Профіль освітньої програми

Прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність105 Прикладна фізика та наноматеріали
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет комп’ютерних наук і технологій
Випускова кафедраКафедра «Мікро-та наноелектроніка»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої складо-вої освітньо-наукової програми – 60 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 8 рівень; FQ-EHEA – третій цикл; EQF-LLL – 8 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломі– доктор філософії з прикладної фізики та наноматеріалів
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня магістра або ОКР спеціаліста
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку докторів філософії у галузі природничих наук за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», які є висококваліфікованими, конкурентносп-роможними, інтегрованими у світовий науковий простір науковцями, здатними здійсню-вати науково-дослідницьку, інноваційну, педагогічну та / або професійну діяльність, розв’язувати складні комплексні проблеми при виконанні фундаментальних і прикладних досліджень у галузі прикладної фізики та наноматеріалів, що дозволяють створювати нові матеріали із наперед заданими властивостями для практичних потреб, а також здійснювати фахову взаємодію представників наукової та освітньої спільнот в умовах пришвидшеного науково-технічного розвитку цивілізації.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: процеси у твердих тілах та системах зниженої розмірності. Цілі навчання: розробляти, моделювати властивості, ство-рювати нові та вдосконалювати наявні матеріали. Теоретичний зміст предметної області: поняття, конце-пції, принципи та методи дослідження, розроблення та модерні-зації, що використовуються з метою покращення функціональ-них та експлуатаційних показників сучасних матеріалів. Методи, методики та технології: математичного моде-лювання та оптимізації; планування експерименту та обробки експериментальних даних; технології розробки моделей фізич-них властивостей; методики синтезу матеріалів із наперед зада-ними властивостями. Інструменти та обладнання: комп’ютерні системи мате-матичного моделювання, автоматизованого проектування, спе-ціальна вимірювальна техніка.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова
Основний фокус освітньої програми: Акцент програми зроблено на:  здобуття майбутнім доктором філософії теоретичних та практичних знань, умінь, навичок і компетентостей, необ-хідних для продукування нових ідей у галузі моделюваня оптичних і плазмонних властивостей металевих, метал-діелектричних, вуглецевих наноструктур і нанокомпози-тів, використання цих об’єктів у стелс-технологях, оптич-ній сенсориці, фотовольтаїці, оптоелектроніці, технологі-ях запису і зберігання інформації, нанрмедицині;  оволодіння методологією науково-дослідницької іннова-ційною та освітньої діяльності, планування та проведення власного дослідження, результати якого матимуть науко-ву новизну, теоретичну та практичну цінність. При підготовці докторів філософії поєднуються освітні ком-поненти в галузі таких напрямків прикладної фізики, як фізика конденсованого стану, твердотільних наноструктур і сучасних методів їх дослідження та одержання, електродинаміки систем зниженої розмірності та проведення наукових досліджень для написання і захисту дисертації. Ключові слова: прикладна фізика, фізика твердого тіла, мета-леві, вуглецеві та композитні наноструктури, квантові та класи-чні розмірні ефекти, наноплазмоніка, поверхневийй плазмонний резонанс, швидкість релаксації, метал-діелектричні нанокомпозити, сенсорика, плазмон на фотовольтаїка, термоплазмоніка.
Особливості програми: Використання наявної матеріально-технічної бази науково-дослідних лабораторій для розвитку практичних компетенцій; при цьому головна частина програми приділяється індивідуаль-ні роботі у галузі дослідження оптичних властивостей метале-вих, вуглецевих, композитних наноструктур і наноплазмоніки, особистій участі у виконанні спільних проєктів на замовлення державних і приватних компаній із науковими інституціями НАН України, іншими провідними міжнародними та вітчизня-ними установами у галузі науки.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Права випускників на працевлаштування не обмежуються. Відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003:2010 випускники можуть працювати на посадах Законодав-ці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управите-лі). «Класифікатор професій»: Керівники підприємств, установ, організацій (12): 1210.1 Керівники підприємств, установ, організацій (Дирек-тор), 1229.1 Керівники різних основних підрозділів (Начальник), 1231 Начальник бюро (функціональний підрозділ), 1237 Керівник науково-дослідного підрозділу, 1237.1 Головний фахівець науково-дослідного підрозділу, 1237.2 Начальник (завідувач) науково-дослідного підрозді-лу, 1238 Керівник проєктів та програм, 1239 Керівник інших функціональних підрозділів; 13 Керівник малих підприємств (Директор), 2111 Професіонали в галузі фізики та астрономії: 2111.1 Молодший науковий співробітник, науковий співро-бітник, науковий співробітник-консультант; 2310 Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів: 2310. Докторант, Доцент, 2310.2 Асистент, викладач вищого навчального закладу 2447 Професіонали у сфері управління проектами та програ-мами 24477.1 Наукові співробітники (проєкти та програми), 2447.2 Професіонали з управління проєктами та програмами
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою виконання наукової про-грами четвертого (наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти доктор наук; навчання на 9-му кваліфіка-ційному рівні Національної рамки кваліфікацій на споріднених спеціальностях; дослідницькі гранти та стипендії, що містять додаткові наукові та освітні компоненти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Загальний стиль навчання – творчо-орієнтований, спрямова-ний на розвиток навичок генерування нових ідей та самостійного отриманні глибинних знань. Лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття у групах поєднуються із самостійною роботою на основі підручників і конспектів, консультаціями із викладачами, роботою над власним науковим дослідженням і публікаціями їх у фахових виданнях. Передбачається написання наукових статей, які презентують-ся та обговорюються за участю керівників та аспірантів, участь здобувачів вищої освіти у наукових конференціях різного рівня та у реалізації наукових проєктів.
Оцінювання: Формативні (вхідний та поточний контроль): тестування знань або умінь; звіти з лабораторних та практичних робіт; звіти з практик; огляд літератури, презентації тощо. Сумативні (підсумковий контроль): екзамен (письмовий з подальшим усним опитуванням); залік (передбачена можливість за результатами формативного контролю); захист кваліфікаційної роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні комплексні проблеми в галузі науково-дослідницької, інноваційної та / або професійної діяль-ності, що передбачає глибоке переосмислення існуючих і ство-рення нових знань, методів, підходів та / або професійної прак-тики.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Розуміння методологічних і концептуальних основ науково-дослідницької, інноваційної та / або професійної діяльності
ЗК2 Здатність розв’язувати важливі наукові проблеми, переосмислювати існуючі та створювати нові знання, методи, підходи та/або професійні практики
ЗК3 Здатність застосовувати в інноваційній, науково-дослідницькій та/або практичній діяльності сучасних знань, методів, підходів із інших галузей, використовувати новітні інформаційні та комунікаційні технології, сучасні обчислювальні методи
ЗК4 Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей
ЗК5 Здатність пропонувати і виконувати, розробляти інноваційні проєкти, управляти ними, проявляючи лідерство та автономність
ЗК6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК7 Здатність працювати в команді
ЗК8 Здатність до безперервного саморозвитку і самовдосконалення із застосуванням професійної самоорганізації та самоменеджменту
ЗК9 Здатність дотримуватися академічної доброчесності і правил професійної етики у викладацькій та науково-викладацькій діяльності
ЗК10 Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо
ЗК11 Здатність спілкуватися з широкою науковою спільнотою та громадськістю у певній галузі наукової та/або професійної діяльності
ЗК12 Здатність до наукової комунікації українською та іноземною мовами
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність проводити фізико-математичний аналіз існуючих та нових концепцій у фізиці конденсованого стану та низькорозмірних систем
ФК2 Здатність проєктувати та синтезувати наноматеріали із наперед заданими властивостями (зокрема, оптичними) на основі математичного аналізу із застосуванням обчислювальних методів та комп’ютерних технологій
ФК3 Здатність проводити планування дослідження із залученням сучасних інформаційних технологій, формувати цілі дослідження
ФК4 Здатність складати техніко-економічне обґрунтування наукових досліджень, знайомство із шляхами фінансування проєктів
ФК5 Здатність надати науково-практичне обґрунтування проєктів
ФК6 Здатність організовувати та проводити комплексні дослідження у галузі прикладної фізики
ФК7 Здатність моделювати властивості наноматеріалів з метою одержання розрахункових даних, використовуючи набуті знання та методи математичного моделювання із застосуванням комп’ютерних та інформаційних технологій
ФК8 Здатність розробляти математичні моделі фізичних властивостей та процесів у системах зниженої розмірності
ФК9 Здатність обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів, подавати підсумки роботи, що виконана, у вигляді звітів, рефератів, наукових статей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку
ФК10 Здатність удосконалювати існуючі методи, моделі, алгоритми, процедури
ФК11 Здатність використовувати знання форм, сутності, принципів, методів і особливостей наукового пізнання для вивчення і розв’язання проблем у галузі прикладної фізики
ФК12 Здатність прогнозувати зміни в технологіях одержання та дослідження властивостей наноматеріалів, використовуючи патентні дослідження, рекомендації і стандарти, світову наукову та технічну літературу
ФК13 Здатність проводити викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах
ФК14 Здатність приймати відповідальність за навчання інших
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Мати передові концептуальні та методологічні знання з прикладної фізики і на межі предметних галузей, а також дос-лідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні передових світових досягнень із відповідного напряму досліджень, отримання нових знань і навичок, їх використання у власних дослідженнях та викладацькій діяльності
ПРН2 Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та практичні проблеми прикладної фізики та наноматеріалознавства державною та іноземними мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних вітчизняних та міжнародних наукових виданнях
ПРН3 Формулювати і перевіряти наукові гіпотези; викорис-товувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичних і експериментальних досліджень, мате-матичного та комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані
ПРН4 Мислити системно та застосовувати творчі здібності до висування й обґрунтування принципово нових ідей, будувати і досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів і процесів прикладної фізики, пропонувати способи розв’язання поставлених задач, коли методи їх розв’язання невідомі
ПРН5 Планувати і виконувати теоретичні та / або експери-ментальні дослідження у сфері прикладної фізики, дотичних міждисциплінарних напрямків із використанням сучасних тео-рій, методів, спеціалізованого обладнання та оснащення, інфор-маційно-комунікаційних технологій, критично аналізувати ре-зультати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджува-них проблем
ПРН6 Планувати, організовувати і координувати роботу щодо проєктування, розробки, аналізу, розрахунків, моделювання, виробництва і тестування наноматеріалів
ПРН7 Організовувати та керувати науково-дослідницькою, інноваційною, проєктною, інвестиційною діяльністю; виробни-чими процесами з урахуванням технологічних показників, вимог ринку, існуючих стандартів, конкурентоспроможності наукової та інженерної продукції, правил академічної доброчесності та професійної етики
ПРН8 Знати фундаментальні праці іноземних і вітчизняних вчених у галузі прикладної фізики і суміжних галузей
ПРН9 Прогнозувати результати виконання науково-дослідницьких проєктів, їх новизну та практичну цінність, ініціювати та проводити комплексні дослідження в галузі прикладної фізики, які приводять до отримання нових знань
ПРН10 Використовувати іноземну мову в усній та письмовій формі для розв’язання комунікативних завдань у науковій, професійній, педагогічній, суспільних сферах життя; здійснювати переклад іншомовного фахового наукового тексту; здійснювати анотування фахових статей
ПРН11 Оцінювати кращі європейські практики, сучасні цифрові ресурси та інструменти з метою їх застосування в науково-дослідницькій, проєктній та педагогічній діяльності
ПРН12 Здатність підготувати та спішно захистити дисертацію на основі власних досліджень
ПРН13 Знати норми наукової етики, національного та міжнародного законодавства в сфері науки, патентознавства та інтелектуальної власності
ПРН14 Застосовувати загальнонаукові принципи, методи та методики досліджень при виконанні дисертаційної роботи
ПРН15 Знати та розуміти теоретико-методологічні основи навчального процесу, викладання фахових дисциплін, діяльності і взаємодії студентів і викладачів, аспектів організації та методики кожної складової науково-педагогічної діяльності
ПРН16 Застосовувати новітні педагогічні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу, зокрема у змішаному та дистанційному навчанні
ПРН17 Вміти планувати навчальні заняття, розробляти їх форму, структуру і зміст, якісно проводити заняття різних видів, організовувати, планувати та аналізувати власну педагогічну діяльність
ПРН18 Вміти забезпечувати послідовність викладення на-вчального матеріалу та висвітлення між предметних зв’язків, обирати засоби, методи та методики навчання, керувати пізна-вальною діяльністю здобувачів освіти, здійснювати контроль, оцінку й аналіз його результатів та проводити корекцію процесу навчання
ПРН19 Вміти правильно обрати підходи до моделювання оптичних властивостей металевих і вуглецевих низькорозмірних структур та нанокомпозитів
ПРН20 Вміти виробляти рекомендації до практичного застосування результатів дослідження оптичних властивостей нано-об’єктів у стелс-технологіях, сенсориці, оптоелектроніці, фото-вольтаїці, технологіях запису і зберігання інформації, наномедицині
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, згідно Ліцензійних умов, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, згідно Ліцензійних умов, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365. Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях та комп’ютерному класі, дослідження (практика, дипломування) виконуються у наукових лабораторіях та із залученням обладнання підприємств.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до: технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, згідно Ліцензійних умов, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365. Включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ре-сурси (систему дистанційного навчання Moodle), сайт НУ «За-порізька політехніка» та кафедри МіНЕ, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти
Міжнародна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод між Університетом та іноземними закладами вищої освіти за узгодженими та за-твердженими у встановленому порядку індивідуальними навча-льними планами студентів і програмами навчальних дисциплін, а також у рамках грантів, міжнародних проєктів, угод про спів-робітництво, в яких НУ «Запорізька політехніка» приймає участь
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних громадян здійснюється державною мовою. У певних випадках може бути прийнято рішення про викладання деяких дисциплін (тем, розділів) англійською мовою
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього ступеня доктора філософії за спе-ціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання здобувачем його індивідуального навчального плану та індивідуа-льного плану наукової роботи. У результаті успішного захисту дисертаційної роботи здобувачу присуджується науковий ступінь доктора філософії, присвоюється кваліфікація доктора філософії в галузі природничих наук, із спеці-альності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» і видається дип-лом встановленого зразка.