Профіль освітньої програми

Міжнародна економіка та економічна безпека
Спеціальність051 Економіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Міжнародні економічні відносини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з економіки
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку ekaterinaia@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері міжнародної економіки, які володіють інноваційним мисленням, ґрунтовними знаннями, комунікативними навичками та здатні ефективно працювати в командах, розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо розвитку економічних суб’єктів в умовах сучасних глобальних викликів, проводити комплексні науково-прикладні дослідження, обґрунтовувати теоретико-методологічне підґрунтя та причинно-наслідкові зв’язки розвитку економіки в умовах інтеграційних процесів, здійснювати апробацію та практичне впровадження набутих знань у процесі подальшого працевлаштування та навчання
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність 051 «Економіка» Об’єкт вивчення – сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства. Цілі навчання – підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. Теоретичний зміст предметної області – загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро-, макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень. Інструментарій та обладнання включають сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Фокус програми на міжнародну економіку та економічну безпеку в межах спеціальності 051 «Економіка», беручи до уваги виклики часу та вимоги роботодавців регіону. Ключові слова: міжнародна економіка, економічна безпека, міжнародна макроекономіка, стратегічне управління, зовнішньоекономічна безпека, міжнародне бізнес-середовище, зовнішньоекономічна діяльність
Особливості програми: Унікальність вибіркових освітніх компонент (https://zp.edu.ua/?q=node/8569) полягає в акцентуванні уваги здобувачів на роботі в окремих сферах міжнародної економіки згідно їх індивідуальних інтересів. Виокремлення комунікативного аспекту підготовки здобувачів закладів вищої освіти та фахівців для сфери бізнесу, що відповідають потребам регіону. Обов’язкове вивчення іноземної мови – англійської, що дає можливість поглиблення soft-skills здобувачів через опанування комунікативних методик. Інноваційність, міждисциплінарний характер та практична орієнтованість ОП, спрямована на формування навичок щодо вирішення нових завдань та проблем здійснення міжнародної економічної діяльності суб’єктами макро-, мікро- та мезо- рівнів з урахуванням принципів їх економічної безпеки, забезпечення глибокої спеціальної підготовки сучасних економістів-міжнародників-безпекознавців, здатних до швидкої адаптації до умов та викликів сучасного міжнародного економічного середовища. Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, симпозіумах, що проводяться на базі Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища, задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетенцій. Викладання короткострокових спец-курсів запрошеними викладачами з іноземних ЗВО.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівці можуть працювати у сфері міжнародної економіки та економічної безпеки на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) на таких посадах: 2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань. Консультант із зовнішньоекономічних питань. Консультант з ефективності підприємництва. Фахівець з раціоналізації виробництва 2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі Економіст. Консультант з економічних питань. Економічний радник 2447.2 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального(нематеріального) виробництва
Подальше навчання: НРК – 8 рівень, QF-EHEA – третій цикл, EQFLLL – 8 рівень Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Диференційоване студентоцентричне, проблемо-орієнтоване навчання. Особистісно-орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо). Проблемні, інформаційні, інтерактивні, саморозвиваючі, колективні, дослідницькі технології. Стиль навчання – активний, що дає можливість здобувачам освіти обирати освітні компоненти та організовувати навчальний на науково-дослідницький час. Форми навчання: оф-лайн навчання, он-лайн навчання, змішана. Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників, конспектів, презентацій, консультації із викладачами. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Поточний контроль – усне та письмове опитування, захист курсової роботи та звітів з практики, тестування, захист та презентація індивідуальних завдань. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Передбачається можливість апеляції. Атестація – захист кваліфікаційної дипломної магістерської роботи з публічним захистом (демонстрацією).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК3 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК5 Здатність працювати в команді.
ЗК6 Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК7 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК8 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
CК1 Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.
СК2 Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.
СК3 Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.
СК4 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.
СК5 Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.
СК6 Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. Здатність приймати оптимальні управлінські рішення з врахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків і можливостей використання наявних ресурсів задля забезпечення національної та економічної безпеки.
СК7 Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
СК8 Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень для економічної безпеки.
СК9 Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проектів у соціально-економічній сфері на національному та міжнародному рівнях.
СК10 Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем в глобальних умовах.
СК11 Здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
СК12 Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для прогнозування тенденцій розвитку міжнародних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін, аналізу і управління економічними об’єктами і процесами на глобальному, макро-, мезо- та мікрорівнях, адаптації до змін зовнішнього середовища.
СК13 Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії країн з позиції національних економічних інтересів, досліджувати соціально-економічні процеси, умови функціонування економічних систем з метою прогнозування можливих загроз національної та економічної безпеки, обґрунтовувати актуальність та практичне значення заходів щодо забезпечення економічної безпеки та оцінювати їх ефективність.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
РН2 Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
РН3 Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
РН4 Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
РН5 Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
РН6 Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.
РН7 Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
РН8 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
РН9 Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
РН10 Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
РН11 Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
РН12 Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.
РН13 Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
РН14 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучається 100% науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та/або вченими званнями. Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування. Викладачі, що забезпечують освітньо-професійну програму відповідають кадровим вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова КМ №347 від 10.05.2018 п.30). Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних ЗВО згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Певна частка викладачів має сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень С та В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою, 2 власні комп’ютерні класи, що мають доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. В освітньому процесі використовуються стандартне ліцензійне програмне забезпечення та спеціалізовані програмні оболонки, зокрема ІС-підприємство. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри, розміщуються на сайті кафедри (силабуси дисциплін), у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі закладів вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти брати участь у різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів. Вступаючи на навчання за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка та економічна безпека» на подальші курси, здобувач отримує розрахунок академічної різниці між дисциплінами, що фактично були вивчені здобувачем, та тими, що мали б бути вивчені за поточним навчальним планом спеціальності. Здобувач має можливість консультування з викладачами та складання іспитів з дисциплін академічної різниці протягом одного академічного року.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна академічна мобільність по ОП передбачає академічну та наукову мобільність здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу в межах програми Erasmus+, договорів та меморандумів, підписаних з іноземними закладами освіти, а також індивідуальну студентську мобільність з метою продовження навчання за освітніми програмами вищого рівня в закордонних закладах освіти.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян за очною (денною) та заочною формами навчання. Заняття проводяться українською мовою (за проханням здобувача викладачі індивідуально роблять переклад лекційних матеріалів російською або англійською мовами). В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом. З метою підтримки іноземних здобувачів в НУ «Запорізька політехніка» працює Центр інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами. Володіння іноземною мовою, що відповідає загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної дипломної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна дипломна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної складної задачі або проблеми в сфері міжнародної економіки та економічної безпеки, що потребує досліджень та/або інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. У кваліфікаційній дипломній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. На етапі допуску до захисту кваліфікаційна дипломна робота проходить обов’язкову перевірку на вміст академічного плагіату ліцензованою програмою StrikePlagiarism.com. Після захисту кваліфікована дипломна робота має бути розміщена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка»
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної дипломної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна дипломна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної складної задачі або проблеми в сфері міжнародної економіки та економічної безпеки, що потребує досліджень та/або інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. У кваліфікаційній дипломній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. На етапі допуску до захисту кваліфікаційна дипломна робота проходить обов’язкову перевірку на вміст академічного плагіату ліцензованою програмою StrikePlagiarism.com. Після захисту кваліфікована дипломна робота має бути розміщена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка»