Профіль освітньої програми

Соціальна робота
Спеціальність231 Соціальна робота
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Соціальна робота та психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії (PhD), одиничний, 60 кредитів ЄКТ, термін навчання – 4 роки
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – третій цикл, EFQ-LLL – 8 рівень / НРК – 8 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії (PhD); доктор філософії з соціальної роботи
Передумови вступуНаявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку popovic.vasil@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Викладання та оцінювання
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:
Загальні компетентності (ЗК):
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Якісний склад науково-педагогічних працівників, які здійснюють професійну підготовку докторів філософії освітньо-наукової програми «Соціальна робота», відповідає ліцензійним умовам (згідно з чинними нормативами для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем доктор філософії (PhD) (Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»). Освітній процес забезпечують 9 науково-педагогічних працівників кафедр університету: з них 3 – доктори наук, професори, 6 – кандидати наук, доценти. Усі науково-педагогічні працівники відповідно до укладених графіків проходять підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти та науково-дослідних інститутах. Викладачі, що забезпечують реалізацію програми, мають відповідну базову освіту, необхідну кількість публікацій у виданнях Scopus, Web of Science, фахових виданнях, беруть активну участь у науково- практичних конференціях різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, регіональних).
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення професійної підготовки докторів філософії освітньо-наукової програми «Соціальна робота» відповідає ліцензійним умовам. Викладання навчальних дисциплін здійснюється в кабінетах та спеціалізованій лабораторії, які оснащені належним обладнанням та установками. Площі приміщень, що використовуються в освітньому процесі, відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Згідно з чинними нормативами для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем доктор філософії (PhD) (Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:  Інформаційне та методичне забезпечення Інформаційне та методичне забезпечення професійної підготовки докторів філософії освітньо-наукової програми «Соціальна робота» відповідає чинним нормативам для підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем – доктор філософії (PhD) (Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»). Здобувачі вищої освіти можуть користуватися фондами наукової бібліотеки Національного університету «Запорізька політехніка», які включають підручники, навчальні посібники, періодичні фахові видання, довідкову та іншу навчальну літературу. Обсяг фондів є достатнім для самостійної та індивідуальної роботи аспірантів. Здобувачі мають можливість користуватися фондами електронної бібліотеки, до складу якої входять наукові та науково-методичні публікації провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, викладачів університету. Освітня програма повністю забезпечена навчально-методичними комплексами з усіх навчальних дисциплін, які розміщено в освітньому просторі університету.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: 
Міжнародна кредитна мобільність: 
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Може здійснюватися за умови володіння здобувачами мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, та за умови успішного проходження вступних випробувань.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання здобувачем його індивідуального навчального плану.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертаційна робота доктора філософії передбачає розв’язання актуальної теоретичної та/або прикладної проблеми в галузі соціальної роботи і свідчить про здатність пошукувача вести самостійне наукове дослідження, формулювати нові складні ідеї та обґрунтовувати їх. Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертаційна робота має відповідати вимогам, встановленим законодавством.