Профіль освітньої програми

Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні машини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHЕA Другий цикл EQF-LLL Рівень 7 НРК України 7 кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку yarymbash@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців з електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів з відповідними теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками розв’язання складних комплексних задач, здатних виконувати професійні обов’язки та проводити науково-дослідницьку і інноваційну діяльність та впроваджувати отримані результати на практиці.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Об’єкт діяльності – наукові заклади, установи та організації галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні компанії. Об’єкти вивчення – процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах; аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних конструювати, проектувати, експлуатувати, забезпечувати культуру безпеки, виконувати монтаж, налагодження та ремонт, створювати нове обладнання та впроваджувати новітні технологій, проводити наукові дослідження та здійснювати викладацьку діяльність. Теоретичний зміст предметної області – фундаментальні знання теорії електротехніки, електромеханіки, теплофізики та їх прикладні застосування, теоретичні засади проектування, аналізу і оптимізації конструкцій та технологій електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів, основи організації та проведення наукових досліджень електрофізичних властивостей електротехнічних матеріалів, електромагнітних та електротеплових процесів, моделювання та прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем. Методи, методики та технології – аналітичні та чисельні методи проектування, розрахунку, математичного та комп’ютерного моделювання, обробки та аналізу, симуляції електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів; методики та технології натурного і віртуального технологічного експерименту; інформаційні технології в інженерних дослідженнях, проектуванні і виробництві електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів. Інструменти та обладнання – засоби, пристрої, системи, технології конструювання, експлуатації, контролю та моніторингу, контрольно-вимірювальні інформаційні системи, апаратне та програмне забезпечення проектування та функціонування електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів. Загальний обсяг кредитів освітньо – наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, який складається з обов’язкових та вибіркових компонент 90:30.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо – наукова програма. Вдосконалення процесів конструювання та функціонування електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів з використанням науково-дослідних та інноваційних підходів
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що з використанням сучасних комп’ютерних технологій та програмних засобів надає здобувачам знання у наукових дослідженнях електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів. Ключові слова: електромеханічна система, електротехнічна система, електромеханічний комплекс, електротехнічний комплекс, контрольно-вимірювальні системи, наукові дослідження, програмне забезпечення
Особливості програми: Особливості ОНП полягають у підготовці фахівця здатного вдосконалювати процедури конструювання та функціонування електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів; у наданні знань з проектування, планування і проведення наукових досліджень електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів та навичок здобувачів здійснювати їх інформаційне та методичне впровадження у виробництво. Застосуванні філософських основ при реалізації науково-дослідницької та викладацької діяльності.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 2143 Професіонали в галузі електротехніки 2143.1 Наукові співробітники (електротехніка) 2143.2 Інженери-електрики 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, HPK – 8 рівень
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий підхід, навчання через наукововиробнича та передатестаційна практики. Лекції, практичні заняття і лабораторні роботи з елементами наукових досліджень, самостійна дослідницька робота, консультації із викладачами..
Оцінювання: Форми контролю: письмові екзамени, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практики. Підсумковий контроль : диференційні заліки, заліки, екзамени, що оцінюються згідно Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» введеного в дію Наказом №507 від 10.12.2021р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК3 Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5 Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науково-технічної діяльності
ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК8 Здатність виявляти та оцінювати ризики
ЗК9 Здатність працювати автономно та в команді
ЗК10 Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх врахуванням
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК2 Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК3 Здатність планувати, організовувати та проводити наукові дослідження в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК4 Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання та об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК5 Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та експертизу проектно-конструкторських рішень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
ФК6 Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК7 Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК8 Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК9 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК10 Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати
ФК11 Здатність оцінювати показники надійності та ефективності функціонування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних об’єктів та систем
ФК12 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми, що вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію обладнання електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів
ФК13 Здатність демонструвати обізнаність та вміння використовувати нормативно-правові актів, норми, правила й стандарти в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці
ФК14 Здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем
ФК15 Здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях
ФК16 Здатність планувати і проводити експериментальні дослідження з урахуванням реальних умов експлуатації та процесів, що протікають в електромеханічних (електротехнічних) системах та комплексах, використовуючи методологію багатофакторного експерименту та теорію оптимізації складних систем, проводити за типовими методиками вимірювання та аналіз отриманих результатів
ФК17 Здатність виконувати технологічні та конструктивні розрахунки на основі знань особливостей конструкцій, фізичних процесів, принципу роботи, технічних характеристик, правил експлуатації різноманітних електромеханічних (електротехнічних) системах та комплексах
ФК18 Здатність застосовувати нові види технологічного обладнання за умови зміни схем технологічних процесів, опановувати нові пристрої, прилади та методи досліджень. Здатність застосовувати ефективні методи і засоби розробки ресурсозберігаючих технологій електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів
ФК19 Здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які спрямовані на підвищення надійності, ефективності та безпеки функціонування електромеханічних (електротехнічних) системах та комплексах
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем
РН2 Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах при їх моделюванні на персональному комп’ютері
РН3 Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах
РН4 Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та продовження ресурсу електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання і відповідних комплексів і систем
РН5 Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах
РН6 Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції, електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та продовження ресурсу
РН7 Володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах
РН8 Оцінювати загальні витрати на наукові дослідження і розробки
РН9 Захищати власні права на інтелектуальну власність і поважати аналогічні права інших
РН10 Здійснювати пошук освітніх програм, грантів та стипендій Європейського Союзу та інших держав
РН11 Знаходити інвестиції у наукові дослідження та інновації
РН12 Брати участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
РН13 Обирати напрям наукового дослідження з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
РН14 Слідувати принципу навчання протягом життя
РН15 Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку енергетичної безпеки України
РН16 Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією
РН17 Дотримуватися принципів та правил академічної чесності в освітній та науковій діяльності
РН18 Дотримуватися правил написання наукових статей та тез доповідей
РН19 Демонструвати розуміння нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
РН20 Виконувати наукові дослідження в сфері використання та збереження електричної енергії
РН21 Вдосконалювати навички розмовної та писемної іноземної мови при участі в міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
РН22 Розробити план, етапи і терміни роботи над інноваційним проектом в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
РН23 Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я і безпеки людини та оцінками ризиків в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
РН24 Виявити основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними, електротехнічними та електромеханічними системами
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально – методичної та науково – дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам. Використання сучасного обладнання електротехнічних та електромеханічних систем та комплексів. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua Наукова бібліотека: навчальний процес забезпечено підручниками, довідковою літературою, методичними виданнями викладачів кафедри. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. Забезпеченість бібліотеки фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю. https://library.zp.edu.ua Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. Електронні навчальні курси http://eir.zp.edu.ua.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та ЗВО України.
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країнпартнерів у рамках програми ЄС Еразмус+ .
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: ктромеханіки. Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роби є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».