Профіль освітньої програми

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
Спеціальність134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Технологія авіаційних двигунів»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиТип диплому – одиничний Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») НУ «Запорізька політехніка» має право визнати та перезарахувати: - не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»; - не більше 30 кредитів ЄКТС для всіх інших спеціальностей.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – Бакалавр Освітня кваліфікація – Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки. Освітня програма: Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
Передумови вступуНаявність атестата про повну загальну середню освіту, диплом «молодшого бакалавра» (молодшого спеціаліста), наявність сертифікатів ЗНО з предметів, визначених Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку nat76sah@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма призначена для розвитку фахових та професійних здібностей студентів та для підготовки їх в якості дипломованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, пов’язані з технологічними процесами виготовлення авіаційної та ракетно-космічної техніки.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти діяльності: явища та проблеми, пов’язані з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки. Мета навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані та практичні задачі, пов’язані з розробкою, виробництвом та сертифікацією авіаційної та ракетно-космічної техніки, її двигунів та енергетичних установок конструкцій та систем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи розробки та виробництва об’єктів та технологій авіаційної та ракетно-космічної техніки. Методи, методики та технології: аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження задач предметної області, зокрема інтегровані комп’ютерні технології, методики та технології, що пов’язані з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки. Інструменти та обладнання: лабораторне обладнання із засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; інструменти і обладнання для вивчення конструкцій літаків, вертольотів, ракетної техніки, двигунів та енергетичних установок, бортове, навігаційне, електричне обладнання; обладнання, яке використовується для виготовлення, складання та випробування конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки; комп’ютери з інформаційним та спеціалізованим програмним забезпеченням, зокрема системами комп’ютерних розрахунків, геометричного моделювання, скінченно-елементного аналізу, інтегрованого проектування та виробництва конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта в галузі Механічна інженерія. Освітня програма «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» спрямована на формування повного комплексу фахових компетентностей, що надає можливість випускникам розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з проектуванням технологічних процесів виготовлення авіаційної та ракетно-космічної техніки, знаходити оптимальні варіанти рішень та брати відповідальність за їх виконання.
Особливості програми: Потребує проходження спеціальних виробничих практик.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Бакалавр за освітньою програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» може займати первинні посади, інженерні та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010): 3115 – технічний фахівець в галузі механіки, наприклад 3115 – механік; механік виробництва; механік дільниці, механік цеху, механік з ремонту устаткування; технік (механік) авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю, технік-конструктор (механіка); технік-технолог (механіка) та інші в рамках одержаної професійної спеціалізації. Також посади промислових підприємств, проєктно-конструкторських та дослідних організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких, відповідають одержаній професійній спеціалізації бакалавра.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткової кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, вільний вибір дисциплін, ініціативне самонавчання. Технології очного, змішаного та дистанційного навчання (онлайн – Zoom, електронного – Moodle, E-mail, мобільного – Viber, Telegram) та інших. Лекції, практичні та лабораторні заняття; навчальні та комп’ютерні практикуми; виконання курсових робіт та проєктів з можливістю консультацій з викладачем. Самостійна робота з методичним забезпеченням дисциплін та ініціативна самостійна робота. Практична підготовка на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів. Керівництво та консультування при виконанні випускної кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Екзамени, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи, звіти з практики, кваліфікаційна робота бакалавра
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані та практичні задачі, пов’язані з розробкою, виробництвом та сертифікацією авіаційної та ракетно-космічної техніки, що передбачає застосування теорій та методів фізики, математики та інженерних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК3 Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК4 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК5 Здатність працювати у команді.
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод людини і громадянина і Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність використовувати теорії динаміки польоту та керування при проектуванні об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ФК2 Здатність використовувати положення гідравліки, аеро- та газодинаміки для опису взаємодії тіл з газовим і гідравлічним середовищем.
ФК3 Здатність призначати оптимальні матеріали для елементів конструкції авіаційної та ракетно-космічній техніки.
ФК4 Здатність здійснювати розрахунки елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки на міцність.
ФК5 Здатність проектувати та здійснювати випробування елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки, її обладнання, систем та підсистем.
ФК6 Здатність розробляти і реалізовувати технологічні процеси виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ФК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення при навчанні та у професійній діяльності.
ФК8 Здатність враховувати економічні та управлінські аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки у професійній діяльності
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК9 Здатність виконувати проектні розрахунки авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ФК10 Здатність до проектування дільниць та цехів авіапідприємств
ФК11 Здатність до проектування технологічних операцій для верстатів з числовим програмним забезпеченням.
ФК12 Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики.
ФК13 Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР1 Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань.
ПР2 Демонструвати навички спілкування іноземною мовою в усній формі з використанням загальновживаних формул висловлювання комунікативних намірів, а також у сферах, пов’язаних із рішенням професійних завдань
ПР3 Розуміти екологічно небезпечні та шкідливі фактори професійної діяльності та корегувати її зміст з метою попередження негативного впливу на навколишнє середовище.
ПР4 Володіти засобами сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в обсязі, достатньому для навчання та професійної діяльності.
ПР5 Пояснювати свої рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і нефахівцям в ясній і однозначній формі.
ПР6 Володіти навичками самостійного навчання та автономної роботи для підвищення професійної кваліфікації та вирішення проблем в новому або незнайомому середовищі.
ПР7 Формувати обґрунтовані оцінки дій державних органів, інших політичних інститутів із позицій загальнолюдських, демократичних цінностей, пріоритету прав і свобод людини та громадянина.
ПР8 Володіти логікою та методологію наукового пізнання, що ґрунтується на розумінні сучасного стану і методології предметної області.
ПР9 Дотримуватися вимог галузевих нормативних документів щодо процедур проектування, виробництва, випробування та (або) сертифікації елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки на всіх етапах їх життєвого циклу.
ПР10 Пояснювати вплив конструктивних параметрів елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки на її льотно-технічні характеристики. Мати уявлення про методи забезпечення стійкості та керованості авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР11 Володіти навичками визначення навантажень на конструктивні елементи авіаційної та ракетно-космічної техніки на усіх етапах її життєвого циклу.
ПР12 Розуміти принципи механіки рідини та газу, зокрема, гідравліки, аеродинаміки (газодинаміки).
ПР13 Описувати будову металів та неметалів та знати методи модифікації їх властивостей. Призначати оптимальні матеріали для елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки з урахуванням їх структури, фізичних, механічних, хімічних та експлуатаційних властивостей, а також економічних факторів.
ПР14 Розуміти особливості робочих процесів у гідравлічних, пневматичних, електричних та електронних системах, що застосовуються в авіаційній та ракетно-космічній техніці.
ПР15 Описувати експериментальні методи дослідження структурних, фізико-механічних і технологічних властивостей матеріалів та конструкцій.
ПР16 Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи проектування, конструювання та виробництва елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР17 Обчислювати напружено-деформований стан, визначати несійну здатність конструктивних елементів та надійність систем авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР18 Розуміти та обґрунтовувати послідовність проектування, виробництва, випробування та (або) сертифікації елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР19 Розуміти структуру та принципи дії бортового та навігаційного обладнання авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР20 Розуміти та обґрунтовувати особливості конструкції та основні аспекти робочих процесів в системах та елементах авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР21 Розуміти теоретичні принципи та практичні методи інструментального забезпечення взаємозамінності деталей авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР22 Мати навички розробки технологічних процесів, в тому числі з застосуванням автоматизованого комп’ютерного проектування виробництва конструктивних елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР23 Оцінювати економічну ефективність виробництва елементів та систем авіаційної ракетно-космічної техніки.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПР24 Виконувати теплові та газодинамічні розрахунки вузлів авіаційної та ракетно-космічної техніки.
ПР25 Виконувати розрахунки на міцність конструктивних елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки за допомогою сучасного програмного забезпечення.
ПР26 Розробляти керуючі програми для різних типів верстатів з числовим програмним забезпеченням.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Матеріально-технічне забезпечення: У процесі реалізації програми використовуються навчальні приміщення, устаткування, мультимедійне обладнання; наявна необхідна соціально-побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний інформаційний ресурс, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету НУ «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-nationaluniversity. Сторінка, на якій знаходиться основна інформація про кафедру: https://zp.edu.ua/kafedra-tad
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співпрацю між вітчизняними закладами вищої освіти, а також може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, на основі індивідуальних запрошень. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf ), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках дії Програми ЄС Еразмус+ за напрямком KA1: Навчальна (академічна) мобільність запроваджено двосторонні обміни викладачами та студентами з Левенським католицьким університетом (Бельгія).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з «Авіаційної та ракетно-космічної техніки» за освітньою програмою «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок». Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: