Профіль освітньої програми

Колісні та гусеничні транспортні засоби
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділТранспортний факультет
Випускова кафедраКафедра «Автомобілі»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом – магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклHPK України – 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломімагістр з галузевого машинобудування
Передумови вступуНаявність диплому про отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку andrii.sosik@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців для державних та приватних підприємств зі спеціальності 133 галузеве машинобудування, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі механічної інженерії професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у автомобілебудуванні, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: галузь знань - 13 «Механічна інженерія» спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» Освітньо-професійна програма «Колісні та гусеничні транспортні засоби»
Орієнтація освітньої програми: ОПП має прикладну орієнтацію і пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем та створення нових конструкцій в машинобудуванні на локальному, регіональному та національному рівнях. Дисципліни та розділи програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Міждисциплінарна та професійна підготовка дозволяє здобувачам вищої освіти набути необхідних навичок в галузі механічної інженерії. які тісно пов’язані з практичними навичками. Міждисциплінарна та професійна підготовка дозволяє здобувачам вищої освіти набути необхідних навичок в галузі механічної інженерії.
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта в галузі машинобудування. Акцент на здатність до виробничої, організаційно-керівничої, проєктно-конструкторської діяльності на автобудівних та машинобудівних підприємствах
Особливості програми: Інтеграція фахової підготовки з інноваційною, конструкторсько-дослідницькою діяльністю. Передбачає підготовку на базі навчальних лабораторій НУ «ЗП», а також підприємств м. Запоріжжя та області відповідного профілю діяльності згідно угод про співпрацю, з урахуванням програмам академічної мобільності здобувачів вищої освіти
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати за такими групами професій (згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010): 2145 Професіонал в галузі інженерної механіки 2145.2 Інженер-механік
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: В освітній програмі використовується студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та результато-орієнтоване навчання, а також самонавчання здобувачів
Оцінювання: Рейтингова система оцінювання, усні та письмові заліки і екзамени, практика, самостійний курсовий проект, кваліфікаційна робота. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100-бальною шкалою ECTS, для заліків - зараховано, незараховано.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК9 Здатність працювати в команді
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності
ФК2 Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв’язування складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку
ФК3 Здатність створювати нову техніку і технології в галузі механічної інженерії
ФК4 Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі
ФК5 Здатність розробляти і реалізовувати плани й проєкти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі
РН2 Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку
РН3 Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання
РН4 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні
РН5 Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи
РН6 Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її
РН7 Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевого машинобудування протягом життєвого циклу
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані досвідчені спеціалісти (за сумісництвом). З метою підвищення професійного рівня за дисциплінами, що викладаються, всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років підвищують кваліфікацію
Матеріально-технічне забезпечення: Реалізація освітньо-професійної програми передбачає відповідність матеріально-технічного забезпечення університету вимогам Ліцензійних умов (Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 347, від 3 березня 2020 року N 180, від 24 березня 2021 року N 365 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»). Будівлі мають навчальні аудиторії для проведення занять лекційного, семінарського типу, групових та індивідуальних консультацій, самостійної роботи і приміщень для зберігання і профілактичного обслуговування навчального обладнання. Приміщення для самостійної роботи оснащені комп’ютерною технікою з можливістю підключення до мережі «Інтернет».
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Реалізація освітньо-професійної програми передбачає забезпечення здобувачів вищої освіти навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами, та також нормативною документацією. В навчанні використовується як бібліотечний фонд НУ «ЗП» та електронна база бібліотеки з режимом WEB-доступу, так і власні навчально-методичні розробки викладачів кафедр НУ «ЗП»
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та ЗВО України
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн - партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми «Колісні та гусеничні транспортні засоби» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломної роботи або проекту) та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації – «Магістр галузевого машинобудування)». Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роби є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми «Колісні та гусеничні транспортні засоби» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломної роботи або проекту) та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації – «Магістр галузевого машинобудування)». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роби є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».