Профіль освітньої програми

Електричні та електронні апарати 2023
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні та електронні апарати»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний/ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, строк навчання – на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців; – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС; на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» Наявність документу про повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку zproton@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є підготовка для електротехнічних підприємств України висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахівців із загальними та професійними компетентностями у галузі електротехніки, електроенергетики та електромеханіки, здатних розв’язувати комплексні проблеми у галузі професійної і дослідницької діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Об’єкти вивчення – виробництво, передавання, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи. Мета навчання – навчитись розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі електричної інженерії, що передбачає застосування теорій і методів сучасної науки про електроенерге-тику, електротехніку та електромеханіку і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області – базові поняття теорій електричних та електромагнітних кіл, перетворення електричної енергії за допомогою приладів електроніки та електронних систем, виготовлення електричного та електронного обладнання та пристроїв з подальшим їх використанням для моделювання, оптимізації та аналізу режимів роботи електричних станцій, мереж, електротехнічних систем та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії. Методи, методики та технології – аналітичні методи розрахунку електричних кіл, електричних та електронних апаратів, систем керування електроенергетичними та електромеханічними системами, електричних навантажень із використанням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання. Інструменти та обладнання – контрольно-вимірювальні засоби, електричні та електронні прилади, мікроконтролери, промислові контролери та комп’ютери.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця за освітньою програмою «Електричні та електронні апарати», з акцентом на виконання теоретичних та експериментальних робіт, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі електричної інженерії, а також на можливість набуття студентом необхідних практичних навичок для подальшого навчання або професійної кар’єри.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної складової підготовки. Ключовий аспект програми – широка вибіркова компонента підготовки за освітньою програмою. Передбачає здобуття поглиблених теоретичних, практичних та дослідницьких знань, умінь та навичок у галузі електротехніки, електромеханіки та енергетики.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець здатний займати первинні посади (орієнтовні) до професійних назв робіт (затверджено і надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами)) (зазначають код та професійну назву роботи): 3113 Технічні фахівці - електрики 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки Фахівець може займати наступні первинні посади (професійні назви роботи):  Диспетчер електромеханічної служби;  Диспетчер електропідстанції;  Диспетчер перетворювального комплексу;  Диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту;  Диспетчер-інформатор;  Електрик дільниці  Електрик цеху;  Електродиспетчер;  Електромеханік;  Електромеханік дільниці;  Електромеханік електрозв’язку;  Електромеханік з підіймальних установок;  Електромеханік загальносуднового електроустаткування;  Електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв;  Енергетик виробництва;  Енергетик цеху;  Енергодиспетчер;  Технік з експлуатації вітроенергетичних установок;  Технік з експлуатації гідроенергетичних установок;  Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок;  Технік-конструктор (електротехніка);  Технік-технолог (електротехніка)  Фахівець з енергетичного менеджменту
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK, тобто здобувачі вищої освіти в результаті виконання даної освітньої програми мають право на продовження навчання на другому освітньому рівні «магістр» у ВНЗ України та за кордоном, а також підвищувати свою кваліфікацію на рівні «бакалавр» в системі післядипломного підвищення кваліфікації та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практикуми; індивідуальні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації, виконання бакалаврської роботи. Використання технологій змішаного навчання: інформаційно-комунікаційні, студентсько-центричні, модульні, технології практичного навчання, технології дистанційного навчання, самонавчання. Студентсько-центроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle.
Оцінювання: Рейтингова система оцінювання, семестрові усні та письмові екзамени, заліки, тестування, захист звітів з лабораторних робіт та практичних занять, захист курсової роботи (проєкту), захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи, атестаційний іспит тощо. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електротехніки і електромеханіки, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК2 Здатність застосовувати знання і розуміння на практиці у спосіб, який вказує на професійний підхід розв’язання проблем у галузі електричної інженерії.
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою та працювати з іноземною технічною літературою.
ЗК5 Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, які враховують відповідні соціальні, наукові або етичні питання.
ЗК7 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9 Готовність та здатність високоякісно виконувати роботу як самостійно так і колективно та приймати рішення в межах своїх професійних знань та компетенцій, працюючи в команді.
ЗК10 Здатність працювати автономно.
ЗК11 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.
ЗК12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК14 Здатність демонструвати базові знання в галузі природничих дисциплін і готовність використовувати методи фундаментальних наук для розв’язання загально інженерних та професійних задач.
ЗК15 Здатність використовувати методи та навички виконання та читання креслень різного призначення.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем автоматизованого проектування і розрахунків (САПР). Задля цього використовувати комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування (CAD), виготовлення (CAM) та інженерних розрахунків (CAE) та відповідні пакети прикладних програм.
ФК2 Здатність до теоретичного обґрунтування прийнятих рішень в процесі виконання проектно-конструкторських та дослідницьких робіт в межах свого роду занять на рівні фахівця з кваліфікацією першого рівня вищої освіти в галузі електричної інженерії.
ФК3 Здатність використовувати базові знання з загальної фізики, вищої математики, теоретичних основ електротехніки та електротехнічних матеріалів для вирішення практичних задач в електромеханіці.
ФК4 Здатність використовувати професійні знання з основ електромеханіки: електричних та електронних апаратів для вирішення практичних задач в електромеханіці.
ФК5 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою та інформаційним забезпеченням електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високої напруги.
ФК6 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв та систем автоматичного керування, релейного захисту та автоматики.
ФК7 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та розподілення електричної енергії.
ФК8 Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування та систем із дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного завдання.
ФК9 Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.
ФК10 Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.
ФК11 Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
ФК12 Здатність оперативне вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах.
ФК13 Здатність дотримуватись в проектах з електромеханічного устаткування міжнародних стандартів, норм і технічних умов.
ФК14 Здатність розробляти прості конструкції електроенергетичних і електротехнічних об’єктів та оцінити механічну міцність розроблених конструкцій.
ФК15 Здатність визначати та вибирати технологічні процеси, необхідні для електромашинобудівного виробництва, знати властивості конструкційних матеріалів, основи вибору та прийняття технологічних рішень при проектування та виготовленні електричних та електронних апаратів.
ФК16 Здатність визначати особливості конструкцій окремих складових вузлів електричних та електронних апаратів.
ФК17 Здатність визначати раціональні методи розрахунку електромагнітних полів, параметрів та процесів в електричних та електронних апаратах.
ФК18 Здатність визначати та застосовувати способи та системи охолодження електричних та електронних апаратів, виконувати теплові та вентиляційні розрахунки електричних та електронних апаратів.
ФК19 Здатність використовувати навички програмування та розробки мікропроцесорних пристроїв в електричних та електронних апаратах.
ФК20 Здатність розраховувати елементи електромагнітних апаратів та індукційно-динамічних систем, електромеханічних апаратів низької та високої напруги та комплектних пристроїв.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність.
РН2 Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань.
РН3 Читати професійну літературу рідною та іноземною мовами.
РН4 Дотримуватися принципів європейської демократії та поваги до прав громадян, враховувати їх при прийнятті рішень.
РН5 Поєднувати особисті і суспільні інтереси.
РН6 Демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, дотримуватись здорового способу життя.
РН7 Дотримуватися вимог професійної етики.
РН8 Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень.
РН9 Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
РН10 Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань.
РН11 Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.
РН12 Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
РН13 Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
РН14 Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
РН15 Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень.
РН16 Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для успішного економічного розвитку країни.
РН17 Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж.
РН18 Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням.
РН19 Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.
РН20 Оцінювати надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
РН21 Збирати та аналізувати інформацію про ненормальні режими та аварійні ситуації в електричній галузі для унеможливлення їх повторення в майбутньому.
РН22 Знати принципи структурної та функціональної організації перетворювальної техніки, груп електричних апаратів низької, середньої та високої напруги, вимоги до них, умови роботи, принцип дії та характеристики.
РН23 Знати принципи побудови мікропроцесорних пристроїв в електричних апаратах, використовувати навички програмування та розробки мікропроцесорних пристроїв для керування ними.
РН24 Знати особливості конструкцій окремих складових вузлів електричних та електронних апаратів.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Понад 80% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання професійне-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за спеціальністю та відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим нормативним актам. Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення здійснюється підручниками, навчальними посібниками, тощо та електронними ресурсами (забезпеченість бібліотеки не менш як п’ятьма найменуванням вітчизняних та закордонних фахових періодичних фахових видань відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді). Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності відповідними навчально-методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. Посилання на офіційний веб сайт ЗВО: https://zp.edu.ua/ Наукова бібліотека: https://zp.edu.ua/naukova-biblioteka, http://library.zp.edu.ua/ Електронний репозитарій: http://eir.zp.edu.ua/ Електронні навчальні курси: https://zp.edu.ua//kafedra-elektrichnih-ta-elektronnih-aparativ, https://moodle.zp.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та вищими навчальними закладами України. Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210 vid_28.06.22.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Згідно з ліцензією Національного університету «Запорізька політехніка» за освітньою програмою можуть навчатись іноземці та/або особи без громадянства. Навчальні плани для цього контингенту мають розширену мовну підготовку з української мови. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї/кількох/усіх дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною (англійською) мовою утворюються окремі групи для українських студентів та іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому програма НУ «Запорізької політехніки» забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Електромеханічне обладнання та інформаційні технології енергоємних виробництв” спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці з залученням інформаційних технологій з застосуванням теорій та методів електричної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.