Профіль освітньої програми

Політологія
Спеціальність052 Політологія
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Соціальна робота та психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиодиничний, 40 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / цикл8, згідно Національної рамки кваліфікацій
Обмеження щодо форм навчанняденна та вечірня
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з політології
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальністю. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до аспірантури і докторантури Національного університету «Запорізька політехніка», які затверджені Вченою Радою і є актуальними на рік вступу на навчання.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка кваліфікованих фахівців політологів, які на поглибленому рівні володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, розгорнутими знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в науково-дослідницькій, експертно-аналітичній, політико-консультаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: політичні процеси, явища, системи. Цілі навчання: розробляти, моделювати процеси політичних процесів, явищ, систем. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи та методи дослідження, розроблення та модернізації, що використовуються з метою покращення. Методи, методики та технології: моделювання та оптимізації; планування експерименту та обробки експериментальних даних; технології розробки моделей. Інструменти та обладнання: комп’ютерні системи математичного моделювання, автоматизованого проектування, спеціальна вимірювальна техніка.
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: Підготовка фахівців високого рівня до експертно-аналітичної, науково-дослідницької, політико-консультаційної, викладацької, громадської та суспільно-політичної діяльності та поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються фахівці третього (освітньо-наукового) рівня.
Особливості програми: Орієнтована на підготовку фахівців із глибоким знанням актуальних на сьогодні питань щодо євроінтеграційних реформ та децентралізації, що відображено в навчальному плані та науково-дослідній роботі кафедри.Наявність освітньої складової програми об’ємом 40 кредитів, яка передбачає поглиблене вивчення базових принципів, а також сучасних тенденцій політичної науки. Зміст наукової складової ОНП визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Реалізується наявністю вакансій у науково-дослідних інститутах України, закладах вищої освіти України, аналітичних центрах, офісах політичних акторів, органах державної влади та місцевого самоврядування.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання в докторантурі.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання.
Оцінювання: Усне та письмове опитування, презентація наукової роботи, поточний контроль, заліки, екзамени.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до підвищення професійної кваліфікації
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації, з різних джерел
ЗК3 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, генерувати ідеї
ЗК4 Здатність розробляти та управляти проектами
ЗК5 Здатність до спілкування у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті
ЗК6 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність до розуміння предметної області за обраним науковим напрямом та освітньою діяльністю
ФК2 Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у сфері політології та за напрямком наукових досліджень, генерувати наукові гіпотези
ФК3 Здатність формулювати дослідницьке питання, розробляти проект наукового дослідження
ФК4 Здатність обирати методи та критерії оцінки (кінцеві точки) дослідження відповідно до цілей та завдань наукового проекту
ФК5 Володіння сучасними методами наукового дослідження
ФК6 Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення
ФК7 Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства
ФК8 Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів
ФК9 Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності
ФК10 Здатність до лідерства, керування колективом
ФК11 Дотримання етики та академічної доброчесності
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій, розробки, організації та управління науковими проектами та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та міжнародному контексті.
РН2 Використовувати державну та іноземну мову як усно, так і письмово на рівні, достатньому для ефективної професійної комунікації, розуміння іншомовних наукових текстів та підготовки фахових публікацій в Україні і провідних наукових виданнях світу.
РН3 Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну етику та академічну доброчесність, повагу різноманітності та мультикультурності.
РН4 Комплексне розуміти природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.
РН5 Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну політичну теорію, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію та володіти категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.
РН6 Комплексно розуміти принципи функціонування та закономірності розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.
РН7 Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.
РН8 Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах та використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.
РН9 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, технологій та інструментарію аналізу.
РН10 Фахово викладати політологічні дисципліни на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, запрошуються вітчизняні та закордонні фахівці в галузі політології. Кафедра особливо активно співпрацює з Маріупольський державний університет, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Поліський національний університет, Запорізький національний університет, Національний університет «Острозька академія», ГО «Український незалежний центр політичних досліджень», ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень». З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування, в т.ч. закордонні.
Матеріально-технічне забезпечення: − навчальні корпуси; − гуртожитки; − тематичні кабінети; − спеціалізовані лабораторії; − комп’ютерні класи; − пункти харчування; − точки бездротового доступу до мережі Інтернет; − мультимедійне обладнання; − спортивний зал, спортивні майданчики
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: −офіційний сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/ − точки бездротового доступу до мережі Інтернет; − необмежений доступ до мережі Інтернет; − наукова бібліотека, читальні зали; − пакет MS Office 365; − корпоративна пошта; − навчальні і робочі плани; − графіки навчального процесу; − навчально-методичні комплекси дисциплін; − навчальні та робочі програми дисциплін; − дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін; − програми практик; − методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), дипломних проектів (робіт); − критерії оцінювання рівня підготовки; − пакети комплексних контрольних робіт.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) аспірантами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти.
Міжнародна кредитна мобільність: − Університет має 58 чинних угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. − В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. − Кафедра особливо активно співпрацює з Образовательное учреждение «Казахско-немецкий политехнический колледж», Maria Curie-Sklodowska University, Університет ім. Я.Коменського у м. Братислава
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту дисертацій
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертаційна робота має відповідати змістовній складовій дисертаційного дослідження. Дисертаційна робота має бути перевірена на плагіат. Дисертаційна робота має бути розміщена на сайті Національного університету «Запорізька політехніка».