Профіль освітньої програми

Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Спеціальність134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Технологія авіаційних двигунів»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії. Освітня складова 40 кредитів ЄКТС, нормативний термін підготовки 4 роки. Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 8 рівень FQ-EHEA – третій цикл EQF-LLL – 8 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь - доктор філософії. Кваліфікація - Доктор філософії з авіаційної та ракетно-космічної техніки.
Передумови вступуНаявність ступеня магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kafedra_tad@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців здатних самостійно ставити та розв’язувати задачі дослідницького характеру, що пов’язані з розробкою, виробництвом та (або) сертифікацією авіаційної та ракетно-космічної техніки, її двигунів та енергетичних установок, конструкцій та систем
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення - явища та проблеми, пов’язані з етапами життєвого циклу об’єктів авіаційної і ракетно-космічної техніки та авіаційних двигунів та їх систем, які потребують оновлення та інтеграції знань в умовах неповної /недостатньої інформації та суперечливих вимог. Теоретичний зміст предметної області - моделі фізичних процесів у об’єктах авіаційної та ракетно-космічної техніки, сучасні концепції механіки неформівного твердого тіла, аеро- та газодинаміки, авіаційних матеріалах та технологіях виробництва. Методи, методики та технології - сучасні аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження предметної області, методики та технології розв’язання науково-дослідних задач, пов’язаних з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки. Інструменти та обладнання - дослідницьке обладнання з засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; обладнання для випробування авіаційної та ракетно-космічної техніки; комп’ютери з інформаційним та програмним забезпеченням для наукових досліджень пов’язаних з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки. Ключові слова: газотурбінний двигун, конструкція, аеродинаміка, міцність, надійність, несуча здатність, технологія
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Спеціальна освіта з інженерії авіаційних та ракетно-космічних систем за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Програма базується на загальновідомих наукових положеннях із врахуванням сьогоднішнього стану розвитку систем авіаційної та ракетно-космічної техніки.
Особливості програми: Здобувачі вищої освіти отримають навички з теоретичного обґрунтування явищ та експериментальних досліджень в технологіях виробництва авіаційної та ракетно-космічної техніки, зокрема авіаційних двигунів. Здобувачі отримають повноцінну дослідницьку практику шляхом використання спеціалізованого лабораторного обладнання, яким обладнані лабораторії кафедри, а також лабораторії профільних промислових підприємств і наукових установ
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники можуть обіймати наукові, науково-педагогічні та педагогічні посади (відповідно до класифікатора професій України ДК 003:2010): 2149.1 Наукові співробітники (інженерна механіка) 2310.2 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2447 Професіонали з управління проектами та програмами
Подальше навчання: Після успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеню Доктора філософії можуть претендувати на навчання в докторантурі відповідно до вимог, встановлених Кабінетом міністрів України.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Загальний стиль навчання - проблемно-орієнтований. Викладання проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних занять, самостійної та дистанційної роботи з можливістю консультацій з викладачем, індивідуальних занять із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Здобувачі залучаються до процесу викладання спеціальних навчальних дисциплін, відповідно до навчальних планів кафедри. 3 мстою втілення та апробації результатів наукових досліджень, здобувачі беруть участь в наукових семінарах та конференціях, які відбуваються на кафедрах, на рівні університету та в інших наукових установах.
Оцінювання: Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному WEB-сайті вищого навчального закладу
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру
ЗК3 Здатність розробляти та управляти науковими проектами, в тому числі працюючи в міжнародному контексті
ЗК4 Навички використання новітніх інформаційних та комуні-каційних технологій
ЗК5 Навички підготовки та проведення навчальних занять з використанням сучасних технологій навчання
ЗК6 Володіння англійською мовою на рівні, достатньому для представлення наукових результатів та повного розуміння наукових текстів
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати знання в галузі механіки твердого тіла, матеріалознавства та технологій виробництва газотур-бінних двигунів для розробки математичних моделей задач авіаційної та ракетно-космічної техніки
ФК2 Навички використання та розробки спеціалізованого про-грамного забезпечення, що застосовується у розрахунках об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки
ФК3 Навички планування, проведення та обробки експеримен-тальних досліджень з використанням новітнього автомати-зованого обладнання
ФК4 Здатність самостійно виконувати науково-дослідну діяль-ність у галузі авіаційної та ракетно-космічної техніки з ви-користанням сучасних теорій, методів та інформаційно- ко-мунікаційних технологій
ФК5 Здатність розробляти і використовувати методи проведення стендових випробувань деталей ГТД з введенням необхід-них поправок, які враховують відмінності фізичних власти-востей стендових моделей від натурних конструкцій та особливі лабораторні умови
ФК6 Здатність проводити теоретичні дослідження, математичне та комп’ютерне моделювання явищ та процесів, зокрема ае-родинамічних та тих, що відбуваються під час механічної та оздоблювально-зміцнювальної обробки деталей ГТД
ФК7 Здатність проводити математичне і комп’ютерне моделювання механічних конструкцій, з урахуванням пружних та інерційних властивостей
ФК8 Здатність розробляти і використовувати методи проведення лабораторних та натурних аеродинамічних випробувань ГТД, з введенням необхідних поправок, які враховують відмінності фізичних властивостей лабораторних моделей від натурних конструкцій та особливі лабораторні умови, а також з урахуванням усіх видів похибок
ФК9 Здатність планувати, організовувати роботу та керувати проектами у галузі знань 13 "Механічна інженерія"
ФК10 Здатність виявляти перспективні наукові напрями на базі декількох суміжних галузей знань, розробляти та планувати наукові проекти на їх основі
ФК11 Здатність організовувати ініціативні наукові групи, які складаються з фахівців декількох галузей знань, для реалі-зації міжгалузевих наукових проектів, керувати такими групами
ФК12 Здатність розробляти та проводити всі види занять у вищому навчальному закладі
ФК13 Здатність застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні, технології у навчальному процесі
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Знання процедур підготовки проектів наукових досліджень за вітчизняними та міжнародними грантами та конкурсами
ПРН2 Уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей. Демонструвати власні думки, вміння дискутувати, аргументовано захищати прийняті рішення
ПРН3 Уміння критично осмислювати наукові проблеми авіаційної та/або ракетно-космічної техніки, у тому числі на межі із суміжними галузями. Демонструвати креативність та здатність до системних дій при реалізації наукових досліджень
ПРН4 Уміння підготовляти матеріали заявок для захисту прав інтелектуальної власності на технічні рішення, створені в ході науково-технічної діяльності
ПРН5 Уміння використовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності, включаючи програми для підготовки статей в міжнародних наукових журналах
ПРН6 Уміння використовувати сучасні мультимедійні технології при проведенні навчальних занять, включаючи технології дистанційного навчання
ПРН7 Уміння спілкуватися англійською мовою за вимогами, достатніми для отримання мовного сертифікату на рівні не нижчому В2
ПРН8 Уміння володіти академічною англійською мовою на рівні, достатньому для представлення результатів досліджень у міжнародних наукових виданнях
ПРН9 Уміння обґрунтовано обирати та розробляти математичні моделі для описання складних зв’язаних задач, що відносяться до процесів проектування, виробництва, випробування та (або) сертифікації авіаційної та ракетно-космічної техніки
ПРН10 Підтверджене професійними сертифікатами вміння використовувати новітнє спе-ціалізоване програмне забезпечення для розв’язання задач у науковій діяльності відповідно до освітньої програми
ПРН11 Уміння розробляти методики експериментальних досліджень процесів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки з використанням новітнього автоматизо-ваного обладнання
ПРН12 Уміння визначати причинно-наслідкові зв’язки між характеристиками технологічних систем та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки, розуміння та навички використання принципів системного аналізу їх для удосконалення та розвитку
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів Укра-їни №347 від 10.05.2018 р. в чинній редакції. В реалізації освітньо-наукової програми задіяно 4 докторів технічних наук
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО , затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. в чинній редакції. В реалізації програми буде задіяно лабораторії кафедр НУ «Запорізька політехніка» та підприємств партнерів (ДП «Івченко-Прогрес, АТ «Мотор Січ»).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в чин-ній редакції. Користування Науково-технічною бібліотекою НУ «Запорізька політехніка»
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можливість укладання угод про академічну мобільність та про стажування. Укладено угоду про обмін з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів, угод про міжнародну академічну мобільність, угод про подвійне дипломування
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Може здійснюватися українською або англійською мовою, за умо-ви володіння мовою навчання на рівні не нижче В2
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" здійснюється у формі захисту дисертаційної роботи та завершується вида-чою документа встановленого зразка про присудження йому ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації: доктор філософії з авіаційної та ракетно-космічної техніки. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат та після захисту розміщується в репози-торії НТБ НУ «Запорізька політехніка» для вільного доступу. Атестація здійснюється відкрито та публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" здійснюється у формі захисту дисертаційної роботи та завершується видачою документа встановленого зразка про присудження йому ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації: доктор філософії з авіаційної та ракетно-космічної техніки. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат та після захисту розміщується в репозиторії НТБ НУ «Запорізька політехніка» для вільного доступу. Атестація здійснюється відкрито та публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" здійснюється у формі захисту дисертаційної роботи та завершується видачою документа встановленого зразка про присудження йому ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації: доктор філософії з авіаційної та ракетно-космічної техніки. Атестація здійснюється відкрито та публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат та після захисту розміщується в репозиторії НТБ НУ «Запорізька політехніка» для вільного доступу.