Профіль освітньої програми

Фізична терапія, ерготерапія
Спеціальність227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Фізична терапія та ерготерапія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК – 7 рівень , FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень/Магістр
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією 227.1 Фізична терапія
Передумови вступуНаявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних виявляти та ефективно розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру у сфері фізичної терапії та ерготерапії, зокрема в фізичній терапії.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 22 Охорона здоров’я. Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія. Спеціалізація: 227 «Фізична терапія». *відповідно до наказу No2013 від 02.11.2018 р. Об’єкти вивчення та діяльності – складні порушення рухових функцій та активності людини, їх корекція з метою відновлення повноцінної життєдіяльності відповідно до бажань і потреб людини в умовах навколишнього, соціального та культурного середовища. Цілі навчання: створення, реалізація та корекція індивідуальної програми фізичної терапії з метою покращення функціональних можливостей, підвищення рівня рухової активності, здоров’я осіб різного віку; підготовка до науково-дослідної та викладацької діяльності. Теоретичний зміст предметної області: знання медико-біологічних дисциплін, дисциплін професійної підготовки, іноземної мови (мов) в обсязі, необхідному для вирішення складних професійно-прикладних, навчальних та науково-дослідницьких завдань. Методи, методики та технології: обстеження та тестування функціональних можливостей пацієнта/клієнта; обробки інформації; планування, реалізації та корекції програм фізичної терапії; профілактики захворювань та ускладнень; проведення наукових досліджень; ведення наукової дискусії в усній та письмовій формах; викладацької діяльності. Інструменти та обладнання: пристрої, прилади та обладнання для обстеження та тестування функцій пацієнта/клієнта; пристрої, прилади та обладнання для реалізації програми фізичної терапії; пристрої та обладнання для контролю основних життєвих показників.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Фокус: Фізична терапія в галузі охорони здоров’я; вивчення наукових, теоретичних та методологічних засад, концептуальних положень у сфері фізичної терапії та ерготерапії, зокрема, в фізичній терапії.
Особливості програми: Освітня програма реалізується при поєднанні практичної, теоретичної та інтегрованої підготовки. Передбачено можливість дуальної освіти. Передбачено проведення обов`язкової клінічної практики. До освітньої програми входить додатковий перелік загальних і спеціальних компетентностей, що включають володіння сучасними валідизованими та невалідизованими професійними навичками в межах спеціалізації 227.1 «Фізична терапія».
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр з фізичної терапії, ерготерапії може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 2229.2 Фізичний терапевт; 1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я; 1210.1 Керівник підприємства (малого) охорони здоров’я; 3226 23184 Масажист; 3226 Фахівець з фізичної реабілітації; 2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів.
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітній процес здійснюється на засадах студентоценризму, компетентнісного підходу, партнерства науково-педагогічних працівників і студентів, самоосвіти, проблемно-орієнтованого навчання, інтеграції навчальної та наукової діяльності, професійної спрямованості. Проведення лекційних, практичних занять, тренінгів; організація майстер-класів, круглих столів, наукових конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в проєктних роботах, конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. Залучення до проведення навчальних занять кваліфікованих практикуючих фахівців.
Оцінювання: Поточний контроль охоплює визначені програмою освітнього компоненту контрольні заходи, що відбуваються під час лабораторних, практичних і семінарських занять, а також оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань (крім завдань, що є окремими освітніми компонентами та атестації). Результати поточного, проміжного (рубіжного) контролю використовуються при визначенні підсумкової оцінки з освітнього компонента і засвідчують здобуття певних результатів навчання та рівень цих результатів. При цьому позитивні оцінки з усіх обов’язкових (відповідно до програми освітнього компонента) контрольних заходів є необхідною умовою для отримання здобувачем позитивної оцінки підсумкового контролю. Оцінки з необов’язкових контрольних заходів враховуються при визначенні оцінки підсумкового контролю через додавання визначеної кількості балів. Підсумковий контроль з освітнього компонента може здійснюватися у формах семестрового екзамену (з можливістю урахування результатів проміжного (рубіжного) контролю), захисту курсового проєкту/роботи чи звіту з практики або заліку в терміни, встановлені індивідуальним навчальним планом здобувана. Семестровий екзамен, відповідно до програми освітнього компонента, може відбуватися в усній чи письмовій формі або у формі комп’ютерного тестування. Оцінка за залік визначається за результатами поточного та проміжного (рубіжного) контролю і не передбачає проведення окремого заходу та присутності здобувача. Підсумковий контроль проводиться для оцінювання досягнення здобувачем результатів навчання, визначених програмою освітнього компонента та (у випадку іспитів, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) – рівня сформованості цих результатів. Оцінка підсумкового контролю визначається за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) або за двобальною шкалою «зараховано – не зараховано» (для заліків). Оцінка підсумкового контролю може враховувати результати поточного та проміжного (рубіжного) контролю у порядку, визначеному програмою освітнього компонента. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище або оцінки «зараховано» передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного, проміжного (рубіжного) контролю. Атестація здобувачів освіти здійснюється шляхом проведення Об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту. Єдиний державний кваліфікаційний іспит здійснюється відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність здійснювати професійну діяльність фізичного терапевта, розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної терапії.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК3 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК4 Здатність виявляти та вирішувати проблеми.
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК6 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК7 Здатність працювати автономно.
ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК9 Здатність до аналізу та систематизації етичних і правових норм, що регулюють відносини людини з людиною, із суспільством і з навколишнім середовищем; програмно-нормативних і правових документів у сфері реабілітаційної діяльності.
ЗК10 Здатність визначати ризики та забезпечувати безпеку реабілітаційної, фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної діяльності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність визначати проблеми фізичної, когнітивної, психоемоційної, духовної сфер, обмеження заняттєвої участі пацієнта відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).
ФК2 Здатність клінічно мислити, планувати терапію, застосовувати науково обґрунтовані засоби та методи доказової практики (Evidence-based practice), аналізувати та інтерпретувати результати, вносити корективи до розробленої програми фізичної терапії або ерготерапії чи компонентів індивідуального реабілітаційного плану.
ФК3 Здатність ефективно спілкуватися з пацієнтом/клієнтом, його родиною й опікунами, формувати розуміння власних потреб пацієнта та шукати шляхи їх реалізації, розробляти та впроваджувати домашню програму терапії.
ФК4 Здатність до роботи у реабілітаційній команді та міжособистісної взаємодії з представниками інших професійних груп різного рівня.
ФК5 Здатність надавати першу медичну (долiкарську) допомогу за умов надзвичайних ситуацій та військових дій, розуміти основи тактичної медицини.
ФК6 Здатність розуміти клінічний та реабілітаційний діагноз пацієнта/ клієнта, перебіг захворювання і тактику лікування.
ФК7 Здатність обстежувати осіб різних вікових, нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією за допомогою стандартизованих та нестандартизованих інструментів оцінювання, визначати фізичний розвиток та фізичний стан.
ФК8 Здатність прогнозувати результати фізичної терапії, формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії, або компоненти індивідуального реабілітаційного плану, які стосуються фізичної терапії.
ФК9 Здатність проводити фізичну терапію осіб різних вікових, нозологічних та професійних груп при складних прогресуючих та мультисистемних порушеннях.
ФК10 Здатність планувати та контролювати тривалість та інтенсивність терапевтичних заходів для забезпечення їх відповідності стану здоров’я, функціональним можливостям пацієнта/клієнта та цілям фізичної терапії.
ФК11 Здатність провадити наукову діяльність у сфері фізичної терапії.
ФК12 Здатність здійснювати викладацьку діяльність (зокрема, як керівник/методист/супервізор клінічних практик).
ФК13 Управляти робочими процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів у фізичній терапії, керувати роботою асистентів, помічників та волонтерів.
ФК14 Здатність провадити підприємницьку діяльність у фізичній терапії.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК15 Здатність застосовувати реґіонарні методи діагностики та фізичної терапії при різних патологічних станах.
ФК16 Здатність застосовувати рефлексогенні зони в програмах відновлення пацієнтів/клієнтів.
ФК17 Здатність до індивідуального підбору комплексних програм фізичної терапії в селективній та тренувальній роботі.
ФК18 Здатність формувати та розробляти програму відновлення у відповідності до наявного устаткування, використовувати можливості заміни різних видів устаткування і обладнання для вирішення завдань реабілітаційного та рекреаційного процесів.
ФК19 Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи діагностики індивідуального здоров’я та методи моніторингу морфо-функціонального стану організму, мати навички роботи з сучасним професійним обладнанням.
ФК20 Здатність до програмування та моделювання занять з реабілітаційної та оздоровчо-рекреаційної рухової активності.
ФК21 Здатність застосовувати основні принципи, методи та засоби нетрадиційної/альтернативної медицини.
ФК22 Здатність використовувати Wellness та SPA-технології в практиці фізичного терапевта.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати біопсихосоціальну модель обмежень життєдіяльності у професійній діяльності, аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта.
РН2 Уміти вибирати і аналізувати інформацію про стан пацієнта.
РН3 Проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями.
РН4 Оцінювати, обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у клінічній, науковій, освітній та адміністративній діяльності.
РН5 Проводити опитування (суб’єктивне обстеження) пацієнта/клієнта для визначення порушень функції, активності та участі.
РН6 Визначати рівень психомоторного та фізичного розвитку людини, її фізичний стан, виконувати об’єктивне обстеження пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій і мультисистемній патології, використовуючи відповідний інструментарій.
РН7 Спілкуватися з пацієнтом/клієнтом для визначення його потреб та очікувань щодо його рухової активності та результатів фізичної терапії.
РН8 Прогнозувати результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та мультисистемній патології.
РН9 Встановлювати цілі втручання.
РН10 Створювати (планувати) програму фізичної терапії окремо, або як частину індивідуального реабілітаційного плану.
РН11 Реалізовувати програми фізичної терапії фізичної терапії окремо, або як частину індивідуального реабілітаційного плану відповідно до наявних ресурсів і оточення.
РН12 Здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програми фізичної терапії.
РН13 Коректувати хід виконання програми фізичної терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів.
РН14 Провадити самостійну практичну діяльність.
РН15 Розробляти та викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти, брати участь в реалізації освітніх програм як клінічний керівник/методист/супервізор навчальних практик.
РН16 Планувати та здійснювати власний професійний розвиток, планувати та оцінювати професійний розвиток колективу.
РН17 Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері фізичної терапії, висувати і перевіряти гіпотези, обирати методики та інструменти досліджень, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки.
РН18 Дотримуватись основних юридичних та етичних вимог, провадити діяльність зі згоди пацієнта/клієнта.
РН19 Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах в умовах військового часу; вибирати методи та засоби збереження життя.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес з реалізації програми, відповідають кадровим вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
Матеріально-технічне забезпечення: Площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу з реалізації програми, рівень забезпеченості їх комп’ютерними робочими місцями та мультимедійним обладнанням, соціально-побутова інфраструктура відповідають вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Система дистанційного навчання Moodle, ресурси наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка».
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна академічна мобільність передбачає академічну та наукову мобільність в межах договорів та меморандумів, підписаних з іноземними закладами освіти, а також індивідуальну студентську мобільність з метою продовження навчання за освітніми програмами вищого рівня в закордонних закладах освіти.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян. Заняття проводяться українською мовою (за проханням здобувача викладачі індивідуально роблять переклад лекційних матеріалів англійською мовами). В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за договором, укладеним іноземцем з навчальним закладом. З метою підтримки іноземних здобувачів в НУ «Запорізька політехніка» працює Центр інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» передбачає складання Об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту, який проводиться у порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я України і завершується отриманням документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з фізичної терапії.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: