Профіль освітньої програми

Архітектура та містобудування
Спеціальність191 Архітектура та містобудування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Дизайн»
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Кваліфікаційний рівень / цикл7 рівень, /Магістр, згідно НРК України другий цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр архітектури та містобудування за спеціальністю «Архітектура та містобудування»
Передумови вступуДо освоєння освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» допускаються особи, які мають ступінь вищої освіти бакалавра та/або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) здобутого за іншими спеціальностями. Конкурсний відбір проводиться на основі результатів творчого конкурсу та іспиту з іноземної мови.
Мета освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Викладання та оцінювання
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:
Загальні компетентності (ЗК):
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Академічна мобільність
Форма атестації