Профіль освітньої програми

Фінансово-економічна безпека 2023
Спеціальність072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Кваліфікаційний рівень / цикл
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломі
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку irinaahtc@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою ОП є підготовка фахівців з фінансово-економічної безпеки, здатних до прийняття безпекоорієнтованих рішень у виробництві та бізнесі, що дозволить отримати регіональному ринку праці кадровий потенціал, який здатний забезпечити у перспективі оптимізацію значень параметрів економічної безпеки з урахуванням потреб щодо відновлення регіонального бізнес-середовища, фінансової системи на засадах ефективної співпраці з органами публічної влади та іншими стейкхолдерами.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Методи, методики та технології: методи, методики та технології фінансової науки і практики. Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку спрямована на подальшу професійну освіту та практичну дія-льність: економіст з фінансової роботи, фінансовий аналітик, з питань фінансово-економічної безпеки, економічний радник.
Основний фокус освітньої програми: Вища освіта другого (магістерського) рівня в галузі 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фі-нанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» передбачає застосування набутих компетентностей на прик-ладному рівні для збалансування інтересів регіонального біз-нес-середовища, фінансової системи, усіх категорій стейкхол-дерів, задіяних у процесах реалізації завдань забезпечення фі-нансово-економічної безпеки мікро та макросистем, в умовах економічної нестабільності, гібридної війни, соціальної напруги, ризиків. Ключові слова: фінансовий та банківський менеджмент, фі-нансово-економічна безпека фінансово-кредитних установ, фінансовий моніторинг, діджиталізація та електронні комуні-кації у фінансовій сфері, фінансовий консалтинг
Особливості програми: Унікальність програми полягає у комплексному охопленні усіх напрямів управління фінансово-економічною безпекою за функціональним спрямуванням (фінансова, кадрова, інформаційна, матеріальна безпека). Випускники програми опановують такий системний набір знань і навиків, що дають їм змогу професійно реалізувати себе у процесі відновлення регіонального бізнес-середовища, фінансової системи на засадах ефективної співпраці з органами публічної влади та іншими стейкхолдерами.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець здатний займати первинні посади (орієнтовні) до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (затверджено і надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами)) (зазначають код та професійну назву роботи): 2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки Фахівець може займати наступні первинні посади (професійні назви роботи): - Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; - Професіонал з фінансово-економічної безпеки; - Аналітик з банківської діяльності; - Аналітик з інвестицій; - Аналітик з кредитування; - Економіст з фінансової роботи; - Економічний радник.
Подальше навчання: Навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та набувати додаткові кваліфікації в сис-темі освіти дорослих (самоосвіта та саморозвиток особистості як життєвої необхідності)
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване на-вчання, електронне навчання в системі Moodle, ініціативне самонавчання. Лекції, практичні заняття (кейс-метод, ситуаційні завдання, підготовка презентацій), самостійна робота, консультації, практична підготовка, індивідуальна робота.
Оцінювання: Поточний контроль: тестування, перевірка та прийом домашніх практичних завдань, рефератів, есе, звітів тощо, захисту лабораторних робіт, індивідуальне усне опитування. Семестровий контроль: іспит, диференційований залік або залік, які проводяться в усній, письмовій, тестовій, комбінованій формах. Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота (у формі публічного захисту). Семестрові екзамени та заліки, захист курсових робіт, захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100-бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі фі-нансів, банківської справи та страхування або у процесі на-вчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійс-нення інновацій, що характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
ФК2 Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
ФК3 Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ФК4 Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінсь-ких рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхуван-ня.
ФК5 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
ФК6 Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банків-ської справи та страхування.
ФК7 Здатність до пошуку, використання та інтерпретації ін-формації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ФК8 Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ФК9 Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК10 Використовувати аналітичну інформацію для виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз, оцінювання ризиків прояву даних загроз та розробки заходів з подолання негативних впливів, враховуючи регіональний розріз
ФК11 Здатність використовувати інструментарій фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
ФК12 Здатність використовувати теоретичний та методологічний інструментарій для діагностики і моделювання фондового ринку, створювати інформаційну базу даних професійних учасників різних сегментів фінансового ринку.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
РН2 Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
РН3 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конк-ретних ситуацій професійної діяльності.
РН4 Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страху-вання.
РН5 Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.
РН6 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.
РН7 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності .
РН8 Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та стра-хування і управляти ними.
РН9 Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
РН10 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
РН11 Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового ме-неджменту для прийняття рішень.
РН12 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
РН13 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її ре-зультатів.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН14 Визначати стратегію забезпечення фінансово-економічної безпеки фінансово-кредитних установ та готувати необхідні розрахунки, потрібні для її обґрунтування, враховуючи регіональний розріз
РН15 Здатність виявляти нові тенденції у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та оцінювати ризики для суб’єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними для відмивання «брудних» коштів або фінансування тероризму
РН16 Знати основні концепції фондового ринку, проводити фундаментальні та технічні методи аналізу фондового ринку.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньо-професійної програми, є співробітниками університету, відповідальні за курси мають науковий ступінь і вчене звання або підтверджений рівень наукової і професійної підготовки. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму: – мають наукові ступені за спеціальністю та підтверджений рівень наукової і професійної підготовки; – за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; – мають необхідний стаж педагогічної та досвід практичної роботи; - здійснють моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; - відповідно до затвердженого Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2023/Nakaz_N112_vid_14.04.23.pdf) відбувається щорічне оцінювання та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти; - проходять підвищення кваліфікації педагогічні і науково-педагогічні працівники відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково - педагогічних працівників у Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia__pro_pidvyshchennia_kvalifikatsiyi.pdf); - забезпечують ефективну систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищої освіти відповідно до наказу «про введення в дію Кодексу академічної доброчесності у Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N253_vid_29.06.21.pdf). У процесі організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом управлінської та фахової роботи.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити навчальний процес протягом всього циклу підготовки за освітньо-професійною програмою. Навчальний процес відбувається в аудиторіях обладнаних необхідними технічними засобами, зокрема мультимедійними проекторами та проекційними екранами (ауд.282). Навчальні заняття проводяться в аудиторіях та комп’ютерних класах, де використовуються сучасне програмне забезпечення Microsoft (Office), хмарні сервіси Google. Бібліотека http://library.zp.edu.ua/ поєднує традиційні бібліотечні фонди (896024 прим.), фонд електронних документів (67396 назв.), технологічні комплекси з доступом до Elsevier, мережі «Уран». Наявний Інституційний репозитарій http://surl.li/exrom, доступ до сервісів Unicheck та StrikePlagiarism. Здобувачі мають доступ до системи дистанційного навчання Moodle, що дозволяє організувати навчальний процес та контролювати роботу здобувачів освіти у дистанційному режимі (запровадженому на період карантину, воєнного стану). В університеті функціонує локальна комп’ютерна мережа, бездротова мережа за Wi-Fi Кафедра має 2 комп’ютерних класах (ауд. 275, 280), в яких проходять навчання студенти за ОП, які оснащені необхідними технічними засобами, обладнанням, 2 аудиторії з мультимедійним обладнанням (ауд. 282, 347а). Заняття в комп’ютерних класах сприяють формуванню фахових компетентностей, навичок та забезпечують реалізацію програмних результатів навчання. Наявна необхідна соціально-побутова інфраструктура: гуртожитки; спортивні споруди; пункти харчування; спортивно-оздоровчий табір. (https://is.gd/RgEAEO) Фінансова звітність подається в щорічному звіті ректора http://surl.li/eylam.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: На офіційному веб-сайті https://zp.edu.ua/ є інформація про освітні програми, навчальну, наукову діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми: електронні навчально-методичні комплекси дисциплін, робочі програми дисциплін, силабуси, методичні рекомендації та вказівки з: вивчення дисциплін, написання курсової та кваліфікаційної роботи, проходження переддипломної практики викладені в інституційному репозитарії бібліотеки НУ «Запорізька політехніка»: http://eir.zp.edu.ua/. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Усі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету: http://library.zp.edu.ua/. Бібліотека надає безоплатний доступ до ресурсів та електронного каталогу, архівів, міжнародних електронних бібліотек, баз Web of Science, Scopus. Для реалізації наукових інтересів діє науковий гурток «Фінансово-економічна безпека: стан та перспективи розвитку».
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Допускається перерахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності їх набутих компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність: Відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка» та угод (Еразмус+ К1)
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Відповідно до вимог чинного законодавства.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною про-грамою «Фінансово-економічна безпека» спеціальності 072 «Фі-нанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» здійс-нюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота магістра передбачає розв’язання складної задачі або проблеми у сфері фінансів, банківської справи, страху-вання та фондового ринку, що вимагає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною про-грамою «Фінансово-економічна безпека» спеціальності 072 «Фі-нанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» здійс-нюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота магістра передбачає розв’язання складної задачі або проблеми у сфері фінансів, банківської справи, страху-вання та фондового ринку, що вимагає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».