Профіль освітньої програми

Психологія
Спеціальність053 Психологія
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Соціальна робота та психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – магістр Спеціальність 053 «Психологія» Кваліфікація: магістр психології; викладач університів та закладів вищої освіти; консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації
Передумови вступу− освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; − умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Об’єкт(и) вивчення та діяльності: психічні явища, закономірності їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога. Теоретичний зміст складають поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, особистості, індивідуальності; концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки; психологічні особливості життєвого шляху особистості, взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; міжгрупової взаємодії тощо. Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані психодіагностичні методики, методи аналізу даних, технології психологічної допомоги (тренінгові, психотерапевтичні, просвітницькі, консультаційні, психодіагностичні та інші залежно від спеціалізації). Інструменти: психологічні прилади, комп’ютерна техніка, мережеві системи пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології, зокрема 6 електронні; мультимедійне обладнання; програми статистичної обробки та візуалізації даних.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма має академічну та прикладну орієнтацію підготовки (зокрема, робота з персоналом та з людиною, яка опинилась в кризових та екстремальних ситуаціях) здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія». Спрямована на підготовку психологів; викладачів університетів та закладів вищої освіти.
Основний фокус освітньої програми: Акцент на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та компетентностями у сфері соціального забезпечення суб’єктів соціуму, що є необхідними для їх продуктивної роботи в установах соціальної сфери у контексті реалізації програм соціального розвитку та соціального добробуту в умовах трансформації суспільного устрою України до європейського соціально-орієнтованого типу
Особливості програми: Здобуття ґрунтовних сучасних теоретичних знань і уявлень про тенденції та закономірності розвитку психологічної науки та практики психологічної допомоги. Інтеграція фахової підготовки в галузі психології та викладання фахових психологічних дисциплін у закладах вищої освіти з інноваційною та пошуково-дослідницькою діяльністю.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники освітньо-професійної програми можуть працювати у психологічних, психотерапевтичних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, будинки пристарілих, інвалідів); у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, спецшколи для дітей- інвалідів, наркологічні та реабілітаційні центри); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації); у правоохоронних органах і військових формуваннях (психологічні служби в поліції, Національній гвардії, Збройних силах, установах ювенальної юстиції, колоніях тощо); у службі довіри та службах порятунку; у навчальних закладах (психолог, асистент, викладач вищого навчального закладу); в інших установах, організаціях різних видів діяльності та форм власності. Працевлаштування. Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускники здатні виконувати професійну роботу та займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: 2445 Професіонали в галузі психології 2445.1 Молодший науковий співробітник (психологія) 2445.2 Практичний психолог 2445.2 Психолог 1229.7 Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо) 1232 Головний психолог 1229.6 Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації 1229.7 Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 2310 Викладачі університетів та закладів вищої освіти 2340 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 2340 Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації 1477.1 Менеджер (управитель) з персоналу; 2412.2 Професіонал з розвитку персоналу.
Подальше навчання: Можливість продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: − опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою (наприклад, студентоцентроване навчання, самонавчання, професійно-орієнтоване навчання); − інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, тренінги, обмін досвідом); − практична спрямованість (широко використовуються метод кейсів); − модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); − використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій, робота в дистанційному просторі з використанням moodle.zp.ua, zoom, Google Classroom тощо).
Оцінювання: Згідно «Положення про організацію освітнього процесу студентів», яке затверджено Вченою радою НУ «Запорізька політехніка» від 30 серпня 2019 р. Письмові екзамени, письмові та усні заліки, поточний контроль, атестаційний екзамен та публічний захист кваліфікаційної роботи перед Екзаменаційною комісією.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність вирішувати складнізавдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК2 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК6 . Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК8 Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК9 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК10 Здатність спілкуватися іноземною мовою
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.
ФК2 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.
ФК3 Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.
ФК4 Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік
ФК5 Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології
ФК6 Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
ФК7 Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
ФК8 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
ФК9 Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.
ФК10 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.
ФК11 Здатністьналагоджувати ефективну співпрацю з фахівцями інших професійних галузей
ФК12 Здатність оперативно реагувати та приймати рішення адекватно ситуації у нестандартних умовах під час надання психологічної допомоги
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
РН2 Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.
РН3 Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки
РН4 Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.
РН5 Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.
РН6 Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість.
РН7 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.
РН8 Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.
РН9 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 8 загальнолюдські цінності.
РН10 Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.
РН11 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
РН12 . Взаємодіяти з фахівцями інших професійних галузей при розробці та реалізації наукових та/або проктичних проектів у сфері психології
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Викладачі, які забезпечують виконання навчальної програми з підготовки фахівців за спеціальністю «Психологія», є фахівцями із закріплених за ними дисциплін, мають теоретичну підготовку, практичний досвід та наявність наукових публікацій із відповідної тематики . Залучаються також провідні фахівці з надання психологічної допомоги. Доктор психологічних наук, доктор соціологічних наук, кандидат психологічних наук, кандидат політичних наук, кандидат педагогічних наук, кандидат соціологічних наук, кандидат філософських наук.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні, побутові, спортивні приміщення, що відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. Комп’ютерний клас кафедри соціальної роботи та психології. Навчальна лабораторія психотренінгу та психологічної корекції.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internet-представництво НУ «Запорізька політехніка»: офіційний сайт, систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Наявність доступу до мережі Інтернет та електронної пошти, керування WЕВресурсами НУ «Запорізька політехніка», управління бібліотечним фондом. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України та інших процедур і заходів, що забезпечують виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. А також відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка».
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС «Еразмус+» на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливо після вивчення курсу української мови
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. Атестаційний екзамен за спеціальністю повинен перевіряти досягнення результатів навчання, визначених цим Стандартом вищої освіти та освітньої програмою. Атестація здобувачів освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» здійснюється у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею диплому з присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Психологія». Атестація здійснюється відкрито і публічно
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у сфері психології, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням інноваційних підходів та характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікована робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. Атестаційний екзамен за спеціальністю повинен перевіряти досягнення результатів навчання, визначених цим Стандартом вищої освіти та освітньої програмою. Атестація здобувачів освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» здійснюється у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею диплому з присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність «Психологія». Атестація здійснюється відкрито і публічно
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у сфері психології, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням інноваційних підходів та характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікована робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.