Профіль освітньої програми

Дизайн 2023
Спеціальність022 Дизайн
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Дизайн»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень; за Національною рамкою кваліфікацій України – 7 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (Second cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 7
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр дизайну
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготувати висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання у галузі графічного дизайну. Це передбачає проведення наукових і проєктних досліджень у галузі теорії та методології дизайну і характеризується комплексністю нових завдань, які висуває перед професійними дизайнерами сучасна дизайнерська теорія і практика; засвоєння здобувачами системних знань та навичок, набуття компетентностей, що відображуються в програмних результатах навчання. Мета освітньо-професійної програми (далі – ОПП) відповідає Місії та Стратегії розвитку університету НУ «Запорізька політехніки» (https://zp.edu.ua/strategiya-rozvytku)
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» Об’єкт: об’єкти та процеси дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини. Цілі навчання: формування фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення наукових і проєктних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення якості предметно-просторового та візуально-інформаційного середовища, заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів дизайну (за спеціалізаціями). Методи, методики та технології: теорія і методологія проведення наукових та проєктних досліджень у сфері дизайну; інноваційні стратегії проєктування об’єктів дизайну; методика викладання мистецьких (дизайнерських) дисциплін. Інструменти та обладнання: обладнання, техніки та технології роботи у відповідних матеріалах, сучасні програмні продукти, що застосовуються у сфері дизайну.
Орієнтація освітньої програми: Освітня-професійна. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері графічного дизайну та реалізує це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни та модулі, що включені в програму, орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Збалансоване поєднання фахових та міждисциплінарних теоретичних знань із практичними проєктними навичками, проведення аудиторних практичних занять, де здобувачі навчаються у викладачів-професіоналів графічного дизайну та мистецтва, обов’язкове проходження переддипломної практики на базі виробничих підприємств відповідного профілю міста Запоріжжя та інших регіонів України. Підготовка магістрів дизайну здійснюється на природно-екологічних, рекреаційно-туристичних та етнокультурних особливостях Запорізького регіону. Це передбачає поглиблене вивчення національних традицій українського мистецтва й архітектури, етноархітектури Запорізького краю, як центру Запорізького козацтва, народних, художніх промислів сусідньої Дніпропетровщини (передусім петриківського декоративного розпису) та вміння їх інтерпретувати в проєктних рішеннях у галузі графічного дизайну в поєднанні з дизайном архітектурного середовища.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускники здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій сфери обслуговування усіх форм власності та організаційно-правових форм; можуть займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» займати первинні посади, а також керівні посади відповідно до професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: «Класифікатор професій ДК 003:2010»: 1237.1 – Головний дизайнер (художник-конструктор); 1237.1 – Головний дизайнер (художник-конструктор) проєкту; 2452.1 – Дизайнер-дослідник; 2452.2 – Дизайнер графічних робіт; 2452.2 – Дизайнер мультимедійних об’єктів; 2452.2 – Дизайнер пакування; 2452.2 – Художник-графік телебачення; 2452.2 – Художник-мультиплікатор; 2310 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів. Згідно International Standard of Occupations 2008 (ISCO) магістр дизайну може виконувати роботу й займати посади з підкласу 2166 Graphic and Multimedia Designers/
Подальше навчання: Має право на освоєння програм доктора мистецтв, доктора філософії, міждисциплінарних програм, близьких до дизайну. Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK України
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Форми аудіторні (лекції, лабораторні, практичні, семінарськи, індивідуальні), позааудиторні (консультації, практики), дистанційні навчальні заняття, самостійна робота. - опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою (наприклад, студентоцентроване навчання, самонавчання, навчання на основі дизайнерської практики); - інтенсивний характер навчання (заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, робота в міні-іграх, обмін досвідом); - практична спрямованість (використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики дизайнерських підприємств та організацій, які функціонують в Україні); - модульний формат навчання (поєднання настановчих сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримати вищу освіту без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних технологій (самостійна робота студентів із застосуванням електронних підручників та посібників, мультимедійних технологій, робота в дистанційному просторі з використанням moodle.zp.ua, zoom, Google Classroom тощо). Робота в графічних майстернях. Цифрові графічні редактори як основний інструмент виконання завдань.
Оцінювання: Семестрові екзамени та заліки, захист курсової роботи (проєкту), захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи, тощо. Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів (за 100-бальною шкалою) та оцінка «зараховано» (за двобальною шкалою). Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю. Методи оцінювання результатів навчання розроблено відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»», затвердженого наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507 і відображені у робочих програмах та силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.
ЗК3 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК4 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК5 Здатність розробляти та керувати проєктами.
ЗК6 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність здійснювати концептуальне проєктування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог (за спеціалізацією).
ФК2 Здатність проведення проєктного аналізу усіх впливових чинників і складових проєктування та формування авторської концепції проєкту.
ФК3 Здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв’язки у розвитку дизайну та сучасних видів мистецтв.
ФК4 Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну.
ФК5 Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки дизайнерів; планування власної науково-педагогічної діяльності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК6 Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій.
ФК7 Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями), а також методики використання апаратних і програмних засобів комп’ютерних технологій.
ФК8 Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну.
ФК9 Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги).
ФК10 Вміння переконливо демонструвати споживачу привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту.
ФК11 Здатність до інтеграції традиційних елементів українського етнодизайну із сучасними тенденціями та потребами, створювати унікальні проєкти із етнічною ідентичністю.
ФК12 Здатність до критичного аналізу дизайнерських рішень та ідей з філософської точки зору та розуміння їхнього впливу на споживачів та суспільство, відношення до культури та етичних аспектів.
ФК13 Вміння розробляти стратегію, концепцію та дизайн для різноманітних об’єктів графічного дизайну з урахуванням сучасних тенденцій та новітніх технологій, визначати потреби цільової аудиторії та обирати ефективні канали комунікації для досягнення найкращої взаємодії зі споживачами.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах.
РН2 Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв’язання фахової проблеми.
РН3 Обирати певну модель поведінки при спілкуванні з представниками інших професійних груп різного рівня.
РН4 Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та поза її межами.
РН5 Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проєкту.
РН6 Формувати проєктні складові у межах проєктних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності.
РН7 Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв’язання завдань і проблем у галузі дизайну.
РН8 Здійснювати передпроєктний аналіз із урахуванням усіх вагомих чинників, що впливають на об’єкт проєктування; формулювати авторську концепцію проєкту.
РН9 Застосовувати методику концептуального проєктування та здійснювати процес проєктування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних та естетичних вимог до об’єкта дизайну.
РН10 Критично опрацьовувати художньо-проєктний доробок українських і зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу для формування авторської концепції, пошуку українського національного стилю.
РН11 Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та напрямків з урахуванням генезису сучасного художнього процесу в дизайні; мати синтетичне уявлення щодо історії формування сучасної візуальної культури.
РН12 Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності.
РН13 Обирати оптимальні методи викладання матеріалу студентській аудиторії в межах фахових компетентностей; вміти програмувати, організовувати та здійснювати навчально-методичне забезпечення фахових дисциплін.
РН14 Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалом (за спеціалізаціями).
РН15 Представляти концептуальне вирішення об’єктів дизайну засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми графічної подачі при розв’язанні художньо-проєктних завдань (за спеціалізаціями).
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН16 Формувати дизайн-маркетингову стратегію позиціонування та просування продуктів дизайну (товарів і послуг) на внутрішньому та глобальному ринках.
РН17 Управляти процесом вироблення продукту дизайну (товарів і послуг) на різних етапах брендингу та ребрендингу (за спеціалізаціями).
РН18 Розуміти етнокультурну спадщину і традиції свого народу: етнічні символи, ритуали, звичаї та мистецтво задля інтеграції в дизайнерські проєкти з метою збереження та популяризації її унікальності.
РН19 Здійснювати наукові дослідження та вміти ефективно презентувати їх результати серед наукової та професійної спільнот у публічних виступах та презентаціях; вміти застосовувати відповідні методологічні підходи у проєктуванні в галузі графічного дизайну.
РН20 Вміти інтегрувати різні технології в процес комп’ютерного проєктування у графічному дизайні, зокрема використовувати мультимедійні ефекти, анімацію, інтерактивність та інші інструменти для покращення візуального сприйняття та ефективної взаємодії з користувачами.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: ППровадження освітньої діяльності в рамках реалізації освітньої програми забезпечується науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі складається з професорсько-викладацького складу кафедри дизайну. Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову, є активними й визнаними вченими, у переважній більшості мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, компетентність і досвід роботи за профілями дисциплін, які викладають. Інформація про склад і діяльність кафедри, що забезпечує підготовку магістрів з дизайну міститься на сайті університету на сторінці кафедри дизайну: https://zp.edu.ua/vykladachi-ta-spivrobitnyky-kafedry-dyzaynu Залучаються також провідні фахівці дизайнерських підприємств, стейкхолдері, члени творчих спілок (Спілки дизайнерів України, Національної спілки художників України).
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні, побутові, спортивні приміщення, що відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними аудиторіями, буфети, фізкультурно-оздоровчий комплекс, гуртожитки. Кафедра дизайну розташована у 7 навчальних аудиторіях та практичних майстерень загальною площею 435,2 м2. Площа, яка відведена, під навчальні спеціалізовані майстерні та комп’ютерний клас складає 348,5 м2. Кімнати професорського і викладацького складу займають площу в 86,7 м2. Навчальні аудиторії кафедри дизайну оснащені мультимедійним обладнанням для проведення лекційних занять та пристосовані до роботи із комп’ютерами для виконання практичних завдань. У навчальних комп’ютерних класах кафедри дизайну встановлено спеціалізовані програмні засоби за спеціальністю 022 «Дизайн».
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internet-представництво НУ «Запорізька політехніка»: офіційний сайт, систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Наявність доступу до мережі Інтернет та електронної пошти, керування WEB-ресурсами НУ «Запорізька політехніка», управління бібліотечним фондом. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - навчально-методичний матеріал, підготовлений викладачами (підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, курсового проєктування тощо) в паперовому та електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» http://library.zp.edu.ua/ (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі 02 «Культура та мистецтво»; - пакети прикладного програмного забезпечення; - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів дисциплін, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін та практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України та інших процедур і заходів, що забезпечують виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність:  Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf)
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів. На кафедрі «Дизайн» діють угоди про співпрацю з Краківської політехнікою, Академією образотворчого мистецтва (Катовіця), Академією образотворчого мистецтва (Гданськ).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи магістра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачити самостійне розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у галузі дизайну, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи магістра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у галузі дизайну, проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.