Профіль освітньої програми

Якість, стандартизація та сертифікація
Спеціальність152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Мікро-та наноелектроніка»
Тип диплому та обсяг освітньої програми90 кредитів ЄКТС,
Кваліфікаційний рівень / цикл7 рівень згідно Національної рамки кваліфікацій
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за ОП «Якість, стандартизація та сертифікація».
Передумови вступуУмови вступу визначаються правилами прийому на навчання до Національного університету «Запорізька політехніка», http://pk.zntu.edu.ua/
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку snow@zp.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка кваліфікованих фахівців (магістрів) у галузі метрології, стандартизації, сертифікації, інформаційно-вимірювальної техніки, компетентності яких відповідають сучасним вимогам ринку праці та трендам розвитку, в тому числі здатних до розв’язання сучасними методами фундаментальних, наукових та прикладних задач забезпечення якості процесів, продукції і послуг, використання інформаційних технологій та автоматизації для вирішення організаційних, наукових і технічних задач у вищезазначених галузях.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт: засоби інформаційно-вимірювальної техніки; методи вимірювань, контролю, випробувань та діагностування; метрологічне забезпечення наукової, виробничої та інших видів діяльності, простежуваність та зіставність результатів; нормативна документація, пов’язана з вимірюваннями та їх застосуванням, технічне, програмне, математичне, інформаційне забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх використання, принципи і методи відтворення еталонних величин, стандартних зразків. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач, розробки засобів інформаційно-вимірювальної техніки; розробки та практичній реалізації систем стандартизації, оцінки відповідності; розробки, перегляду й гармонізації нормативних документів зі стандартизації, оцінки відповідності, метрологічного забезпечення та систем управління якістю при виконанні організаційних та технічних робіт, досліджень у сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, побудова систем автоматизації процесів, зокрема, вимірювань, принципи стандартизації та оцінки відповідності, метрологічна діяльність. Методи, методики та технології: методи вимірювань, способи їх побудови, інформаційні технології при створенні забезпечення засобів вимірювань та опрацювання результатів, вимірювань інформаційні технології досліджень, математичне моделювання. Інструменти та обладнання: сучасні засоби вимірювальної техніки, інструменти та обладнання для виготовлення і налаштування засобів вимірювальної техніки, при проведенні їх випробувань і лабораторних досліджень та виконанні робіт, пов’язаних
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на формування у здобувачів вищої освіти професійних компетентностей та набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності та її технічного, програмного,організаційного і нормативного забезпечення.
Основний фокус освітньої програми: Поняття і принципи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, побудова систем якості, автоматизації, засобів вимірювальної техніки, моделювання, принципи стандартизації та оцінки відповідності, метрологічна діяльність. Акцент ОП полягає в забезпеченні діяльності з розробки та застосування засобів вимірювання; організації проектування автоматизованих інформаційно-вимірювальних засобів, систем та технологій із використанням сучасних інструментів і механізмів керування якістю,в тому числі на автоматизованому виробництві, проведення стандартизації та сертифікації для різних галузей економіки (виробництво, надання послуг тощо), засад впровадження систем технічного регулювання. Ключові слова: метрологія, якість, стандартизація, сертифікація, вимірювання, автоматизація, інформаційно-вимірювальна система.
Особливості програми: Програма виконується в активному практичному середовищі, значною мірою спрямована на підготовку фахівців з якості, стандартизації та сертифікації, розробки та експлуатації комп’ютеризованих і мікропроцесорних засобів вимірювання та інформаційно-вимірювальних систем. Унікальність даної ОП полягає у гармонічному поєднанні широкого кола освітніх компонентів із різних галузей, зокрема: з автоматизації, метрології, систем забезпечення якості, стандартизації та сертифікації. Крім того, передбачено освітні компоненти, що дозволяють отримати результати і компетентності, необхідні для вступу до аспірантури за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», яка діє при кафедрі мікро- та наноелектроніки.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Права випускників на працевлаштування не обмежуються. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010.
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, виконання індивідуальних завдань, курсових робіт та проектів, самостійна робота, проходження практики на профільних підприємствах, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи, дуальна та дистанційна освіта, студентоцентрованість, кредитно-трансферна система, навчання в системі Moodle, дуальні форми навчання на підприємствах, навчання на основі досліджень тощо,
Оцінювання: Оцінювання на основі 100-бальної системи ЄКТС Види контролю: формативні (поточний, тематичний, періодичний): тестування знань або умінь; звіти з лабораторних та практичних робіт; звіти з практик; огляд літератури, презентації тощо. сумативні (підсумковий контроль): екзамен (письмовий з подальшим усним опитуванням); залік, диф. залік (передбачена можливість за результатами формативного контролю); захист кваліфікаційної роботи
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):К01 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
К02 Здатність спілкуватися іноземною мовою
К03 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
К04 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
К05 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
К06 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
К07 Здатність приймати обґрунтовані рішення
К08 Здатність працювати в міжнародному контексті
К09 Здатність розробляти та управляти проєктами
К10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
К11 Здатність обирати та застосовувати придатні математичні методи, комп’ютерні технології, а також підходи до стандартизації та сертифікації для вирішення завдань в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
К12 Практичні навички розв’язування складних задач і проблем метрології, інформаційно-вимірювальної техніки, стандартизації при оцінюванні якості продукції
К13 Знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів експериментальної інформатики
К14 Здатність застосовувати системний підхід до вирішення науково-технічних завдань метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
К15 Здатність розв’язувати складні професійні завдання і проблеми на основі розуміння технічних аспектів забезпечення контролю якості продукції
К16 Здатність застосовувати розуміння метрології як науки про вимірювання при роботі з технічною літературою та іншими джерелами інформації
К17 Здатність застосовувати комплексний підхід до вирішення експериментальних завдань із застосуванням засобів інформаційно-вимірювальної техніки та прикладного програмного забезпечення
К18 Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для створення віртуальних засобів вимірювання та інформаційно-вимірювальної техніки
К19 Здатність розробляти програмне, апаратне та метрологічне забезпечення комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем
К20 Здатність враховувати комерційний та економічний контексти в метрологічній діяльності
К21 Здатність враховувати вимоги до метрологічної діяльності в сфері технічного регулювання, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку
К22 Здатність керувати проєктами та Start-Up-ами і оцінювати їх результати
К23 Здатність дотримуватися правових і етичних норм з питань інтелектуальної власності
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР01 Знати і розуміти сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів вимірювань
ПР02 Знати і розуміти основні поняття теорії вимірювань, застосовувати на практиці та при комп’ютерному моделюванні об’єктів та явищ
ПР03 Розуміти міждисциплінарні зв’язки та контексти спеціальності
ПР04 Вміти виконувати аналіз інженерних продуктів, процесів і систем за встановленими критеріями, обирати і застосовувати найбільш придатні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи для проведення досліджень, інтерпретувати результати досліджень
ПР05 Вміти формулювати та вирішувати завдання у галузі метрології, що пов’язані з процедурами спостереження об’єктів, вимірювання, контролю, діагностування і прогнозування з урахуванням важливості соціальних обмежень (суспільство, здоров’я і безпека, охорона довкілля, економіка, промисловість тощо)
ПР06 Вміти розробляти нормативно-технічні документи та стандарти метрологічної спрямованості на інженерні продукти, процеси і системи
ПР07 Вміти проєктувати і розробляти інженерні продукти, процеси та системи метрологічної спрямованості, обирати і застосовувати методи комп’ютеризованих експериментальних досліджень
ПР08 Володіти сучасними методами та методиками проєктування і дослідження, а також аналізу отриманих результатів
ПР09 Мати навички організації і проведення технічних випробувань інженерних продуктів
ПР10 Аналізувати та оцінювати вплив інформаційно-вимірювальної техніки та метрологічної діяльності на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності людини
ПР11 Розуміти методологічні і філософські аспекти сучасної науки і їх місце в процесі наукових досліджень
ПР12 Вільно презентувати та обговорювати наукові результати державною мовою та англійською, або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах, а також вести наукову дискусію
ПР13 Застосовувати апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
ПР14 Розуміти основи патентознавства та мати навички захисту інтелектуальної власності
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПР15 Спираючись на сучасний рівень національної стандартизації, вміти застосовувати результати метрологічної діяльності при сертифікації систем управління якістю та сертифікації продукції чи послуг (додано стейкхолдерами)
ПР16 Здатність до розробки автоматизованих систем управління якістю на підприємствах (додано стейкхолдерами)
ПР17 Здатність організовувати дослідження в галузі метрології, в тому числі із використанням новітніх засобів нанотехнологій(додано стейкхолдерами)
ПР18 Розуміння процесів та технологій тотально-інтегрованої автоматизації (TIA) в рамках концепції Індустрія 4.0, вміння працювати на платформах «цифрового виробництва» та розробляти необхідне забезпечення та інтерфейси (додано стейкхолдерами)

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та/або вчене звання і відповідають вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. До викладання дисциплін також залучаються інші кафедри університету та професіонали-практики.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчання та дослідження (практика, дипломування) здійснюється у навчальних лабораторіях, зокрема, в із залученням обладнання підприємств, мультимедійної техніки. В комп’ютерному класі встановлено не обхідне спеціалізоване програмне забезпечення. Є локальні мережі та доступ до Internet. Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої та наукової діяльності, в тому числі ТехноХаб, МетроХаб, спеціалізовані навчальні лабораторії. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, в тому числі для забезпечення вимог інклюзивності.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ресурси (систему дистанційного навчання Moodle), сайт НУ «Запорізька політехніка» (http://zp.edu.ua/) та сайт кафедри МіНЕ, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищоїосвіти, допускається пере зарахування кредитів за умови відповідності набутих в інших університетах компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод між Університетом та іноземними закладами вищої освіти за узгодженими та затвердженими у встановленому порядку індивідуальними навчальними планами студентів і програмами навчальних дисциплін, а також у рамках грантів, міжнародних проектів, угод про співробітництво, в яких НУ «Запорізька політехніка» приймає участь.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних громадян здійснюється державною мовою. У певних випадках може бути прийнято рішення про викладання деяких дисциплін (тем, розділів) англійською мовою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми з метрології та/або інформаційно-вимірювальної техніки із застосуванням теоретичних положень і методів статистичного аналізу, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.