Профіль освітньої програми

Міжнародний бізнес
Спеціальність292 Міжнародні економічні відносини
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділГуманітарний факультет
Випускова кафедраКафедра «Міжнародні економічні відносини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломімагістр міжнародних економічних відносин
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку em.prushkovskaya@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою магістерської освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток міжнародних економічних відносин, методології та методи їх досліджень, взаємодія суб’єктів світового економічного простору в процесі еволюції міжнародного співробітництва. Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці й інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин Інструментарій та обладнання включають сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовуються в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна прикладної орієнтації
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в предметній галузі міжнародного бізнесу з поглибленим вивченням теоретико-методичних засад міжнародних економічних відносин в умовах глобалізаційних процесів, міжнародних стратегій економічного розвитку, експорторієнтованої діяльність фірм, глобального маркетингу, міжнародного економічного права. Здобувачі вищої освіти мають можливість вільного вибору дисциплін професійного та гуманітарного спрямування: Ключові слова: міжнародний бізнес, кон’юнктура світових ринків, управління міжнародними компаніями, інноваційний розвиток та бізнес-стратегії фірм
Особливості програми: Орієнтація програми на поглиблене вивчення функціонування світових ринків, особливостей та тенденцій розвитку світової економіки й бізнес-структур в умовах глобалізації, набуття практичних навичок з управління міжнародними проектами, посилене формування мовних компетентностей, формування навичок самостійного вирішення професійних проблем, пов’язаних з функціонування у міжнародному середовищі, у різних правових та політичних системах, уміння організовувати та координувати роботу міжнародних фірм та установ. Обов’язкове вивчення іноземних мов – англійської та німецької, що дає можливість поглиблення soft-skills здобувачів через опанування комунікативних методик. Інноваційність, міждисциплінарний характер та практична орієнтованість ОП, спрямована на формування навичок щодо вирішення нових завдань та проблем здійснення міжнародної економічної діяльності суб’єктами макро-, мікро- та мезо- рівнів. Викладання короткострокових спец-курсів запрошеними викладачами з іноземних ЗВО.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Потребу у фахівцях в галузі міжнародного бізнесу мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва, фінансові установи, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. Можуть обіймати такі посади згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010): 2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань. 2419.2 Експерт із торговельно-економічних операцій. 2419.2 Консультант із ефективності підприємництва. 2441.2 Економіст. 2419.2 Економіст з міжнародної торгівлі.
Подальше навчання: НРК – 8 рівень, QF-EHEA – третій цикл, EQFLLL – 8 рівень Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Диференційоване студентоцентричне, проблемо-орієнтоване навчання. Особистісно-орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо). Проблемні, інформаційні, інтерактивні, саморозвиваючі, колективні, дослідницькі технології. Стиль навчання – активний, що дає можливість здобувачам освіти обирати освітні компоненти та організовувати навчальний на науково-дослідницький час. Форми навчання: оффлайн-навчання, онлайн-навчання, змішана. Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників, конспектів, презентацій, консультації із викладачами. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Поточний контроль – усне та письмове опитування, захист практик, тестування, захист індивідуальних завдань. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Атестація – захист кваліфікаційної дипломної магістерської роботи з публічним захистом (демонстрацією).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин та/або під час навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Здатність працювати в команді
ЗК5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.
ФК2 Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку національних економік і визначати їхню роль у сучасній світогосподарській системі
ФК3 датність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні економічні відносини та функціонування міжнародного бізнесу
ФК4 Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні позиції на світових ринках
ФК5 Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства та бізнес-середовища
ФК6 Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу і аналізі їхнього впливу на економічний розвиток країн
ФК7 Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн та бізнес-структур з позиції національних економічних інтересів
ФК8 Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін
ФК9 Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Мати необхідні для професійної діяльності знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.
РН2 Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій
РН3 Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних економічних відносин
РН4 Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу за невизначених умов і вимог
РН5 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів
РН6 Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали
РН7 Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин
РН8 Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження
РН9 Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках
РН10 Розуміти закономірності та тенденції розвитку світового господарства і феномену нової економіки з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-технологічного обміну
РН11 Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин
РН12 Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів
РН13 Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних ринків
РН14 Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучається 100% науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та/або вченими званнями. Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування. Викладачі, що забезпечують освітньо-професійну програму відповідають кадровим вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних ЗВО згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Певна частка викладачів має сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень С та В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою, 2 власні комп’ютерні класи, що мають доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/. Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/national-university-zaporizhzhia-polytechnic Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. В освітньому процесі використовуються стандартне ліцензійне програмне забезпечення та спеціалізовані програмні оболонки, зокрема ІС-підприємство. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри, розміщуються на сайті кафедри (силабуси дисциплін), у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_ak ademichnu_mobilnist.pdf) Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти брати участь у різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів. Вступаючи на навчання за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» на подальші курси, здобувач отримує розрахунок академічної різниці між дисциплінами, що фактично були вивчені здобувачем, та тими, що мали б бути вивчені за поточним навчальним планом спеціальності. Здобувач має можливість консультування з викладачами та складання іспитів з дисциплін академічної різниці протягом одного академічного року.
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету 15 «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_a kademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках дії Програми ЄС Еразмус+ за напрямком KA1: Навчальна (академічна) мобільність запроваджено двосторонні обміни викладачами та студентами з Левенським католицьким університетом (Бельгія).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru _ta_navch_inozemtsiv.pdf Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян за очною (денною) та заочною формами навчання. Заняття проводяться українською мовою (за проханням здобувача викладачі індивідуально роблять переклад лекційних матеріалів російською або англійською мовами). В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом. З метою підтримки іноземних здобувачів в НУ «Запорізька політехніка» працює Центр інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами. Володіння іноземною мовою, що відповідає загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми у сфері міжнародних економічних відносин, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. На етапі допуску до захисту кваліфікаційна робота проходить обов’язкову перевірку на вміст академічного плагіату ліцензованою програмою StrikePlagiarism.com. Після захисту кваліфікована робота має бути розміщена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка»
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми у сфері міжнародних економічних відносин, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. На етапі допуску до захисту кваліфікаційна робота проходить обов’язкову перевірку на вміст академічного плагіату ліцензованою програмою StrikePlagiarism.com. Після захисту кваліфікована робота має бути розміщена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка»