Профіль освітньої програми

Германські мови та літератури (переклад включно)
Спеціальність035 Філологія
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділГуманітарний факультет
Випускова кафедраКафедра «Іноземні мови професійного спілкування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –7 рівень
Обмеження щодо форм навчанняНемає
Кваліфікація в дипломіМагістр філології Ступінь вищої освіти: магістр Спеціальність: Філологія Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Передумови вступу- освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст»; - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою змісту ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-філологів з високою комунікативною майстерністю для формування соціокультурного кластеру регіону в галузі міжкультурної комунікації.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єктом вивчення та професійної діяльності магістра філології є германські мови (перша та друга), а предметом – їх оволодіння в теоретичному і практичному, синхронному і діахронному у структурному й зіставному аспектах, а також їх осмислення у вимірах стилістики й риторики, соціо- і лінгокультурології, лінгвосеміотики і лінгвотранслятології, текстології та дискурсологію, тобто у параметрах сучасної когнітивно-комунікативної лінгвістики, яка відкриває нові горизонти розуміння й інтерпретування міжкультурної комунікації в усній і письмовій формах. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати склад-ні задачі та проблеми в галузі філології, що передбачає проведення відповідних досліджень, і характеризуються невизначеністю умов і вимог діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації двома мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, концепцій, парадигм, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики і технології: загальнонаукові та спеціальні методи аналізу мовних і мовленнєвих одиниць, методи і методики філологічних досліджень, інформаційно-комунікаційні технології.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна Ця ОПП містить істотний науково-дослідницький і прикладний компоненти, які зумовлюють належний рівень оволодіння теоретичними знаннями, уміннями, навичками та іншими професійно-орієнтованими компетентностями, що є достатніми для якісного виготовлення перекладацької продукції як у галузі дослідни-цькоінноваційної, так і професійно-прикладної діяльності, а також для здійснення самостійного наукового дослідження.
Основний фокус освітньої програми: Підготовка фахівців до організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної і професійно-прикладної діяльності в галузі гуманітарних знань, філології як предметної області та, зокрема, в перекладознавстві. Ключові слова: міжкультурна комунікація (культурно специфічні комунікативні стратегії і тактики, інофонна аудиторія), лінгвістика тексту, дискурсологія, практика усного і письмового мовлення, галузевий переклад (науково-технічний, машинобудування, ливарне виробництво, ділова документація тощо), семіотика (знакові системи, культурні коди), інтерсеміотичний переклад, лінгвокультурологія, лінгвоконцептологія, прагмалінгвістика, інтерпретація тексту, когнітивна лінгвістика, мультимодальність.
Особливості програми: Ця ОПП містить істотну теоретико-методологійну і прикладну компоненти, які зумовлюють належний рівень оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками та уміннями, а також іншими професійно орієнтованими компентностями, що є достатніми для якісного виготовлення перекладацької продукції як у галузі дослідницько-інноваційної, так і професійно-прикладної діяльності, а також для здійснення самостійних наукових досліджень.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр-філолог може працювати в науковій, видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних і адміністративних посадах у закладах освіти; у засобах масової інформації, Інтернет-маркетингу, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів. Фахівець, підготовлений за цією ОПП, може залучатися до таких видів економічної діяльності (за ДК 003-2010 і за ДК 009-2010): 2444. Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів: 2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, переклади); 2444.1 Філолог-дослідник; 2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі: 2444.2 Гід-перекладач; 2444.2 Перекладач технічної літератури; 2444.2 Редактор-перекладач; 2310.2 Викладач університетів та вищих навчальних закладів
Подальше навчання: Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. Випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії, у навчальних закладах вищої освіти за кордоном для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Методологія навчання передбачає студентоцентричне навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, що передбачає такі види занять: семінари, наукові семінари, практичні заняття у групі, практика, консультації, робота разом з іншими студентами і спільна робота над проєктом; підготовка та виступ з презентацією; критичне осмислення своєї власної роботи. Навчання передбачає: залучення студентів до виконання окремих завдань у межах бюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт; сприяння участі студентів у студентських наукових олімпіадах, конкурсах, які проводяться МОН України; інформаційна підтримка участі студентів у конкурсах на отримання іменних стипендій, премій, грантів (у т.ч. й міжнародних)
Оцінювання: ОП має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів у процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів з практичної підготовки, захист курсових робіт, прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»», затвердженого наказом ректора № 507 від 10.12.2021 р., і відображено в робочих програмах і силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК2 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5 Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК6 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).
ЗК11 Здатність проведення досліджень на належному рівні
ЗК12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних, напрямах і школах.
ФК2 Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.
ФК3 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
ФК4 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого матеріалу й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
ФК5 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
ФК6 Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
ФК7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
ФК8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК9 Уміння аналізувати, порівнювати й зіставляти одиниці та явища близькоспоріднених і різносистемних мов на предмет з’ясування спільних і відмінник ознак на всіх рівнях їхньої структури.
ФК10 Володіння двома іноземними мовами відповідно до загальноєвропейських стандартів мовної освіти (CEFR): рівень С1 для першої (англійська) мови, рівень В2 – для другої мови.
ФК11 Здатність здійснювати двосторонній (усний і письмовий) переклад з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну з огляду на коректне використання лексико-граматичних трансформацій.
ФК12 Володіння навичками науково-пошукової роботи у галузі філології, методами добору, аналізу й обробки даних, всебічно застосовувати їх у підготовці кваліфікаційної роботи.
ФК13 Володіння сучасними методиками навчання іноземних мов і перекладу.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
РН2 Упевнено володіти державною та іноземними мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
РН3 Застосовувати сучасні методики й технології для успішного та ефективного здійснення професійної діяльності, забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
РН4 Оцінювати і критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів і прогнозування.
РН5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
РН6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
РН7 Аналізувати, порівнювати й класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
РН8 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
РН9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
РН10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
РН11 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого та літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
РН12 Дотримуватися правил академічної доброчесності.
РН13 Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
РН14 Створювати, аналізувати та редагувати тексти різних стилів і жанрів.
РН15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
РН16 Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог.
РН17 Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН18 Мати ґрунтовні знання про структуру й систему мови, її знаковий характер, суспільну природу і функції, про її зв’язок з мисленням.
РН19 Володіти культурою мовленнєвої поведінки, яка включає в себе уміння здійснювати самостійну побудову письмових і усних текстів різної спрямованості і навички здійснення аргументованого, доцільного та коректного доведення власної думки, позиції.
РН20 В опорі на володіння іноземними мовами відповідно до загально¬європейського стандарту CEFR і на належне володіння відповідними перекладаць¬кими трансформаціями професійно здійснювати двосторонній (усний і письмовий) переклад текстів різних жанрів і стилів.
РН21 Володіти передовими технологіями комп’ютерної обробки текстів, навичками редагування та постредагування текстів перекладу, а також робити реферування технічних текстів двома іноземними мовами.
РН22 Знати й розуміти психолого-педагогічні засади вивчення й викладання іноземних мов і перекладу та володіти сучасними методиками їх навчання.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації ОПП забезпечується науково-педагогічними працівниками, які гарантують реалізацію освітніх компонентів відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Основний склад викладачів, залучених до викладання на освітній програмі, належить до професорсько-викладацького складу кафедри теорії та практики перекладу. Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову, є активними й творчими науковцями, усі мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової та професійної активності, відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні.
Матеріально-технічне забезпечення: До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси; гуртожитки; пункти харчування; спортивні зали, спортивні майданчики, тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету, на якій розміщена основна інформація про діяльність кафедри: https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Навчальний процес за цією ОПП забезпечується такими інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - необмежений доступ до мережі Internet - доступ до репозитарію університету; - навчально-методичний матеріал (підручники, конспекти лекцій, методичні вказівки тощо) як у паперовому, так і в електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки університету http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники тощо); - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін ОПП, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу. Навчально-методичне забезпечення розроблено й затверджено в установленому порядку: навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, силабуси, програми практик; методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт та ін. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через централізовану загальноуніверситетську платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей і сучасних тенденцій розвитку галузі.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має 58 чинних угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Кафедра активно співпрацює з кафедрою англійської мови технічного університету Ilmenau (ФРН, Тюрінгія, договір від 26.04.2021 р.), а також підписано угоду про наміри з університетом м. Вюрцбург (Німеччина).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних студентів можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників ОПП підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем спеціальності 035 Філологія здійсню-ється у формі захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито й публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Кваліфікаційна робота (КР) – самостійна письмова нау-кова робота теоретико-прикладного характеру, яка виконуєть-ся здобувачами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних науко-вих і практичних завдань. КР спрямована на розв’я¬зання спе-ціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі лінгві-стично релевантної проблематики. У КР розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоре-тичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і вирі-шуються конкретні теоретичні й практичні завдання, визнача-ється методика дослідження, його новизна, теоретичне й прак-тичне значення. Підготовка КР передбачає поглиблене наукове дослідження, добір, систематизацію та аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. КР має відповідати чинним вимогам щодо змісту та форми (оформлення). Матеріали, представлені у КР, апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри або у вигляді наукової публікації. КР не повинна містити академіч-ний плагіат, фабрикації та/або фальсифікації. КР має бути розміщена в депозитарії Університету. Захист КР проводиться у формі публічної наукової допо-віді та наукової дискусії.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників ОПП підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем спеціальності 035 Філологія здійсню-ється у формі захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито й публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота (КР) – самостійна письмова наукова робота теоретико-прикладного характеру, яка виконується здобувачами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових і практичних завдань. КР спрямована на розв’язання спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі лінгвістично релевантної проблематики. У КР розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і вирішуються конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення. Підготовка КР передбачає поглиблене наукове дослідження, добір, систематизацію та аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. КР має відповідати чинним вимогам щодо змісту та форми (оформлення). Матеріали, представлені у КР, апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри або у вигляді наукової публікації. КР не повинна містити академіч-ний плагіат, фабрикації та/або фальсифікації. КР має бути розміщена в депозитарії Університету. Захист КР проводиться у формі публічної наукової доповіді та наукової дискусії.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників ОПП підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем спеціальності 035 Філологія здійсню-ється у формі захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито й публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота (КР) – самостійна письмова наукова робота теоретико-прикладного характеру, яка виконується здобувачами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових і практичних завдань. КР спрямована на розв’язання спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі лінгвістично релевантної проблематики. У КР розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і вирішуються конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення. Підготовка КР передбачає поглиблене наукове дослідження, добір, систематизацію та аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. КР має відповідати чинним вимогам щодо змісту та форми (оформлення). Матеріали, представлені у КР, апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри або у вигляді наукової публікації. КР не повинна містити академіч-ний плагіат, фабрикації та/або фальсифікації. КР має бути розміщена в депозитарії Університету. Захист КР проводиться у формі публічної наукової доповіді та наукової дискусії.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр філології».
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота (КР) – самостійна письмова наукова робота теоретико-прикладного характеру, яка виконується здобувачами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових і практичних завдань. КР спрямована на розв’язання спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі лінгвістично релевантної проблематики. У КР розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і вирішуються конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення. Підготовка КР передбачає поглиблене наукове дослідження, добір, систематизацію та аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. КР має відповідати чинним вимогам щодо змісту та форми (оформлення). Матеріали, представлені у КР, апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри або у вигляді наукової публікації. КР не повинна містити академічний плагіат, фабрикації та/або фальсифікації. КР має бути розміщена в репозитарії Університету. Захист КР проводиться у формі публічної наукової доповіді та наукової дискусії.