Профіль освітньої програми

правознавство
Спеціальність081 Право
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділЮридичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Конституційне, адміністративне та трудове право»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії, одиничний. ОНП складається з освітньої та наукової складових. – обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 40 кредитів ЄКТС; – нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Кваліфікаційний рівень / циклТретій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 8 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – третій цикл; за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 8
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь освіти – доктор філософії Галузь знань – 08 Право Спеціальність – 081 Право
Передумови вступуНаявність вищої освіти; умови прийому та навчання за освітньо-науковою програмою регламентуються Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку maksakovaruslana@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньо-наукової програми є формування у здобувачів вищої освіти відповідних загальних і професійних (спеціальних, фахових, предметних) компетентностей та досягнення результатів навчання доктора філософії; підготовка конкурентоспроможних та висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 081 «Право», які успішно виконують власні наукові дослідження, здатні до самостійної науково-дослідної та практичної діяльності у галузі права.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт діяльності: право як соціальне явище, особливості його творення, реалізації та застосування. Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні теоретичні та практичні проблеми у галузі права, що передбачає переосмислення наявних та формування нових цілісних знань, створення наукового підґрунтя для забезпечення якості творення права та підвищення рівня ефективності його реалізації та застосування. Теоретичний зміст предметної області: комплекс доктрин, теорій, принципів, методів, концепцій, понять, категорій, підходів до творення, реалізації та застосування права як універсального способу регулювання суспільних відносин; функціонування і трансформація правових вчень та ідей. Методи, методики та технології: методологічні підходи сучасної юридичної науки, сучасні методики викладання права, сучасні цифрові технології. Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні засоби, що застосовуються у професійній діяльності правника.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова програма має сформувати комплексні теоретико-методологічні навички, що дозволять успішно виконувати власні наукові дослідження, а також здатність до самостійної науково-дослідної та практичної діяльності у галузі права.
Основний фокус освітньої програми: Вироблення умінь і навичок розв’язувати комплексні теоретичні та практичні проблеми у галузі права, що передбачає переосмислення наявних та формування нових цілісних знань, створення наукового підґрунтя для забезпечення якості творення права та підвищення рівня ефективності його реалізації та застосування. Ключові слова: право, державна діяльність, охорона права, законність, правопорядок, забезпечення прав, права людини, юридична освіта.
Особливості програми: Особливістю освітньо-наукової програми є не тільки науково-дослідна діяльність, а й прикладна (практична) орієнтація, професійними акцентами якої є формування фахівця, здатного використовувати отримані знання під час здійснення ним правової діяльності, оскільки більшість викладачів, які задіяні у навчальному процесі безпосередньо мають багаторічний практичний досвід роботи. З урахуванням регіональної специфіки Запорізької області особлива увага приділяється питанням національної безпеки нашої держави, а також захисту прав і свобод людини.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних працівників у наукових установах і закладах вищої освіти, працівників найвищої кваліфікації у дослідницьких та науково-експертних установах та організаціях, наукових консультантів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях.
Подальше навчання: Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Центроване навчання здобувачів вищої освіти на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. Базується на активному навчанні науково-теоретичного та практичного спрямування під час лекцій, практичних занять, самостійної навчальної роботи, вирішення кейсів, проходження науково-педагогічної практики (при використанні проблемних, інтерактивних, проектних, інформаційно-комп’ютерних та саморозвиваючих технологій навчання), організації науково-дослідної роботи.
Оцінювання: Накопичувальна бальна система. Поточний, модульний, підсумковий контроль. Підсумковий контроль: заліки, що оцінюються за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано); усні та письмові екзамени, , науково-педагогічна практика, що оцінюються за 100-бальною шкалою. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка», що обговорено та схвалено Вченою радою Національного університету «Запорізька політехніка» (протокол від 06 грудня 2021 р. № 3); надано чинності наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507. Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертації.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у сфері права, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК2 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК3 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК4 Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
ЗК5 Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері права на основі системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність планувати та виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у галузі права та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з права та суміжних галузей.
ФК2 Здатність усно і письмово презентувати результати власного наукового дослідження українською та іноземною мовами, глибоко розуміти іншомовні наукові та професійні тексти за напрямом досліджень.
ФК3 Здатність застосовувати методи правового і міждисциплінарного дослідження, виявляти їх евристичні можливості та межі, використовувати релевантний дослідницький інструментарій.
ФК4 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті та проектах правничої та громадянської освіти у системі освіти дорослих.
ФК5 Здатність виокремлювати, систематизувати та аналізувати актуальні проблеми, пов’язані з творенням, реалізацією та застосуванням права, здійснювати порівняльний аналіз правових явищ та процесів у різних правових системах.
ФК6 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері права та забезпечувати якість виконуваних досліджень; дотримання права інтелектуальної власності та стандартів академічної доброчесності.
ФК7 Здатність здійснювати доктринальне тлумачення норм національного, міжнародного та права Європейського Союзу, моделювати оптимальні варіанти вирішення складних правових проблем, прогнозувати можливі наслідки їх реалізації.
ФК8 Здатність розробляти проєкти нормативно-правових та правозастосовних актів, здійснювати експертну діяльність та надавати висновки спеціаліста у сфері права.
ФК9 Здатність застосовувати нові технології та інструменти, сучасні цифрові технології, бази даних та інші ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій, викладацькій та професійній діяльності.
ФК10 Здатність виявляти нові інституційні етичні виклики та етичні виклики в житті суспільства і пропонувати для них механізми розв’язання.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Мати передові концептуальні та методологічні знання щодо обраної для дослідження проблеми у сфері права і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень, отримання нових знань та здійснення інновацій.
РН2 Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми права державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях.
РН3 Ефективно застосовувати у фаховій діяльності знання та розуміння системи права, історії світової та української правової думки, сучасної правової доктрини, а також основних напрямів та провідних тенденцій у розвитку права.
РН4 Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні аргументи, зокрема, результати теоретичного аналізу, прикладних досліджень, наявні наукові джерела; аналізувати досліджувану проблему з урахуванням широкого правового та загальносоціального контекстів.
РН5 Планувати і виконувати теоретичні та прикладні дослідження з права та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного інструментарію, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми з дотриманням стандартів академічної та професійної етики.
РН6 Розуміти загальні принципи та методи юридичної науки, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері права та у викладацькій практиці.
РН7 Застосовувати сучасні цифрові інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, збереження й аналізу даних та інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
РН8 Розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні проєкти, які дають можливість створити нове цілісне знання, законопроєктну та правозастосовну практику і розв’язувати значущі наукові та прикладні правові проблеми з врахуванням етичних, соціально-управлінських, соціально-економічних, екологічних та духовно-культурних аспектів.
РН9 Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері права на різних рівнях вищої освіти, його наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, застосувати ефективні методики викладання навчальних дисциплін.
РН10 Готувати правові висновки, пропозиції та рекомендації за результатами правового дослідження.
РН11 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, статистичні методи аналізу даних, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи; використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у науковій, викладацькій, правотворчій та правозастосовній діяльності.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) (пп. 35, 36, 37, 38). З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. До аудиторних занять залучаються професіонали-практики.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) (пп. 25, 27, 39), зокрема: навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; пункти харчування; мультимедійне обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) (пп. 28, 29), а саме: офіційний сайт Національного університету «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/, точки бездротового доступу до мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; пакет LibreOffice; корпоративна пошта; віртуальне навчальне середовище MOODL, що містить необхідне методичне забезпечення освітньо-наукової програми.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) здобувачами вищої освіти принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Можлива на основі укладання угод про академічну кредитну мобільність із закладами вищої освіти України. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності набутих компетентностей. Зокрема, у цьому напрямі, серед інших, юридичний факультет НУ «Запорізька політехніка» на підставі угоди про академічну мобільність тісно співпрацює з Дніпропетровським університетом внутрішніх справ. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichn u_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має чисельні угоди з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Юридичний факультет має угоду про співпрацю з Грузинським технічним університетом та Академією ГУСПОЛ (Чеська республіка).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_nav ch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертації.
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з права є самостійним розгорнутим дослідженням, яке пропонує розв’язання комплексної проблеми у сфері права або на її межі з іншими спеціальностями і передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або практики правотворення та правозастосування . Дисертація повинна відповідати вимогам академічної доброчесності. Дисертація має бути розміщена у публічному доступі на сайті закладу вищої освіти (наукової установи), де здійснюється її захист.