Профіль освітньої програми

Електричні та електронні апарати
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні та електронні апарати»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHЕA Другий цикл EQF-LLL Рівень 7 НРК України 7 кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – магістр. Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуНаявність диплому бакалавра, спеціаліста, магістра. Вступні екзамени з фаху та іноземної мови. Решта вимог визначаються «Правилами прийому до Національно-го університету «Запорізька політехніка» за освітньо-професійною програмою магістра.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку blizn1953@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Набуття теоретичних знань, практичних умінь, навичок і компетенцій, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та підготувати висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців здатних розв’язувати комплексні проблеми, а також успішного працевлаштування за обраною спеціальністю в предметній області «Електрична інженерія», освоєння програм наступних рівнів (доктора філософії) для наукових дослідників. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів, тощо.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: галузь знань 14 – Електрична інженерія спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма магістра має прикладну орієнтацію, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: дослідження проектування та виробництво електричних апаратів та силової електронної техніки
Основний фокус освітньої програми: Загальна, спеціальна освіта та професійна підготовка у галузі еле-ктроенергетики, електротехніки та електромеханіки з можливістю набуття необхідних дослідницьких навичок для наукової кар’єри. Ключові слова: електротехніка, електроенергетика, електромеханічна система, електричні апарати, силові електронні апарати.
Особливості програми: Ключовий аспект програми – орієнтація на професійну інженерну діяльність. Передбачає здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок щодо дослідження та розробки нового електричного обладнання, зокрема електричних та електронних апаратів. За період навчання в магістратурі студент повинен прийняти участь у науково-технічній конференції
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Робочі місця в науково-дослідних електроенергетичного та електротехнічного профілю, підприємствах та установах електроапаратобудування та силового електронного обладнання. Види економічної діяльності за ДК003:2010.
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК на конкурсній основі та продовжити навчання за кордоном для отримання наукового ступеня доктора філософії.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. Лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практикуми; індивідуальні заняття, консультації, виконання курсових проектів та магістерської роботи. Використання технологій змішаного навчання: інформаційно-комунікаційні, модульні, технології дослідницького навчання, технології навчання у співробітництві, проективні методики освіти.
Оцінювання: Форми контролю: рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практики. Підсумковий контроль: диференційні заліки, екзамени, що оцінюються згідно Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» введеного в дію Наказом №507 від 10.12.2021р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні комплексні проблеми і задачі під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електроте-хніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та продукування нових цілісних знань, а також проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і вимог у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):3К1. Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу, оцінки та синтезу нових та складних ідей.
3К2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми і задачі.
3К3. Здатність до пошуку, оброблення та критичного аналізу інфо-рмації з різних джерел.
3К4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
3К5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3К6. Здатність використовувати державну та іноземні мови для здійснення науково-технічної та/або професійної діяльності.
3К8. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
3К9. Здатність виявляти та оцінювати ризики.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
3К10. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення.
3К11. Здатність працювати самостійно та в команді, а також підт-римувати комунікації з колегами щодо наукових розробок та дося-гнень у галузі.
3К12. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх врахуванням.
3К13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи та відповідне програмне забезпечення при вирішенні науково-технічних, проектно-конструкторських та технологічних проблем, що виникають в процесі розробки, виробництва та експлуатації об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерно-технічних задач в процесі розробки, виробництва та експлуатації об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК3. Здатність застосовувати аналітичні методи, математичне моделювання, а також виконувати фізичні, математичні і обчислювальні експерименти при проведенні наукових досліджень.
ФК4. Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навички програмування для розв’язання типових інженерно-технічних та наукових задач у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК5. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію науково-технічних, проектно-конструкторських та технологічних рішень у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК6. Здатність розробляти та керувати науково-технічними, конструкторськими та технологічними проектами та критично оцінювати їх результати.
ФК7. Знання і розуміння закономірностей, механізмів та наслідків відмов об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки в процесі експлуатації.
ФК8. Здатність оцінювати показники надійності та ефективності функціонування об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, а також розробляти та впроваджувати заходи з підвищення їх надійності, ефективності та безпеки.
ФК9. Знання і розуміння методології та основних принципів проектування сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва електроенергетичного, електротехнічного і електромеханічного обладнання.
ФК10. Знати правила техніки безпеки та охорони праці у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, а також розуміти необхідність їх суворого дотримання при виконанні посадових обов’язків.
ФК11. Здатність розуміти та вміти використовувати та враховувати вимоги нормативно-правових актів, норм, правил й стандартів в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
ФК12. Здатність використовувати отримані знання та уміння для організації, планування та проведення науково-дослідних робіт відповідного рівня
ФК13. Здатність готувати, презентувати та захищати результати науково-дослідницької діяльності у фаховому середовищі, а також публікувати результати своїх досліджень у наукових фахових виданнях.
ФК14. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та експертизу науково-технічних, конструкторських та технологічних проектів та рішень у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ФК15. Здатність розуміти та вміти застосовувати теоретичні основи планування та проведення багатофакторних та екстремальних експериментів у галузі електротехніки, електроенергетики та електромеханіки.
ФК16. Здатність використовувати методи планування експерименту для побудови математичних моделей об’єктів електротехніки, електроенергетики та електромеханіки та відповідних процесів.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК17с. Здатність використовувати програмне забезпечення для комп’ютерного моделювання та автоматизованого проектування електричних та електронних апаратів, а також технологічних процесів їх виробництва.
ФК18с. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для проведення наукових досліджень та випробувань електричних та електронних апаратів в процесі розробки, виробництва та експлуатації.
ФК19с. Здатність застосовувати сучасне експериментальне та випробувальне обладнання, а також володіти технологічними методами досліджень та випробувань електричних та електронних апаратів.
ФК20с. Здатність розробляти, програмувати, налаштовувати та діагностувати мікропроцесорні та мікроконтролерні системи керування та контролю електричних та електронних апаратів.
ФК21с. Здатність науково обґрунтовувати вибір матеріалів, обладнання та застосування методів проектування технологічних процесів виробництва електричних та електронних апаратів.
ФК22с. Здатність розробляти та розраховувати схеми електричних та електронних апаратів різного призначення, визначати склад їх основних елементів та розраховувати режими їх роботи.
ФК23с. Здатність застосовувати сучасні технології виробництва, розробляти технологічну документацію, вибирати оптимальні методи та матеріали для виготовлення деталей та вузлів електричних та електронних апаратів.
ФК24с. Здатність розуміти та вміти застосовувати методи аналізу та необхідний математичний апарат для визначення оптимальних інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів.
ФК25с. Здатність розробляти та реалізовувати фізичні, математичні та інформаційні моделі фізичних процесів і явищ в електричних та електронних апаратах.
ФК26с. Здатність складати та реалізовувати алгоритми, математичні методи, а також сучасні програмні продукти для вирішення задач оптимізації конструкцій електричних та електронних апаратів.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН-1. Знати системи управління охороною праці на галузевому та виробничому рів-нях, а також умови та характеру праці (показники шкідливості та небезпечності виробни-чого середовища, важкості та напруженості трудового процесу) в організаціях галузі.
ПРН-2. Визначати шляхи зменшення напруженості та важкості трудового процесу та застосувати заходи та засоби поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці.
ПРН-3. Практично забезпечувати якісне виконання працівниками технологічних процесів із дотриманням правил техніки безпеки, протипожежного захисту та вимог приро-доохоронного законодавства.
ПРН-4. Знати філософські проблеми наукового пізнання, закони розвитку сучасного суспільства на рівні новітніх досягнень у галузі, а також теоретико-методологічні засади педагогіки вищої школи.
ПРН-5. Знати історію розвитку вищої освіти, особливості пізнавальних процесів, шляхи забезпечення успішного навчання і розвитку особистості, нормативні та законодавчі документи про вищу освіту.
ПРН-6. Планувати педагогічну діяльність та усвідомлювати її мету у конкретних ситуаціях, а також здійснювати навчання (лабораторні та практичні заняття) та виховання студентів відповідно до педагогічних закономірностей і принципів.
ПРН-7. Розпізнавати і оцінювати характерні соціально-психологічні ситуації у професійній діяльності, використовувати систему психологічних та етичних критеріїв та закономірностей конструктивного спілкування, основних вимог ділового та міжнародного етикету, правил організації різних форм ділових контактів.
ПРН-8. Володіти психологічним інструментарієм цілеспрямованого впливу на особистість і групу в системі професійних відносин, принципами та правилами академічної чесності в освітній та науковій діяльності.
ПРН-9. Здатність забезпечувати оперативне керування та контроль роботою персоналу підрозділу, брати участь у його мотивації та стимулюванні з метою подальшого навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації.
ПРН-10. Вести технічну документацію (графіки роботи, інструкції, кошториси, плани, заявки на матеріали та обладнання), систематизувати та узагальнювати інформацію по використанню та формуванню ресурсів підприємства).
ПРН-11. Брати участь у підтримці єдиного інформаційного простору планування та управління підприємством на всіх етапах життєвого циклу виробленої продукції.
ПРН-12. Брати участь у проведенні техніко-економічного і функціонально-вартісного аналізу ринкової ефективності створюваного продукту.
ПРН-13. Обирати напрям та розробляти плани наукових досліджень, а також приймати в ньому участь з урахуванням сучасних проблем в області електроенергетики, електроте-хніки та електромеханіки.
ПРН-14. Володіти методами системного аналізу, а також математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів в електричних та електронних апаратах з використан-ням сучасного технічного та програмного забезпечення.
ПРН-15. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності електрое-нергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних елект-ричних та електронних апаратів та систем.
ПРН-16. Застосовувати сучасні управлінські технології, спрямовані на вдосконалення професійної діяльності в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
ПРН-17. Володіти методами планування експерименту та вміти будувати математичні моделі об’єктів та процесів у галузі електротехніки, електроенергетики та електромехані-ки.
ПРН-18. Знати методологію та методи планування та проведення наукових досліджень, а також аналізу та інтерпретації їх результатів.
ПРН-19. Знаходити інформацію на ресурсах для пошуку освітніх програм, грантів та стипендій Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу.
ПРН-20. Організовувати та проводити наукові дослідження, а також готувати та публікувати їх результати у фахових виданнях дотримуючись принципів та правил академічної доброчесності в освітній та науковій діяльності.
ПРН-21. Брати участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки співпрацюючи з іноземними науковцями та фахівцями.
ПРН-22. Класифікувати інформаційні джерела наукових досліджень; працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами з метою пошуку та аналізу базової інформації і її використання у науково-дослідній роботі.
ПРН-23. Впроваджувати автоматизацію та інформатизацію наукових досліджень у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки з метою підвищення ефективності та якості їх результатів.
ПРН-24. Розробляти методики, планувати та проводити експериментальні дослідження, обробляти отримані дані за допомогою методів математичної статистики, аналізувати їх результати, складати математичні моделі та оцінювати їх адекватність.
ПРН-25. Ставити і вирішувати інноваційні наукові та інженерно-технічні завдання з використанням методів системного аналізу і моделювання об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки та відповідних процесів.
ПРН-26. Аналізувати структуру технологічних процесів, технології складання вузлів електричних та електронних апаратів, а також застосовувати відповідні моделі раціонального вибору обладнання та визначення оптимальних параметрів технологічного процесу.
ПРН-27. Знати та вміти застосовувати основні принципи і методи оптимізації при вирішенні інженерно-технічних задач в процесі проектування електричних та електронних апаратів.
ПРН-28. Створювати моделі та реалізовувати алгоритми розв’язання задач оптимізації електричних та електронних апаратів із застосуванням сучасних програмних засобів, аналізувати отримані результати та робити відповідні висновки.
ПРН-29. Знати основні методи аналізу і розрахунку основних елементів електричних та електронних апаратів, а також принципи й особливості побудови сучасних систем їх автоматизованого проектування.
ПРН-30. Обґрунтовувати теоретичну доцільність та практичну ефективність, а також вміти використовувати інструментарій та програмні продукти існуючих систем автоматизованого проектування електричних та електронних апаратів, впроваджувати результати проектного аналізу.
ПРН-31. Обґрунтовувати основні параметри електричних та електронних апаратів, вибирати оптимальні інженерні, проектні та технологічні рішення, матеріали для деталей при створенні продукції з врахуванням вимог якості, надійності, вартості, строків виконання, а також вимог безпеки виробництва.
ПРН-32. Виявляти та аналізувати похибки вимірювань, причини їх виникнення, знати методи їх зменшення, застосовувати основи кореляційного та регресійного аналізу, мето-дів інтерполяції, згладжування та апроксимації.
ПРН-33. Впроваджувати автоматизацію наукових досліджень у галузі електроенерге-тики, електротехніки та електромеханіки, підвищувати точність, швидкодію та надійність систем вимірювання та діагностики.
ПРН-34. Знати сучасні організаційні основи, основні задачі та зміст досліджень та ви-пробувань, що проводяться в процесі розробки, промислового виробництва та експлуата-ції електричних та електронних апаратів.
ПРН-35. Знати структуру та основні схемні та технічні рішення основних елементів сучасних випробувальних установок, а також основні методи та технічні засоби прове-дення експериментальних досліджень та випробувань електричних та електронних апара-тів.
ПРН-36. Розробляти програми та методики випробувань електричних та електронних апаратів, а також складати протоколи за результатами випробувань електричних та елект-ронних апаратів.
ПРН-37. Планувати та здійснювати експериментальні дослідження та випробування електричних та електронних апаратів, оцінювати їх результати та приймати відповідні рішення щодо їх якості.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідність не менш п’яти показникам, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників , що забезпечують навчальний процес, (відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМ України від 10 травня 2018 р. № 347). Усі викладачі, що забезпечують навчальний процес: - є провідними фахівцями у галузі, що відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; - мають наукові ступені та вчені звання та мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи; - активно проводять наукові дослідження та публікують їх результати у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; - регулярно (не рідше ніж раз на п’ять років) підвищують кваліфікацію у провідних навчальних або науково-дослідних інституціях. До навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, дослідницько-лабораторним обладнанням, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам і дозволяє пов-ністю задовільнити освітній процес протягом всього циклу підго-товки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура, яка повністю відповідає нормальному функціонуванню освітнього процесу.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення здійснюється підручниками, навчальними посібниками тощо та електронними ресурсами (забезпече-ність бібліотеки не менш як п’ятьма найменуванням вітчизняних та закордонних фахових періодичних фахових видань відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді). Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності відповідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навча-льного плану. Основні ресурси: - посилання на офіційний веб сайт; - наукова бібліотека; - електронний репозитарій; - електронні навчальні курси.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та вищим навчальними закладами України
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів. Міжнародні проекти програми ТЕМПУС та ERASMUS+, у реалізації яких бере участь НУ «Запорізька політехніка»
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Згідно з ліцензією НУ «Запорізька політехніка» за освітньою програмою можуть навчатись іноземці та/або особи без громадянства. Навчальні плани для цього контингенту мають розширену підготовку з української мови. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї/кількох/усіх дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною (англійською) мовою утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому програма заклади вищої освіти забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту ква-ліфікаційної та завершується видачею документу встановленого зразка про прису-дження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з електроенер-гетики, електротехніки та електромеханіки.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є вико-нання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить пере-вірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної ко-місії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної та завершується видачею документу встановленого зразка про прису-дження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є вико-нання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти магістра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роботи є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання ним принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії. Захист відбувається з використанням презентаційного матеріалу та креслень.