu.ua
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та ЗВО України.
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країнпартнерів у рамках програми ЄС Еразмус+ .
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роби є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».