Профіль освітньої програми

Цивільний авіаційний транспорт
Спеціальність272 Авіаційний транспорт
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділТранспортний факультет
Випускова кафедраКафедра «Транспортні технології»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра. Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС, у тому числі не менш 10 кредитів ЄКТС практики. Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми. Термін навчання – 1 рік і 6 місяців.
Кваліфікаційний рівень / циклМагістр – 7 рівень Національної рамки кваліфікацій / другий цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – магістр. Назва кваліфікації – магістр з авіаційного транспорту.
Передумови вступуНаявність першого або другого циклів вищої освіти (освітній рівень бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на ОПП освітнього рівня магістра.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної галузі у сфері професійної (наукової) діяльності за певним видом транспортних систем і технологій та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 27 Транспорт. Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт».
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодіння концептуальними засадами дослідження, розробки, проєктування, організації транспортних систем та технологій, розв’язання актуальних задач і проблем на повітряному транспорті.
Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта другого рівня у галузі знань «Транспорт» з поглибленим вивченням теоретичних основ технічної експлуатації, ремонту та обслуговування повітряних суден і авіаційних двигунів, сучасних методів та технологій їх експлуатації. Ключові слова: цивільний авіаційний транспорт, повітряний транспорт, організація та безпека перевезень.
Особливості програми: Програма передбачає вивчення теоретичних основ та сучасних технологій обслуговування та експлуатації сучасних цивільних повітряних суден, професійну та практичну підготовку з області підтримання льотної придатності завдяки технічному обслуговуванню та ремонту повітряних суден і авіадвигунів. Відмінність програми від інших – спрямованість змісту навчання на використання сучасних зразків цивільної авіаційної техніки.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр з авіаційного транспорту може займати посади на підприємствах та у підрозділах державної та цивільної авіації, що вимагають спеціальної авіаційної освіти.
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Викладання здійснюється державною мовою. Освітній процес та його організація ґрунтується на принципах: поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод, зокрема права на освіту; неухильної відповідності Конституції України, чинному законодавству, що регламентує освітню діяльність; науковості, гуманізму, демократизму; ступеневості, наступності, нерозривності; органічної єдності навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи; гуманізації освіти як невід’ємної складової суспільної діяльності; нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної діяльності; неприйнятності втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій. Освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної навчальної дисципліни (усне, письмове, комбіноване, тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри. Результати виставляються у вигляді підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою і шкалою ЄКТС. Контрольні заходи включають у себе вхідний, поточний, рубіжний (модульний, тематичний, календарний), відстрочений, підсумковий та семестровий контроль, а також комплексні контрольні роботи та ректорські контрольні роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері цивільного авіаційного транспорту або у процесі подальшого навчання із застосуванням положень, теорій та методів природничих, технічних, інформаційних та соціально-економічних наук, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК-01: знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК-02: здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-03: навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-04: здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК-05: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-06: здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК-07: здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-08: здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК-09: здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК-01: здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти в сфері авіаційного транспорту.
ФК-02: здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних міждисциплінарних проблем в авіаційному транспорті.
ФК-03: здатність враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні аспекти, що впливають на прийняття та реалізацію рішень на авіаційному транспорті.
ФК-04: здатність інтегрувати знання та вирішувати складні наукові та виробничі проблеми у сфері авіаційного транспорту з урахуванням ширшого міждисциплінарного інженерного контексту.
ФК-05: здатність управляти технологічними процесами у сфері авіаційного транспорту, які с складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
ФК-06: здатність впроваджувати сучасні технології, досліджувати, аналізувати та вдосконалювати технологічні процеси авіаційного транспорту.
ФК-07: здатність обирати оптимальні матеріали, обладнання та заходи для реалізації новітніх технологій на авіаційному транспорті.
ФК-08: здатність планувати, організовувати та здійснювати наукові дослідження у сфері авіаційного транспорту.
ФК-09: здатність застосовувати сучасні методи моделювання та експериментального дослідження об’єктів і технологічних процесів авіаційного транспорту.
ФК-10: здатність організувати роботу колективів виконавців заради досягнення поставленої мети, ухвалювати й реалізовувати управлінські рішення в умовах спектру думок, визначати порядок виконання робіт з експлуатації й ремонту авіаційної техніки та технічного обслуговування технологічного устаткування.
ФК-11: навички експлуатації повітряних суден, зберігання, заправлення, технічного обслуговування й ремонту авіаційної техніки.
ФК-12: здатність до розробки виробничих програм з технічного обслуговування, сервісу, ремонту та інших послуг при експлуатації авіаційної техніки на базі глибоких фундаментальних і спеціальних знань.
ФК-13: здатність до проведення технологічних розрахунків підприємства з метою визначення потреби в персоналі, виробничо-технічній базі, матеріалах, запасних частинах.
ФК-14: здатність до організації й проведення контролю якості, технічного обслуговування й ремонту повітряних суден, дотримання державних вимог зі збереження льотної придатності й забезпечення безпеки польотів при експлуатації авіаційної техніки.
ФК-15: навички із забезпечення безпеки експлуатації (у тому числі екологічної), зберігання, обслуговування авіаційної техніки й технологічного устаткування, безпечних умов праці персоналу.
ФК-16: навички оцінювати техніко-економічну ефективність експлуатації повітряних суден і технологічних процесів, готовність брати участь у розробці рекомендацій з підвищення експлуатаційно-технічних характеристик експлуатації авіаційної техніки.
ФК-17: здатність розробляти моделі, які дозволяють прогнозувати зміну технічного стану об’єктів авіаційної техніки, відслідковувати параметри ефективності її технічної експлуатації на базі сучасних аналітичних методів і складних моделей.
ФК-18: здатність розробляти плани, програми й методики досліджень, практичні рекомендації з використання результатів досліджень.
ФК-19: здатність до розробки організаційно-технічної, нормативно- методичної документації з технічної експлуатації та ремонту повітряних суден і авіадвигунів.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН-01: спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері авіаційного транспорту і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень.
ПРН-02: застосовувати сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, цифрові технології, методи аналізу даних для розв’язання складних задач авіаційного транспорту.
ПРН-03: вільно презентувати та обговорювати результати досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною мовою та англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах.
ПРН-04: застосовувати у професійній діяльності універсальні і спеціалізовані системи управління життєвим циклом (PLM), автоматизованого проєктування (CAD), виробництва (САМ) та інженерних досліджень (САН).
ПРН-05: розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології авіаційного транспорту.
ПРН-06: організувати та керувати роботою первинного виробничого, проєктного або дослідницького підрозділу у сфері авіаційного транспорту, оцінювати ефективність і результативність діяльності персоналу і підрозділу.
ПРН-07: розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі, що стосуються створення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єктів авіаційного транспорту.
ПРН-08: передавати свої знання, висновки, рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам, у тому числі особам, що навчаються, в ясній і однозначній формі.
ПРН-09: опрацьовувати технічні регламенти, приймати участь у їх розробленні та організовувати технологічні процеси у сфері авіаційного транспорту, забезпечувати безпеку виробництва.
ПРН-10: використовувати в науково-технічній діяльності принципи та методи системного аналізу, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між значущими факторами та техніко-економічними характеристиками.
ПРН-11: забезпечувати експлуатацію повітряних суден, зберігання, заправлення, технічне обслуговування й ремонт авіаційної техніки.
ПРН-12: розробляти виробничі програми з технічного обслуговування, сервісу, ремонту та інших послуг при експлуатації авіаційної техніки на базі глибоких фундаментальних і спеціальних знань.
ПРН-13: проводити технологічні розрахунки підприємства з метою визначення потреби в персоналі, виробничо-технічній базі, матеріалах, запасних частинах.
ПРН-14: проводити контроль якості технічного обслуговування й ремонту повітряних судів, дотримуватись державних вимог зі збереження льотної придатності й забезпечення безпеки польотів при експлуатації авіаційної техніки.
ПРН-15: забезпечувати безпеку експлуатації (у тому числі екологічну), зберігання, обслуговування авіаційної техніки й технологічного устаткування, безпечні умови праці персоналу.
ПРН-16: аналізувати техніко-економічну ефективність експлуатації повітряних суден і технологічних процесів, брати участь у розробці рекомендацій з підвищення експлуатаційно-технічних характеристик експлуатації авіаційної техніки.
ПРН-17: розробляти моделі, які дозволяють прогнозувати зміну технічного стану об’єктів авіаційної техніки, відслідковувати параметри ефективності її технічної експлуатації на базі сучасних аналітичних методів і складних моделей.
ПРН-18: розробляти організаційно-технічну, нормативно-методичну документацію з технічної експлуатації повітряних суден.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: У викладанні навчальних дисциплін беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, викладачі, фахівці даної галузі знань, які мають певний стаж практичної, науково-педагогічної роботи.
Матеріально-технічне забезпечення: Комп’ютерне та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; натурні зразки та макети об’єктів транспорту.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Основними джерелами інформаційного забезпечення є методичний фонд кафедр, цифровий інституційний репозитарій, бібліотека університету з її фондами та електронні засоби інформації. На території університету надається безкоштовний доступ до мережі Internet.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» на території України чи поза її межами визначається окремим положенням. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, освітніх і наукових програм та проєктів, договорів про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» або його основними структурними підрозділами та вітчизняними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване співробітниками та здобувачами освіти НУ «Запорізька політехніка» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією НУ «Запорізька політехніка», на основі індивідуальних запрошень та інших процедур.
Міжнародна кредитна мобільність: В університеті діє програма ERASMUS+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе українською та англійською мовами.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Цивільний авіаційний транспорт» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» здійснюється у формі атестаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з авіаційного транспорту.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Цивільний авіаційний транспорт» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» здійснюється у формі атестаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з авіаційного транспорту.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: