Профіль освітньої програми

Міжнародний бізнес
Спеціальність292 Міжнародні економічні відносини
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Міжнародні економічні відносини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень FQ-EHEA – перший цикл EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр міжнародних економічних відносин
Передумови вступуНаявність документу про повну загальну середню освіту, або диплому освітнього рівня «молодший спеціаліст»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку irishkins29@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародного бізнесу, що володіють знаннями з теорії і практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами і послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних фінансів; здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 29 «Міжнародні відносини» 292 «Міжнародні економічні відносини» Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток міжнародних економічних відносин в цілому, та міжнародного бізнес-середовища зокрема, форм і механізмів їх реалізації, мотивації й поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мега-рівнях, у процесі еволюції міжнародних відносин та міжнародного співробітництва. Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин. Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин. Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та спеціальні програмні продукти
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна. ОП орієнтується на актуальні знання та практику щодо вивчення нових реалій міжнародних економічних відносин, взаємодії суб’єктів міжнародного бізнес-середовища, поглиблене вивчення форм та стратегій міжнародного бізнесу, менеджменту, маркетингу, інвестування, при успішному засвоєнні яких здобувачі освіти мають можливість отримати професійне кар’єрне зростання.
Основний фокус освітньої програми: Фокус програми на міжнародний бізнес в межах спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» беручи до уваги виклики часу та вимоги роботодавців регіону. Ключові слова: міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, транснаціоналізація світового господарства, міжнародна торгівля, міжнародне бізнес-середовище, міжнародна інвестиційна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні фінанси.
Особливості програми: Одночасне обов’язкове вивчення двох іноземних мов – англійської та німецької, що дає можливість поглиблення soft-skills здобувачів через опанування комунікативних методик. Унікальність вибіркових освітніх компонент полягає в акцентуванні уваги здобувачів на роботі в окремих сферах міжнародних економічних відносин згідно їх індивідуальних інтересів. Виокремлення комунікативного аспекту підготовки здобувачів вищої освіти та фахівців для сфери бізнесу, що відповідають потребам регіону. Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, симпозіумах, що проводяться на базі Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища, задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетенцій. Викладання короткострокових спец-курсів запрошеними викладачами з іноземних ЗВО.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Потребу у фахівцях в галузі міжнародного бізнесу мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. Відповідно до класифікатора професій: 3415 Представник торговельний; 3422 Агент з митного оформлення; 3436.1 Референт; 3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації); 3439 Фахівець; 3449 Інспектор з експорту.
Подальше навчання: НРК – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл, EQFLLL – 7 рівень Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Диференційоване студентоцентричне, проблемо-орієнтоване навчання. Особистісно-орієнтований підхід (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореалізації тощо). Проблемні, інформаційні, інтерактивні, саморозвиваючі, колективні, дослідницькі технології. Стиль навчання – активний, що дає можливість здобувачам освіти обирати освітні компоненти та організовувати навчальний на науково-дослідницький час. Форми навчання: оффлайн-навчання, онлайн-навчання, змішана. Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників, конспектів, презентацій, консультації із викладачами. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Поточний контроль – усне та письмове опитування, захист курсової роботи та звітів з практики, тестування, захист та презентація індивідуальних завдань. Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Передбачається можливість апеляції.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
ЗК4 Здатність планувати та управляти часом.
ЗК5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6 Здатність спілкуватися іноземними мовами.
ЗК7 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК8 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК9 Уміння бути критичним та самокритичним.
ЗК10 Здатність спілкуватися з представниками інших 7 професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК11 Здатність працювати в команді.
ЗК12 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.
СК2 Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародного бізнесу з урахуванням його основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин в цілому та міжнародного бізнесу зокрема.
СК3 Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу та моделей економічного розвитку
СК4 Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.
СК5 Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного бізнес-середовища та вміти адаптуватися до них.
СК6 Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.
СК7 Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.
СК8 Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.
СК9 Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.
СК10 Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.
СК11 Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.
СК12 Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин в цілому та міжнародного бізнесу зокрема.
СК13 Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних економічних відносинах.
СК14 Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.
СК15 Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.
СК16 Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.
РН2 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.
РН3 Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.
РН4 Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.
РН5 Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.
РН6 Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.
РН7 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
РН8 Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції
РН9 Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.
РН10 Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку, суб’єктів міжнародного бізнесу та стратегії їх поведінки.
РН11 Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях
РН12 Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.
РН13 Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.
РН14 Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.
РН15 Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.
РН16 Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками
РН17 Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України.
РН18 Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.
РН19 Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу.
РН20 Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти міжнародних економічних відносин.
РН21 Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами.
РН22 Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнес-середовища для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.
РН23 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні.
РН24 Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків
РН25 Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучені викладачі кафедри з науковими ступенями та/або вченими званнями. Викладачі, що забезпечують освітньо-професійну програму відповідають кадровим вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних ВУЗах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Певна частка викладачів має сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень С та В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою, 2 власні комп’ютерні класи, що мають доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. В освітньому процесі використовуються стандартне ліцензійне програмне забезпечення та спеціалізовані програмні оболонки, зокрема ІС-підприємство. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри, розміщуються на сайті кафедри (силабуси дисциплін), у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів. Вступаючи на навчання за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес» на подальші курси, здобувач отримує розрахунок академічної різниці між дисциплінами, що фактично були вивчені здобувачем, та тими, що мали б бути вивчені за поточним навчальним планом спеціальності. Здобувач має можливість консультування з викладачами та складання іспитів з дисциплін академічної різниці протягом одного академічного року.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна академічна мобільність по ОП передбачає академічну та наукову мобільність здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу в межах програми Erasmus+, договорів та меморандумів, підписаних з іноземними закладами освіти, а також індивідуальну студентську мобільність з метою продовження навчання за освітніми програмами вищого рівня в закордонних закладах освіти.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян за очною (денною) та заочною формами навчання. Заняття проводяться українською мовою (за проханням здобувача викладачі індивідуально роблять переклад лекційних матеріалів російською або англійською мовами). В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом. З метою підтримки іноземних здобувачів в НУ «Запорізька політехніка» працює Центр інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів кваліфікації бакалавра з міжнародних економічних відносин здійснюється у формі: - публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у сфері міжнародних економічних відносин та зокрема міжнародного бізнесу, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням інноваційних підходів та характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. На етапі допуску до захисту кваліфікаційна робота проходить обов’язкову перевірку на вміст академічного плагіату ліцензованою програмою StrikePlagiarism.com. Після захисту кваліфікована робота має бути розміщена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка»