Профіль освітньої програми

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціальність076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії, одиничний. Обсяг освітньої складової становить 40 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень
Обмеження щодо форм навчаннянемає
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії (PhD) Доктор філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Передумови вступу- для громадян України: наявність освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»); вступні випро-бування згідно Правил прийому до НУ «Запорізька політехніка». - для іноземців та осіб без громадянства: наявність академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти; вступні випробування згідно Правил прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка наукових, науково-педагогічних працівників та професіоналів із сформованим системним науковим світоглядом, здатних: ініціювати та виконати оригінальні наукові дослідження, комерціалізувати їх результати та/або підготувати до використання при викладанні фахових дисциплін; продукувати нові знання з розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; генерувати креативні ідеї щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Об’єкт вивчення: теорія, методологія наукового дослідження, феномени, явища і проблеми підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють теорією, методологією й інструментарієм проведення наукових досліджень, здатних створювати і продукувати нові знання для розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, викладання фахових дисциплін. Теоретичний зміст предметної області: теоретико-методологічні засади дослідження та розв’язання актуальних завдань у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що створюють підґрунтя для інноваційних рішень теоретичного та прикладного спрямування. Методи, методики та технології: теоретико-методологічні засади дослідження та розв’язання актуальних завдань у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що створюють підґрунтя для інноваційних рішень теоретичного та прикладного спрямування: (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій підприємництва (методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності бізнесу тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (аналіз, діагностика, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструментарій та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, пакети прикладних програм, прилади та обладнання, необхідні для виконання наукових досліджень та забезпечення інноваційних технологій викладання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова Освітньо-наукова програма базується на загальновідомих положеннях і результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, і орієнтована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Освітня складова спрямована на оволодіння компетент-ностями застосування методології й інструментарію проведення наукових досліджень, викладання фахових дисциплін, створення і продукування нових знань з розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля. Наукова складова спрямована на переосмислення наявних та формування нових цілісних знань щодо загальних законів, закономірностей та тенденцій розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також екосистеми їх функціонування. Синтез освітньої та наукової складової ОНП дозволяє здобувачу проявити, розвинути та поглибити комунікативні компетентності, академічну та професійну доброчесність, здатність до безперервного саморозвитку та самовдос-коналення.
Основний фокус освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних до застосування методології й інструментарію проведення наукових досліджень, створення і продукування нових знань для розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, викладання фахових дисциплін, прагнучих до генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля. Освітня складова спрямована на оволодіння концептуальними та методологічними знаннями у сфері науково-дослідної та педагогічної діяльності, сучасними інформаційними технологіями для проведення наукових досліджень; набуття універсальних навичок дослідника, здатностей проводити критичну оцінку та прогнозування функціонування суб’єктів господарювання, формування інноваційних рішень для розв’язання комплексних проблем у сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Наукова складова спрямована на організацію та проведення здобувачами актуальних, оригінальних, інноваційних, міждисциплінарних, комплексних наукових досліджень, які мають теоретичну та практичну цінність; набуття вмінь ідентифікувати, формулювати гіпотези, створювати нові знання та вирішувати наукові проблеми у сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, експериментальні та прикладні наукові дослідження, аналіз і прогнозування розвитку суб’єктів підприємництва, педагогічна майстерність.
Особливості програми: Особливості ОНП полягають в розбудові теоретичного підґрунтя та розширенні науково-методичного базису, оволодінні здобувачами практичними навиками проведення наукових досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності спрямованих та тісне співробітництво із закладами науки та освіти, інтеграцію у глобальну дослідницьку мережу, налагодження комунікації з авторитетними вченими даного напряму. ОНП орієнтована на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, державно-приватним сектором, науковцями та участі в програмах на отримання грантів. ОНП передбачає опанування теоретичних знань та практичну підготовку та фокусування на інтегрованому підході до підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти шляхом: структурно-логічної композиції теоретичних і прикладних дисциплін, управлінських і соціокультурних освітніх компонентів; поєднання освітньої та наукової складових із чітким фокусом на дослідженні розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; пріоритетності вивчення та застосування сучасних інформаційних технологій, інноваційних методів наукових досліджень, інструментарію моделювання соціально-економічних процесів задля формування інформаційного та методологічного забезпечення проведення оригінальних прикладних досліджень в діяльності суб’єктів господарювання сфери підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; орієнтації навчання та досліджень здобувачів на інтеграцію в міжнародну академічну спільноту шляхом участі у міжнародних конференціях, проектах, стажуваннях, зарубіжних публікаціях.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Розвиток професійних можливостей передбачає працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, на посадах наукових консультантів, експертів, аналітиків у дослідницьких установах і підрозділах підприємств, установ, організацій. Доктор філософії (PhD) з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором України ДК 003: 2010.
Подальше навчання: Доктор філософії (PhD) має можливість навчатися: - за науковою програмою на дев’ятому кваліфікаційному рівні згідно з Національною рамкою кваліфікацій галузі знань «Управління та адміністрування» або суміжних галузей знань; - за дослідницькими грантами та стипендіями, участі в міжнародній академічній мобільності; - впродовж життя для саморозвитку і вдосконалення у науковій, освітній та інших видах діяльності, а також в інших споріднених галузях наукових знань.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Mооdle Особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підхід. Лекції, мультимедійні лекції та практичні заняття (з елементами наукових досліджень, ситуаційного завдання, кейсів тощо), самостійна дослідницька робота, розробка інноваційних проектів, підготовка дисертаційної роботи та консультації із викладачами (групові та індивідуальні) Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, що проводяться на базі НУ «Запорізька політехніка» та інших вишів України, Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних проблем підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Самостійна робота здобувачів з інформаційними джерелами за темою дисертації у бібліотеці університету та в наукових бібліотеках України, використання сучасних інформаційних технологій та можливостей мережі Інтернет для вільного доступу до електронних ресурсів. Підготовка публікацій у наукових фахових виданнях. У період воєнних дій та карантину, пов’язаного з пандемією Cоvid-19, навчання здійснюється у змішаній формі з використанням засобів відеоконференцзв’язку, інфокомунікаційних технологій та «Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»», зокрема: - системи дистанційного навчання Moodle: https://moodle.zp.edu.ua/ - сайту університету: http://zp.edu.ua/ - репозиторію університету: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9 - бібліотеки університету: http://library.zp.edu.ua/
Оцінювання: Оцінювання здобувачів здійснюється згідно Положення про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами від 27.08.2021р.)https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf та Положенням про організацію освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка від 10.12.2021р. №507 https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf, Оцінювання педагогічної практики здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів НУ Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_praktyku_studentiv.pdf Оцінювання наукової складової здійснюється на основі показників підготовки та публікації наукових праць, участі у конференціях, результатів роботи над дисертацією відповідно до затвердженого індивідуального плану наукової роботи здобувача, звітування на засіданні випускової кафедри (двічі на рік). Оцінювання дисертації здійснюється за підсумками публічного захисту у разовій спеціалізованій раді із захисту дисертацій. Підсумкова атестація здобувача, що повністю виконав освітньо-наукову програму, завершується присудженням наукового ступеня доктора філософії.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 датність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК2 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК3 Здатність працювати автономно
ЗК4 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК5 Здатність розробляти та управляти проектами
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Знання основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
СК2 Здатність ідентифікувати, формулювати та вирішувати актуальні наукові та прикладні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
СК3 Здатність планувати, організовувати, проводити спе-ціальні наукові дослідження та впроваджувати їх результати
СК4 Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комп-лексні проблеми та приймати науково обґрунтовані рішення в професійній діяльності.
СК5 Здатність викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Демонструвати системність наукового світогляду, здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей
ПРН2 Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних методів і технологій
ПРН3 Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та автономність у їх реалізації в професійній діяльності
ПРН4 Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та коор-динувати підготовку проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок.
ПРН5 Володіти методологією наукового пізнання та новіт-німи методами наукових досліджень.
ПРН6 Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення комплексних наукових і практичних завдань
ПРН7 Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й моделі вирішення проблем в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
ПРН8 Виконувати наукові дослідження за обраним напря-мом, обґрунтовувати і презентувати їх результати
ПРН9 Викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Під-приємництво, торгівля та біржова діяльність» з викорис-танням сучасних технологій навчання. ніціювати інноваційні проекти, організовувати та коор-динувати підготовку проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально–методичної та науково–дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затвердже-ним Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних вишах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Окремі викладачі мають сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою. Крім того для освітнього процесу використовується комп’ютерний клас загальнофакультетського підпорядкування, де є доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. В освітньому процесі використовуються стандартне програмне забезпечення з управління проектами, а саме: ActiveCollab, Central Desktop та Basecamp. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри з подальшим їх розміщенням у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів у відповідності до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf)
Міжнародна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі міжнародної кредитної мобільності за двосторонніми договорами, укладеними між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+KA, інформацію щодо яких подано на веб-сторінках https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnis, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty Право на міжнародну академічну мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf)
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні. В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta _navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація за спеціальністю здійснюється у формі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднені у відповідних публікаціях. Вимоги до оформлення дисертації встановлює МОН. Дисертація не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертація має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти (наукової установи).