Профіль освітньої програми

Галузеве машинобудування
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Металорізальні верстати та інструменти»
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Кваліфікаційний рівень / цикл8, згідно Національної рамки кваліфікацій
Обмеження щодо форм навчанняФорма навчання – очна та заочна
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з галузевого машинобудування
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kafedra_mvi@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми

Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: процеси механічної та фізико-хімічної обробки матеріалів; удосконалення методів обробки та обладнання; дослідження процесів тертя та зношування в складних трибо системах у тому числі в умовах складного механічного та температурного навантаження; удосконалення існуючих та розробка нових методів дослідження, діагностування і контролю механічних систем. Дослідження впливу умов навантаження на вибір структури механічних систем та приймання конструктивних рішень. Цілі навчання: розробляти, моделювати, створювати нові та вдосконалювати наявні методи обробки та механічні системи. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи та методи дослідження, розроблення та модернізації, що використовуються з метою поліпшення функціональних та експлуатаційних характеристик механічних систем; якості та продуктивності обробки. Методи, методики та технології: математичного моделювання та оптимізації; планування експерименту та обробки експериментальних даних; розробки нових конструкцій та технологій; аналізу зв’язків умов навантаження, складу і структури матеріалів з комплексом експлуатаційних властивостей. Інструменти та обладнання: 1) Верстат роботизований 16К20Ф3Р132; стіл тактовий СТ150; робот М10; верстат MDX -20; верстат Woodpecker CAMARO CP-1208; інше металообробне обладнання, ріжучий та вимірювальний інструмент; вимірювальна рука MicroScribe G2X; 3D-принтер Ultimaker 2 MakerPi edition; 2) Дінамометр УДМ; дефектоскоп ЕМІД 8; віброметр; посилювач УТН-4; осцилограф С1-112; машина випробувальна МКВ-КМ; вольтметр В7-35; твердомір ТК; електропіч СНОЛ – 2; трибометр ТММ-32А; мікротвердомір ПМТ-3; мікроскоп МБС-9; перетворювач частоти ТПЧ-40; підсилювач дл тензометричних вимірювань ТА-5-975; мікроскоп металографічний вертикальний МИМ-7; моторний динамометричний стенд для випробувань ДВЗ.
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: 
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання в докторантурі.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: 
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.
Загальні компетентності (ЗК):
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Академічна мобільність
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту дисертацій
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертаційна робота має відповідати змістовній складовій дисертаційного дослідження. Дисертаційна робота має бути перевірена на плагіат. Дисертаційна робота має бути розміщена на сайті Національного університету «Запорізька політехніка».