Профіль освітньої програми

Графічний дизайн
Спеціальність022 Дизайн
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Дизайн»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиОдиничний. Обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС (7200 год.). Нормативна частина освітньої програми (обов’язкові компоненти) 175 кредитів ЄКТС (72,9%). Обсяг вибіркової частини (вибіркові компоненти освітньої програми) – 65 кредитів ЄКТС (27,1%).
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-ENEA перший цикл, EQF – LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр дизайну
Передумови вступуАтестат про повну загальну середню освіту. Результати ЗНО, о.к.р. молодший спеціаліст
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити комплексну, системну, орієнтовану на практичну діяльність підготовку висококваліфікованих фахівців з графічного дизайну, які володіють теоретичними знаннями в області графічного дизайну, орієнтуються в сучасних тенденціях галузі культури і мистецтва, вільно оперують сучасними методами дизайну, а також проектним інструментарієм, технологіями та методиками професійної діяльності та здатні демонструвати практичні навички застосування отриманих знань і умінь в реалізації персональних та колективних дизайн-проектів.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Спеціалізація: «Графічний дизайн». Об’єкт вивчення та діяльності: об’єкти та процеси графічного дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини. Цілі навчання: формування фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі графічного дизайну, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування певних теорій та методів графічного дизайну. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів графічного дизайну. Методи, методики та технології: методики проектування та виготовлення одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів графічного дизайну; технології роботи у графічних матеріалах. Інструменти та обладнання: сучасні програмні продукти, що застосовуються в сфері графічного дизайну.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі графічного дизайну; враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у вказаній галузі, орієнтує на актуальні спеціалізації, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра; базується на загальновідомих проектних результатах із урахуванням сучасного рівня розвитку дизайну.
Основний фокус освітньої програми: Фахова освіта в галузі знань 02 Культура і мистецтво. Спеціальність 022 «Дизайн». Спеціалізація: графічний дизайн. Ключові слова: дизайн, графічний дизайн. Формування компетентностей для здійснення діяльності у сфері дизайну. Акцент на здатність розробки креативних художньо-проектних рішень, на розвиток ефективних навичок комплексного підходу під час вирішення поставлених завдань у фаховій галузі.
Особливості програми: Освітня програма «Графічний дизайн» підготовки бакалаврів спеціальності 022 «Дизайн», ґрунтуючись на практико-орієнтованому підході до навчання, передбачає спрямованість на забезпечення комплексної, системної підготовки висококваліфікованих фахівців з графічного дизайну, які володіють теоретичними знаннями та професійними компетентностями в області графічного дизайну, рисунку, живопису, проєктування, зокрема і комп’ютерного, роботи в матеріалі тощо. Викладання фахових дисциплін відбувається на базі комп’ютерних класів, аудиторій з мультимедійними засобами, спеціалізованих дизайнерських майстерень з відповідним обладнанням (скульптурна майстерня), художніх кабінетів рисунка і живопису з різноманітним гіпсовим і постановочним фондом. На першому і другому курсах переважають компоненти ОП, що складають цикл загальної підготовки, і обов’язкові дисципліни циклу професійної підготовки, спрямовані на оволодіння академічною художньою майстерністю, навичками проектування і роботи з основними засобами графічного дизайну. На третьому і четвертому курсах викладаються поглиблені дисципліни циклу професійної підготовки і широкий набір вибіркових предметів, що дає змогу здобувачам сформувати індивідуальну траєкторію фахової підготовки з дисциплін, пов’язаних з дизайном, мистецтвом та культурою. також передбачено можливість вивчати іноземну мову диференційовано, відповідно до майбутніх професійних потреб.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускник підготовлений до виконання професійних робіт: 1. Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України Класифікатор професій (ДК 003:2010) може займати первинні посади: - 3119 Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва; - 3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну); - 3131 Фотохудожник; - 3471 Декоратор та комерційний дизайнер (з професійними назвами робіт: Виконавець художньо-оформлювальних робіт, Дизайнер-виконавець, Дизайнер-виконавець графічних робіт, Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів, Дизайнер- виконавець пакування, Колорист (художник), Художник-оформлювач, Художник-шрифтовик телебачення). 2. Згідно з Міжнародною стандартною класифікацією професій (International Standard Classification of Occupations ISCO-08 ): -Графічні дизайнери і дизайнери мультимедіа (англ. Graphic and Multimedia Designers). Приклади посад: мультиплікатор, комерційний художник, дизайнер комп’ютерних ігор, цифровий художник, графічний дизайнер, ілюстратор, дизайнер мультимедіа, дизайнер публікацій, веб-дизайнер.
Подальше навчання: Можливість продовження навчання за програмами другого (магістерського) ступеня вищої освіти (НКР України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF- LLL – 7 рівень). Право вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відповідно до напряму /сьомий кваліфікаційний рівень НРК.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітній процес побудований на принципах особистісно- орієнтованого навчання, на засадах компетентнісного, системного та інтегративного підходів. Форми: аудиторні (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні), позааудиторні (консультації, практика), дистанційні навчальні заняття, самостійна робота. Методи: інтегровані методи, які забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної і творчої мети (методи та методики створення дизайнерських проектів), методи проблемного, проблемно-пошукового, діалогічного, інтерактивного навчання.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS) A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60- 63, FX 35-59, F 1-34, або за двобальною шкалою (зараховано-не зараховано). Частка обов’язкових освітніх компонентів, які передбачають підсумкове оцінювання за 100-бальною шкалою має становити не менш 70% від загальної кількості освітніх компонентів. Види контролю: поточний, рубіжний, тематичний, підсумковий, самоконтроль. Форми контролю: усні та письмові екзамени, диференційні заліки, тестові завдання, графічні роботи, перегляди, захист курсових робіт та проектів, звітів з практик, захист кваліфікаційного проекту бакалавра.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі дизайну або в процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності.
ЗК2 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК3 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК4 Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК5 Здатність працювати в команді.
ЗК6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК7 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК8 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК9 Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області дизайну, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати на практиці сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів графічного дизайну.
ФК2 Здатність здійснювати формоутворення, макетування та моделювання об’єктів графічного дизайну.
ФК3 Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів графічного дизайну.
ФК4 Здатність застосовувати теоретичні знання та навички проектної графіки у професійній діяльності.
ФК5 Здатність застосовувати знання з історії українського та зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.
ФК6 Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності з графічного дизайну спеціальні техніки та технології роботи у матеріалах.
ФК7 Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів графічного дизайну.
ФК8 Здатність здійснювати колористичні вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
ФК9 Здатність зображувати предмети навколишнього світу й постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису.
ФК10 Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності з графічного дизайну.
ФК11 Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області графічного дизайну та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.
РН2 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення.
РН3 Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію графічного дизайну, основи наукових досліджень.
РН4 Визначати мету, завдання та етапи проектування.
РН5 Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
РН6 Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
РН7 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.
РН8 Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.
РН9 Створювати об’єкти графічного дизайну засобами проектно-графічного моделювання.
РН10 Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів графічного дизайну в комунікативному просторі.
РН11 Розробляти композиційне вирішення об’єктів графічного дизайну у відповідних техніках і матеріалах.
РН12 Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів графічного дизайну у професійній діяльності.
РН13 Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.
РН14 Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.
РН15 Розуміти вагому роль українських етнокультурних традицій у стильових вирішеннях об’єктів графічного дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.
РН16 Враховувати властивості матеріалів та застосовувати новітні технології у професійній діяльності.
РН17 Користуватися сучасним загальним та спеціалізованим програмним забезпеченням у професійній діяльності з графічного дизайну, вивчати та застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту.
РН18 Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів графічного дизайну.
РН19 Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, необхідність розвитку соціальних навичок і участі у ділових комунікаціях, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері графічного дизайну.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Викладачі, які забезпечують підготовку бакалаврів за спеціальністю 022 «Дизайн» мають науковий ступінь та вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, систематично займаються науковою і навчально-методичною діяльністю, регулярно проходять стажування, їх базова освіта відповідає профілю дисциплін, які вони викладають в НУ «Запорізька політехніка». Задіяні у освітньому процесі викладачі беруть активну участь в організації авторських проектів з графічного дизайну що експонуються на персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном. Науково-педагогічні працівники володіють високою професійною компетентністю і необхідним досвідом викладання. Викладачі постійно підвищують кваліфікацію у вітчизняних та зарубіжних закладах та установах. Задля забезпечення викладання дисциплін професійного спрямування до навчального процесу залучаються практики-дизайнери, що посилює практичну орієнтованість освітньої програми.
Матеріально-технічне забезпечення: Лекційні, аудиторні приміщення, спеціалізовані комп’ютерні кабінети, майстерні, мультимедійні обладнання відповідно до вимог навчального процесу. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точки доступу. Для проведення інформаційного пошуку та обробка результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи кафедри та університету, де наявне спеціалізоване програмне забезпечення та необмежений відкритий доступ до мережі Інтернет.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, програми і бази для проходження практик, підручники, словники, навчальні посібники, довідкова література, фахові періодичні видання тощо. Офіційний веб-сайт http://www.zp.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєстровані в НУ «Запорізька політехніка» користувачі мають необмежений доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітньому порталі https://zp.edu.ua/napryami-ta-specialnosti-3. Фонд наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» містить більш 10000 назв, це 884717 примірника навчальної, наукової літератури та періодичних наукових видань. Електронний архів НУ «Запорізька політехніка» містить 8 тисяч найменувань наукових праць. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Комп’ютерна мережа бібліотеки налічує 2 сервери, 7 сканерів, 7 принтерів, 2 копіювальні апарати, 1 багатофункціональний пристрій та 76 комп’ютерів, які об’єднані в єдину інформаційну мережу. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайту університету http://zp.edu.ua/naukova-biblioteka.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співробітництво між Національним університетом «Запорізька політехніка» та вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими установами) України. Договір про співпрацю з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.
Міжнародна кредитна мобільність: На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів передбачена міжнародна кредитна мобільність. Угода про співробітництво з Академією образотворчого мистецтва в Гданську, угода про співпрацю з Академією образотворчих мистецтв у Катовиці та угода з Краківською Політехнікою ім. Тадеуша Костюшки.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів І ступеня вищої освіти «Бакалавр» за освітньої програмою «Графічний дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація підтверджує рівень сформованих функціональних професійних компетентностей здобувача і засвідчує здатність до проведення художньо-проектної діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота бакалаврського освітнього ступеня – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про його вміння працювати з літературою, узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою; має елементи наукового дослідження. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та методів дизайну. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів І ступеня вищої освіти «Бакалавр» за освітньої програмою «Графічний дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація підтверджує рівень сформованих функціональних професійних компетентностей здобувача і засвідчує здатність до проведення художньо-проектної діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота бакалаврського освітнього ступеня – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про його вміння працювати з літературою, узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою; має елементи наукового дослідження. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та методів дизайну. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів І ступеня вищої освіти «Бакалавр» за освітньої програмою «Графічний дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація підтверджує рівень сформованих функціональних професійних компетентностей здобувача і засвідчує здатність до проведення художньо-проектної діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота бакалаврського освітнього ступеня – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про його вміння працювати з літературою, узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою; має елементи наукового дослідження. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та методів дизайну. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів І ступеня вищої освіти «Бакалавр» за освітньої програмою «Графічний дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація підтверджує рівень сформованих функціональних професійних компетентностей здобувача і засвідчує здатність до проведення художньо-проектної діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота бакалаврського освітнього ступеня – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про його вміння працювати з літературою, узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою; має елементи наукового дослідження. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та методів дизайну. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів І ступеня вищої освіти «Бакалавр» за освітньої програмою «Графічний дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація підтверджує рівень сформованих функціональних професійних компетентностей здобувача і засвідчує здатність до проведення художньо-проектної діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота бакалаврського освітнього ступеня – самостійно виконана робота студента, яка свідчить про його вміння працювати з літературою, узагальнювати та аналізувати фактичний матеріал, використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані під час оволодіння відповідною освітньо-професійною програмою; має елементи наукового дослідження. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері дизайну, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням певних теорії та методів дизайну. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.