Профіль освітньої програми

Двигуни внутрішнього згорання
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділТранспортний факультет
Випускова кафедраКафедра «Двигуни внутрішнього згорання»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень вищої освіти; НРК України – 7 рівень; QF-EHEA – другий цикл; EQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчанняОбмеження відсутні
Кваліфікація в дипломіМагістр з галузевого машинобудування
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kafedra_tg@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити набуття здобувачами вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання, необхідних для виконання професійних завдань, обов’язків прикладного характеру в галузі «Механічна інженерія», здатності до професійної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування», зокрема, підготовки фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми в ДВЗ, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, покращувати властивості та конкурентоздатність ДВЗ, досліджувати робочі процеси в ДВЗ, здійснювати викладацьку діяльність
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: - об’єкт діяльності: Системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає: - машини, обладнання, комплекси, методи та поточні лінії машинобудівного виробництва, технології і засоби їхнього проектування, дослідження, виготовлення, експлуатації та утилізації; - процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва; - засоби і методи випробовування та контролювання якості продукції галузевого машинобудування; - системи технічної документації, метрології та стандартизації. - цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв`язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування. - теоретичний зміст предметної області: - сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування. - методи, методики та технології: методи, засоби й технології розрахунку, проектування, конструювання, виробництва, випробовування, ремонтування та контролювання об`єктів і процесів галузевого машинобудування,сучасні інформаційні технології проектування, методи дослідження об’єктів і процесів галузевого машинобудування. - інструменти та обладнання: - основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизації й керування; - засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма, з акцентом на розв’язання актуальних задач і проблем в робочих процесах ДВЗ, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і потребують науково-дослідницьких підходів
Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта в галузі механічної інженерії. Спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання». Підготовка фахівців для інженерної, науково-дослідницької та викладацької діяльності у сфері проектування, експлуатації та дослідження ДВЗ
Особливості програми: Передбачає здобуття поглиблених теоретичних, практичних та дослідницьких знань, умінь та навичок у галузі машинобудування. До освітнього процесу періодично залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 
Подальше навчання: Можливість здобуття освіти за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, а також додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентрове, проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій, самостійної роботи із розв’язування проблем і задач з використанням технологій змішаного та дистанційного навчання за окремими освітніми компонентами (платформи Moodle, Zoom, Viber, Telegram та інші); виконання проєктів, підготовка магістерської кваліфікаційної роботи
Оцінювання: Методи оцінювання – екзамени, тести, заліки, звіти з лабораторних робіт та звіти про проходження практик, контрольні, курсові проекти, курсові роботи, презентації, поточний контроль, кваліфікаційна робота. Оцінювання ведеться згідно Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» введеного в дію Наказом №507 від 10.12.2021р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК9 Здатність працювати в команді
ЗК10 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності
СК2 Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв’язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку
СК3 Здатність створювати нові техніку і технології в галузі механічної інженерії
СК4 Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі
СК5 Здатність розробляти і реалізовувати плани й проекти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
СК6 Здатність до науково-педагогічної діяльності в закладах вищої та фахової передвищої освіти
СК7 Здатність виконувати науково-практичні та прикладні дослідження в машинобудівній галузі

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі
РН2 Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку
РН3 Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання
РН4 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні
РН5 Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи
РН6 Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її
РН7 Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевою машинобудування протягом життєвого циклу
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН8 Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері галузевого машинобудування, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки
РН9 Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни в закладах вищої освіти

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі, складається з професорсько-викладацького складу кафедри двигунів внутрішнього згорання. До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків та компетентних експертів галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (додаток 4 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. Навчально-лабораторна база, сучасні комп’ютерні засоби та програмне забезпечення дозволяють організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на достатньому рівні. До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними авдиторіями, буфети, фізкультурно-оздоровчий комплекс, гуртожитки.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності включає в себе бібліотечні ресурси: http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka, сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/, та сайт кафедри: https://zp.edu.ua/kafedra-dvyguniv-vnutrishnogo-zgorannya, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності за ОП. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється також через загальноуніверситетську централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі механічна інженерія
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між Університетом та вищими навчальними закладами України. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів. У рамках дії Програми ЄС Еразмус+ за напрямком KA1: Навчальна (академічна) мобільність запроваджено двосторонні обміни викладачами та студентами з Льовенським католицьким університетом (Бельгія).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання проводиться на загальних умовах після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти освітньої програми «Двигуни внутрішнього згорання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язування актуальної складної задачі чи проблеми галузевого машинобудування, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або в репозитарії Національного університету «Запорізька політехніка».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти освітньої програми «Двигуни внутрішнього згорання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язування актуальної складної задачі чи проблеми галузевого машинобудування, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або в репозитарії Національного університету «Запорізька політехніка».