Профіль освітньої програми

Туризмознавство
Спеціальність242 Туризм
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет міжнародного туризму та економіки
Випускова кафедраКафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом: одиничний Обсяг освітньої програми: 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклза Національною рамкою кваліфікацій України – 7 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Master’s degree (Second cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 7
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – «Магістр» Спеціальність – 242 «Туризм» Освітньо-професійна програма – «Туризмознавство», Магістр з туризм
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку t.shelemetieva@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечення високоякісної вищої освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців, набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного та/або управлінського характеру у сфері туризму і рекреації з урахуванням специфіки регіонального ринку та підприємницьких структур. Мета освітньо-професійної програми (далі – ОПП) відповідає Місії та Стратегії розвитку університету НУ «Запорізька політехніки» (https://zp.edu.ua/uploads/strategiya_rozvytku.pdf).
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: - туризм як суспільний феномен і складна динамічна система, що включає об’єкти, явища, умови та процеси географічного, економічного, організаційно-правового, соціокультурного, екологічного, психологічного змісту, пов’язані з безпечним подорожуванням та обслуговуванням туристів; - туризм як сфера професійної діяльності суб’єктів індустрії туризму щодо організації та управління туристичним процесом на різних ієрархічних рівнях, забезпечення умов функціонування і розвитку туристичного ринку. Теоретичний зміст предметної області: основні поняття, категорії, концепції, принципи, які визначають специфіку функціонування суб’єктів індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях територіального управління і туристичного бізнесу. Методи, методики та технології: просторово-часового, соціокультурологічного, екологічного, економіко-математичного, нефінансового аналізу, синтезу, прогнозування, управління проєктами, цифрові технології. Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення, інтегровані бази даних, картографічні джерела; спеціалізовані кабінети або лабораторії
Орієнтація освітньої програми: Програма професійна прикладна: структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері туризму та реалізує це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни та модулі, що включені в програму, орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача
Основний фокус освітньої програми: Основним об’єктом вивчення є туризм як сфера професійної діяльності суб’єктів індустрії туризму щодо організації та управління туристичним процесом на різних ієрархічних рівнях, забезпечення умов функціонування і розвитку туристичного ринку. Навчання за освітньою програмою «Туризмознавство» передбачає отримання здобувачами необхідного обсягу знань та практичних навичок для фахівців сфери туризму та рекреації щодо вирішення питань, які виникають в організаційно-управлінській, економічній, інвестиційній та науково-дослідницькій діяльності.
Особливості програми: Програма розвиває перспективи практичного опанування навичок туристичної діяльності, вказує орієнтири сучасного розвитку сфери туристично бізнесу. Практична підготовка на підприємствах, які здійснюють туристичну діяльність в Україні та за кордоном. Виконується в активному дослідницькому середовищі. Залучення до навчального процесу відомих фахівців-практиків.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій сфери обслуговування усіх форм власності та організаційно-правових форм; можуть займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: 2481.2 Туризмознавець 2481.2 Екскурсознавець 2213.2 Фахівець з рекреації 2483.2 Фахівець із санаторно-курортної справи International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 242 Administration Professionals/242 фахівців з адміністрування 243 Sales, Marketing and Public Relations Professionals/243 професіоналів з продажу, маркетингу та зв’язків з громадськістю
Подальше навчання: Можливість навчання за програми: 8 рівня НРК, третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL. Продовження навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем – доктор філософії; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної мобільності, у науково-дослідному інституті, академічній установі, за програмами МВА у сфері бізнесу та управління туристичними підприємствами.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: - опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою (наприклад, студентоцентроване навчання, самонавчання, навчання на основі туристичної практики); - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, робота в міні-іграх, обмін досвідом); - практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики туристичних підприємств та організацій, які функціонують в Україні); - модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій, робота в дистанційному просторі з використанням moodle.zp.ua, zoom, Google Classroom тощо).
Оцінювання: Згідно Положення про організацію освітнього процесу студентів, яке затверджено Вченою радою НУ «Запорізька політехніка» від 06 грудня 2021 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації.
Загальні компетентності (ЗК): ЗК 1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності.
ЗК2 Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та вітчизняному середовищі.
ЗК3 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК4 Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
ЗК5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК6 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.
ФК2 Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації.
ФК3 Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях.
ФК4 Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.
ФК5 Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та управляти туристичною інформацією.
ФК6 Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та геопросторового планування у сфері туризму та рекреації.
ФК7 Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності суб’єктів туристичного ринку.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК 8. Здатність до оцінювання конкуренції туристичного ринку та визначення стратегічних завдань розвитку туристичної галузі.
ФК9 Здатність до моніторингу кон’юктури світового ринку туристичних послуг та формування управлінських рішень конкурентоспроможного та інноваційного розвитку сфери туризму та рекреації.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.
ПРН2 Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і рекреації.
ПРН3 Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації.
ПРН4 Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості.
ПРН5 Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку.
ПРН6 Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, планувати результати їх стратегічного розвитку.
ПРН7 Організовувати с півпрацю зі стейкголдерами, формувати механізми взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
ПРН8 Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення
ПРН9 Розробляти та реалізовувати проекти у сфері туризму та рекреації на засадах економічної, соціальної і екологічної ефективності.
ПРН10 Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування.
ПРН11 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем, презентації результатів досліджень та проєкті в у сфері туризму і рекреації.
ПРН12 Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Проектна група: 2 доктори наук, 1 кандидат наук. Усі розробники є штатними співробітниками університету. Керівник проектної групи освітньої програми: Шелеметьєва Т.В., професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, індивідуальний асоційований учасник НТОУ. До реалізації програми залучається 100 % педагогічних працівників з науковими ступенями та/або вченими званнями, мають теоретичну підготовку та наявність наукових публікацій із відповідної тематики. Залучаються також провідні фахівці туристичних підприємств. Всі науково-педагогічні працівники, що залучені до викладання освітніх компонент, щонайменше один раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації (стажування) на провідних підприємствах сфери туризму Запорізької області та у закладах вищої освіти України, Європейських країн. Крім того, постійно беруть участь у професійних тренінгах, семінарах, тощо.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні, побутові, спортивні приміщення, де проходять заняття відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. У наявності: навчальні приміщення, комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії, бібліотека, читальні зали, точки бездротового доступу до мережі Інтернет, спортивний комплекс, гуртожитки, їдальні, санаторій-профілакторій, бази відпочинку та ін. Зокрема, комп’ютерний клас кафедри «Туристичного, готельного та ресторанного бізнесу»; навчальна лабораторія «Готельно-ресторанного бізнесу», навчальна лабораторія «Туристична фірма»
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internet-представництво НУ «Запорізька політехніка»: - офіційний сайт (https://zp.edu.ua/), - системи дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу (https://moodle.zp.edu.ua/), - оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять (https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-3), - бібліотеку наукових праць (https://library.zp.edu.ua), - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі готельно-ресторанної справи (http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/397); - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі обслуговування, зокрема в готельно-ресторанній. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України та інших процедур і заходів, що забезпечують виконання чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf). Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен здобувач вищої освіти має можливість проходити навчання у ЗВО-партнерах (окремі курси, навчання протягом семестру) з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України. Порядок перезарахування кредитів регулюється «Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) в НУ «Запорізька політехніка». Можливість навчання за кількома спеціальностями або в кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України. Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у вітчизняних ЗВО-партнерах
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітньої програми спеціальності 242 «Туризм» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістр із присвоєнням кваліфікації «Магістр з туризму». Кваліфікаційна робота повинна свідчити про сформованість загальних та фахових компетентностей у сфері професійної діяльності та містити висновки та пропозиції за результатами аналітичних і експериментальних досліджень, направлених на вирішення актуальної науково-практичної проблеми для туристичної галузі. Перевірка на плагіат та оприлюднення на офіційному сайті відповідного підрозділу закладу вищої освіти. Незалежне експертне оцінювання (рецензування) науковцями і фахівцями туристичної галузі.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітньої програми спеціальності 242 «Туризм» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістр із присвоєнням кваліфікації «Магістр з туризму».
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота повинна свідчити про сформованість загальних та фахових компетентностей у сфері професійної діяльності та містити висновки та пропозиції за результатами аналітичних і експериментальних досліджень, направлених на вирішення актуальної науково-практичної проблеми для туристичної галузі. Перевірка на плагіат та оприлюднення на офіційному сайті відповідного підрозділу закладу вищої освіти. Незалежне експертне оцінювання (рецензування) науковцями і фахівцями туристичної галузі.