Профіль освітньої програми

Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті
Спеціальність275 Транспортні технології
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділТранспортний факультет
Випускова кафедраКафедра «Транспортні технології»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, кредитів ЄКТС – 240, термін навчання – 3 роки і 10 місяців. На основі ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС, 2 роки та 10 місяців. До 120 кредитів ЄКТС перезараховується із освітньо-професійної програми молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста.
Кваліфікаційний рівень / циклБакалавр – 6 рівень Національної рамки кваліфікацій / перший цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – бакалавр. Назва кваліфікації – бакалавр з транспортних технологій (на залізничному транспорті).
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти. Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на ОПП освітнього рівня бакалавр.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку sergeyturpak@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Створення цілісної системи підготовки бакалаврів, що забезпечує здобуття теоретичних знань, практичних умінь і навичок (компетентностей), достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у галузі розробки та управління транспортними, транспортно-виробничими, транспортно-складськими, транспортно-логістичними системами та технологіями. Підготовка фахівців з вищою освітою, здатних до практичної реалізації отриманих знань в науці, виробництві та бізнесі.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 27 Транспорт. Спеціальність: 275 «Транспортні технології (за видами)». Спеціалізація: 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)».
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодіння концептуальними засадами дослідження, розробки, проєктування, організації транспортних систем та технологій, розв’язання актуальних задач і проблем на залізничному транспорті.
Основний фокус освітньої програми: Освітньо-професійна програма сфокусована на підготовці фахівців з фундаментальними знаннями та практичними навичками з організації вантажних залізничних перевезень та логістичного управління внутрішніми та зовнішніми вантажопотоками транспортних та транспортно-виробничих систем промислових підприємств, установ та організацій. Ключові слова: транспортні технології, транспортні та транспортно-виробничі системи, залізничний транспорт, організація перевезень, логістичне управління.
Особливості програми: Освітньо-професійна програма передбачає отримання поглиблених знань і умінь в сфері транспортних технологій промислових підприємств з урахуванням особливостей їх виробничих процесів, транспортної інфраструктури та транспортних засобів.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Бакалавр з транспортних технологій може виконувати професійну діяльність, пов’язану з управлінням транспортними процесами та організацією перевезень вантажів і пасажирів та займати первинні посади (за ДК 003:2010): 3152 Інженер з безпеки руху; 3422 Експедитор транспортний; 3119 Диспетчер маневровий залізничної станції; 3119 Диспетчер станційний та ін.
Подальше навчання: Право продовження навчання на магістерському рівні / сьомому рівні Національної рамки кваліфікацій та другому циклі вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Викладання здійснюється державною мовою. Освітній процес є студентоцентрованим та його організація ґрунтується на принципах: поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод, зокрема права на освіту; неухильної відповідності Конституції України, чинному законодавству, що регламентує освітню діяльність; науковості, гуманізму, демократизму; ступеневості, наступності, нерозривності; органічної єдності навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи; гуманізації освіти як невід’ємної складової суспільної діяльності; нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної діяльності; неприйнятності втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій. Освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
Оцінювання: Результати навчання здобувача у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» оцінюються за допомогою контрольних заходів, передбачених даною освітньою програмою та програмами освітніх компонентів: за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) або за двобальною («зараховано» – «не зараховано») шкалою (для заліків). Методологія оцінювання результатів навчання за певними освітніми компонентами зазначається у робочих програмах та силабусах. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» – за двобальною шкалою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної транспортної науки на основі системного підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК-1: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-2: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3: здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-4: здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-5: навики використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК-6: здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК-7: здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК-8: здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК-9: навики здійснення безпечної діяльності.
ЗК-10: прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК-11: здатність працювати автономно та в команді.
ЗК-12: знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК-13: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК-1: здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням впливу зовнішнього середовища.
СК-2: здатність організації та управління навантажувально-розвантажувальними роботами та складськими операціями на транспорті.
СК-3: здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів (за видами транспорту).
СК-4: здатність організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу (за видами транспорту).
СК-5: здатність до оперативного управління рухом транспортних потоків.
СК-6: здатність організовувати взаємодію видів транспорту.
СК-7: здатність оптимізувати логістичні операції та координувати замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, дотримуватись законів, правил та вимог систем управління якістю.
СК-8: здатність проектувати транспортні (транспортно-виробничі, транспортно-складські) системи і їх окремі елементи.
СК-9: здатність оцінювати експлуатаційні, техніко-економічні, технологічні, правові, соціальні, та екологічні складові організації перевезень.
СК-10: здатність оцінювати та забезпечувати ергономічну ефективність транспортних технологій.
СК-11: здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної діяльності.
СК-12: здатність організовувати міжнародні перевезення.
СК-13: здатність оцінювати плани та пропозиції щодо організації та технології перевезень, складені іншими суб’єктами, та вносити необхідні зміни виходячи з техніко-експлуатаційних параметрів та принципів функціонування об’єктів та пристроїв транспортної інфраструктури, транспортних засобів (суден).
СК-14: здатність використовувати сучасні інформаційні технології, автоматизовані системи керування та геоінформаційні системи при організації перевізного процесу.
СК-15: здатність організовувати транспортно-експедиторське обслуговування вантажів.
СК-16: здатність врахувати людський фактор в транспортних технологіях.
СК-17: здатність організовувати перевезення, виходячи з техніко-експлуатаційних параметрів та технології виробництва промислових підприємств, установ та організацій.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН-1: брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ.
РН-2: критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспільства у розвитку транспортних технологій.
РН-3: давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати державною мовою на достатньому для професійної діяльності рівні.
РН-4: давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати іноземною мовою на достатньому для професійної діяльності рівні.
РН-5: застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології для розв’язання практичних завдань з організації перевезень та проектування транспортних технологій.
РН-6: досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та оцінювати параметри транспортних систем та технологій.
РН-7: формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення транспортних технологій.
РН-8: розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері транспортних систем та технологій.
РН-9: розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної діяльності у сфері транспортних систем та технологій.
РН-10: розробляти та використовувати транспортні технології з врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища.
РН-11: класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний аналіз та прогнозування роботи транспортних систем.
РН-12: знаходити рішення щодо раціональних методів організації навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибирати механізми та засоби проведення навантажувально-розвантажувальних робіт.
РН-13: організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів (суден) та маршрутів руху. Контролювати хід виконання перевезення.
РН-14: організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів (суден) та маршрутів руху. Організовувати обслуговування пасажирів на вокзалах та пасажирських терміналах.
РН-15: оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і мережі транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління транспортними потоками.
РН-16: вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту.
РН-17: розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначення функцій логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків.
РН-18: досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність інфраструктури та технології функціонування транспортних систем.
РН-19: пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень.
РН-20: досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. Встановлювати їх ефективність і надійність.
РН-21: впроваджувати методи організації безпечної транспортної діяльності.
РН-22: організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи оформлення митної документації. Використання методів митного контролю.
РН-23: розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації транспортних засобів (суден). Оцінювати елементи конструкції транспортних засобів (суден). Установлювати зв’язок між елементами конструкції транспортних засобів (суден).
РН-24: вибирати інформаційні системи для організації перевезень. Експлуатувати автоматизовані системи керування та навігаційні системи у перевізному процесі. Використовувати електронні карти.
РН-25: використовувати методи організації транспортно-експедиторського обслуговування різних видів сполучення.
РН-26: досліджувати проблеми людського фактору, пов’язані з транспортом, а також наслідки помилок для безпеки та управління. Визначати моделі поведінки людей у зв’язку з помилками.
РН-27: організовувати транспортне обслуговування внутрішніх та зовнішніх вантажопотоків підприємств, установ та організацій.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: У викладанні навчальних дисциплін беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, викладачі, фахівці даної галузі знань, які мають певний стаж практичної, науково-педагогічної роботи тощо.
Матеріально-технічне забезпечення: Системи, комплекси та пристрої транспортного призначення, сучасна комп’ютерна техніка, мультимедійні комплекси.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Основними джерелами інформаційного забезпечення є методичний фонд кафедр, цифровий інституційний репозитарій, бібліотека університету з її фондами та електронні засоби інформації. На території університету надається безкоштовний доступ до мережі Internet.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» на території України чи поза її межами визначається окремим положенням. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, освітніх і наукових програм та проєктів, договорів про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» або його основними структурними підрозділами та вітчизняними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване співробітниками та здобувачами освіти НУ «Запорізька політехніка» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією НУ «Запорізька політехніка», на основі індивідуальних запрошень та інших процедур.
Міжнародна кредитна мобільність: В університеті діє програма ERASMUS+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе після вивчення іноземними здобувачами української мови.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації бакалавр з транспортних технологій.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації бакалавр з транспортних технологій.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: розв’язання складної задачі в сфері організації перевезень на залізничному транспорті. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота оприлюднюється шляхом розміщення в репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог законодавства.