Профіль освітньої програми

Соціальна робота
Спеціальність231 Соціальна робота
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Соціальна робота та психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії (PhD), одиничний, 40 кредитів ЄКТ, термін навчання – 4 роки
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – третій цикл, EFQ-LLL – 8 рівень / НРК – 8 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії (PhD); доктор філософії з соціальної роботи
Передумови вступуДругий рівень вищої освіти (наявність освітнього ступеня «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку popovic.vasil@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма спрямована на підготовку інтелектуального, інформованого, самоідентифікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у суспільство фахівця, здатного розв’язувати комплексні проблеми у сфері соціальної роботи, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; застосовувати сучасні методології наукової та науково-педагогічної діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності: добробут суспільства, детермінанти, що на нього впливають; теоретичні та методологічні основи організаційної, управлінської, експертної, контрольно-аналітичної, проектної, науково-дослідної діяльності у соціальній сфері. Цілі навчання: підготовка фахівців з соціальної роботи, здатних продукувати нові ідеї, здійснювати власні наукові дослідження у сфері соціальної роботи. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи соціального розвитку особи і громад та їх використання для пояснення закономірностей соціальних процесів, соціального захисту. Методи, методики та технології: методи та технології соціальної роботи, експертного оцінювання, моделювання, тощо. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова, з орієнтацією на академічну підготовку кадрів вищої кваліфікації – науковців і викладачів, здатних розв’язувати комплексні проблеми у галузі соціальної роботи за допомогою наукових досліджень та здійснювати науково-педагогічну, дослідницьку та прикладну фахову діяльність.
Основний фокус освітньої програми: У фокусі освітньо-наукової програми – якісна фундаментальна та спеціальна підготовка викладача, науковця дослідника-практика в сфері соціальної роботи з акцентом на інноваційні дослідження актуальних проблем соціальної роботи, зокрема, соціальної роботи в регіоні, що відповідає викликам сьогодення. Ключові слова: соціальна робота, методологія досліджень у соціальній роботі, інновації у соціальній роботі, управління науковими проектами, науково-педагогічна та дослідницька діяльність, розвиток регіону та соціального партнерства в ньому, соціальна освіта, компетентності, академічна доброчесність
Особливості програми: Особливістю програми є поєднання підготовки докторів філософії з соціальної роботи з урахуванням регіональних особливостей, досвіду наукових шкіл університету (інклюзивна освіта; молодіжна робота; гендерна соціалізація; соціально-психологічні особливості розвитку особистості, соціальних груп; соціальна робота у громаді тощо). Можливість залучення здобувачів:  до реалізації науково-дослідницьких проектів (міжнародних, за рахунок держбюджету тощо), надання наукових послуг, експертизи документів у галузі соціальної роботи;  до викладацької діяльності під час і після завершення навчання;  до діяльності науково-дослідницьких структур факультету, університету з метою набуття особистісних і міжособистісних професійних навичок, розвитку здібностей. Освітня складова програми (40 кредитів ЄКТС) реалізується упродовж чотирьох семестрів, охоплює обов’язкові дисципліни (забезпечують здобуття глибинних знань із спеціальності, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетент-ностями, набуття універсальних навичок дослідника, здобуття мовних компетентностей), практику (дослідницьку, науково-педагогічну) та дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти. Наукова складова програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Теоретична, практична підготовка та робота над дисертаційним дослідженням охоплюють перші два роки навчання, наступні два роки – виконання наукової складової освітньо-наукової програми.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати на посадах науково- педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників науково-дослідних установ; в органах державного управління, установах соціальної роботи, соціального захисту, надання соціальних послуг; в закладах освіти, соціального виховання тощо (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010» та International Standard Classification of Occupations 2008, ISCO-08). При цьому випускники можуть обіймати наступні посади:  2446.1 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення);  2310.2 – викладач закладу вищої освіти;  1238 – керівники проектів та програм;  2310.1 – доцент,  1210.1 – директор (ректор, начальник) закладу вищої освіти, керівник (начальник) установи соціального захисту населення та інших посадах. Подальше навчання можливе: у докторантурі; шляхом отримання додаткової професійної освіти в університетах України та за кордоном; за рахунок підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання у докторантурі; шляхом отримання додаткової професійної освіти в університетах України та за кордоном; за рахунок підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітньо-науковий процес побудований на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів із застосуванням інноваційних та інтерактивних технологій, дистанційного навчання, практичної підготовки, самостійного наукового дослідження, індивідуального наукового керівництва, що базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії учасників освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти. Обов’язковим компонентом підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота» є практична підготовка, що охоплює два види практик: дослідницьку та науково-викладацьку. Науково-дослідницька діяльність передбачає проведення досліджень, підготовку та захист дисертаційної роботи відповідно до чинних вимог.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється через вимірювання освітньо-наукових результатів у формі поточного, модульного, підсумкового (семестровий (екзамени, заліки); атестація здобувачів вищої освіти) та діагностичного контролю відповідно до вимог зовнішньої та внутрішньої систем забезпечення якості вищої освіти. Оцінювання виконання освітньої і наукової складової ОНП «Соціальна робота» проводиться відповідно до вимог індивідуального плану під час семестрових звітів аспірантів на засіданні кафедри. Атестація передбачає попередню експертизу та захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері соціальної роботи, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; застосовувати сучасні методології наукової та науково-педагогічної діяльності.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність розв’язувати комплексні проблеми на основі системного наукового світогляду, загального культурного кругозору та дотримання принципів професійної етики й академічної доброчесності.
ЗК2 Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК3 Здатність працювати в міжнародному контексті.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність до розуміння основних концепцій, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері соціальної роботи.
ФК2 Здатність застосовувати сучасні електронні інформаційні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності для моделювання процесів та прийняття оптимальних рішень у сфері соціальної роботи.
ФК3 Здатність виявляти, ставити та розв’язувати задачі дослідницького характеру в сфері соціальної роботи; оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт та презентувати результати власних наукових досліджень.
ФК4 Здатність до побудови тлумачно-інтерпретаційних моделей для пояснення соціальних явищ і процесів, переосмислення наявних та створення нових знань та/або професійних практик у сфері соціальної роботи.
ФК5 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК6 Здатність засвоювати та використовувати передові педагогічні практики та самостійно розробляти інноваційні методичні підходи до викладання у вищій школі дисциплін з фаху «Соціальна робота».
ФК7 Здатність проводити міждисциплінарні дослідження процесів соціального розвитку, виявляти актуальні проблеми регіональних соціальних систем, розробляти інноваційні пропозиції щодо їх вирішення.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Розв’язувати комплексні проблеми на основі системного наукового світогляду, загального кругозору; дотримуватися принципів академічної доброчесності та професійної етики.
РН2 Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові проблеми соціальної роботи.
РН3 Працювати у міжнародному контексті, включаючи участь у міжнародних професійних і наукових заходах; розуміти й продукувати іншомовні наукові тексти; спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.
РН4 Застосовувати концепції, історичні надбання та сучасні теоретичні і методологічні досягнення у сфері соціальної роботи.
РН5 Застосовувати сучасні електронні інформаційні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності для моделювання процесів та прийняття оптимальних рішень у сфері соціальної роботи.
РН6 Мати передові концептуальні та методологічні знання у сфері соціальної роботи та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень; критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
РН7 Будувати тлумачно-інтерпретаційні моделі для пояснення соціальних явищ і процесів, переосмислювати наявні та створювати нові знання та/або професійні практики у сфері соціальної роботи.
РН8 Здатність здійснювати педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН9 Застосовувати передові педагогічні практики, розробляти та реалізовувати інноваційні методичні підходи до викладання дисциплін з фаху «Соціальна робота» у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти.
РН10 Здатність здійснювати міждисциплінарні дослідження процесів соціального розвитку, аналізувати актуальні проблеми регіональних соціальних систем, розробляти інноваційні пропозиції щодо їх вирішення.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Наукова спрямованість ОНП передбачає широку участь фахівців, які відповідають напряму програми, що підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та практичної підготовки. Керівник проектної групи, члени проектної групи та викладацький склад, який забезпечує реалізацію ОНП, відповідають вимогам, що визначені чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Освітній процес та наукове керівництво за ОНП «Соціальна робота» забезпечують висококваліфі-ковані науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими звання (100 %) за відповідною або спорідненою спеціальністю (на весь період навчання). Основним навчально-методичним і науковим підрозділом, який забезпечує підготовку докторів філософії за даною освітньо-науковою програмою, є кафедра соціальної роботи та психології.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення якості освітньо-наукового процесу. Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі забезпечення досліджень у вибраній спеціальності – 231 «Соціальна робота».
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт університету (https:// https://zp.edu.ua) містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, внутрішню нормативну базу ЗВО щодо системи забезпечення якості освіти, академічної доброчесності, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Інформація про організацію освітньої діяльності для підготовки здобувачів вищої освіти оновлюється щорічно та оприлюднено на офіційному сайті університету. Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти опубліковують і розміщують на веб-сайті університету. На сайті університету також висвітлюють: академічний календар (оновлений на кожний навчальний рік); графік освітнього процесу; нормативні документи, які регламентують організацію освітнього процесу в університеті. Підтримку навчальної, наукової діяльності та управління освітнім процесом в інформаційному середовищі університету забезпечують сайти:  «Аспірантура і докторантура»;  сторінка ОНП «Соціальна робота»;  електронний архів навчальних, наукових та навчально-методичних матеріалів, до яких увійшли оцифровані підручники, посібники, навчально-методичні матеріали, електронні копії наукових праць працівників університету, здобувачів освіти; матеріали конференцій, які проводяться в університеті; автореферати дисертацій та дисертації, які захищаються у спеціалізованих вчених радах університету; методичні матеріали на підтримку освітнього процесу, патенти тощо; Відкрито доступ до наукометричних баз даних Web of Science, SCOPUS, Elsevier, Science Direct та ін., що надають користувачам можливість отримати результати тематичного пошуку дослідницьких матеріалів. Бібліотечний фонд університету багатогалузевий, що містить примірники вітчизняної та зарубіжної літератури, зокрема рідкісних видань, науково-технічної літератури і документів, авторефератів дисертацій, дисертацій. Бібліотека щороку здійснює переплату методичних, наукових, фахових періодичних видань. У структурі бібліотеки наявні читальні зали (забезпечені бездротовим доступом до мережі Інтернет) на 50 посадкових місць. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету (https://library.zp.edu.ua). Здобувачі вищої освіти мають доступ до інформації щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності університету: спеціалізовані вчені ради, наукометрична діяльність, фахові наукові видання, академічна доброчесність, вимоги до наукових кваліфікаційних праць, публікацій на здобуття наукового ступеня тощо; міжнародної діяльності: міжнародна академічна мобільність, програми, проекти, стажування, наукові заходи, наукові видання тощо. Усі зареєстровані користувачі мають необмежений доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової програми викладені в інформаційному середовищі Moodle. З метою популяризації академічної доброчесності в освітній, науковій діяльності університет використовує відповідні технологічні рішення: перевірка наукових праць (дисертацій, статей та ін.) на наявність текстових запозичень (наявність інформаційно-технологічних засобів, програма Unicheck та Strike Plagiarism, https:/ http://library.zp.edu.ua/) та ін.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Право здобувачів вищої освіти на міжнародну академічну мобільність реалізовується на підставі Положення про організацію освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf); на основі індивідуальних запрошень); за підтримки адміністрації університету; міжнародних програм і проектів тощо. Форми академічної мобільності здобувачів вищої освіти в університеті: навчання за програмами академічної мобільності (передбачає отримання документа про вищу освіту закладу-партнера або спільних документів про вищу освіту закладів-партнерів); мовне або наукове стажування; проходження практик; участь у реалізації міжнародних проектів тощо. Для реалізації права здобувачів вищої освіти на міжнародну академічну мобільність Національним університетом «Запорізька політехніка» підписано Меморандум про співробітництво з Гданським університетом (Польща, м. Гданськ, 12.07.2022 р.).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе, після вивчення курсу української мови та на підставах, визначених чинним законодавством України.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання здобувачем його індивідуального навчального плану.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертаційна робота доктора філософії передбачає розв’язання актуальної теоретичної та/або прикладної проблеми в галузі соціальної роботи і свідчить про здатність пошукувача вести самостійне наукове дослідження, формулювати нові складні ідеї та обґрунтовувати їх. Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертаційна робота має відповідати вимогам, встановленим законодавством.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» проводиться у формі публічного захисту дисертації.
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання конкретної наукової задачі в сфері соціальної роботи, результати якого становлять оригінальний внесок у розвиток теорії та методології соціальної роботи та оприлюднені у наукових публікаціях в рецензованих наукових виданнях. Дисертація не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.