Профіль освітньої програми

Журналістика 2023
Спеціальність061 Журналістика
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Журналістика»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний
Кваліфікаційний рівень / цикл Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; НРК України – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл; EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр журналістики
Передумови вступуНаявність атестата про повну загальну середню освіту, диплом «молодшого бакалавра» (молодшого спеціаліста), наявність сертифікатів ЗНО з предметів, визначених Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку hittvzhur@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма має на меті підготовку фахівців, які володіють компетенціями в галузі журналістики й здатні виконувати складні спеціалізовані завдання та розв’язувати практичні проблеми в галузі журналістики, що передбачає застосування положень і методів соціально-комунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов щодо забезпечення ефективності комунікаційної діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми:  - об’єкт діяльності: журналістика, журналістика та соціальні комунікації; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів; - цілі навчання: підготовка до професійної діяльності в медіасфері, що включає виробничі процеси, організаційно-управлінські, проектні, комунікаційні, рекламно-інформаційні та прогностично-аналітичні функції; формування відповідних компетентностей для подальшого навчання та розвитку; - теоретичний зміст предметної області: поняття про журналістику, журналістику та соціальні комунікації як соціокомунікаційні інститути; - методи, методики та технології: прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері соціальних комунікацій і журналістиці; - інструменти та обладнання: телевізійне та радіообладнання, компʼютерна техніка, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Професійна освіта в галузі журналістики з фокусуванням на підготовці фахівця, який, розуміючи природу і закономірності соціальних комунікацій, функціональні особливості і методологію створення медійних продуктів, спроможний ефективно використовувати свої знання та вміння для задоволення суспільних потреб у інформації різного типу.
Особливості програми: Опанування студентом новітніх технологій виробництва та подачі контенту з використанням найновіших електронних систем, мультимедійних засобів. Випускник має володіти основними методами, методиками й технологіями, засобами та знаряддями, що використовують у сфері практичної журналістики та соціальних комунікацій, необхідні для реалізації проектів.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Робочі місця у редакціях різних медіаструктур, видавництвах, інформаційних, рекламних та PR-агенціях на посадах журналіста, редактора, фотокореспондента, фахівця з інтерв’ювання, радіо-, теле-та ін. ведучого.
Подальше навчання: Можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Програмою передбачено студентоцентроване навчання. Форми організації навчання: лекції, інтерактивні лекції, мультимедійні лекції, семінарські, практичні заняття та індивідуальні завдання, консультації, самостійна робота, виконання кваліфікаційної роботи. Технології дистанційного навчання.
Оцінювання: Усні та письмові іспити, заліки, диференційовані заліки, захисти навчальної, виробничої, переддипломної практик, захист кваліфікаційної роботи. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціально-комунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК3 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК6 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК7 Здатність працювати в команді.
ЗК8 Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різновиди та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК11 Здатність спілкуватися державною мовою.
ЗК12 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності.
ФК2 Здатність формувати інформаційний контент.
ФК3 Здатність створювати медіапродукт.
ФК4 Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність.
ФК5 Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.
ФК6 Здатність до провадження безпечної медіадіяльності
ФК7 Здатність формувати інформаційний контент у сфері економіки, права, культури та мистецтва, соціальних питань та інших видів діяльності.
ФК8 Здатність створювати медіапродукт у сфері відображення економічних, правових, політичних питань, питань культури та мистецтва, соціальних питань та інших видів діяльності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.
РН2 Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.
РН3 Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами.
РН4 Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
РН5 Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.
РН6 Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків.
РН7 Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.
РН8 Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.
РН9 Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства.
РН10 Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень.
РН11 Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою.
РН12 Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, іноземною мовою.
РН13 Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук.
РН14 Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обовʼязкових джерел інформації.
РН15 Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.
РН16 Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію.
РН18 Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.
РН19 Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обовʼязкових джерел інформації у сфері відображення права, культури та мистецтва, спорту, соціальних, політичних, екологічних, гендерних питань та інших видів діяльності.
РН20 Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення правових, мистецьких, спортивних, соціальних, політичних, екологічних, гендерних питань та інших видів діяльності.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Основний склад викладачів, які залучені до викладання за спеціальністю 061 «Журналістика», освітньо-професійною програмою «Журналістика», складається з професорсько-викладацького складу кафедри журналістики НУ «Запорізька політехніка». Професійна діяльність викладачів відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову, є активними й визнаними вченими, мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні. До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків зі сфери журналістики.
Матеріально-технічне забезпечення: До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними аудиторіями, буфети, фізкультурно-оздоровчий комплекс, гуртожитки. Освітній процес за освітньою програмою «Журналістика» здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах університету, які обладнані мультимедійними засобами навчання. Крім того, при випусковій кафедрі журналістики діє навчальна лабораторія журналістської майстерності, яка відповідає потребам дисциплін, що викладаються згідно навчального плану.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - навчально-методичні матеріали, підготовлені викладачами (підручники, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, семінарських занять, курсового проєктування тощо) як у паперовому, так й в електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо); - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі 06 «Журналістика».
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).) Договір № 215 юр про співпрацю від 4 травня 2023 р. між Національним університетом «Запорізька політехніка» та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота являє собою виготовлений інформаційний продукт або проект інформаційної акції чи інформаційну акцію, до яких додають пояснювальну записку. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у сфері соціальних комунікацій, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» або його підрозділу, або у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.