Профіль освітньої програми

Туризмознавство 2023
Спеціальність242 Туризм
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет міжнародного туризму та економіки
Випускова кафедраКафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 7 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Master’s degree (Second cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 7
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіМагістр з туризму
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка». URL: https://pk.zp.edu.ua/pravyla-pryjomu
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку t.shelemetieva@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечення високоякісної вищої освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати завдання дослідницького, інноваційного, управлінського та проєктного характеру в сфері туризму і рекреації з урахуванням специфіки природних, історико-культурних та рекреаційних ресурсів території регіону та розроблена в межах зазначених стратегічних та оперативних цілей Стратегії розвитку НУ «Запорізька політехніки», економіки регіону та країни.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Предметна область Об’єкти вивчення:  туризм як суспільний феномен і складна динамічна система, що включає об’єкти, явища, умови та процеси географічного, економічного, організаційно-правового, соціокультурного, екологічного, психологічного змісту, пов’язані з безпечним подорожуванням та обслуговуванням туристів;  туризм як сфера професійної діяльності суб’єктів індустрії туризму щодо організації та управління туристичним процесом на різних ієрархічних рівнях, забезпечення умов функціонування і розвитку туристичного ринку. Теоретичний зміст предметної області: основні поняття, категорії, концепції, принципи, які визначають специфіку функціонування суб’єктів індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях територіального управління і туристичного бізнесу. Методи, методики та технології: просторово-часового, соціокультурологічного, екологічного, економіко-математичного, нефінансового аналізу, синтезу, прогнозування, управління проєктами, цифрові технології. Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення, інтегровані бази даних, картографічні джерела; спеціалізовані кабінети або лабораторії.
Орієнтація освітньої програми: Орієнтація освітньої програми Програма професійна прикладна: структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері туризму та реалізує це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни та модулі, що включені в програму, орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Особливості програми Програма розвиває перспективи практичного опанування навичок туристичної діяльності, вказує орієнтири сучасного розвитку туристично-рекреаційної сфери. Розвиває уявлення про зміст, структуру і роль туристично-рекреаційних ресурсів в розвитку регіонального туризму. Практична підготовка на підприємствах, які здійснюють туристичну діяльність в Україні та за кордоном. Виконується в активному дослідницькому середовищі. Залучення до навчального процесу відомих фахівців-практиків.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Придатність до працевлаштування Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій сфери обслуговування усіх форм власності та організаційно-правових форм; можуть займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: 1210 Керівники підприємств, установ та організацій 1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій 122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів 1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту 1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 123 Керівники функціональних підрозділів 1239 Керівники інших функціональних підрозділів 1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей. 1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей. 1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи 2481 Професіонали в галузі туризму 2481.2 Туризмознавець 2481.2 Екскурсознавець 2213.2 Фахівець з рекреації 2483.2 Фахівець із санаторно-курортної справи
Подальше навчання: Академічні права випускників Продовження навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – доктор філософії; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічної мобільності, у науково-дослідному інституті, академічній установі, за програмами МВА у сфері бізнесу та управління туристичними підприємствами.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Викладання та навчання  опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою (наприклад, студентоцентроване навчання, самонавчання, навчання на основі туристичної практики);  інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, робота в міні-іграх, обмін досвідом);  практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики туристичних підприємств та організацій, які функціонують в Україні);  модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності);  використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій, робота в дистанційному просторі з використанням moodle.zp.ua, zoom, Google Classroom тощо).
Оцінювання: Оцінювання Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною дисципліною розроблено у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» затвердженого наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507 (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf) і відображені в силабусах та робочих програмах відповідно. Семестрові екзамени та заліки, захист курсової роботи, захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи, тощо. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100-бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності.
ЗК2 Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та вітчизняному середовищі.
ЗК3 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК4 Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
ЗК5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК6 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК7 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
С1 Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.
С2 Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації.
С3 Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях.
С4 Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.
С5 Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та управляти туристичною інформацією.
С6 Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та геопросторового планування у сфері туризму та рекреації.
С7 Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності суб’єктів туристичного ринку.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
С8 Здатність визначати привабливість природних, історико-культурних та рекреаційних ресурсів території на засадах сталості.
С9 Здатність впровадження системи управління проєктами відповідно до специфіки розвитку туристичної галузі та моніторингу світового досвіду.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань.
ПРН2 Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і рекреації.
ПРН3 Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації.
ПРН4 Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості.
ПРН5 Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку.
ПРН6 Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, планувати результати їх стратегічного розвитку.
ПРН7 Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати механізми взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
ПРН8 Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних підходів.
ПРН9 Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на засадах економічної, соціальної і екологічної ефективності.
ПРН10 Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування.
ПРН11 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем, презентації результатів досліджень та проєкті в у сфері туризму і рекреації.
ПРН12 Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПРН13 Застосовувати найважливіші й найсучасніші способи аналізу та оцінки туристичних можливостей окремих територій для їхнього подальшого використання та розвитку туристично-рекреаційної сфери.
ПРН14 Вміння використовувати навички й технології до визначення стратегічних цілей та завдань розвитку регіональної туристичної політики та управління проєктами.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації освітньої програми забезпечується науково-педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. До реалізації програми залучається 100% педагогічних працівників з науковими ступенями та/або вченими званнями, мають теоретичну підготовку та наявність наукових публікацій із відповідної тематики. Залучаються також провідні фахівці туристичних підприємств та органів місцевої влади з питань розвитку туризму.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально – технічне забезпечення Навчальні, побутові, спортивні приміщення, де проходять заняття відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. У наявності: навчальні приміщення, комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії, бібліотека, читальні зали, точки бездротового доступу до мережі Інтернет, спортивний комплекс, гуртожитки, їдальні, санаторій-профілакторій, бази відпочинку та ін. Зокрема, комп’ютерний клас кафедри «Туристичного, готельного та ресторанного бізнесу»; навчальна лабораторія «Готельно-ресторанного бізнесу», навчальна лабораторія «Туристична фірма». Використання сучасних програм та програмних продуктів MS Office (ліцензія А-1), Zoom (ліцензійне програмне забезпечення), веб-сервіс Booking, карти Googl.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internet-представництво НУ «Запорізька політехніка»: - офіційний сайт (https://zp.edu.ua/); - системи дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу (https://moodle.zp.edu.ua/); - оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять (https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-3); - бібліотеку наукових праць (https://library.zp.edu.ua); - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі готельно-ресторанної справи (http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/397); - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку туристичної галузі. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу тощо. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України та інших процедур і заходів, що забезпечують виконання чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ No 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz N210 vid 28.06.22.pdf). Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен здобувач вищої освіти має можливість проходити навчання у ЗВО-партнерах (окремі курси, навчання протягом семестру) з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України:  НУ «Чернігівська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/stu.cn.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/nupp.edu.ua/Memorandum_pro_spilnu_diyalnist_-_3.pdf);  Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/nmu.org.ua/Memorandum_pro_spilnu_diyalnist.pdf);  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/hneu.edu.ua/Uhoda_pro_spivrobitnytstvo.pdf);  Університет імені Альфреда Нобеля (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/duan.edu.ua/Uhoda_pro_spivrobitnytstvo.pdf);  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка(ТНПУ ім. В. Гнатюка) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/tnpu.edu.ua/Dohovir_pro_partnerstvo_ta_dilove_spivrobitnytstvo.pdf);  Національний університет «Львівська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/lpnu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Національний транспортний університет (м. Київ) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ntu.edu.ua/Uhoda_pro_spivpratsiu.pdf);  Державний університет «Житомирська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ztu.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Державний університет «Житомирська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ztu.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Донецький національний університет імені Василя Стуса (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/donnu.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Національний університет «Одеська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/op.edu.ua/Uhoda_pro_partnerstvo_i_spivpratsiu.pdf);  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/pnpu.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/kpnu.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Київський національний університет культури і мистецтв (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/knukim.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Класичний приватний університет (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/zhu.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Можливість навчання за кількома спеціальностями або в кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України. Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/NakazN210vid28.06.22.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами:  Urgench State University (Узбекистан) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/urdu.uz/Cooperation_Agreement.pdf);  Maria Curie-Sklodowska University (Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/umcs.pl/Academic_Agreement_of_Cooperation.pdf);  Левенский католицький університет (Бельгія) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/kuleuven.be/Student_Exchange_Agreement.pdf);  Трансільванський університет Брасова (Румунія) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/unitbv.ro/Inter-institutional_agreement.pdf);  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/wsg.byd.pl/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Гданський університет (м. Гданськ, Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ug.edu.pl/Memorandum_of_Understanding.pdf). У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.