Профіль освітньої програми

Організація міжнародних та регіональних перевезень і логістичне управління на повітряному транспорті
Спеціальність275 Транспортні технології
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділТранспортний факультет
Випускова кафедраКафедра «Транспортні технології»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра. Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС, у тому числі не менш 10 кредитів ЄКТС практики. Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 25 % від загального обсягу освітньої програми. Термін навчання – 1 рік і 6 місяців.
Кваліфікаційний рівень / циклМагістр – 7 рівень Національної рамки кваліфікацій / другий цикл вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – магістр. Назва кваліфікації – магістр з транспортних технологій (на повітряному транспорті).
Передумови вступуНаявність першого або другого циклів вищої освіти (освітній рівень бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на ОПП освітнього рівня магістра.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку elenaostrohlyad@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної галузі у сфері професійної (наукової) діяльності за певним видом транспортних систем і технологій та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 27 Транспорт. Спеціальність: 275 «Транспортні технології (за видами)». Спеціалізація: 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)».
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодіння концептуальними засадами дослідження, розробки, проєктування, організації транспортних систем та технологій, розв’язання актуальних задач і проблем на повітряному транспорті.
Основний фокус освітньої програми: Програма сфокусована на оволодінні фундаментальними та практичними знаннями з логістики повітряних перевезень вантажів, пасажирів та багажу на міжнародних та регіональних маршрутах. Ключові слова: транспортні технології, логістика, повітряний транспорт, організація та безпека перевезень
Особливості програми: Освітньо-професійна програма зорієнтована на отримання поглиблених знань і умінь в сфері повітряних транспортних технологій з урахуванням особливостей логістики внутрішніх та міжнародних маршрутів, взаємодії з системами наземного транспорту.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр з транспортних технологій може займати посади керівників, менеджерів (управителів), професіоналів (для посад, що не вимагають присудження наукового ступеня доктора філософії чи доктора наук), службові обов’язки яких пов’язані з організацією та управлінням транспортними, транспортно-виробничими, транспортно-складськими процесами, реалізацією транспортних технологій, наданням транспортно-логістичних, операторських та експедиторських послуг, проєктуванням транспортних систем, виконанням наукових досліджень та викладацькою діяльністю у сфері транспортних систем і технологій та займати первинні посади (за ДК 003:2010): 2149.2 Інженер з транспорту; 2419.2 Логіст та ін.
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Викладання здійснюється державною мовою. Освітній процес та його організація ґрунтується на принципах: поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод, зокрема права на освіту; неухильної відповідності Конституції України, чинному законодавству, що регламентує освітню діяльність; науковості, гуманізму, демократизму; ступеневості, наступності, нерозривності; органічної єдності навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи; гуманізації освіти як невід’ємної складової суспільної діяльності; нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної діяльності; неприйнятності втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій. Освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної навчальної дисципліни (усне, письмове, комбіноване, тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри. Результати виставляються у вигляді підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою і шкалою ЄКТС. Контрольні заходи включають у себе вхідний, поточний, рубіжний (модульний, тематичний, календарний), відстрочений, підсумковий та семестровий контроль, а також комплексні контрольні роботи та ректорські контрольні роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми транспортної галузі у сфері професійної діяльності за певним видом транспортних систем і технологій та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК-01: здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК-02: здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК-03: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-04: здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК-05: здатність розробляти проєкти та управляти ними.
ЗК-06: здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК-07: здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК-08: здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК-01: здатність до дослідження і управління функціонуванням транспортних систем та технологій.
ФК-02: здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання транспортних процесів.
ФК-03: здатність до використання сучасних технологій транспортно-експедиторської діяльності.
ФК-04: здатність до управління ланцюгами поставок та логістичними центрами.
ФК-05: здатність до управління вантажними перевезеннями за видами транспорту.
ФК-06: здатність до управління пасажирськими перевезеннями за видами транспорту.
ФК-07: здатність до управління транспортними потоками.
ФК-08: здатність до управління надійністю та ефективністю транспортних систем і технологій.
ФК-09: здатність проведення експертизи транспортних пригод за видами транспорту.
ФК-10: здатність врахувати вплив митних процедур при формуванні транспортних технологій.
ФК-11: здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач у сфері транспортних систем та технологій.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН-01: відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати і об’єктивно оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з дотичних міжгалузевих проблем.
РН-02: вільно обговорювати державною та іноземною мовами питання професійної діяльності, проєктів та досліджень у сфері транспортних систем і технологій усно і письмово.
РН-03: приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних та правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики.
РН-04: доносити свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття до фахівців і нефахівців в ясній і однозначній формі.
РН-05: забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проєктів у сфері транспортних систем і технологій.
РН-06: розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання.
РН-07: розробляти та аналізувати графічні, математичні та комп’ютерні моделі транспортних систем та технологій.
РН-08: розробляти технології вантажних та пасажирських перевезень за видами транспорту на основі досліджень і релевантних даних.
РН-09: досліджувати вплив митних процедур на ефективність транспортних технологій
РН-10: розробляти і застосовувати сучасні технології транспортно-експедиторського обслуговування.
РН-11: аналізувати та оцінювати ефективність ланцюгів поставок і логістичних центрів, здійснювати розрахунки відповідних показників.
РН-12: керувати складними технологічними та виробничими процесами транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і такими, що потребують нових стратегічних підходів.
РН-13: організувати роботу персоналу, забезпечувати його професійний розвиток та об’єктивне оцінювання.
РН-14: використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу, розробки та удосконалення транспортних систем та технологій.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: У викладанні навчальних дисциплін беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, викладачі, фахівці даної галузі знань, які мають певний стаж практичної, науково-педагогічної роботи.
Матеріально-технічне забезпечення: Комп’ютерне та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; сучасні пристрої для контролю перевезень та управління роботою транспортних систем.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Основними джерелами інформаційного забезпечення є методичний фонд кафедр, цифровий інституційний репозитарій, бібліотека університету з її фондами та електронні засоби інформації. На території університету надається безкоштовний доступ до мережі Internet.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» на території України чи поза її межами визначається окремим положенням. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, освітніх і наукових програм та проєктів, договорів про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» або його основними структурними підрозділами та вітчизняними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване співробітниками та здобувачами освіти НУ «Запорізька політехніка» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією НУ «Запорізька політехніка», на основі індивідуальних запрошень та інших процедур.
Міжнародна кредитна мобільність: В університеті діє програма ERASMUS+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе українською та англійською мовами.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Організація міжнародних та регіональних перевезень і логістичне управління на повітряному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з транспортних технологій (на повітряному транспорті).
Вимоги до кваліфікаційної роботи: