Профіль освітньої програми

Телекомунікації та радіотехніка
Спеціальність172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Радіотехніка та телекомунікації»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії. Освітня складова 34 кредити ЄКТС, термін підготовки 4 роки. Наукова складова передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 9 рівень, QF-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень
Обмеження щодо форм навчанняФорма навчання – очна та заочна
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – доктор філософії Освітня кваліфікація – доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки
Передумови вступуНаявність ступеня магістра (або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку svmorsh@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії в галузі електроніки та телекомунікацій, здатних самостійно розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає здійснення міжкультурної взаємодії з представниками академічної та науково-технічної спільнот в умовах: – науково-технічного прогресу та сталого розвитку суспільства; – інтернаціоналізації освіти; – трансформації ринку праці шляхом взаємодії зі стейкхолдерами; – всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості в освітньо-науковому середовищі
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: процеси формування, обробки, передачі та прийому сигналів у радіотехнічних та телекомунікацій системах. Цілі навчання: розробляти, моделювати, створювати нові та вдосконалювати наявні радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи та методи дослідження, розроблення та модернізації, що використовуються з метою покращення функціональних та експлуатаційних показників радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій. Методи, методики та технології: математичного моделювання та оптимізації; планування експерименту та обробки експериментальних даних; технології розробки радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв; методики аналізу та синтезу сигналів та кодів. Інструменти та обладнання: комп’ютерні системи математичного моделювання, автоматизованого проектування, спеціальна вимірювальна техніка.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова
Основний фокус освітньої програми: Формування у здобувачів вищої освіти (аспірантів) здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності з телекомунікацій та радіотехніки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Ключові слова: телекомунікації, телекомунікаційні системи, інформаційні технології, комунікації, проектування, зв’язок, радіотехніка, електроніка, інновації, інформаційні мережі зв’язку, обчислювальні системи
Особливості програми: 1. Організаційне забезпечення підготовки здійснюється через аспірантуру Національного університету «Запорізька політехніка». 2. Організацію освітньо-наукового процесу реалізовано на основі системи методів проблемно-розвиваючого навчання та методології наукових досліджень, яка ґрунтується на принципах цілеспрямованості, бінарності (безпосередня взаємодія викладача та аспіранта, наукового керівника та аспіранта, наукового керівника та викладача для корекції процесу підготовки кожного аспіранта залежно від його індивідуальних потреб), показовому, діалогічному, евристичному, дослідницькому та програмованому методах. 3. Диференціація років підготовки за спрямованістю: – перший та другий рік підготовки – домінування освітньої складової у поєднанні за науковою; – третій та четвертий рік підготовки – домінування наукової складової у поєднанні з освітньою. 4. Освітньо-наукова програма включає навчальні дисципліни, які поглиблюють знання зі спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і забезпечують дослідницькі компетентності для подальшої освітньо-наукової діяльності. 5. ОНП реалізується у широкому колі експериментів, що ведуться над підвищенням ефективності вузлів і пристроїв у системах радіотехніки та телекомунікацій на підставі аналізу, синтезу й оптимізації їх структурних та принципових схем і режимів роботи.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 з урахуванням цілі (п. 2.1) та фокусу програми (п. 3.4): – 2144 «Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій»; – 2310 «Викладачі університетів та вищих навчальних закладів»
Подальше навчання: Після успішного захисту дисертації може претендувати на навчання в в докторантурі та/або брати участь у постдокторських програмах
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі та самостійного отримання глибинних знань, яке включає: лекції, практичні заняття, технології змішаного навчання, самостійну роботу з використанням наукових інформаційно-літературних джерел, консультації з викладачами, роботу над власним науковим дослідженням. Навчання закінчується написанням і поданням до захисту дисертаційної роботи
Оцінювання: Поточний (оцінювання рівня знань, умінь і навичок аспірантів, що здійснюється в ході навчального процесу проведенням усного опитування, контрольної роботи, тестування тощо) та підсумковий (заліки та екзамени) види контролю, а також захист дисертаційної роботи доктора філософії
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики
Загальні компетентності (ЗК):ЗК-1 Здатність вчитися і бути сучасно навченим
ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
ЗК-3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК-4 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК-5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК-6 Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу при розробці проектів
ЗК-7 Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей
ЗК-8 Здатність розробляти та управляти проектами
ЗК-9 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК-10 Здатність спілкування з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності
ЗК-11 Здатність працювати в команді
ЗК-12 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ПК-1 Здатність проводити фізико-математичний аналіз існуючих та нових принципів побудови радіотехнічних та телекомунікаційних систем та їх складових
ПК-2 Здатність синтезувати оптимальні за різними критеріями радіотехнічні та телекомунікаційні системи чи їх складові на основі математичного аналізу із застосуванням методів оптимізації та комп’ютерних технологій
ПК-3 Здатність проводити планування дослідження із залученням сучасних інформаційних технологій, формувати цілі дослідження, складати техніко-економічне обґрунтування досліджень, що проводяться
ПК-4 Здатність надати науково-практичне обґрунтування проектів
ПК-5 Здатність організовувати та проводити комплексні дослідження у галузі телекомунікацій та радіотехніки
ПК-6 Здатність моделювати процеси в радіотехнічних та телекомунікаційних систем чи їх складових з метою одержання розрахункових даних без виготовлення діючих макетів, використовуючи набуті знання та методи математичного моделювання із застосуванням комп’ютерних та інформаційних технологій
ПК-7 Здатність розробляти математичні моделі елементів та вузлів радіотехнічних та телекомунікаційних систем
ПК-8 Здатність розробляти стохастичні моделі та будувати стохастичні оцінки для випадкових змінних в умовах проведення експериментів за допомогою методу статистичного моделювання випадкових та неперервних величин
ПК-9 Здатність оцінювати стійкість радіотехнічних та телекомунікаційних систем в надзвичайних ситуаціях (наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї) і визначити необхідні заходи щодо її підвищення, використовуючи знання технологічних характеристик обладнання та приміщень з точки зору цивільної оборони
ПК-10 Здатність обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів, подавати підсумки роботи, що виконана, у вигляді звітів, рефератів, наукових статей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку
ПК-11 Здатність удосконалювати існуючі методи, моделі, алгоритми, процедури
ПК-12 Здатність забезпечувати і контролювати дотримання у колективі загальноприйнятих норм поведінки і моралі та безконфліктних стосунків, використовуючи засоби індивідуального та колективного впливу на свідомість людей
ПК-13 Здатність використовуючи знання форм і методів наукового пізнання застосовувати їх у галузі телекомунікацій та радіотехніки
ПК-14 Здатність використовувати знання сутності, принципів, методів, особливостей наукового пізнання для вивчення і розв’язання проблем у галузі телекомунікацій та радіотехніки
ПК-15 Здатність прогнозувати зміни в технологіях та параметрах радіотехнічних та телекомунікаційних систем та їх складових, використовуючи патентні дослідження, рекомендації і стандарти, світову наукову та технічну літературу
ПК-17 Здатність проводити викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах
ПК-18 Здатність приймати відповідальність за навчання інших
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ЗН-1 Визначити рівень закордонних досліджень в напрямі дисертаційних досліджень
ЗН-2 Зібрати літературні джерела щодо завдання, методів, моделей в предметній галузі
ЗН-3 Відтворити стан запатентованих рішень як вітчизняних, так і закордонних фондів в галузі досліджень
ЗН-4 Скласти список основних математичних методів моделювання та оптимізації вузлів телекомунікаційних та радіолокаційних систем
ЗН-5 Назвати фактори, що впливають на розповсюдження радіохвиль уздовж земної поверхні
ЗН-6 Пояснити принципи розділення радіолокаційних сигналів на клас корисних сигналів та клас завад
ЗН-7 Назвати методи виміру просторових координат радіолокаційних цілей
ЗН-8 Визначити умови розповсюдження радіохвиль на точність виміру координат
ЗН-9 Назвати апріорні та апостеріорні методи розділення складових комбінованої завади при формуванні класифікаційної навчальної вибірки для самонастроювання адаптивних просторових фільтрів
ЗН-10 Назвати методи обробки сигналу в часовій, частотній та просторовій областях та навести їх переваги та недоліки
ЗН-11 Описати структуру та навести основні характеристики сучасних радіолокаційних систем
ЗН-12 Визначити конструкції та описати характеристики сучасних хвильоведучих та випромінюючих систем
ЗН-13 Перелічити основні методи рішення зовнішніх та внутрішніх задач електродинаміки при дослідженні мікрохвильових антен та пристроїв
ЗН-14 Перелічити основні дескриптори та методи аналізу елементів мікрохвильових пристроїв та систем
ЗН-15 Назвати критерії оптимальності та описати процедуру синтезу мікрохвильових фільтруючих, узгоджуючи та формуючих пристроїв
ЗН-16 Назвати загальні принципи побудови телекомунікаційних систем
ЗН-17 Навести базові технології локальних мереж
ЗН-18 Навести базові технології глобальних мереж
ЗН-19 Назвати засоби аналізу та управління телекомунікаційних мереж
ЗН-20 Назвати фактори, що впливають на розповсюдження сигналів у бездротових телекомунікаційних системах
ЗН-21 Назвати методи мультиплексування, кодування та шифрування інформаційних сигналів в каналах зв’язку
ЗН-22 Описати процедуру планування експерименту та обробки експериментальних даних
ЗН-23 Навести класифікацію планів експерименту на основі регресійного аналізу
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ЗЗ-1 Розробити структурні та/або функціональні схеми технічних рішень, які відповідають розробленим математичним моделям
ЗЗ-2 Застосувати отримані знання та використати розроблені математичні моделі для оформлення заявок на винаходи та подати їх до Укрпатенту
ЗЗ-3 Розробити математичну модель сигнально-завадового середовища для оцінки ефективності різних методів оброблення сигналів, запропонованих в процесі дисертаційних досліджень
ЗЗ-4 Розробити математичну модель багатоканального Фур’є-процесора для інтегральної оптимізації втрат та рівня бокових пелюстків в частотній області
ЗЗ-5 Розробити математичну модель просторово-часової обробки сигналів з врахуванням впливу комбінованих завад для радіолокаційної та телекомунікаційної галузі
ЗЗ-6 Розробити математичну модель полярізаційно-часової обробки сигналів для радіотехнічних та телекомунікаційних систем
ЗЗ-7 Розробити математичну модель класифікатора складових комбінованої завади при формуванні навчальної вибірки для адаптації просторових або поляризаційних фільтрів
ЗЗ-8 Модифікувати математичні моделі мікрохвильових елементів та пристроїв з метою підвищення їх адекватності
ЗЗ-9 Підготувати вхідні данні для систем автоматизованого проектування мікрохвильових пристроїв та антен
РЗ-1 Ілюструвати методи для обробки та перетворення сигналів в часовій та частотній областях
РЗ-2 Оцінити втрати при виконанні процедури дискретного перетворення Фур’є у випадку узгодженої фільтрації
РЗ-3 Оцінити виграш у відношенні сигнал/шум за рахунок когерентного накопичення сигналів частотної пачки
РЗ-4 Прояснити можливість використання адаптивних просторових або поляризаційних фільтрів в радіолокації
РЗ-5 Співставити існуючі методи виміру просторових координат радіолокаційних об’єктів
РЗ-6 Проілюструвати апаратурні затрати при реалізації методу розділення активних та пасивних завад шляхом обчислення авто кореляційної функції
РЗ-7 Класифікувати апріорні та апостеріорні методи розділення складових комбінованої завади
РЗ-8 Класифікувати методи моделювання елементів та вузлів мікрохвильових антен та пристроїв
РЗ-9 Прояснити ієрархічну структуру елементної бази моделювання мікрохвильових антен та пристроїв
ЗЗ-10 Виявити вплив технологічного розкиду розмірів елементів конструкції на характеристики мікрохвильових пристроїв та антен, що проектуються
ЗЗ-11 Застосувати сучасні методи синтезу селективних пристроїв вузлів бездротових телекомунікаційних систем
ЗЗ-12 Оцінити результати моделювання мікрохвильових пристроїв та антен та надати заходи по підвищенню рівня якості їх функціональних і експлуатаційних характеристик
ЗЗ-13 Знайти оптимальні параметри радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв за результатами автоматизованого моделювання з використання сучасних систем автоматизованого проектування
ЗЗ-14 Вибрати оптимальний план проведення експерименту в задачах експериментального дослідження пристроїв, що розробляються
ЗЗ-15 Вибрати оптимальні протоколи та системи кодування для телекомунікаційних мереж, що розробляються
ЗЗ-16 Вибрати оптимальну архітектуру мережі зв’язку, що розробляється
ЗЗ-17 Організувати роботу колективу співробітників по вирішенню проектних задач
ЗЗ-18 Організувати роботу з іноземними організаціями по спільним проекта
ЗЗ-19 Підготувати статті на іноземній мові до випуску у міжнародних професійних журналах
РЗ-10 Ілюструвати принципи декомпозиції та діакоптики в задачах моделювання мікрохвильових антен та пристроїв
РЗ-11 Ілюструвати вибір критеріїв оптимальності при вирішенні задач параметричного синтезу мікрохвильових селективних пристроїв
РЗ-12 Прояснити основні проблеми побудови телекомунікаційних мереж
РЗ-13 Прояснити вимоги, що пред’являються до сучасних мереж зв’язку
РЗ-14 Оцінити сучасні методи передачі цифрових сигналів в телекомунікаційних системах
РЗ-15 Ілюструвати сучасні методи цифрового та логічного кодування
РЗ-16 Оцінити основні протоколи та стандарти телекомунікаційних мереж
РЗ-17 Прояснити методи побудови сучасних глобальних, локальних мереж та мереж доступу
РЗ-18 Ілюструвати принципи організації та функціонування основних цифрових ієрархій волоконно-оптичних систем передачі
РЗ-19 Оцінити безградієнтні, градієнтні і ньютонівські методи безумовної оптимізації при вирішенні задач проектування радіотехнічних та телекомунікаційних вузлів і систем
РЗ-20 Ілюструвати вибір математичного апарату при побудові моделі радіотехнічних та телекомунікаційних вузлів і систем
РЗ-21 Ілюструвати вибір регресійної моделі досліджуваного об’єкта та процесу, при плануванні експерименту

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та базується на наступних принципах: – відповідності наукових спеціальностей науково-педагогічних працівників освітнім програмам, галузі знань та спеціальності; – обов’язковості та періодичності проходження стажування і підвищення кваліфікації викладачів; – моніторингу рівня наукової активності науково-педагогічних працівників; – впровадження результатів стажування та наукової діяльності в освітній процес.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення навчальних приміщень та соціальна інфраструктура університету в повному обсязі відповідають чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Використовується обладнання для проведення лекцій у форматі презентацій, мережевих технологій, зокрема на платформі дистанційного навчання Moodle, демонстраційного галузевого обладнання в ході виконання практичних занять.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичні матеріали навчальних дисциплін (конспекти лекцій, практичних занять тощо), Репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка» ( http://eir.zp.edu.ua/ ), ресурси Наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» (http://library.zp.edu.ua/ ), безоплатні, з локальної мережі університету, доступ до повнотекстових ресурсів видавництва Springer, а також повнофункціональний доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; для публікацій та апробації результатів наукових досліджень аспірантів – фахові наукові журнали НУ «Запорізька політехніка» (http://journal.zp.edu.ua/), наукові конференції, організатором чи співорганізатором яких є Національний університет «Запорізька політехніка» ( https://zp.edu.ua/naukovi-konferenciyi ).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можлива за наявності двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та вищими навчальними закладами України
Міжнародна кредитна мобільність: Зміст навчання відповідає світовим освітнім стандартам, що дозволяє приймати участь у програмах подвійних дипломів та бути конкурентоспроможним на світовому ринку праці.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти здійснюється на загальних умовах
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту дисертацій
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Дисертаційна робота має відповідати змістовній складовій дисертаційного дослідження. У дисертаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікацій та списування. Дисертаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті Національного університету «Запорізька політехніка», або його структурного підрозділу, або у репозитарії університету
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту дисертацій
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Дисертаційна робота має відповідати змістовній складовій дисертаційного дослідження. У дисертаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікацій та списування. Дисертаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті Національного університету «Запорізька політехніка», або його структурного підрозділу, або у репозитарії університету
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту дисертацій
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертаційна робота має відповідати змістовній складовій дисертаційного дослідження. У дисертаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікацій та списування. Дисертаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті Національного університету «Запорізька політехніка», або його структурного підрозділу, або у репозитарії університету