Профіль освітньої програми

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)
Спеціальність035 Філологія
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділГуманітарний факультет
Випускова кафедраКафедра «Іноземні мови професійного спілкування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –7 рівень
Обмеження щодо форм навчанняНемає
Кваліфікація в дипломіМагістр філології Ступінь вищої освіти: магістр Спеціальність: Філологія Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Передумови вступу- освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст»; - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою змісту ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» є підготовка висококваліфікова-них конкурентоспроможних фахівців-філологів з високою кому-нікативною майстерністю для формування соціокультурного кластеру регіону в галузі міжкультурної комунікації.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єктом вивчення та професійної діяльності магістра філо-логії є германські мови (перша та друга), а предметом – їх оволо-діння в теоретичному і практичному, синхронному і діахронному у структурному й зіставному аспектах, а також їх осмислення у вимірах стилістики й риторики, соціо- і лінгокультурології, лінгвосеміотики і лінгвотранслятології, текстології та дискурсологію, тобто у параметрах сучасної когнітивно-комунікативної лінгвістики, яка відкриває нові горизонти розуміння й інтерпретування міжкультурної комунікації в усній і письмовій формах. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати склад-ні задачі та проблеми в галузі філології, що передбачає проведення відповідних досліджень, і характеризуються невизначеністю умов і вимог діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема пе-рекладом) і оцінюванням письмових текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації двома мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система науко-вих теорій, концепцій, парадигм, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики і технології: загальнонаукові та спеціаль-ні методи аналізу мовних і мовленнєвих одиниць, методи і ме-тодики філологічних досліджень, інформаційно-комунікаційні технології.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна Ця ОПП містить істотний науково-дослідницький і прикладний компоненти, які зумовлюють належний рівень оволодіння теоре-тичними знаннями, уміннями, навичками та іншими професій-но_орієнтованими компетентностями, що є достатніми для якіс-ного виготовлення перекладацької продукції як у галузі дослідни-цько-інноваційної, так і професійно-прикладної діяльності, а та-кож для здійснення самостійного наукового дослідження.
Основний фокус освітньої програми: Підготовка фахівців до організаційно-управлінської, аналітич-ної, науково-дослідної і професійно-прикладної діяльності в галу-зі гуманітарних знань, філології як предметної області та, зокрема, в перекладознавстві. Ключові слова: міжкультурна комунікація (культурно специфі-чні комунікативні стратегії і тактики, інофонна аудиторія), лінгві-стика тексту, дискурсологія, практика усного і письмового мов-лення, галузевий переклад (науково-технічний, машинобудуван-ня, ливарне виробництво, ділова документація тощо), семіотика (знакові системи, культурні коди), інтерсеміотичний переклад, лі-нгвокультурологія, лінгвоконцептологія, прагмалінгвістика, інте-рпретація тексту, когнітивна лінгвістика, мультимодальність.
Особливості програми: 
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр-філолог може працювати в науковій, видавничій, освіт-ній галузях; на викладацьких, науково-дослідних і адміністратив-них посадах у закладах освіти; у засобах масової інформації, Ін-тернет-маркетингу, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів. Фахівець, підготовлений за цією ОПП, може залучатися до таких видів економічної діяльності (за ДК 003-2010 і за ДК 009-2010): 2444. Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів: 2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, переклади); 2444.1 Філолог-дослідник; 2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі: 2444.2 Гід-перекладач; 2444.2 Перекладач технічної літератури; 2444.2 Редактор-перекладач; 2310.2 Викладач університетів та вищих навчальних закладів
Подальше навчання: Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспіра-нтурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії, у навча-льних закладах вищої освіти за кордоном для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Методологія навчання передбачає студентоцентричне навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, що передбачає такі види занять: семінари, наукові семінари, практичні заняття у групі, практика, консультації, робота разом з іншими студентами і спільна робота над проєктом; підготовка та виступ з презентацією; критичне осмислення своєї власної роботи. Навчання передбачає: залучення студентів до виконання окремих завдань у межах бюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт; сприяння участі студентів у студентських наукових олімпіадах, конкурсах, які проводяться МОН України; інформаційна підтримка участі студентів у конкурсах на отримання іменних стипендій, премій, грантів (у т.ч. й міжнародних)
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практи-чні проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу і міжкультурної комунікації у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення наукових досліджень і харак-теризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Кадровий склад кафедри теорії та практики перекладу, що забез-печує навчальний процес за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціалізацією 035.041 "Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська" нараховує 19 НПП на постійній основі. Із них з науковими ступенями і вченими звання-ми – 16 НПП (84%), а саме: доктори наук, професорів – 1 (5%), кандидати наук, доценти – 15 (79%)
Матеріально-технічне забезпечення: навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; пункти харчування; точки без-дротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнан-ня; спортивні зали, спортивні майданчики
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: офіційний сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/; то-чки бездротового доступу до мережі Інтернет; необмежений дос-туп до мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; пакет MS Office 365; корпоративна пошта; навчальні і робочі плани; графіки навчального процесу; навчально-методичні комплекси дисциплін; навчальні та робочі програми дисциплін; дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи; програми практик; методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт; критерії оцінювання рівня підготовки; пакети комплексних контрольних робіт.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає не-обхідність освоєння студентами принципово нових курсів, дисцип-лін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти.
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має 58 чинних угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Сло-ваччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Кафедра особливо активно співпрацює з кафедрою англійської мови технічного університету Ilmenau (ФРН, Тюрінгія, договір від 26.04.2021 р.), з Запорізьким національним університетом. з Хар-ківським НУ ім. В.М. Каразіна, з Донецьким НУ ім. В. Стуса (м. Вінниця), з Київським лінгвістичним НУ, з Чернівецьким НУ ім В. Стефаника.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників ОПП підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем спеціальності 035 Філологія здійсню-ється у формі захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито й публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Кваліфікаційна робота (КР) – самостійна письмова нау-кова робота теоретико-прикладного характеру, яка виконуєть-ся здобувачами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних науко-вих і практичних завдань. КР спрямована на розв’я¬зання спе-ціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі лінгві-стично релевантної проблематики. У КР розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоре-тичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і вирі-шуються конкретні теоретичні й практичні завдання, визнача-ється методика дослідження, його новизна, теоретичне й прак-тичне значення. Підготовка КР передбачає поглиблене наукове дослідження, добір, систематизацію та аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. КР має відповідати чинним вимогам щодо змісту та форми (оформлення). Матеріали, представлені у КР, апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри або у вигляді наукової публікації. КР не повинна містити академіч-ний плагіат, фабрикації та/або фальсифікації. КР має бути розміщена в депозитарії Університету. Захист КР проводиться у формі публічної наукової допо-віді та наукової дискусії.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників ОПП підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем спеціальності 035 Філологія здійсню-ється у формі захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито й публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота (КР) – самостійна письмова наукова робота теоретико-прикладного характеру, яка виконується здобувачами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових і практичних завдань. КР спрямована на розв’язання спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі лінгвістично релевантної проблематики. У КР розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і вирішуються конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення. Підготовка КР передбачає поглиблене наукове дослідження, добір, систематизацію та аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. КР має відповідати чинним вимогам щодо змісту та форми (оформлення). Матеріали, представлені у КР, апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри або у вигляді наукової публікації. КР не повинна містити академіч-ний плагіат, фабрикації та/або фальсифікації. КР має бути розміщена в депозитарії Університету. Захист КР проводиться у формі публічної наукової доповіді та наукової дискусії.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників ОПП підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем спеціальності 035 Філологія здійсню-ється у формі захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито й публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота (КР) – самостійна письмова наукова робота теоретико-прикладного характеру, яка виконується здобувачами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових і практичних завдань. КР спрямована на розв’язання спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі лінгвістично релевантної проблематики. У КР розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і вирішуються конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення. Підготовка КР передбачає поглиблене наукове дослідження, добір, систематизацію та аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. КР має відповідати чинним вимогам щодо змісту та форми (оформлення). Матеріали, представлені у КР, апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри або у вигляді наукової публікації. КР не повинна містити академіч-ний плагіат, фабрикації та/або фальсифікації. КР має бути розміщена в депозитарії Університету. Захист КР проводиться у формі публічної наукової доповіді та наукової дискусії.