Профіль освітньої програми

Правоохоронна діяльність
Спеціальність262 Правоохоронна діяльність
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділЮридичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – Магістр Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність», Магістр правоохоронної діяльності
Передумови вступуНаявність ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання; умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка», затвердженими Вченою радою Національного університету «Запорізька політехніка» 05 липня 2021 р., протокол № 14/21; введені в дію наказом в. о. ректора 06 липня 2021 р. № 263.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку leonenko-t@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є формування у здобувачів вищої освіти відповідних загальних і професійних (спеціальних, фахових, предметних) компетентностей та досягнення результатів навчання магістра правоохоронної діяльності; підготовка конкурентоспроможних здобувачів вищої освіти; забезпечення у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 26 «Цивільна безпека» Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» Об’єкт вивчення: комплексні проблеми забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи і методи, які використовуються для реалізації правоохоронної функції інституціями держави. Методи, методики та технології: сучасні технології правоохоронної діяльності та методики системного підходу до вирішення завдань із забезпечення прав і свобод людини, публічної безпеки і порядку, застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності. Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення, автоматизовані системи управління, електронні бази даних, спеціальна техніка та спеціальні засоби, спеціалізовані оперативні та оперативно-технічні засоби.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма має прикладну (практичну) орієнтацію, професійними (спеціалізаційними) акцентами якої є формування фахівця, здатного використовувати отримані знання під час здійснення ним правоохоронної діяльності.
Основний фокус освітньої програми: Вироблення практичних умінь і навичок вирішувати складні комплексні правоохоронні проблеми за невизначених умов у стислі строки, підготовка до діяльності в умовах динамічного розвитку політико та економіко-правового кластеру регіону. Спеціальна освіта в галузі 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Ключові слова: правоохоронні органи, державна діяльність, охорона права, законність, правопорядок, забезпечення прав, права людини, заходи впливу.
Особливості програми: Навчання у середніх та малих групах; застосування кейс-методів і виконання індивідуальних навчальних задач.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».
Подальше навчання: Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти: НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. Базується на активному навчанні практичного спрямування під час лекцій, практичних занять, самостійної навчальної роботи, вирішення кейсів, проходження виробничої практики (при використанні проблемних, інтерактивних, проектних, інформаційно-комп’ютерних та саморозвиваючих технологій навчання). Форма навчання за програмою: денна, заочна.
Оцінювання: Накопичувальна бально-рейтингова система. Поточний, модульний, підсумковий контроль. Підсумковий контроль: заліки, диференційні заліки, усні та письмові екзамени, курсові роботи, практика, що оцінюються як за національною шкалою так і за шкалою ESTS. Атестація випускника відбувається шляхом складання державного екзамену. Оцінювання навчальних досягнень студентів магістратури здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка», що обговорено та схвалено Вченою радою Національного університету «Запорізька політехніка» (протокол від 30.08.2019 р. № 1); надано чинності наказом ректора від 30 серпня 2019 р. № 228.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК4 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК5 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
ЗК7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.
ФК2 Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків.
ФК3 Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.
ФК4 Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності.
ФК5 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.
ФК6 Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок.
ФК7 Здатність ефективно здійснювати правове виховання молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними професійних навичок.
ФК8 Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.
ФК9 Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і порядку.
ФК10 Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних завдань.
ФК11 Здатність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.
ФК12 Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.
ФК13 Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях.
ФК14 Здатність здійснювати контроль та координацію забезпечення умов дотриманням дозвільної системи та адміністративного нагляду.
ФК15 Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й держави.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час публічних виступів, дискусій, проведення занять.
РН2 Координувати діяльність суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.
РН3 Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність.
РН4 Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.
РН5 Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.
РН6 Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових питань правоохоронної діяльності на рівні B2 (відповідно до європейської шкали рівнів).
РН7 Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та письмові звіти та доповіді.
РН8 Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків.
РН9 Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне забезпечення.
РН10 Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.
РН11 Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.
РН12 Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності.
РН13 Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.
РН14 Розробляти та управляти проектами у сфері правоохоронної діяльності та з дотичних міждисциплінарних напрямів, аналізувати вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, строки, виконавців.
РН15 Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.
РН16 Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних завдань.
РН17 Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності).
РН18 Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.
РН19 Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (пп. 35, 36, 37). З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. До аудиторних занять залучаються професіонали-практики, 20% викладачів мають досвід практичної роботи за спеціальністю.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (пп. 25, 27, 39), зокрема: навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; пункти харчування; мультимедійне обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (пп. 28, 29), а саме: офіційний сайт Національного університету «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/, точки бездротового доступу до мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; пакет MS Office 365; корпоративна пошта; віртуальне навчальне середовище MOODL, що містить необхідне методичне забезпечення освітньо-професійної програми.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Можлива на основі укладання угод про академічну кредитну мобільність із закладами вищої освіти України. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності набутих компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має чисельні угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Юридичний факультет має угоду про співпрацю з Грузинським технічним університетом та Академією ГУСПОЛ (Чеська республіка).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» проводиться у формі Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр правоохоронної діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 та від 17 липня 2019 р. № 684. Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту встановлюються державою. Атестація здійснюється відкрито і публічно.