Профіль освітньої програми

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні та електронні апарати»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії (PhD), обсяг освітньої складової 40 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHЕA третій цикл EQF-LLL Рівень 8 НРК України 8 кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – доктор філософії у галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Передумови вступуНаявність ступеня магістра. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку andrpd@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки шляхом придбання аспірантами компетентностей, достатніх для самостійного проведення оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку при підготовці та захисті дисертації.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Орієнтація освітньої програми: Об’єкт діяльності: процеси та електричне обладнання для генерації, перетворення, передачі та використання електричної енергії; розроблення методів моделювання, аналізу та розрахунку сучасних електроенергетичних систем, систем автоматизації виробництва та відповідного електричного обладнання; науково-технічні і технологічні проблеми створення, випробування та експлуатації об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми, здійснювати власні наукові дослідження у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції надійного функціонування та стійкості електроенергетичних систем, систем автоматизації виробництва та відповідного електричного обладнання, а також аналізу електромагнітних, електродинамічних, теплових, комутаційних та хімічних процесів в об’єктах електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Методи, методики та технології: методи одержання, передачі, ефективного та екологічного використання електроенергії, проектування, експлуатації, контролю, моніторингу, організації наукових та виробничих процесів, якості; методи фізичного та математичного моделювання та обробки даних. Інструменти та обладнання: засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного та організаційного забезпечення виробничих процесів, інформаційно-комунікаційне обладнання, засоби автоматизування та управління об’єктами електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Основний фокус освітньої програми: Набуття аспірантами необхідних дослідницьких умінь і навичок для самостійної наукової та викладацької діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Особливості програми: Наявність освітньої складової ОНП об’ємом 40 кредитів, яка передбачає поглиблене вивчення базових принципів, а також сучасних методів дослідження, проєктування, випробування та експлуатації електроенергетичних систем, електропривода та систем автоматизації технологічних комплексів, а також електричних машин та апаратів. Зміст наукової складової ОНП передбачає вирішення здобувачами вищої освіти актуальних наукових задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки і визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Реалізується наявністю вакансій, які відповідають національному класифікатору професій ДК 003: 2010, а саме: наукових співробітників у науково-дослідних інститутах України, а також наукових центрах та високотехнологічних компаніях, зорієнтованих на створення нової техніки та технологій у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; викладачів університетів та вищих навчальних закладів України, які готують фахівців за спеціальністю 141 –Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Подальше навчання: Підвищення кваліфікації в науково-дослідних та освітніх інституціях України та Європи відповідно до орієнтації освітньої або наукової діяльності, а також набуття наукового ступеня доктора наук.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітня складова передбачає проведення лекцій, лабораторних робіт, а також семінарських та практичних занять. Наукова складова передбачає проведення теоретичних та експериментальних досліджень, опрацювання публікацій у провідних науково-технічних виданнях електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного спрямування, консультації із викладачами, підготовка матеріалів та участь у науково-технічних конференціях, підготовка дисертаційної роботи
Оцінювання: Письмові та усні екзамени, диференційовані заліки, система поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати комплексні проблеми у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, а також проводити освітню діяльність та наукові дослідження, які передбачають глибоке осмислення наявних, здобуття нових системних знань та отримання практично значущих результатів
Загальні компетентності (ЗК):ЗК-01 Здатність до абстрактного мислення з використанням методів наукового пізнання (аналіз, синтез, гіпотеза і т.л.);
ЗК-02 Здатність проведення експериментальних та теоретичних досліджень з використанням сучасних методів;
ЗК-03 Здатність до пошуку та критичного аналізу інформації з різних джерел;
ЗК-04 Здатність генерувати нові гіпотези та ідеї, виявляти, ставити та вирішувати наукові задачі;
ЗК-05 Здатність працювати у науковій та професійній групі з неухильним дотриманням професійної етики;
ЗК-06 Здатність до організації та здійснення освітнього процесу, навчання, виховання, розвитку і професійної підготовки студентів до професійної діяльності;
ЗК-07 Здатність до усної та письмової презентації та обговорення результатів власного наукового дослідження державною та іноземними мовами;
ЗК-08 Здатність до розуміння та обговорення іншомовних наукових результатів в усній та письмовій формі та спілкування в міжнародному науковому середовищі;
ЗК-09 Здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності;
ЗК-10 Здатність до управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень;
ЗК-11 Здатність проявляти ініціативу у розробці, плануванні та реалізації дослідницьких та інноваційних проектів і програм у міжнародному контексті;
ЗК-12 Прагнення до постійного розширення та підвищення особистого культурного рівня.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК-01 Володіння повною інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
ФК-02 Здатність до розуміння специфіки галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки та вміння правильно її враховувати в процесі проведення науково-дослідної роботи;
ФК-03 Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів керування електроенергетичними, електротехнічними та електромеханічними об’єктами;
ФК-04 Здатність застосовувати системний підхід до вирішення науково-технічних проблем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
ФК-05 Здатність до аналізу, публічного обговорення та оцінювання науково-дослідних робіт та наукових проектів в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
ФК-06 Здатність застосовувати наукові методи, математичне моделювання, комп’ютерні технології для проведення теоретичних науково-дослідних робіт у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
ФК-07 Здатність застосовувати комплексний підхід до проведення експериментальних досліджень з застосуванням сучасних комп’ютерно інтегрованих вимірювальних засобів та прикладного програмного забезпечення;
ФК-08 Здатність розробляти програмне та апаратне забезпечення комп’ютерно інтегрованих науково-дослідних експериментальних комплексів;
ФК-09 Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та експертизу проектно-конструкторських рішень об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки з використанням комп’ютерних технологій;
ФК-10 Здатність вирішувати науково-практичні задачі у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки із залученням методів математики, фізики та теоретичної електротехніки;
ФК-11 Здатність формулювати вимоги щодо адаптації сучасних розробок в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки до умов реального виробництва та експлуатації;
ФК-12 Здатність використовувати розуміння технічних аспектів надійності та ефективності функціонування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних об’єктів і систем.
ФК-13 Здатність до коректного формулювання та постановки завдань та керування технічним персоналом щодо організації роботи технічних та управлінських підрозділів організацій з урахування передового світового досвіду виробників електротехнічного обладнання.
ФК-14 Здатність до практичного застосування теоретичних знань та методів системного аналізу щодо організації освітнього процесу у закладах вищої освіти;
ФК-15 Здатність до практичного застосування теоретичних знань з педагогіки та психології вищої школи для викладання комплексу спеціальних дисциплін в процесі підготовки фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
ФК-16 Здатність до підприємництва та прояви ініціативи щодо впровадження та виробничого використання результатів наукового дослідження об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР-01 Розуміти загальнонаукову філософську концепцію наукового світогляду, роль науки, пояснювати її вплив на суспільні процеси, володіти креативним та критичним мисленням;
ПР-02 Грамотно застосовувати державну мову як усно, так і письмово, для здійснення наукової і професійної діяльності;
ПР-03 Володіти усною та писемною формами іноземної мови, включаючи спеціальну термінологію, для представлення та обговорення наукових результатів у міжнародному співтоваристві, ведення наукової дискусії англійською або однією з мов країн Європейського Союзу;
ПР-04 Знати і розуміти сучасні методи виконання науково-дослідних робіт, організації та планування експерименту, комп’ютеризованих методів дослідження та опрацювання результатів вимірювань;
ПР-05 Мати передові концептуальні та методологічні знання з теорії електромагнітного поля, методів розрахунку складних електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення науково-практичних проблем у професійній діяльності;
ПР-06 Уміти прогнозувати тенденції розвитку в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
ПР-07 Володіти ефективним стратегіями розв’язання конфліктних ситуацій в колективі;
ПР-08 Уміти визначати, формулювати і вирішувати завдання у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що пов’язані з процедурами спостереження об’єктів, вимірювання, контролю, діагностування і прогнозування з урахуванням важливості соціальних обмежень (суспільство, здоров’я і безпека, охорона довкілля, економіка, промисловість тощо);
ПР-09 Уміти розробляти нормативно-технічні документи та стандарти в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;
ПР-10 Уміти проектувати і розробляти інженерні продукти, процеси та системи автоматизованого виробництва, обирати і застосовувати методи комп’ютеризованих експериментальних досліджень;
ПР-11 Мати передові концептуальні та методологічні знання з теоретичних основ метрології та електричних вимірювань, та постановки експерименту;
ПР-12 Володіти прийомами забезпечення зворотного зв’язку для підвищення ефективності роботи науково-технічного колективу.
ПР-13 Ефективно використовувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки для створення повних та дрібних факторних експериментів з метою покращення їх технічних показників;
ПР-14 Здійснювати аналіз електромагнітних процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, та застосовувати обчислення факторів на основі теорії планування експерименту з метою підвищення його ефективності;
ПР-15 Володіти сучасними методами теоретичних та експериментальних досліджень з оцінювання точності отриманих результатів вимірювань;
ПР-16 Уміти застосовувати апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій для розв’язання задач у сфері електроенергетики, електротехніки, електромеханіки та інформаційно-вимірювальної техніки.
ПР-17 Володіти основами патентознавства та захисту інтелектуальної власності;
ПР-18 Уміти дотримуватися принципів професійної етики та академічної доброчесності;
ПР-19 Уміти організовувати спільну роботу з фахівцями з різних галузей у межах наукових проектів;
ПР-20 Уміти формулювати основні психолого-педагогічні принципи та уміти викладати професійно-орієнтовані дисципліни з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
ПР-21 Володіти стратегіями саморозвитку й професійного вдосконалення у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
ПР-22 Уміти розробляти техніко-економічне обґрунтування проектів з електроенергетики, електротехніки, електромеханіки та оцінювати економічну ефективність їх упровадження;
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: 100 % науково-педагогічних працівників, що беруть участь у забезпеченні усіх компонентів освітньо-наукової програми мають наукові ступені та вчені звання за спеціальністю, а також відповідають вимогам ліцензійних умов в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365.
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, сучасним дослідницьким обладнанням, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам. Зокрема, електротехнічний факультет має у своєму розпорядженні дослідницьке обладнання, яке забезпечує можливість проводити широкий спектр експериментальних (у тому числі високовольтних) досліджень електротехнічного обладнання. Наявне комп’ютерне обладнання та програмні засоби забезпечують вирішення задач проєктування та оптимізації структурних, конструкторських та технологічних рішень об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Використання наявного та віртуального навчального середовища НУ «Запорізька політехніка» (наукова бібліотека, електронний репозитарій, електронні навчальні курси), а також авторських розробок науково-педагогічних працівників факультету (навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, програмного забезпечення тощо). Викладачі та здобувачі вищої освіти активно використовують систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка».
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх угод між НУ «Запорізька політехніка» та ВНЗ України
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів. Зокрема, договору про академічне співробітництво між Національним університетом «Запорізька політехніка» та освітньою організацією Китайської народної республіки First Education Corporation. Міжнародні проекти програми ТЕМПУС та ERASMUS+, у реалізації яких бере участь НУ «Запорізька політехніка». Зокрема, навчання в університеті здобувачів вищої освіти з Мадридського політехнічного університету (іспанською «Universidad Politécnica de Madrid».
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Згідно з ліцензією НУ «Запорізька політехніка» за освітньою програмою можуть навчатись іноземці та/або особи без громадянства. Навчальні плани для цього контингенту мають розширену підготовку з української мови.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта за результатами виконання індивідуального плану у вигляді його звітування на засіданнях кафедри або вченої ради факультету.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта за результатами виконання індивідуального плану у вигляді його звітування на засіданнях кафедри або вченої ради факультету.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Державна атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, виданих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних вебсайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта за результатами виконання індивідуального плану у вигляді його звітування на засіданнях кафедри або вченої ради факультету.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Державна атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, виданих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних вебсайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта за результатами виконання індивідуального плану у вигляді його звітування на засіданнях кафедри або вченої ради факультету.