Профіль освітньої програми

Інженерія відновлювальної енергетики
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні машини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України –6 рівень, FQ-EHEA –перший цикл, ЕQF-LLL –6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти, ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку tikhovod@ya.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для вирішення завдань електротехнічної галузі та інформаційно-вимірювальної техніки, що спрямовані на здатність розв’язувати спеціалізовані завдання розроблення, проектування, виготовлення, монтування, експлуатації, технічного обслуговування, ремонтування та оновлювання систем вироблення, перетворення, зберігання та передавання енергії із використанням відновлюваних джерел та у комбінації із традиційними джерелами. Уміння вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності, спрямованій на створення умов для точного обліку, оцінки невизначеності вимірювання обсягів енергії у застосовних системах. Формування навиків з критичного мислення, комунікації, командної роботи та креативності на засадах понять сталого розвитку.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 14 Електрична інженерія. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Об’єкти вивчення та діяльності: – підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні служби організацій; – виробництво, передача, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи. Ціль навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області: базові поняття теорії електричних та електромагнітних кіл, моделювання, оптимізація та аналіз режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії. Методи, методики та технології: аналітичні методи розрахунку електричних кіл, систем електропостачання, електричних машин та апаратів, систем керування електроенергетичними та електромеханічними системами, електричних навантажень із використанням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання. Інструменти та обладнання: контрольно-вимірювальні засоби, електричні та електронні прилади, мікроконтролери, комп’ютери.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати інженерні задачі, пов’язаних з розробкою, проєктуванням та обслуговуванням об’єктів відновлюваної енергетики.
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта у галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» пов’язана з організацією та розв’язуванням складних спеціалізованих завдань або практичних проблем відновлювальної енергетики. Ключові слова: відновлювальна енергетика, нетрадиційні джерела енергії, енергоефективність, інженерія, автоматизоване проектування, комп’ютерні системи, системи моніторингу та діагностики
Особливості програми: Програма передбачає здобуття поглиблених теоретичних, практичних та дослідницьких знань, умінь та навичок в галузі електричної інженерії, для задоволення потреб регіональних компаній, зокрема, орієнтованих на розробку та впровадження об’єктів нетрадиційної та поновлювальної енергетики. Опанування додаткових фундаментальних та професійно-орієнтованих освітніх компонентів, спрямованих, зокрема, на вивчення, розробку та застосування обладнання відновлюваної енергетики, що в сукупності забезпечує набуття необхідних компетентностей для подальшої професійної діяльності.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Згідно з класифікатором професій ДК003:2010 випускники можуть виконувати різні види професійних робіт за профілем спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 3152 Інспектор інспекції енергонагляду 3113 Технік з експлуатації біоенергетичних установок 3113 Технік з експлуатації вітроенергетичних установок 3113 Технік з експлуатації гідроенергетичних установок 3113 Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок 3111 Фахівець із нетрадиційних видів енергії За Міжнародною стандартною класифікацією професій ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) 2141 Промислові та виробничі інженери 2142 Цивільні інженери
Подальше навчання: Мають право на продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. .
Оцінювання: Форми контролю: усні та письмові екзамени, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практики, контрольні, курсові проєкти, презентації, поточний контроль, кваліфікаційна бакалаврська робота. Оцінювання ведеться згідно Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» введеного в дію Наказом №507 від 10.12.2021р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:
Загальні компетентності (ЗК): Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фізики та інженерних наук і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК6 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК7 Здатність працювати в команді.
ЗК8 Здатність працювати автономно.
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем автоматизованого проектування і розрахунків (САПР).
ФК2 Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки.
ФК3 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг.
ФК4 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики.
ФК5 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу.
ФК6 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та розподілення електричної енергії.
ФК7 Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного завдання.
ФК8 Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.
ФК9 Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.
ФК10 Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
ФК11 Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК12 Здатність проектувати, конструювати системи відновлюваної енергетики з урахуванням технічних, фінансових та екологічних міркувань.
ФК13 Здатність правильно обирати та застосовувати засоби автоматизації та обліку в енергетичних системах.
ФК14 Здатність визначати рівні споживання будівель, виконувати відповідні розрахунки, визначати та моделювати навантаження для забезпечення енергетичних потреб
ФК15 Здатність до поширення та пояснення інформації щодо відновлюваних джерел енергії з урахуванням екологічних, фінансових та технічних аспектів

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР1 Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР2 Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань.
ПР3 Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР4 Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.
ПР5 Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР6 Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
ПР7 Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах.
ПР8 Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками.
ПР9 Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
ПР10 Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність.
ПР11 Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань.
ПР12 Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР13 Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для успішного економічного розвитку країни.
ПР14 Розуміти принципи європейської демократії та поваги до прав громадян, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР15 Розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, дотримуватись здорового способу життя.
ПР16 Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень.
ПР17 Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж.
ПР18 Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням.
ПР19 Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат електричної та теплової енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПР20 Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі електричної інженерії
ПР21 Вміти використовувати принципи і методи прогнозування обсягів споживання, перетворення та зберігання енергії на об’єктах різного призначення
ПР22 Вміти вибирати, виходячи з технічної задачі, технічні рішення в сфері відновлюваної енергетики, пропонувати варіанти їх комплексування із системами традиційної енергетики з урахуванням технічних, екологічних та фінансових міркувань.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Освітня програма забезпечена викладачами із належною кваліфікацією. Для їх підбору застосовуються чесні та прозорі процеси. Всі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., № 365 від 24.03.2021 р. Навчально-лабораторна база, сучасні комп’ютерні засоби та програмне забезпечення дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на достатньому рівні
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., № 365 від 24.03.2021 р. Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua/ Наукова бібліотека: http://library.zp.edu.ua/ Електронний репозитарій: http://eir.zp.edu.ua/ Електронні навчальні курси: https://moodle.zp.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можливість укладення угод про академічну мобільність, про подвійне дипломування тощо.
Міжнародна кредитна мобільність: Можливе укладення угод про міжнародну академічну мобільність, про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе, після вивчення курсу української мови
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи, та присуджується йому ступінь бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійною роботою, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».