Профіль освітньої програми

Міжнародна економіка та економічна безпека
Спеціальність051 Економіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Міжнародні економічні відносини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень FQ-EHEA – перший цикл EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з міжнародної економіки
Передумови вступуНаявність документу про повну загальну середню освіту, або диплому освітнього рівня «молодший спеціаліст»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kalina@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародної економіки та економічної безпеки, що володіють сучасним економічним мисленням і знаннями з теорії і практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами і послугами, міжнародного руху капіталу, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів; здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 05«Соціальні і поведінкові науки» 051«Економіка» Об’єкт вивчення – закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів Цілі навчання – підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. Теоретичний зміст предметної області – поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук. Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсюдження, та презентацій результатів досліджень. Інструменти: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові дослідження, актуальні знання та практику в галузі міжнародної економіки, враховує специфіку взаємодії суб’єктів міжнародного бізнес-середовища, забезпечує поглиблене вивчення форм та стратегій міжнародного бізнесу, менеджменту, маркетингу, інвестування, соціально-трудових відносин при успішному засвоєнні яких здобувачі освіти мають можливість отримати професійне кар’єрне зростання.
Основний фокус освітньої програми: Фокус програми на здобуття вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» з поглибленою спеціалізованою підготовкою в сфері міжнародної економіки та економічної безпеки беручи до уваги виклики часу та вимоги роботодавців регіону. Ключові слова: міжнародна економіка, економічна безпека, економічні відносини, міжнародний бізнес, міжнародне бізнес-середовище, економічний аналіз в міжнародному бізнесі, міжнародна торгівля, міжнародна інвестиційна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, глобальні проблеми
Особливості програми: Одночасне вивчення двох іноземних мов – англійської та німецької, що дає можливість поглиблення soft-skills здобувачів через опанування комунікативних методик. Унікальність вибіркових освітніх компонент (https://zp.edu.ua/?q=node/8569) полягає в акцентуванні уваги здобувачів на роботі в окремих сферах міжнародної економіки згідно їх індивідуальних інтересів. Виокремлення комунікативного аспекту підготовки здобувачів закладів вищої освіти та фахівців для сфери бізнесу, що відповідають потребам регіону. Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, симпозіумах, що проводяться на базі Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища, задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетенцій. Викладання короткострокових спец-курсів запрошеними викладачами з іноземних ЗВО.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Потребу у фахівцях в галузі міжнародної економіки мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. Відповідно до класифікатора професій: 2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань. Експерт із торговельно-економічних операцій. Консультант із зовнішньоекономічних питань. 2441.2 Економіст. Економіст з міжнародної торгівлі 3411 Фахівець з корпоративного управління. Фахівець з фінансово-економічної безпеки. 3415 Представник торговельний; 3449 Інспектор з експорту; 3439 Фахівець
Подальше навчання: НРК України– 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Диференційоване студентоцентричне, проблемо-орієнтоване навчання. Особистісно-орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо). Проблемні, інформаційні, інтерактивні, само-розвиваючі, колективні, дослідницькі технології. Стиль навчання – активний, що дає можливість здобувачам освіти обирати освітні компоненти та організовувати навчальний на науково-дослідницький час. Форми навчання: оф-лайн навчання, он-лайн навчання, змішана. Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників, конспектів, презентацій, консультації із викладачами. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Googleclassroom, GoogleMeet, Zoom.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Поточний контроль – усне та письмове опитування, захист курсової роботи та звітів з практики, тестування, захист та презентація індивідуальних завдань. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Передбачається можливість апеляції.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.
Загальні компетентності (ЗК): ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6 Здатність спілкуватися іноземними мовами.
ЗК7 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК9 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
ЗК10 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК12 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК13 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях
СК2 Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
СК3 Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
СК4 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
СК5 Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач та завдань з економічної безпеки
СК7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
СК8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
СК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси на національному та міжнародному рівнях.
СК10 Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів, аналітичних звітів та оцінки економічних ризиків.
СК11 Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
СК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення
СК13 Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
СК14 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
СК15 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
СК16 Здатність аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації та інтерпретувати їх для прийняття рішень щодо попередження, локалізації і нейтралізації загроз економічної безпеки. Здатність забезпечувати ефективне управління міжнародною конкурентною спроможністю з урахуванням можливих економічних ризиків.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
РН2 Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
РН3 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
РН4 Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
РН5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
РН6 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
РН7 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
РН8 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
РН9 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
РН10 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
РН11 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
РН12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
РН13 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
РН14 Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
РН15 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
РН16 Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
РН17 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
РН18 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
РН19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
РН20 Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
РН21 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
РН22 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
РН23 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
РН24 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучені викладачі кафедри з науковими ступенями та/або вченими званнями. Викладачі, що забезпечують освітньо-професійну програму відповідають кадровим вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти (Постанова КМ №347 від 10.05.2018 п.30). Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних закладах вищої освіти згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Певна частка викладачів має сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень С та В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою, 2 власні комп’ютерні класи, що мають доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі закладу вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Googleclassroom, GoogleMeet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, WebofScience, IMF eLibrary, PM WorldLibrary та ін. В освітньому процесі використовуються стандартне ліцензійне програмне забезпечення та спеціалізовані програмні оболонки, зокрема ІС-підприємство. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри, розміщуються на сайті кафедри (силабуси дисциплін), у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі закладів вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів. Вступаючи на навчання за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» на подальші курси, здобувач отримує розрахунок академічної різниці між дисциплінами, що фактично були вивчені здобувачем, та тими, що мали б бути вивчені за поточним навчальним планом спеціальності. Здобувач має можливість консультування з викладачами та складання іспитів з дисциплін академічної різниці протягом одного академічного року.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна академічна мобільність по ОП передбачає академічну та наукову мобільність здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу в межах програми Erasmus+, договорів та меморандумів, підписаних з іноземними закладами освіти, а також індивідуальну студентську мобільність з метою продовження навчання за освітніми програмами вищого рівня в закордонних закладах освіти.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян за очною (денною) та заочною формами навчання. Заняття проводяться українською мовою (за проханням здобувача викладачі індивідуально роблять переклад лекційних матеріалів російською або англійською мовами). В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом. З метою підтримки іноземних здобувачів в НУ «Запорізька політехніка» працює Центр інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з міжнародної економіки здійснюється у формі: - публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної дипломної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна дипломна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в економічній сфері із застосуванням теорій та методів економічної науки. У кваліфікаційній дипломній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна дипломна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних дипломних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з міжнародної економіки здійснюється у формі: - публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної дипломної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна дипломна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в економічній сфері із застосуванням теорій та методів економічної науки. У кваліфікаційній дипломній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна дипломна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних дипломних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.