Профіль освітньої програми

Промислове та цивільне будівництво 2023
Спеціальність192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Будівельне виробництво та управління проектами»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний
Кваліфікаційний рівень / циклQF for ЕНЕА - другий цикл, EQF for LLL - 6 рівень; Національна рамка кваліфікацій України - 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з будівництва та цивільної інженерії
Передумови вступуДля здобуття освітнього рівня «бакалавр» можуть вступати особи, що здобули повну загальну середню освіту, освітній рівень «молодший бакалавр» та освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»). Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку професійних кадрів у сфері будівництва та цивільної інженерії шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для розв’язання комплексних задач в галузі проектування, зведення, експлуатації, діагностики та реконструкції будівель і споруд, інженерного забезпечення та обладнання будівельних об’єктів.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності: технології, будівлі та інженерні споруди, процеси їх проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції. Мета навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення практичних питань у сфері будівництва та цивільної інженерії. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, способи та методи створення та утримання будівель та інженерних споруд. Методи, методики та технології: експериментальні методи досліджень матеріалів і процесів, методи фізичного та математичного моделювання, методики проектування, технології виготовлення конструкцій, матеріалів та виробів, технології зведення будівель та інженерних споруд, знищення об’єктів будівництва та утилізації відходів. Інструменти та обладнання: експериментально-вимірювальне обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень у будівництві та цивільній інженерії.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Програма враховує сучасні тенденції розвитку будівельної галузі та охоплює дисципліни, які передбачають поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками майбутньої професійної діяльності. За рахунок вибіркової складової, передбачається формування індивідуальної траєкторії здобувача з орієнтацією на розвиток сучасних технологій будівельного виробництва та розв’язання реальних прикладних задач будівництва та цивільної інженерії.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Область професійної діяльності - створення об’єктів у галузі будівництва та цивільної інженерії, що включає проектування, будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та експлуатацію об’єктів. Випускники можуть працювати на первинних посадах, за професіями, які визначені Національним класифікатором України:Класифікатор професій (ДК 003:2010): 3112 – Технік-будівельник 3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки Професії та професійні назви робіт згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISC0-08): 3112 – Civil engineering technicians 3119 – Physical and engineering science technicians not elsewhere classified
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Основними підходами є студентоцентроване та проблемно-орієнтовне навчання, електронне навчання, самонавчання, і навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, аудиторних або online консультацій, індивідуальних занять, самостійної та проектної роботи з використанням мультимедійного обладнання. Навчання критиці власної роботи, конструктивній критиці роботи інших, продуктивному використанню критичних зауважень з боку інших. Самостійна робота з інформацією у бібліотеці університету та використання ресурсів інтернету. Індивідуальні консультації викладачів університету, керівників і провідних спеціалістів підприємств будівельної галузі. Робота студентів у складі робочих груп при виконанні спільних комплексних проектів. ОПП передбачено не менш 25% обсягу навчання за вибором студента
Оцінювання: Система оцінювання якості підготовки бакалаврів включає: вхідний, поточний, підсумковий (семестровий), ректорський контроль та атестацію здобувачів вищої освіти. Поточний контроль охоплює визначені програмою освітнього компоненту контрольні заходи, що відбуваються під час лабораторних, практичних і семінарських занять, а також оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань (крім завдань, що є окремими освітніми компонентами та атестації). Підсумковий контроль з освітнього компонента може здійснюватися у формах семестрового екзамену (з можливістю урахування результатів проміжного (рубіжного) контролю), захисту курсового проєкту/роботи чи звіту з практики або заліку в терміни, встановлені індивідуальним навчальним планом здобувача. Семестровий екзамен, відповідно до програми освітнього компонента, може відбуватися в усній чи письмовій формі або у формі комп’ютерного тестування. Оцінка за залік визначається за результатами поточного та проміжного (рубіжного) контролю і не передбачає проведення окремого заходу та присутності здобувача. Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100- бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище або оцінки «зараховано» передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного, проміжного (рубіжного) контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі будівництва та цивільної інженерії.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК5 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК7 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань видів економічної діяльності).
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активною відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК11 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти по громадянські свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та науково обґрунтовану характеристику, змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питаннях української культури.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність використовувати концептуальні наукові та практичні знання з математики, хімії та фізики для розв’язання складних практичних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії.
ФК2 Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, методів та принципів економіки та менеджменту для раціональної організації та управління будівельним виробництвом.
ФК3 Здатність проектувати будівельні конструкції, будівлі, споруди та інженерні мережі промислового та цивільного призначення, з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів, правових, соціальних, екологічних, техніко-економічних показників, наукових та етичних аспектів, і сучасних вимог нормативної документації у сфері архітектури та будівництва, охорони довкілля та безпеки праці.
ФК4 Здатність обирати і використовувати відповідні обладнання, матеріали, інструменти та методи для проектування та реалізації технологічних процесів будівельного виробництва.
ФК5 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних задач будівництва та цивільної інженерії.
ФК6 Здатність до інжинірингової діяльності у сфері будівництва, складання та використання технічної документації.
ФК7 Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у сфері архітектури та будівництва у непередбачуваних робочих контекстах.
ФК8 Усвідомлення принципів проектування сельбищних територій.
ФК9 Здатність здійснювати організацію та керівництво професійним розвитком осіб та груп у сфері архітектури та будівництва.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК10 Здатність до проектування будівель та споруд промислового та цивільного призначення з використанням збірних і монолітних залізобетонних, металевих, кам’яних та дерев’яних конструкцій, в тому числі застосовуючи сучасні програмні комплекси.
ФК11 Знання та розуміння будівельної механіки та її застосування при розрахунку й проектуванні будівельних конструкцій із використанням систем автоматизованого проектування.
ФК12 Здатність аналізувати властивості грунтів основи, обирати та проектувати економічні фундаменти різних типів (неглибокого закладання, пальові) з урахуванням взаємодії будівельних конструкцій між собою та із неоднорідним природним або штучним ґрунтовим середовищем при різних за характером навантаженнях.
ФК13 Здатність забезпечити організацію будівництва будівель та інженерних споруд різної архітектурної та технічної складності із використанням сучасних конструкційних матеріалів та енергоефективних технологій.
ФК14 Здатність до проектування організаційно-технологічних рішень зведення будівель та споруд, володіння базою сучасних технологій будівельного виробництва і вміння впроваджувати їх у практичну діяльність з урахуванням техніко-економічних показників.
ФК15 Здатність до участі в управлінні комплексними будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та забезпеченням якості робіт.
ФК16 Здатність прогнозувати та вміти оцінювати економічну доцільність зведення будівель та інженерних споруд на етапі проектування.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук, сучасні моделі, методи та програмні засоби підтримки прийняття рішень для розв’язання складних задач будівництва та цивільної інженерії.
РН2 Брати участь у дослідженнях та розробках у сфері архітектури та будівництва.
РН3 Презентувати результати власної роботи та аргументувати свою позицію з професійних питань, фахівцям і нефахівцям, вільно спілкуючись державною та іноземною мовою.
РН4 Проектувати та реалізовувати технологічні процеси будівельного виробництва, використовуючи відповідне обладнання, матеріали, інструменти та методи.
РН5 Використовувати та розробляти технічну документацію на усіх стадіях життєвого циклу будівельної продукції.
РН6 Застосовувати сучасні інформаційні технології для розв’язання інженерних та управлінських задач будівництва та цивільної інженерії.
РН7 Виконувати збір, інтерпретацію та застосування даних, в тому числі за рахунок пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.
РН8 Раціонально застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення.
РН9 Проектувати будівельні конструкції, будівлі, споруди, інженерні мережі та технологічні процеси будівельного виробництва, з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів, правових, соціальних, екологічних, техніко-економічних показників, наукових та етичних аспектів, і сучасних вимог нормативної документації, часових та інших обмежень, у сфері архітектури та будівництва, охорони довкілля та безпеки праці.
РН10 Приймати та реалізовувати раціональні рішення з організації та управління будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації.
РН11 Оцінювати відповідність проектів принципам проектування міських територій та об’єктів інфраструктури і міського господарства.
РН12 Мати поглиблені когнітивні та практичні уміння навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач в галузі будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації).
РН13 Здійснювати організацію та керівництво професійним розвитком осіб та груп у сфері архітектури та будівництва.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН14 Застосовувати основні принципи, теорії та методи будівельної механіки для розрахунку елементів будівель та споруд при дії навантажень та впливів різного характеру з урахуванням їх взаємодії, з використанням систем автоматизованого проектування.
РН15 Демонструвати вміння розраховувати та конструювати залізобетоні (монолітні та збірні), кам’яні, металеві та дерев’яні конструкції та вузли їх з’єднання із використанням вимог нормативних документів, забезпечуючи надійні та економічно обґрунтовані проектні рішення.
РН16 Аналізувати та застосовувати результати інженерно-геологічних вишукувань, обґрунтовано обирати несучі шари ґрунтів основи, проектувати фундаменти різних типів та знати основні підходи при будівництві на територіях із складними інженерно-геологічним умовами.
РН17 Забезпечувати організацію будівництва будівель та інженерних споруд різної архітектурної та технічної складності із використанням сучасних енергоефективних конструкційних матеріалів та технологій.
РН18 Застосовувати при проектуванні організаційно-технологічних рішень зведення будівель та споруд базу сучасних технологій будівельного виробництва і вміти впроваджувати їх у практичну діяльність.
РН19 Впроваджувати ефективні методи управління комплексними будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення та забезпеченням якості робіт.
РН20 Прогнозувати та оцінювати економічну доцільність зведення будівель та інженерних споруд на етапі проектування.
РН21 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства.
РН22 Демонструвати набуті знання та вміння у практичній діяльності та повсякденному житті для підвищення працездатності, збереження та зміцнення здоров’я, організації і проведення активного відпочинку та участі в спортивних змаганнях.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.
Матеріально-технічне забезпечення: Приміщення кафедри будівельного виробництва та управління проектами розташовані у 7 навчальних, лабораторних та допоміжних аудиторіях загальною площею 302,5 кв.м., які розташовані в п’ятому навчальному корпусі університету. Площа, яка відведена, під навчальні аудиторії, лабораторії та комп’ютерний клас складає 243,7 кв.м. Кімнати професорського і викладацького складу займають площу в 58,8 кв.м. Частина занять проводяться в комп’ютерному класі НУ «Запорізька політехніка», оснащених ліцензійними операційними системами та прикладним програмним забезпеченням, наприклад: MS Office, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, Robot Structural Analysis, ЛІРА-САПР. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення: • Наявність опису освітньо-професійної програми. Наявність навчального плану • Наявність робочих програм з кожної навчальної дисципліни навчального плану. • Наявність навчально-методичного комплексу забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану. • Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. • Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загально-університетську платформу moodle.zp.edu.ua. Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв.), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS), Web of Science. http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka). Нa офіційному веб-сайті НУ «Запорізька політехніка» розміщена основна інформація про її діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, правила прийому, контактна інформація).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна академічна мобільність реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво, міжнародних програм і проектів, договорів про співробітництво з іноземними закладами вищої освіти, а також може бути реалізована учасниками освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією академії на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. Основна міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно програм ERASMUS+ https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої проектної задачі в сфері будівництва та/або цивільної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Захист бакалаврської дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні Екзаменаційної комісії з держаної атестації здобувачів вищої освіти.