Профіль освітньої програми

Матеріалознавство
Спеціальність132 Матеріалознавство
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділІнженерно-фізичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Фізичне матеріалознавство»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії, одиничний, 40 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК - 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл; EQF-LLL - 8 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з матеріалознавства
Передумови вступуНаявність ступеня магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, має на меті підготовку висококваліфікованих, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір професіоналів, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері механічної інженерії, розв’язувати складні комплексні проблеми при виконанні як прикладних, так і фундаментальних досліджень з матеріалознавства, що дозволяє розробляти та досліджувати нові матеріали і технології, які б забезпечували необхідний комплекс властивостей у відповідності до поставлених завдань виробників та вимог сучасного розвитку технологій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: об’єкт діяльності: явища та процеси, які обумовлюють формування світогляду і компетентностей дослідника та дозволяють проводити наукові матеріалознавчі дослідження різних за типом та структурою матеріалів, виробів з них, спеціалізованої обробки тощо. цілі навчання: підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір професіоналів, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері механічної інженерії, розв’язувати складні комплексні проблеми при виконанні як прикладних, так і фундаментальних досліджень з матеріалознавства, що дозволяє розробляти та досліджувати нові матеріали і технології, які б забезпечували необхідний комплекс властивостей у відповідності до поставлених завдань виробників та вимог сучасного розвитку технологій. теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи та методи дослідження, розроблення та модернізації сучасних матеріалів; моделювання статичних та динамічних явищ у матеріалах, діагностики та оптимізації властивостей матеріалів, що забезпечує наукове підґрунтя для розв’язання фундаментальних та прикладних завдань матеріалознавства. методи, методики та технології: методи наукового прогнозування, оптимізації, теоретичні та експериментальні методи та методики математичного та фізичного моделювання структури та властивостей матеріалів, процесів обробки матеріалів; дослідження структури, функціональних та технологічних властивостей матеріалів; встановлення взаємозв’язку між структурою та властивостями як основи структурної інженерії, в тому числі наноінженерії; сучасні методи та технології організаційного, інформаційного, маркетингового, правового забезпечення наукових досліджень, освіти, виробництва. інструменти та обладнання: засоби інформаційнокомунікаційних технологій та глобальних інформаційних ресурсів у виробничій, дослідницькій та педагогічній діяльності; обладнання для дослідження хімічного та фазового складу, структури, субструктури та напружено-деформованого стану, механічних, фізичних, технологічних та інших властивостей матеріалів; механічної, термічної, хіміко-термічної та інших видів обробки. Інструментальні засоби програмування зі спеціалізованим програмним забезпеченням для моделювання складу, структури та властивостей, процесів виготовлення та обробки матеріалів
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова програма, з акцентом на виконання теоретичних та експериментальних наукових робіт, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі механічної інженерії.
Основний фокус освітньої програми: Програма виконується в активному дослідницькому середовищі і акцентована на використання передового зарубіжного і вітчизняного досвіду в матеріалознавстві пов’язаного з формуванням структури та властивостей сталей і сплавів, виготовленням, обробкою, експлуатацією, випробуванням, та атестацією та виробів з них.
Особливості програми: Особливістю ОНП є поєднання поглибленої фундаментальної загальнонаукової підготовки здобувачів з системними науковими експериментальними дослідженнями в напрямках створення принципово нових технологій та матеріалів для надійної роботи газотурбінних двигунів та літальних апаратів, що характеризуються підвищеними вимогами до їх експлуатаційної стійкості в умах високих навантажень, підвищених температур, впливу ерозійного газового середовища тощо. Ці матеріали розвиваються науковими школами: «Матеріалознавство та термічна обробка» започаткованої професором Натаповим Б.С. у 1945 році(з 2021 року науковим керівником школи є професор, д-р техн. наук, заслужений діяч науки і техніки України Ольшанецький В.Ю.) та «Титан і цирконій: металургія та машинобудування» заснована у 2021 році її діючим науковим керівником д-р техн. наук, професором, завідувачем кафедрою «Обладнання та технологія зварювального виробництва» Овчинниковим О.В. Таким чином створюється науково-освітнє середовище для отримання знань з матеріалознавства щодо створення або вибору матеріалів та технологій виготовлення виробів з них залежно від умов експлуатації через процес наукових досліджень.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець здатний займати посади наукових і науковопедагогічних працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, інженерні посади у дослідницьких, проектних та конструкторських установах і підрозділах металургійних та машинобудівних підприємств (відповідно до класифікатора професій України ДК 003:2010): 21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук 2149.1 Наукові співробітники (галузь матеріалознавство) 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами
Подальше навчання: Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Проблемно-орієнтоване навчання, що поєднує наступні методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемнопошукові, дослідницькі. Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету (лабораторій, наукових центрів, бібліотек, комп’ютерних класів), інших навчальних закладів та підприємств. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником. Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.
Оцінювання: Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захист звітів лабораторних та практичних робіт, рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль (семестрові екзамени та заліки), захист звіту з практики, публічний захист дисертаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100- бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного, контролю. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»» затвердженого наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507 і відображені у робочих програмах та силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність генерувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері механічної інженерії, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК3 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК5 Формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень
ФК2 Здатність виявляти та вирішувати проблеми дослідницького характеру, ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в механічній інженерії та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації
ФК3 Здатність оцінювати властивості функціональних матеріалів на основі існуючих та спеціально розроблених методів та моделей
ФК4 Здатність на основі фундаментальних та спеціальних знань проектувати та створювати нові функціональні матеріали
ФК5 Здатність обирати та застосовувати cучасне комп’ютерне забезпечення для обробки результатів експериментальних вимірювань моделювання властивостей матеріалів, технічних об’єктів або процесів
ФК6 Здатність до розробки нових технологічних процесів, виготовлення, обробки та відновлення виробів з урахуванням їх імовірнісних властивостей
ФК7 Здатність до викладацької діяльності спеціалізованих інженерних дисциплін
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Уміти працювати в міжнародному та міжгалузевому науковому контексті, вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та прикладні проблеми механічної інженерії державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у міжнародних наукових виданнях
РН2 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема сучасні бібліографічні і реферативні бази даних, наукометричні платформами, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури
РН3 Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми механічної інженерії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів, а також проводити експертизу таких проектів
РН4 Знати закономірності керування складом, структурою та властивостями матеріалів різної природи та функціонального призначення, фізико-хімічними процесами в матеріалах (у тому числі наноматеріалах) для створення матеріалів із заданими структурами та властивостями
РН5 Знати науково обґрунтовані критерії працездатності матеріалів та виробів; фізичних явищ, які зумовлюють деградацію матеріалів; умов експлуатації, які спричиняють зниження працездатності виробів, методи і засоби технічної діагностики стану матеріалів і виробів
РН6 Знати основні тенденції, напрями та перспективи створення нових матеріалів різної природи, основ сучасних методів виробництва конструкційних, інструментальних та функціональних матеріалів, біокомпозитів, матеріалів з відновлювальних джерел
РН7 Застосовувати сучасні засоби комп’ютерної техніки, спеціалізоване програмне забезпечення та розрахункові моделі для прогностичного моделювання пошкодження матеріалів і ресурсу виробів та опрацьовувати металургійні, технологічні, експлуатаційні заходи для підвищення працездатності й довговічності виробів
РН8 Вміти планувати навчальні заняття згідно з силабусом кредитного модуля. Знати принципи контролю навчальних досягнень студентів та аналізу його результатів. Уміти застосовувати нові інформаційні технології навчання у вищий школі
РН9 Уміти досліджувати структуру та властивості матеріалів за допомогою якісної та кількісної металографії, рентгенографії, електронної мікроскопії, визначення механічних та фізичних властивостей, визначати їх відповідність стандартам та/або технічним умовам
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані досвідчені спеціалісти (за сумісництвом або з почасовою оплатою праці). З метою підвищення професійного рівня за дисциплінами, що викладаються, всі науково-педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію на конференціях, симпозіумах, вебінарах, проходять стажування в різних навчальних закладах у тому числі й за межами України. Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. в чинній редакції. В реалізації освітньо-наукової програми задіяно 10 докторів технічних (фізико-математичних) наук та кандидатів технічних наук.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018). навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; пункти харчування; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в чинній редакції. Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв.), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS), Web of Science. http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka ). За галуззю знань 12 Інформаційні технології бібліотечний фонд містить більше 2 тис назв видань, передплачує 9 періодичних видань. Університет підключено до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі URAN. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua. Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську платформу moodle.zp.edu.ua.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: ЗНаціональна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu _mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mob ilnist.pdf), а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка». Національний університет «Запорізька політехніка» є учасником програми академічної мобільності Erasmus+KA1 кредитна мобільність для студентів https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Університет має право здійснювати підготовку іноземних студентів. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті«Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch _inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері механічної інженерії або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертаційна робота та її автореферат мають бути розміщені на сайті закладу вищої освіти (наукової установи). Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством.