Профіль освітньої програми

Фізичне виховання 2023
Спеціальність017 Фізична культура і спорт
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Управління фізичною культурою та спортом»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр фізичної культури і спорту
Передумови вступуПовна загальна середня освіта
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку nivis73@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність 017 Фізична культура і спорт Об’єкти вивчення та діяльності: сфера фізичної культури і спорту Теоретичний зміст предметної області: парадигми, концепції, теорії фізичної культури і спорту; соціально-гуманітарні науки; педагогіка і психологія; основи анатомії, фізіології, біохімії, гігієни, спортивної медицини; загальна теорія здоров’я, здорового способу життя. Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності; спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній культурі і спорті; словесні, наочні та практичні методи фізичного виховання та спортивної підготовки; технології організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; надання долікарської допомоги; інформаційно-комунікаційні технології. Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно- комунікативне обладнання; спеціалізоване програмне забезпечення; фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Програма акцентована на: фізичне виховання дітей, підлітків та юнаків; вивчення теоретичних засад та методики підготовки спортсменів різного віку; формування умінь організації спортивних змагань і фізкультурних заходів. Ключові слова: фізичне виховання, спорт, тренер-викладач, навчально-тренувальний процес, спортивно-масова робота
Особливості програми: Поглиблене вивчення фізичного виховання як педагогічного процесу, спрямованого на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму дітей, підлітків та юнаків, формування у них основних життєво важливих рухових навичок, знань та вмінь з метою підготовки для майбутньої успішної життєдіяльності. Формування компетентностей, необхідних тренеру-викладачу дитячо-юнацького спорту
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Після закінчення навчання за освітньою програмою, випускник здатен займати відповідну первинну посаду, кваліфікаційні вимоги якої передбачають наявність ступеня бакалавра, у суб’єктах господарювання, які здійснюють такі види економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010): - 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; - 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку; - 93.11 Функціонування спортивних споруд; - 93.12 Діяльність спортивних клубів; - 93.13 Діяльність фітнес-центрів; - 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; - 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг.
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітній процес здійснюється на засадах академічної свободи та доброчесності, студентоцентрованого навчання, компетентнісного підходу, партнерства науково педагогічних працівників і студентів, забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії, самоосвіти, проблемно-орієнтованого навчання, інтеграції навчальної та наукової діяльності, професійної спрямованості. Переважно використовуються такі методи навчання: проблемно-пошуковий; евристичний; інформаційно-рецептивний; проектний; інтерактивні методи (мозковий штурм, «круглий стіл», тренінги, ділові ігри, «кейс-стаді» тощо), у тому числі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.
Оцінювання: Поточний контроль: опитування; доповіді на практичних заняттях; експрес-контроль; перевірка результатів виконання індивідуальних завдань; презентації; ессе; тестування знань. Семестровий контроль: екзамени та заліки з урахуванням суми накопичених протягом вивчення дисципліни балів, захист звітів з практики Атестація здобувачів вищої освіти у формі кваліфікаційного екзамену. Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук з фізичного виховання і спорту, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК2 Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК3 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій
ЗК4 Здатність працювати в команді.
ЗК5 Здатність планувати та управляти часом.
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК9 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК10 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК12 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.
ФК2 Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях.
ФК3 Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення.
ФК4 Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують.
ФК5 Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя.
ФК6 Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту.
ФК7 Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини.
ФК8 Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.
ФК9 Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.
ФК10 Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми.
ФК11 Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом.
ФК12 Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.
ФК13 Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.
ФК14 14. Здатність до безперервного професійного розвитку.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК15 Здатність до відбору перспективних спортсменів на етапах багаторічної підготовки.
ФК16 Здатність до організації спортивних змагань і фізкультурних заходів.
ФК17 Здатність до суддівства спортивних змагань.
ФК18 Здатність до планування і організації тренувального процесу спортсменів різного віку.
ФК19 Здатність здійснювати фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму дітей, підлітків та юнаків.
ФК20 Здатність формувати в учнівській молоді життєво важливі рухові компетентності, необхідні у майбутній життєдіяльності.
ФК21 Здатність організувати виконання військово-прикладних вправ у фізичному вихованні здобувачів повної загальної середньої освіти

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.
РН2 Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування.
РН3 Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
РН4 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення.
РН5 Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.
РН6 Мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці.
РН7 Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами.
РН8 Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань.
РН9 Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.
РН10 Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи.
РН11 Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного спорту.
РН12 Аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях.
РН13 Використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності оздоровчої спрямованості.
РН14 Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом
РН15 Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.
РН16 Надавати долікарську медичну допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі людини.
РН17 Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини.
РН18 Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною культурою і спортом.
РН19 Аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства.
РН20 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
РН21 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН22 Здійснювати відбір перспективних спортсменів на всіх етапах багаторічної підготовки.
РН23 Уміти організувати спортивні змагання і фізкультурні заходи.
РН24 Уміти судити спортивні змагання.
РН25 Керувати тренувальним процесом спортсменів різного віку.
РН26 Планувати, керувати і корегувати фізичний розвиток, функціональний стан організму дітей, підлітків та юнаків.
РН27 Формувати в учнівській молоді рухові компетентності, необхідні у майбутній життєдіяльності.
РН28 Володіти навичками організації виконання військово-прикладних вправ учнівською молоддю

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес з реалізації програми, відповідають кадровим вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
Матеріально-технічне забезпечення: Площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу з реалізації програми, рівень забезпеченості їх комп’ютерними робочими місцями та мультимедійним обладнанням, соціально-побутова інфраструктура відповідають вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення: - наявність п’яти вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у бібліотеці університету; - доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого спеціальності профілю; - офіційний веб-сайт університету: https://zp.edu.ua/ - сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою: - система дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» на основі платформи Moodle. Навчально-методичне забезпечення: - ця Програма, навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за цією Програмою; - робочі програми з усіх навчальних дисциплін Програми; - програми з усіх видів практичної підготовки; - методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за цією Програмою.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можлива (на загальних підставах у межах України).
Міжнародна кредитна мобільність: Можлива у рамках програми (проведення закордонних практик з укладанням угод щодо академічної мобільності за встановленої формою).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе відповідно до умов, визначених законодавством України.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» проводиться у формі атестаційного екзамену, який має оцінити рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом і освітньою програмою. Атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується врученням документу встановленого зразка про присудження здобувачу освіти освітньої кваліфікації бакалавра фізичної культури і спорту. Успішне засвоєння змісту одного з блоків вибіркових дисциплін, а також захист звіту з виробничої практики дає підставу для присвоєння професійної кваліфікації: тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції), суддя з виду спорту.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: