Профіль освітньої програми

германські мови та літератури ( юридичний переклад включно)
Спеціальність035 Філологія
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділГуманітарний факультет
Випускова кафедраКафедра «Іноземні мови професійного спілкування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний. – на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців; – на базі ступеня «молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра, обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломі– бакалавр з філології за спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»
Передумови вступу– повна загальна середня освіта (профільна загальна сере-дня освіта).
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготувати високопрофесійного конкурентноспроможного фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі лінг-вістики, літературознавства та перекладознавства у процесі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає розширення міжнародної освітньої, нау-ково-технічної, інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності і характеризу-ється комплексністю та невизначеністю умов; надати здобувачам освіти профе-сійні основи та сформувати загальні та фахові компетентності філолога-фахівця у галузі юридичного перекладу з англійської мови на українську та з німець-кої/французької мови на українську з орієнтацією на актуальні потреби іннова-ційного, промислового, соціально-економічного, культурного розвитку Запорізь-кого та інших регіонів України.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра фі-лології є мова(и) (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультур-ному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі фі-лології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зок-рема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів рі-зних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система ба-зових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інфор-маційно-комунікаційні технології.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Особливості (унікальність) ОПП полягають у комплексній під-готовці фахівців з юридичного перекладу, готових ефективно за-безпечувати усний та письмовий перекладацький супровід міжку-льтурної взаємодії представників різних юридичних галузей знання на базі застосування ІКТ.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати у перекладацьких компаніях, державних закладах юридичного спрямування (юридичний відділ обладміністрації, департамент юридичного забезпечення, міжрегіональні управління Міністерства юстиції), міжнародних фондах, юридичних відділах на підприємствах, ІТ-компаніях, керувати перекладацькими проєктами, надавати послуги з усного / письмового перекладу тощо.
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване викладання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через дослідження, навчання через виробничу практику, комунікативно-діяльнісний підхід, що передбачає такі види занять: лекції, семінари, практичні заняття у групі, практика, консультації, робота разом з іншими студентами і спільна робота над проєктом. Навчання передбачає також залучення студентів до виконання окремих завдань у межах комплексної наукової теми/тем кафедри та факультету; сприяння їх участі в міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.
Оцінювання: Контрольні заходи включають атестацію та підсумковий (семестровий) контроль, поточний контроль та інші форми контролю, визначені освітньою програмою та навчальними програмами освітніх компонентів. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу і міжкультурної комунікації у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення наукових досліджень і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК4 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК7 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8 Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК9 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК10 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК11 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК12 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК13 Здатність проведення досліджень на належному рівні.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
ФК2 Здатність використовувати у професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
ФК3 Здатність використовувати у професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються, а також структуру правничої професії та її роль у суспільстві.
ФК4 Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
ФК5 Здатність використовувати системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
ФК6 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчаються(ється), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
ФК7 Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту.
ФК8 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
ФК9 Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
ФК10 Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий і спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
ФК11 Здатність до надання консультацій з дотриманням норм літературної мови та культури мовлення.
ФК12 Здатність до організації ділової комунікації.
ФК13 Здатність здійснювати доперекладацький аналіз іншомовних текстів та реферування українськомовних текстів юридичного характеру іноземною мовою, використовуючи знання з теорії перекладу та суміжних теоре-тичних дисциплін.
ФК14 Здатність професійно виконувати фаховий усний та письмовий юридичний переклад.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
РН2 Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідні дані з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпре-тувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
РН3 Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
РН4 Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
РН5 Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
РН6 Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
РН7 Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
РН8 Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у профе-сійній діяльності.
РН9 Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію.
РН10 Знати норми літературної мови та вміти застосовувати їх у практичній діяльності.
РН11 Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
РН12 Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
РН13 Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).
РН14 Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жан-рово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
РН15 Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
РН16 Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціа-лізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
РН17 Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
РН18 Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умо-вах.
РН19 Мати навички участі в наукових і/або прикладних дослідженнях у галузі філології.
РН20 Професійно здійснювати двосторонній усний і письмовий переклад текстів юриди-чної галузі.
РН21 Здійснювати комп’ютерну обробку текстів, вміти редагувати та постредагувати тексти перекладу.
РН22 Робити реферування юридичних текстів іноземними мовами, що вивчаються.
РН23 Застосовувати основні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної та європейсько ї правових систем.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації ОПП забезпечується науково-педагогічними працівниками, які гарантують реалізацію освітніх компонентів відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Основний склад викладачів, залучених до викладання на освітній програмі, належить до професорсько-викладацького складу кафедри теорії та практики перекладу. Також будуть залучені до викладання юристи-практики. Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову, є активними й творчими науковцями, усі мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової та професійної активності, відповідну професійну компе-тентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні.
Матеріально-технічне забезпечення: До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси; гуртожитки; пункти харчування; спортивні зали, спортивні майданчики, тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання. На кафедрі теорії та практики перекладу є медіа-клас (а.248; 12 робочих місць, яка обладнана телевізором Samsung, відеомагнітофоном Samsung, супутниковою антеною); ком’пютерний rkfc (fel/ 262); викладацька (а.236а).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету, на якій розміщена основна інформація про діяльність кафедри: https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Навчальний процес за цією ОПП забезпечується такими інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - необмежений доступ до мережі Internet - доступ до репозитарію університету; - навчально-методичний матеріал (підручники, конспекти лекцій, методичні вказівки тощо) як у паперовому, так і в електронному ви-гляді; - інформаційні ресурси бібліотеки університету http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, на-вчальні посібники, підручники, словники тощо); - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін ОПП, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу. Навчально-методичне забезпечення розроблено й затверджено в установленому порядку: навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, силабуси, програми практик; методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт та ін. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через централізовану загальноуніверситетську платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей і сучасних тенденцій розвитку галузі.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження По-ложення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має 58 чинних угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з європейськими університетами. Кафедра активно співпрацює з кафедрою англійської мови технічного університету Ilmenau (ФРН, Тюрінгія, договір від 26.04.2021 р.), а також з кафедрою дидактики англійської мови університету імені підписано угоду про наміри з університетом імені Юліуса Максиміліана м. Вюрцбург (ФРН, Баварія від 27.03.2023).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних студентів можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за ОПП «Германські мови та літератури (юридичний переклад включно)» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з теорії та практики основної іноземної мови (англійської).
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Мета АІ полягає у контролі та оцінюванні рівня сформова-ності у студентів міжкультурної комунікативної компетентності з основної іноземної мови, перекладацької та соціокультурної компетентності як складових фахової компетентності перекладача, наявності у студентів знань основ галузевого перекладу з основної іноземної мови і вмінь реалізовувати ці знання у професійній – юридично-перекладацькій – діяльності.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за ОПП «Германські мови та літератури (юридичний переклад включно)» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з теорії та практики основної іноземної мови (англійської).
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Мета АІ полягає у контролі та оцінюванні рівня сформова-ності у студентів міжкультурної комунікативної компетентності з основної іноземної мови, перекладацької та соціокультурної компетентності як складових фахової компетентності перекладача, наявності у студентів знань основ галузевого перекладу з основної іноземної мови і вмінь реалізовувати ці знання у професійній – юридично-перекладацькій – діяльності.