Профіль освітньої програми

Регіональне управління
Спеціальність281 Публічне управління та адміністрування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Менеджмент»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіБакалавр з публічного управління та адміністрування
Передумови вступуповна загальна середня освіта, ступень молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста); - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка» https://pk.zp.edu.ua/pravyla-pryjomu
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку pitgudz@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, спроможних розв’язувати складні професійні та практичні завдання у сфері публічного управління та адміністрування і/або у процесі навчання, для забезпечення розвитку управління регіону, сприяння формуванню в освітньо-науковому середовищі професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості здобувача вищої освіти
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». Освітня програма «Регіональне управління» Об’єкти вивчення та/або діяльності: вся сфера публічного управління та адміністрування. Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування на регіональному рівні. Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності. Методи, методики та технології наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, організаційно - економічного та правового забезпечення, цифровізації урядування. Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Регіональне управління». Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, регіональне управління, органи місцевого самоврядування, державне управління, громадські організації та органи самоорганізації населення, територіальні органи влади.
Особливості програми: Особливістю програми є специфічна освітня траєкторія підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування з фокусуванням на регіональних практиках діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування. Здобувачі вищої освіти, окрім обов’язкових результатів навчання, визначених Стандартом, набувають додаткових ПРН і компетентностей, які є актуальними та затребуваним для публічного управління та адміністрування: ПРН17 Здатність розробляти інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та ЗК14 Здатність розуміти і враховувати причино-наслідкові зв’язки у сфері публічного управління та адміністрування інвестиціями; ФК12 Здатність оцінювати основні групи ризиків в інвестиційному управлінні регіональним розвитком; ФК13 Здатність забезпечувати адміністрування розробки і реалізації регіональних програм і проектів; ФК14 Здатність у складі робочої групи оцінювати ефективність реалізації регіональних програм і проектів. Унікальність ОПП «Регіональне управління» полягає, що програма за своїми цілями, ПРН та змістом освіти є практично орієнтованою програмою та містить цілі, трудові функції та компетентності, які відповідають державному професійному стандарту на посади «Державний експерт директорату /генерального департаменту».
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 2419.3 Державний експерт; 3435.1 Організатор діловодства (державні установи); 3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації); 344 Державний інспектор
Подальше навчання: Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, технології проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Moodle, самонавчання, навчання на основі участі у виконанні наукових досліджень, розробки проектів розвитку територіальних громад. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра, ситуаційні завдання, індивідуальні і групові форми, тренінги. Самостійна робота здійснюється на основі підручників та конспектів, електронних освітніх ресурсів, розміщених у репозитарію НУ «Запорізька політехніка» та на платформі Moodle. Проведення консультацій викладачами здійснюється у формі особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії ЗВО для забезпечення індивідуальної траєкторії навчання та з метою набуття професійних компететностей.
Оцінювання: Тестування, опитування, дискусії, презентації індивідуальних та групових завдань, ректорські контрольні роботи, усні та письмові екзамени, захист: комплексних практичних індивідуальних завдань; курсових робіт; звіту з навчально-ознайомчої, виробничих і переддипломної практик. Атестація здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК2 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК3 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК4 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК6 Здатність працювати в команді
ЗК7 Здатність планувати та управляти часом
ЗК8 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК9 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК10 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК12 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК13 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності)
ЗК14 Здатність розуміти і враховувати причино-наслідкові зв’язки у сфері публічного управління та адміністрування інвестиціями
ЗК15 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти по громадянські свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та науково обґрунтовану характеристику, змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питаннях української культури.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів
ФК2 Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів
ФК3 Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки
ФК4 Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ
ФК5 Здатність використовувати систему електронного документообігу
ФК6 Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій
ФК7 Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності
ФК8 Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати
ФК9 Здатність впроваджувати інноваційні технології
ФК10 Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування
ФК11 Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування Додатково для ОП «Регіональне управління»
ФК12 Здатність оцінювати основні групи ризиків в інвестиційному управлінні регіональним розвитком
ФК13 Здатність забезпечувати адміністрування розробки і реалізації регіональних програм і проектів
ФК14 Здатність у складі робочої групи оцінювати ефективність реалізації регіональних програм і проектів
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства
ПРН2 Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою
ПРН3 Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою
ПРН4 Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування
ПРН5 Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
ПРН6 Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування
ПРН7 Уміти організовувати та брати участь у волонтерських / культурно-освітніх / спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції
ПРН8 Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень
ПРН9 Знати основи електронного урядування
ПРН10 Уміти користуватися системою електронного документообігу
ПРН11 Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції
ПРН12 Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування
ПРН13 Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку
ПРН14 Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов
ПРН15 Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
ПРН16 Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПРН17 Здатність розробляти інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (ДФРР)
ПРН18 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства, надавати характеристику творчій діяльності видатних майстрів мистецтва.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої програми, відповідають освітній та/або професійній кваліфікації науково-педагогічних працівників та п. 38 Ліцензійних умов.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні. Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійні проектори, навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітній платформі Moodle, в університетському репозитарії бібліотеки НУЗП: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/380. Відкрито доступ до платформи Web of Science та бази рецензованої літератури Scopus.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність:  Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» на території України чи поза її межами визначається Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, освітніх і наукових програм та проєктів, договорів про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» або його основними структурними підрозділами та вітчизняними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване співробітниками та здобувачами освіти НУ «Запорізька політехніка» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією НУ «Запорізька політехніка», на основі індивідуальних запрошень та інших процедур.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. Атестація здійснюється відкрито і гласно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: У кваліфікаційній роботі має бути досліджено проблему у сфері публічного управління та адміністрування із застосуванням теорії та наукових методів управління. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднення на офіційному сайті закладу вищої освіти або структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Атестаційний екзамен має оцінювати рівень досягнення результатів навчання, визначених освітнім стандартом та професійним стандартом на посади «Державний експерт директорату/генерального департаменту» та освітньою програмою.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. Атестація здійснюється відкрито і гласно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: У кваліфікаційній роботі має бути досліджено проблему у сфері публічного управління та адміністрування із застосуванням теорії та наукових методів управління. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднення на офіційному сайті закладу вищої освіти або структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Атестаційний екзамен має оцінювати рівень досягнення результатів навчання, визначених освітнім стандартом та професійним стандартом на посади «Державний експерт директорату/генерального департаменту» та освітньою програмою.