Профіль освітньої програми

Управління проектами 2023
Спеціальність073 Менеджмент
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тип диплому та обсяг освітньої програмидиплом магістра, одиничний Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, строк навчання Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1,5 роки (3 семестри)
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 7 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Master’s degree (Second cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 7
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломімагістр з менеджменту
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка». URL: https://pk.zp.edu.ua/pravyla-pryjomu
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку levchenkon65@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка затребуваних фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління проектами, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Об’єкт вивчення - управління організаціями та їх підрозділами. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: - парадигми, закони, закономірності, - принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; - концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; - функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті Методи, методики та технології: - загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, соціологічні, документальні, балансові тощо); - методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). - методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); - технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень, прогнозування тощо). Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійний акцент на здатності розробляти та реалізовувати проекти у різних сферах діяльності, використання методів бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності організацій з метою визначення проблем бізнесу та пошуку шляхів їх вирішення, вибору найбільш раціональних методів управління, а також проведення наукових досліджень.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Особливості ОП полягають у : - підготовці фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління проектами, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля; - акцентуванні уваги здобувачів на набутті знань та навиків з управління проектами в умовах невизначеності, глобальних трансформаційних змін в економіці та загострення кліматичної кризи; - практико-орієнтованості, застосуванні активних та інтерактивних методів, залучені до викладання провідних фахівців з управління проектами; - націленості на реалізацію концепції студентоцентрованого навчання, що охоплює активну взаємодію здобувачів, роботодавців та академічної спільноти; - виокремлення комунікативного аспекту підготовки фахівців, що відповідають потребам Української держави та Південно-Східного регіону країни.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускники: - здатні виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; - займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: 121 Керівники підприємств, установ та організацій 1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій 122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів 1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 123 Керівники функціональних підрозділів 1238 Керівники проектів та програм 2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмам 2447.2 Професіонали з управління проектами та програмам - здатні заснувати самостійне/партнерське ведення власної справи; - згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) магістр з управління проектами підготовлений до роботи: 12 Administrative and Commercial Managers 121 Business Services and Administration Managers; 24 Business and Administration Professionals 242 Administration Professionals
Подальше навчання: Випускники мають право: - продовжити навчання на третьому (освітньо–науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, HPK – 8 рівень; - набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної та неформальної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Mооdle Особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підхід. Лекції, мультимедійні лекції та практичні заняття (з елементами наукових досліджень, ситуаційного завдання, кейсів тощо), самостійна дослідницька робота, розробка інноваційних проектів, написання курсових робіт, підготовка кваліфікаційної роботи та консультації із викладачами (групові та індивідуальні) Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, що проводяться на базі НУ «Запорізька політехніка» та інших ЗВО України, Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетентностей. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom Навчання здійснюється у змішаній формі з використанням засобів відеоконференцзв’язку, інфокомунікаційних технологій та «Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»», зокрема: - системи дистанційного навчання Moodle: https://moodle.zp.edu.ua/ - сайту університету: http://zp.edu.ua/ - репозиторію університету: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9 - бібліотеки університету: http://library.zp.edu.ua/
Оцінювання: Оцінювання здобувачів здійснюється за результатами контрольних заходів, перелік яких визначено Положенням про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами від 27.08.2021 р.)https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf та Положенням про організацію освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка від 10.12.2021р. №507 https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf, а саме у формі: заліків, диференційованих заліків, екзаменів, тестування, презентації проектів, ректорських контрольних роботів, захисту звітів з практики та курсових робіт, а також атестації. Ректорський контроль якості навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_rektorskyy_kontrol.pdf Оцінювання захисту звітів з практики здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів НУ Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_praktyku_studentiv.pdf Атестація здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_EkzKom.pdf та спрямована на визначення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня знань, а також набутих компетентностей у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 10.07.2019 р. за №959 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
ЗК2 Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;
ФК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
ФК3 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
ФК4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
ФК5 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
ФК6 Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
ФК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
ФК8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
ФК10 Здатність до управління організацією та її розвитком;
ФК11 Здатність до формування грантових заявок та супроводу грантових проектів;
ФК12 Здатність до управління проектами, генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах
РН2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
РН3 Проектувати ефективні системи управління організаціями
РН4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї
РН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах
РН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність
РН7 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті
РН8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією
РН9 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами
РН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач
РН11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом)
РН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу);
РН14 Формувати грантові заявки та супроводжувати грантові проекти протягом їх життєвого циклу
РН15 Генерувати креативні ідеї щодо успішної реалізації проектів, економічного зростання, соціальної справедли-вості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію ОП забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально – методичної та науково – дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних вишах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Окремі викладачі мають сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою, власний комп’ютерний клас, де є доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських та практичних занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та Електронного Інституційного репозитарію НУ «Запорізька політехніка» http://eir.zp.edu.ua. В освітньому процесі використовуються стандартне програмне забезпечення з управління проектами, а саме: ActiveCollab, AgriAnalutica, Кошторис 8, Будівельні технології - Кошторис ПВР, а також безкоштовний доступ до Інтернет-сервісу нормативних документів БУДСТАНДАРТ Online. Навчально-методичні матеріали систематично перегляда-ються та розміщуються у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: НКМ регламентується Постановою КМУ №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz N210 vid 28.06.22.pdf). НКМ передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен здобувач вищої освіти має можливість проходити навчання у ЗВО-партнерах (окремі курси, навчання протягом семестру) з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України, зокрема: Луцьким національним технічним університетом, НУ «Києво-Могилянська академія», Харківським національним університетом ім. Каразіна, НТУ «Дніпровська політехніка», НУ «Львівська політехніка», НУ «Одеська політехніка», Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя)
Міжнародна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі міжнародної кредитної мобільності за двосторонніми договорами, укладеними між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+KA, інформацію щодо яких подано на веб-сторінках https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnis, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty Право на міжнародну академічну мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf., а також на основі двосторонніх угод між НУ «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами:  Urgench State University (Узбекистан) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/urdu.uz/Cooperation_Agreeme nt.pdf);  Maria Curie-Sklodowska University (Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/umcs.pl/Academic_Agreement _of_Cooperation.pdf);  Левенский католицький університет (Бельгія) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/kuleuven.be/Student_Exchange _Agreement.pdf);  Трансільванський університет Брасова (Румунія) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/unitbv.ro/Inter institutional_agreement.pdf);  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/wsg.byd.pl/Dohovir_pro_spivp ratsiu.pdf);  Гданський університет (м. Гданськ, Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ug.edu.pl/Memorandum_of_Un derstanding.pdf).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян в рамках чинного законодавства. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta _navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання проблеми в сфері менеджменту, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання проблеми в сфері менеджменту, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.