Профіль освітньої програми

Організація торгівлі та комерційна логістика 2023
Спеціальність076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Маркетинг та логістика»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиТип диплому Диплом бакалавра, одиничний Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, строк навчання – на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців; – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС; – на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр з підприємництва та торгівлі
Передумови вступу– повна загальна середня освіта (профільна загальна середня освіта); – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку Євгенівна або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування та розвиток у майбутніх фахівців загальних та професійних компетентностей достатніх для вирішення практичних задач та виконання професійних обов’язків у сфері підприємництва, торгівлі та комерційної логістики, а також підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких та торговельних та логістичних структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва та торгівлі. Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва та торгівлі, а також методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних та логістичних структур. Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні методи, професійні методики i технології, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання з організації, ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та логістичних структур. Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для формування професійних компетентностей бакалавра підприємництва та торгівлі.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма бакалавра базується на застосуванні сучасних підходів, методів і організаційно-технічних рішеннях й технологіях в області організації торгівлі та комерційної логістики. Програма орієнтована на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі підприємництва, торгівлі та комерційної логістики, враховує специфіку роботи та особливості розвитку у сферах, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача вищої освіти.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати конкретні наукові та практичні завдання щодо розвитку торгівлі та формування ефективного ланцюга поставок із забезпеченням прогнозованого рівня якості та конкурентоспроможності споживчих товарів. Практична підготовка на виробничих та торговельних підприємствах.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності може займати первинні посади (за ДК 003:2010): 3419. Інспектор торговельний; Інспектор-товарознавець; Організатор з постачання; Організатор із збуту; Товарознавець; 3429. Агент рекламний; Представник з реклами; - Торговець (обслуговування бізнесу та реклами).
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоорієнтоване навчання, проблемно‐орієнтоване навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технології програмованого та розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться через комбінацію: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, модерації, ситуаційного навчання (кейс-методики), самостійного навчання на основі підручників та конспектів, консультації з викладачами.
Оцінювання: Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, звіти з загальноекономічної та фахової практики, контрольні роботи, курсові роботи. Підсумковий контроль: екзамени та заліки, диференційовані заліки, атестація (комплексний кваліфікаційний екзамен). Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та логістичної діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації i функціонування підприємницьких та торговельних структур в частині інтегрованих ланцюгів постачань товарів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК7 Здатність працювати в команді.
ЗК8 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК9 Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК10 Здатність діяти вiдповiдально та свідомо.
ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної діяльності.
ФК2 Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних структур.
ФК3 Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
ФК4 Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких та торговельних структур.
ФК5 Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій та торговельній діяльності.
ФК6 Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької та торговельної діяльності.
ФК7 Здатність визначати i виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких та торговельних структур.
ФК8 Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій та торговельній діяльності.
ФК9 Здатність до організації зовнішньо-економічної діяльності підприємницьких та торговельних структур.
ФК10 Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва та торгівлі з урахуванням ризиків.
ФК11 Здатність до удосконалення комерційної діяльності підприємств торгівлі і втілення заходів, спрямованих на забезпечення ефективності логістичних процесів в ринковому середовищі.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Використовувати базові знання з підприємництва та торгівлі й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
РН2 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій та торговельній діяльності.
РН3 Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами.
РН4 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва та торгівлі.
РН5 Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва та торгівлі.
РН6 Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
РН7 Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати.
РН8 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких та торговельних структур.
РН9 Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.
РН10 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
РН11 Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва та торгівлі для подальшого використання на практиці.
РН12 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких та торговельних структур.
РН13 Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких та торговельних структур.
РН14 Вміти застосовувати iнновацiйнi підходи в підприємницькій та торговельній діяльності.
РН15 Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій та торговельній діяльності за допомогою сучасних методів.
РН16 Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких та торговельних структур і застосовувати його на практиці.
РН17 Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких і торговельних структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.
РН18 Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій та торговельній діяльності.
РН19 Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких та торговельних структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
РН20 Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких та торговельних структур з урахуванням ризиків.
РН21 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань логістичної спрямованості в комерційній діяльності підприємства.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Випускова кафедра маркетингу та логістики у складі: 1 д.е.н., професора; 1 д.е.н., доцент; 3 канд. екон. наук, доцентів; 2 ст. викладачів; професори i доценти інших кафедр університету, які забезпечують викладання дисциплін циклу загальної підготовки та дисциплін циклу професійної підготовки. До реалізації програми залучаються висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи за фахом. З метою підвищення фахового рівня всі педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування (в тому числі міжнародне за кордоном).
Матеріально-технічне забезпечення: Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам; 100% забезпеченість спеціалізованими навчальними лабораторіями, комп’ютерами та прикладними комп’ютерними програмами, мультимедійним обладнанням; соціальна інфраструктура, яка включає спортивний комплекс, їдальню, медпункт; 100% забезпеченість гуртожитком; доступ до мережі Інтернет, у т.ч. бездротовий доступ. Інформаційно-комунікаційні системи, прилади та обладнання, необхідні для формування професійних компетентностей бакалавра з підприємництва та торгівлі (комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм, програмні продукти, комплекти аналітично-розрахункових задач, тренінгових завдань тощо).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпеченість бібліотеки підручниками і посібниками, фаховими періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою; офіційний веб-сайт, наявність електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін, у т.ч. у системі дистанційного навчання. Використання Системи управління навчанням МOODLE.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та вищими навчальними закладами України. Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка» та Програми Еразмус+ НУ «Запорізька політехніка» є грантхолдером та координатором міжнародного проєкту 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century» [WORK4CE].
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання здійснюється державною мовою. Підготовка іноземних громадян за умови вивчення української мови.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Організація торгівлі та комерційна логістика» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху (за обов’язковими дисциплінами, визначеними навчальним планом спеціальності та даною освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра)..
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Комплексний кваліфікаційний екзамен з фаху проводиться наприкінці 8-го семестру і включає: 1) тестову перевірку знань, що передбачає оцінювання результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та цією освітньо-професійною програмою. Для тестової перевірки виносяться дисципліни: «Мікроекономіка», «Організація торгівлі», «Логістика», «Ціноутворення в торгівлі», «Комерційна логістика». 2) письмове розв’язання задач з дисциплін «Логістика» та «Ціноутворення в торгівлі», які формують фахівця, що дає змогу перевірити сформованість відповідних компетентностей. До складу екзаменаційної комісії можуть бути залучені представники роботодавців та їх об’єднань. Склад Екзаменаційної комісії визначається наказом ректора НУ «Запорізька політехніка».